Indeksy, demografia

Pobierz dokument
indeksy.demografia.doc
Rozmiar 89 KB

Metody analizy dynamiki zjawisk masowych

Szereg czasowy (dynamiczny) jest to ciąg wartości badanego zjawiska obserwowanego w kolejnych jednostkach czasu.

yt = f(t),

zmienną niezależną (objaśniającą) jest czas, zmienną zależną (objaśnianą) są wartości liczbowe badanego zjawiska yt , f - określona funkcja matematyczna.

Inaczej szereg czasowy jest to realizacja procesu stochastycznego (proces stochastyczny jest to ciąg zmiennych losowych zależnych od czasu t, oznaczamy go jako Yt ).

proces stochastyczny - Yt szereg czasowy - yt

analogiczne oznaczenia występowały w przypadku zmiennej:

zmienna losowa - Y realizacje zmiennej losowej - yi

Wyróżniamy szeregi czasowe:

- momentów

- okresów

Szereg czasowy momentów występuje wówczas, gdy pomiaru badanego zjawiska dokonuje się w pewnych ściśle określonych momentach. (np. liczba ludności Polski na dzień 31 XII w kolejnych latach). Mówimy wówczas, że wartości badanego zjawiska mają charakter zasobów.

Szereg czasowy okresów to szereg czasowy zawierający informacje o rozmiarach zjawiska w pewnych okresach, na przykład: rok, półrocze, kwartał, miesiąc. (np. wielkość produkcji przedsiębiorstwa w kolejnych miesiącach). Mówimy wówczas, że wartości badanego zjawiska mają charakter strumieni.

Metody analizy dynamiki możemy podzielić na:

- metody indeksowe

- metody dekompozycji szeregów czasowych (metody eliminacji wahań w czasie)

Wybór metody zależy od celu badania. Najczęściej dla krótkich szeregów czasowych stosuje się metody indeksowe, a dla długich metody dekompozycji.

Metody indeksowe

wyróżniamy:

- indywidualne mierniki dynamiki - są stosowane w przypadku badania dynamiki zjawisk jednorodnych

- agregatowe mierniki dynamiki - są stosowane do badania dynamiki zespołu zjawisk - zwykle niejednorodnych i bezpośrednio niesumowalnych.

Indywidualne mierniki dynamiki

1. Przyrost absolutny (zmiana absolutna)

0x01 graphic
miara mianowana

2. Przyrost względny (tempo zmian)

0x01 graphic
miara niemianowana

(przy interpretacji mnożymy razy 100%)

3. Indeksy indywidualne

- indeksy jednopodstawowe (o stałej podstawie)

0x01 graphic
c - const.

yt = c - stała podstawa porównań, t = c - okres podstawowy, bazowy.

Jeżeli za okres podstawowy przyjmiemy t0 to indeksy jednopodstawowe możemy zapisać w następującej postaci:

0x01 graphic

- indeksy łańcuchowe

0x01 graphic
punktem odniesienia jest poziom poprzedni

0x01 graphic

Zależność między indeksem a tempem zmian:

0x01 graphic
jeżeli są wyrażone w % to 0x01 graphic

Indeksy indywidualne możemy podzielić jeszcze inaczej, mianowicie na: indeksy cen, ilości (masy fizycznej) i wartości. Są to najczęściej stosowane indeksy.

Indeks cen (price)

0x01 graphic

p1 - cena jednostki wyrobu w okresie badanym,

p0 - cena jednostki wyrobu w okresie podstawowym.

Indeks ilości (quantity)

0x01 graphic

q1- ilość wyrobu wyprodukowanego w okresie badanym,

q0 - ilość wyrobu wyprodukowanego w okresie podstawowym.

Indeks wartości (worth)

0x01 graphic

w1 - wartość w okresie badanym, w0 - wartość w okresie podstawowym.

Równość indeksowa dla indeksów indywidualnych:

0x01 graphic

Agregatowe mierniki dynamiki - Indeksy agregatowe (zespołowe)

W zależności od przedmiotu badań wyróżniamy indeksy agregatowe dla wielkości absolutnych i dla wielkości stosunkowych.

Indeksy agregatowe wielkości absolutnych.

Wyróżniamy agregatowy indeks wartości, cen i ilości.

Indeks wartości:

0x01 graphic

dla uproszczenia będziemy opuszczać granice sumowania. Sumuje się po wszystkich elementach.

0x01 graphic
- suma wartości badanego zespołu w okresie badanym,

0x01 graphic
- suma wartości badanego zespołu w okresie podstawowym.

Agregatowy indeks wartości informuje nas, jak zmieniła się wartość badanego zespołu artykułów w porównaniu z okresem podstawowym, na skutek jednoczesnych zmian zarówno w ilościach, jak i cenach badanych dóbr.

Nie wiemy w jakim stopniu o zmianach wartości zadecydowały zmiany cen a w jakim zmiany ilości. Aby określić dynamikę cen albo ilości korzysta się z metody eliminacji (inaczej standaryzacji wskaźników). Polega to na ustaleniu stałego poziomu jednego z dwóch czynników: cen lub ilości. Do uzyskania agregatowego indeksu ilości unieruchamiane są ceny. Natomiast do uzyskania agregatowego indeksu cen unieruchamiane są ilości. Najczęściej stosowane formuły standaryzacyjne to formuły Laspeyresa, Paaschego i Fishera.

Standaryzacja według formuły Laspeyresa polega na unieruchomieniu ilości lub cen na poziomie okresu podstawowego (bazowego). Natomiast standaryzacja według formuły Paaschego polega na unieruchomieniu ilości lub cen na poziomie okresu badanego.

Agregatowe indeksy ilości:

Laspeyresa 0x01 graphic
Paaschego 0x01 graphic
Fishera 0x01 graphic
Agregatowe indeksy cen:Laspeyresa 0x01 graphic
Paaschego 0x01 graphic
Fishera 0x01 graphic

Równość indeksowa dla indeksów agregatowych

0x01 graphic

Pośrednia metoda szacowania indeksów agregatowych polega na wykorzystaniu równości indeksowej. Np. znając indeks wartości i cen możemy wyliczyć indeks ilości:

0x01 graphic

Dekompozycja szeregu czasowego

W teorii ekonomicznych szeregów czasowych wyróżnia się zwykle następujące składniki szeregu czasowego:

1) tendencję rozwojową (trend)

2) wahania okresowe (wahania sezonowe)

3) wahania koniunkturalne

4) wahania przypadkowe.

ad 1. Trendem nazywamy powolne, regularne i systematyczne zmiany określonego zjawiska, obserwowane w dostatecznie długim przedziale czasu.

Przez trend rozumie się pewną wyrównaną linię wyznaczającą zasadniczy kierunek rozwojowy badanego zjawiska (procesu).

ad 2. Wahania okresowe mają charakter cykliczny. Najważniejsze wśród nich to wahania sezonowe - czyli wahania o okresie rocznym. Przez wahania sezonowe należy rozumieć powtarzające się z roku na rok w tych samych jednostkach kalendarzowych dość regularne zmiany ilościowe w przebiegu zjawisk.

ad 3. Wahania koniunkturalne (cykl koniunkturalny) to powtarzające się po sobie okresy ożywienia i recesji w gospodarce. Okres wahań koniunkturalnych trwa od kilku do kilkunastu lat.

ad 4. Wahania przypadkowe (nieregularne) to wahania wywołane działaniem przyczyn o charakterze losowym.

Metody dekompozycji szeregów czasowych możemy podzielić na dwie zasadnicze grupy:

- metody mechaniczne, do których zaliczamy przede wszystkim średnie ruchome,

- metody analityczne, do których zaliczamy metodę najmniejszych kwadratów.


Pobierz dokument
indeksy.demografia.doc
Rozmiar 89 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Demograficzne uwarunkowania rynku pracy i gospodarki publicznej
demografia spoleczna 9
(10971) Demografia
demografia spoleczna 7
000 Alfabetyczny indeks zawodów do KZiS (Dz U 28 08 14,poz 1145)st 22 12 2014
BIK karwowski islamskie indeksy gieldowe
12 indeksyid 13457
całość materiału test przemiany demograficzne
Zagadnienia na Egzamin z Demografii, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Demografia spoleczn
demogr5, I semestr, DiSKUGP
rozwj demograficzny ludnoci wiata, Ratownictwo Medyczne
demografia społeczna 7 rozdział J Holzer część 1 (do kolokwium na  12 2013
Demografia Podstawowe zjawiska
Demografia i epidemiologia pyt epidemiologia
Demografia społeczna wykład 2  10 2013, wykład 3 $ 10 2013
Demografia Polityka ludnościowa i jej instrumenty
Indeks glikemiczny

więcej podobnych podstron