metodologia I, Psychologia materiały do obrony UJ


Podstawy metodologii badań psychologicznych z elementami statystyki.

[ na podstawie: wykłady dra Wolskiego]

  1. Jaka jest specyfika badań eksperymentalnych? Kiedy i dlaczego są one lepsze od innych typów badań?

Wg. Rosnowa i Rosenthala istnieją następujące typy badań naukowych: opisowe, korelacyjne oraz eksperymentalne. Eksperyment jest modelem sprawdzania hipotez o zależnościach między zmienną/ zmiennymi zależną a zmienną/ zmiennymi niezależnymi. Istotą badań eksperymentalnych jest:

Dzięki eksperymentowi możemy prowadzić wnioskowanie przyczynowo- skutkowe.

  1. Czym różni się plan z powtarzanymi pomiarami od planu z manipulacją międzygrupową? Jakie są konsekwencje wyboru tych planów?

  1. Jak się mierzy, prezentuje i interpretuje zależności korelacyjne?

Korelacja daje obraz zależności (ale nie przyczynowo- skutkowej). Korelacja to termin wprowadzony przez F. Galtona w XIX wieku, oznacza podobieństwo zmienności; współzmienność.

r- Pearsona- pomiar przynajmniej na skali przedziałowej; zmienne w rozkładzie zbliżonym do normalnego, duża liczebność próby

Rho- Spearmana, Tau- Kendalla- dla zmiennych porządkowych

Chi2- dla zmiennych nominalnych

Współczynnik r przyjmuje wartości od -1 do 1. Korelacja dodatnia występuje gdy korelowane wielkości są do siebie wprost proporcjonalne; korelacja ujemna- gdy są odwrotnie proporcjonalne; równa 0 oznacza brak korelacji między zmiennymi. Graficzna reprezentacja korelacji- wykres rozproszenia.

Istnienie zależności korelacyjnej nie oznacza, że między obserwowanymi zmiennymi istnieje związek przyczynowy. Możliwe przyczyny korelacji A i B: A warunkuje B, B warunkuje A, A warunkuje B poprzez C, C determinuje zarówno B i A; wiele zmiennych składa się na ten związek (sytuacja najczęstsza).

Wartość współczynnika a siła związku:

r2- współczynnik determinacji- określa, jaką część (%) zmienności jednej zmiennej da się wyjasnić zmiennością drugiej; procent wspólnej zmienności dwóch zmiennych

  1. Co to jest istotność statystyczna i w czym różni się od istotności w sensie potocznym? Jak należy interpretować wyniki istotne i nieistotne statystycznie?

Poziom istotności jest to prawdopodobieństwo uzyskania w próbie takiego efektu jaki uzyskano (bądź dowolnie silniejszego) gdyby go nie było w populacji. Poziom istotności to prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju. Jeśli prawdopodobieństwo uzyskania nieistniejącego efektu jest niskie (p<0,05) to wynik uznajemy za istotny statystycznie i uznajemy, ze efekt istnieje. Im mniej badanych, tym większy powinien być efekt by go uznać za istotny statystycznie.

Prawda w populacji

Decyzja

efekt nie istnieje

efekt istnieje

uznać, że efekt istnieje

błąd I rodzaju

prawdopodobieństwo= alfa

decyzja prawidłowa

prawdopodobieństwo= 1-B (moc testu)

nie uznać, że efekt istnieje

decyzja prawidłowa

prawdopodobieństwo= 1- alfa

błąd II rodzaju

prawdopodobieństwo= B

To, że efekt jest nieistotny statystycznie (p>0,05) nie oznacza, że efektu nie ma- oznacza to raczej, że nie wiadomo czy jest, czy go nie ma. Wynik istotny statystycznie nie znaczy, że:

Czyli: nie da się obliczyć prawdopodobieństwa istnienia efektu w populacji.

Interpretacja statystyczna p=0,05- na 100 eksperymentów badających niemożliwe zjawiska (związki) 5 z nich wykryje nieistniejący efekt.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ODPOWIEDZI METODOLOGIA, Psychologia materiały do obrony UJ
podstawy metodologii bada+ä psychologicznych II. wnioskowanie statystyczne, Psychologia materiały do
metodologia II, Psychologia materiały do obrony UJ
psychologia poznawcza, Psychologia materiały do obrony UJ
Świadomość i nieświadomość, Psychologia materiały do obrony UJ
Omówienie procesu emocjonalnego, Psychologia materiały do obrony UJ
Rysunek w rozwoju i diagnozie psychologicznej, Psychologia materiały do obrony UJ
motywowane poznanie final, Psychologia materiały do obrony UJ
emocje i motywacje, Psychologia materiały do obrony UJ
Pamiec pytania 1, Psychologia materiały do obrony UJ
metody projekcyjne, Psychologia materiały do obrony UJ
Emocje-zag.4, Psychologia materiały do obrony UJ
POMOC PSYCHOLOGICZNA123, Psychologia materiały do obrony UJ
BIOLOGICZNE MECHANIZMY ZACHOWANIA I, Psychologia materiały do obrony UJ
Rozwój po adolescencji. Zmiany w obrębie osobowości człowieka dorosłego, Psychologia materiały do ob
Mózgowy substrat emocji z uwzględnieniem roli specyficznych neuroprzekaźników, Psychologia materiały
zaburzenia, Psychologia materiały do obrony UJ

więcej podobnych podstron