odpowiedź na pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk


Radom, dnia 16 lipca 2005 r.

Do

Sądu Rejonowego

Wydział Cywilny

w Radomiu

Powód: Karol Majski, zam. Radom, ul. Konwaliowa 8 m. 1

Pozwany: Roman Falski, zam. Radom, ul. Konwaliowa 8 m. 2

Sygn. akt I C/1100/99

Odpowiedź pozwanego na pozew o eksmisję

Wnoszę o:

1) oddalenie powództwa;

2) zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych.

Na wypadek uwzględnienia powództwa wnoszę o:

3) orzeczenie o uprawnieniu pozwanego do otrzymania lokalu socjalnego.

Ponadto wnoszę o:

4) przeprowadzenie rozprawy w nieobecności pozwanego.

Uzasadnienie

Przyznaję, że bez zgody powoda (wynajmującego) oddałem część zajmowanego w jego budynku lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania memu bratu Waldemarowi Falskiemu. Kiedy powód dowiedział się o tym, urządził mi awanturę i zażądał, by brat mój natychmiast się wyprowadził. Ponieważ nie zastosowałem się do tego nakazu powód na piśmie wypowiedział mi najem z zachowaniem miesięcznego terminu na koniec marca 1999 r. Ponieważ zajmowanego lokalu mieszkalnego nie opuściłem, wystąpił na drogę sądową przeciwko mnie o nakazanie opróżnienia lokalu.

Uważam, że nie dałem powodowi powodu do wypowiedzenia najmu lokalu, a to, że oddałem bratu część zajmowanego lokalu mieszkalnego, nastąpiło wyłącznie z przyczyn humanitarnych, gdyż brat jest bezrobotny, a przy tym nie ma rodziny, z którą mógłby zamieszkać. Zdaniem moim, żądanie powoda jest w tych okolicznościach sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Dowód: zeznania świadków, których imiona, nazwiska i adresy - w razie potrzeby - podam na rozprawie oraz przesłuchanie stron.

Na wypadek uwzględnienia powództwa wnoszę, by Sąd Rejonowy orzekł o przysługującym mi uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego. Przyczyna, która sprawiła, że powód wystąpił przeciwko mnie na drogę sądową, jest błahą i stanowi jedynie pretekst do opróżnienia lokalu przeze mnie (mieszkanie zająłem na podstawie decyzji administracyjnej w 1980 r.) i umożliwienia powodowi wynajęcia mieszkania za czynszem wolnym. Moja sytuacja materialna i rodzinna (niskie zarobki i żona oraz 3 małoletnich dzieci na utrzymaniu) nie pozwalają mi na wynajęcie mieszkania, za które musiałbym płacić czynsz wolny.

Dowód: przesłuchanie stron.

Z tych przyczyn wnoszę jak w pkt 1-3 odpowiedzi na pozew.

Roman Falski

Załącznik:

1) odpis odpowiedzi na pozew.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pozew o eksmisję, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o alimenty, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
pozew o rozwód, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3
pozew o zaprzeczenie ojcostwa, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
PRZYKŁADOWY POZEW O ROSZCZENIA W STOSUNKU DO PRACODAWCY, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.
Wzór CV 1, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (SĄD PRACY), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - umiarkowana niepełnosprawność, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Umowa kupna-sprzedazy samochodu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - znaczny stopień niepełnosprawności, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o ustanowienie pelnomocnika z urzedu(1), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
APELACJA OD WYROKU SĄDU REJONOWEGO (CYWILNE), •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
wniosek o orzeczenie separacji, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
Wzór CV, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk
ulgi - opiekunowie, •►Ustawy pisma kodeksy-porady prawne•► (be.3).lnk

więcej podobnych podstron