Podstawy zarządzania - ćw, Wszystko i nic

Pobierz dokument
podstawy.zarzadzania.cw.wszystko.i.nic.doc
Rozmiar 32 KB

Kierowanie (w szerszym zn.) - prowadzenie wszystkich spraw organizacji (przedsiębiorstw), a więc dysponowanie ich zasobami. Podobnie określa się zarządzanie w szerszym znaczeniu.

Zarządzanie w węższym zn. odnosi się tylko do dysponowania rzeczami (ziemią, środkami trwałymi i obrotowymi).

Kierowanie w węższym zn. dotyczy działań zmierzających do spowodowania działania ludzi zgodnego z celem kierującego.

Struktura organizacyjna - układ stanowisk, komórek organizacyjnych, pionów organizacyjnych oraz ewentualnie większych elementów wraz z ustalonymi między nimi różnego rodzaju powiązaniami.

Struktura organizacyjna określa:

- stopień rozkładu zadań, obowiązków i uprawnień, zakładając, że członek organizacji będzie obciążony zadaniami uwzględniającymi jego kwalifikacje i doświadczenie;

- zasady rozmieszczenia osób posiadających umiejętności specjalistyczne, tak, by mogły być najlepiej wykorzystane;

- kanały niezbędnej łączności z dołu do góry, z góry do dołu, a także w kierunkach poziomych;

- sposób przystosowania się poszczególnych składników organizacji do zmian zachodzących w otoczeniu;

- zadania i przedmiot kooperacji pomiędzy poszczególnymi członkami organizacji.

Funkcje struktury organizacyjnej:

- powinna wynikać ze strategii organizacji i być do niej dostosowana;

- zapewniać efektywną realizację celów;

- stanowić ramy działań organizacyjnych;

- regulować działania poszczególnych pracowników, komórek;

-uwzględniać specyfikację procesów wykonawczych.

Typy struktur organizacyjnych: struktura liniowa - płaska, liniowa - smukła, sztabowa-liniowa, funkcjonalna, macierzowa.

Planowanie polega na formułowaniu celu lub celów, które będą realizowane w bliższym lub dalszym horyzoncie czasu, na określeniu przyszłych wariantów i sposobów działania, a także wskazówek dotyczących realizacji wybranych rozwiązań.

Proces planowania: 1. definicja celów; 2. diagnoza obecnej sytuacji; 3. określenie okoliczności sprzyjających i przeciwnych realizacji celów; 4. określenie kierunków i zasad działania.

Według T. Kotarbińskiego dobry plan do taki, który jest: celowy, wykonalny, niesprzeczny, operatywny, racjonalny, elastyczny, optymalnie szczegółowy, odpowiednio długodystansowy, terminowy, kompletny.

Kultura organizacyjna jest zespołem podstawowych założeń, które dana grupa ustanowiła w trakcie pokonywania problemów adaptacji do otoczenia i budowania wewnętrznej integracji.

Kultura organizacyjna - zbiór dominujących wartości i norm postępowania, charakterystycznych dla danej organizacji, podbudowany założeniami co do natury rzeczywistości, przejawiający się poprzez „artefakty”.

Model E. Scheina - kultura organizacyjna jest zjawiskiem społecznym, w którym wyróżnić można 3 „poziomy” różniące się między sobą stopniem obserwowalności i trwałości.

Artefakty - sztuczne twory danej kultury.

Artefakty językowe (język, mity, legendy)

Artefakty behawioralne (ceremonie, rytuały i zwyczaje)

Artefakty fizyczne (sztuka, technologia, przedmioty materialne)

Normy i wartości, standardy - są trwalsze od artefaktów i trudniej je zaobserwować. Dzielą się na deklarowane i przestrzegane.

Założenia podstawowe (kulturowe) - najtrwalszy i najtrudniejszy do rozszyfrowania poziom kultury; ukryte, niedostępne, fundamentalne.

Decyzje w ogólnym rozumieniu są to akty wyboru jednego wariantu działania spośród wielu możliwych.

- podejście wynikowe - podstawą decydowania jest sam fakt wyboru (decyzji);

- podejście czynnościowe - bada się cały proces podejmowania decyzji, a akt decydowania stanowi końcowy etap tego procesu.

Proces podejmowania decyzji polega na rozpoznaniu i zdefiniowaniu istoty sytuacji decyzyjnej, opracowaniu i analizie pewnego zbioru wariantów rozwiązań oraz wyborze spośród nich najlepszego z przyjętego punktu widzenia oraz wprowadzeniu go do realizacji.

Styl kierowania - utrwalony sposób kierowania. Jest wypadkową dążenia do spełnienia zadań stojących przez zespołem pracowników - orientacja na zadania (cele) - i dążenia do utrzymania dobrych stosunków międzyludzkich - orientacja na człowieka.

Zadania zarządzania strategicznego:

1. opracowanie koncepcji biznesu i sformułowanie wizji, kierunku, w jakim firma ma się rozwijać;

2. przełożenie misji w zbiór szczegółowych celów działania;

3. opracowanie strategii;

4. wdrożenie przyjętej strategii;

5. kontrola.

Cechy procesu strategicznego zarządzania: dynamiczny, nieustanny, długoterminowa perspektywa, otwarty na zmiany w otoczeniu, dotyczy całego przedsiębiorstwa.

Elementy macierzy BCG:

1. Dojne krowy, „żywiciele” - najwyższe przychody, nadwyżki, finansują pozostałe wyroby. Mają niski wzrost rynku, ale duży udział w rynku. Jest to na ogół kosztowny przywódca w danym przemyśle, ale ma małe szanse rozwoju.

2. Gwiazdy - są to produkty wymagające nakładów, nie przynoszą jeszcze nadwyżki, choć uzyskuje się już znaczne przychody. Tempo wzrostu jest wysokie. Inwestowanie w gwiazdę daje dużą gwarancję zysków.

3. Dylematy, „?” - są to produkty deficytowe, na razie trudno określić ich możliwości. Względnie mały udział w rynku, ale duża dynamika. W przyszłości mogą stać się gwiazdami.

4. Kule u nogi - nie przynoszące znaczącej nadwyżki i nierozwojowe, niski udział w rynku i niska dynamika.


Pobierz dokument
podstawy.zarzadzania.cw.wszystko.i.nic.doc
Rozmiar 32 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
PODSTAWY ZARZĄDZANIA ćw 20.03.10 20, Materiały studia, Podstawy zarządzania ćwiczenia
zarządzanie projektami(2), Wszystko i nic
Podstawy zarzadzania (ĆW) 13 04 07
Podstawy zarządzania ćw 5 dzienne
Podstawy zarządzania cw 6 26 01 2008
podstawy zarządzania ćw
Podstawy zarządzania Ćw 1
Pytania Czerska, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wo
Podstawy zarządzania 6 01 2008 C11 ćw 5
rach w2 3 4, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojcie
zarzadzanie2, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojci
Ćw. zarządzanie 2 zjazd, 2 semestr, ćw. podstawy zarządzania
WYKŁADY wszystkie, WZR, III semestr, Podstawy Zarządzania, Wykłady Czerska
zarzadzanie, UG Finanse i Rachunkowość LIC, FIR I Sem 2011, Podstawy Zarządzania I sem (W. dr Wojcie
3 zjazd, 2 semestr, ćw. podstawy zarządzania
! PZ wszystko [Rutka], Zarządzanie, Sem II, PODSTAWY ZARZĄDZANIA
Podstawy zarządzania - ściagi, zarzadzanie inne, PLANOWANIE - Jest to podstawowy obowiązek przede ws

więcej podobnych podstron