Opieka nad pacjentem z procesem rozrostowym w OUN, pięlęgniarstwo, mgr


Opieka nad pacjentem z procesem rozrostowym w OUN

Ocena stanu pacjenta

▪Rozpoznanie stanu ciężkości pacjenta - ocena stanu świadomości, dokonanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych, ocena źrenic

▪Ocena wydolności fizycznej - chory chodzący, z pomocą drugiej osoby, wymaga sprzętu rehabilitacyjnego, chory leżący

▪Ocena stanu higienicznego, szczególnie skóry -otarcia, odparzenia, odleżyny

▪Ocena odżywiania i nawodnienia pacjenta (przy stosowanie leków p/obrzękowych)

▪Określenie deficytu samoopieki - czy pacjent wymaga pomocy w wykonywaniu czynności codziennych i jakim zakresie

Zadania wykonywane w celu prawidłowego funkcjonowania psychicznego pacjenta

▪Zapoznanie z topografią oddziału

▪Stworzenie przyjaznej atmosfery dla chorego

▪Okazywanie zainteresowania

▪Sprawne wykonywanie zabiegów i czynności pielęgnacyjnych

▪Informowanie o podejmowanych czynnościach

▪Zapewnienie o gotowości do stałej opieki i nadzoru

▪Zapewnienie kontaktu z rodziną

Obserwacja i ocena typowych objawów choroby

Ocena bólu (umiejscowienie, charakter, objawy towarzyszące np. wymioty) - obserwowanie dolegliwości i przeciwdziałanie im.

Zaburzenia chodu i zawroty głowy - wymagana jest pomoc pielęgniarki i stosowanie sprzętu i udogodnień technicznych.

Nudności, wymioty - obserwowanie częstości, zapobieganie zachłyśnięciu, utrzymanie higieny, podawanie leków

Zaburzenia ruchowe (hemiplegia) - wymagana pomoc przy czynnościach codziennych, profilaktyka p/odleżynowa, rehabilitacja motoryczna i obserwacja w kierunku narastania deficytów neurologicznych.

Zaburzenia czucia (brak czucia) - kontrola ułożenia kończyny, profilaktyka p/odleżynowa

Zaburzenia procesów myślowych (zmiany emocjonalne, osobowościowe, motywacyjne)-zadaniem pielęgniarki jest pilnowanie chorego, uspokajanie w chwilach agresji, unieruchomienie w łóżku, zapewnienie bezpieczeństwa

Rozpoznanie stanu emocjonalnego- czy występuje lęk, jakie jest nastawienie, do lecz., hospitalizacji.

Zaburzenia wzroku- wymagana pomoc w czynnościach codziennych, w przemieszczaniu się i przeciwdziałanie stanom zapalnym oka

Zaburzenia mowy - utrata komunikowania się z pacjentem wymaga cierpliwości od pielęgniarki i stosowania znaków pozawerbalnych

Występowanie napadów padaczkowych - ocena częstości występowania, nasilenie, zakresu ciała, jaki obejmują, czy napadom towarzyszy utrata przytomności, poprzedza aura. Zadaniem pielęgniarki jest zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi w czasie napadu, podanie leków p/padaczkowych

Zatrzymanie lub nietrzymanie moczu i stolca - zadaniem pielęgniarki jest utrzymanie higieny okolic intymnych, założenie cewnika do pęcherza moczowego i odpowiednia pielęgnacja, zmiana pampersów.

Działania terapeutyczne

▪Pobieranie materiału do badań

▪Przygotowanie do wykonania badań diagnostycznych, współudział w przeprowadzeniu badań

▪Opieka po badaniach diagnostycznych

▪Podawanie zleconych leków

▪Przygotowanie do zabiegu operacyjnego

▪Prowadzenie opieki pooperacyjnej we wczesnym okresie pooperacyjnym i w dobach późniejszych

Działania opiekuńcze

▪Zabiegi i czynności umożliwiające utrzymanie higieny

▪Czynności umożliwiające prawidłowe odżywianie

▪Zabiegi i czynności umożliwiające prawidłowe wydalanie

▪Zapobieganie powstaniu odleżyn u pacjentów z niedowładem, porażeniem

▪Zapewnienie bezpieczeństwa

Obserwacja pod kątem powikłań i podejmowanie działań zapobiegających

→Zaburzenia ze strony uk. oddechowego

▪Kontrola częstości i rytmu oddechu

▪Wygodna pozycja do prowadzenia wydolnego oddechu

▪Gimnastyka oddechowa

▪Zapewnić drożność dróg oddechowych

▪Dbać o nawilżenie błon śluzowych

→Zaburzenia ze strony uk. krążenia

▪Kontrola tętna, ciśnienia

▪Ocena zabarwienia skóry, obecności obrzęków

▪Pobieranie badań (morfologia, układ krzepnięcia)

→Zaburzenia ze strony uk. nerwowego

▪Obserwacja świadomości

▪Obserwacja w kierunku narastania objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

▪Obserwacja w kierunku wystąpienia napadów padaczkowych

▪Obserwacja niedowładów, porażeń

▪Obserwacja w kierunku pobudzenia psychoruchowego

→Zaburzenia ze strony uk. pokarmowego

▪Ocena pracy przewodu pokarmowego i możliwości przyjmowania pokarmów drogą doustną.

▪Podawanie płynów i żywienia drogą pozajelitową

▪Wyrównywanie niedoborów elektrolitowych i białkowych

▪Zapobieganie odwodnieniu i przewodniemu pacjenta

▪Dbanie o regularne wypróżnienia

→Zaburzenia ze strony uk. moczowego

▪Wczesne wykrywanie odchyleń od normy (skąpomocz, bezmocz, wielomocz)

▪Założenie cewnika Foley'a

▪Prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających infekcjom dróg moczowych

▪Prowadzenie bilansu wodnego

Dolegliwości bólowe

Zaburzenia powstałe w wyniku długotrwałego unieruchomienia

Opieka nad pacjentem z zaburzeniami mowy

DYZARTERIA- upośledzenie tworzenia artykułowanych dźwięków, mowa zamazana, niewyraźna, pacjent używa właściwych słów i rozumie, co się do niego mówi

AFAZJA- zaburzenie manifestujące się niemożnością wyrażania myśli słowami lub niemożnością rozumienia mowy.

▪Afazja całkowita

▪Afazja sensoryczna (czuciowa) - upośledzenie odbioru mowy

▪Afazja motoryczna (ruchowa)- upośledzenie wyrażania myśli, pacjent nie wymawia dźwięków

▪Afazja amnestyczna (nominalna) - pacjent ma trudności w nazywaniu przedmiotów

Zadania pielęgniarki

−Nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z chorym, posługiwanie się prostymi zdaniami, powtarzanie przekazywanych informacji.

−Utrzymanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy, mówienie powoli, wyraźne wymawianie wyrazów, aby umożliwić odczytanie słów z ruchu warg. Starać się o uzyskanie potwierdzenia zrozumienia komunikatu.

−Posługiwanie się komunikacja pozawerbalną - gest, mimika.

−Wzbudzanie u pacjenta chęci do ćwiczeń, zachęcać do koncentrowania uwagi na stawianych przed pacjentem zadaniach.

−Zachęcanie chorego do mówienia, ale nie wywieranie presji, czynnikiem wzmacniającym będzie dostrzeganie postępów w reedukcji mowy

−Nauczenie pacjenta ćwiczeń wzmacniających mięśnie twarzy np. wysuwanie i chowanie języka, ssanie, wydmuchiwanie baniek mydlanych.

−Unikanie komunikatów tj. nakazywanie, ostrzeganie, wyrażanie dezaprobaty, okazywanie współczucia.

Opieka nad pacjentem z niedowładem

NIEDOWŁAD (paresis) osłabienie siły mięśniowej, odznaczające się osłabieniem zakresu ruchu.

PORAŻENIE (plegia) całkowite zniesienie siły mięśniowej i niemożność wykonania ruchu czynnego kończyną.

HEMIPARESIS/HEMIPLEGIA-porażenie, niedowład połowiczy

Opieka nad pacjentem z niedowładem połowiczym

▪Pozyskanie pacjenta do współpracy

▪Ocena zaburzeń ruchowych (deficytów, rodzaju i stopnia niedowładu)

▪Nie wyręczanie w czynnościach, które pacjent może wykonać sam, podkreślać każde osiągnięcie

▪Łóżko winno być ustawione tak, aby zapewniało kontakt z chorym od strony niesprawnej

▪Stolik ustawiony od strony niepełnosprawnej

▪Chorzy leżący układani na boku chorym (stymulowanie tej strony)

▪Pacjent zachęcany do aktywności z użyciem kończyn niepełnosprawnych

▪Usprawnienie ruchowe rozpocząć od ćwiczenia prostych utraconych czynności

▪Wszystkie czynności przy chorym powinny być inicjowane od strony niedowładnej

▪Należy przestrzegać prawidłowej pozycji podczas leżenia, siedzenia, stania i chodzenia.

▪Zachęcić pacjenta by gryzł pokarm najpierw strona porażoną (stymulowanie zgryzu)

Opieka nad pacjentem z niedowładem kończyn dolnych (paraplegią)

Paraplegia spowodowana chorobami o różnej etiologii - zapalenia rdzenia kręgowego, guzy rdzenia, choroby demielizacyjne.

Uszkodzenia rdzenia w odcinku piersiowym - porażenia spastyczne kończyn dolnych, zaburzenia czucia poniżej miejsca uszkodzenia, zaburzenia funkcji zwieraczy.

Uszkodzenia w odcinku stożka rdzenia - różnego stopnia niedowłady wiotkie kończyn, zaburzenia czucia i częściowe porażenie pęcherza.

Uszkodzenia ogona końskiego - niedowłady lub porażenia wiotkie kończyn, zaburzenia czucia, zaburzenia zwieraczy odbytu i pęcherza moczowego.

Rozpoznać stan chorego w zakresie dysfunkcji

−wydolności krążeniowo-oddechową

− wydolności ruchową kończyn dolnych, kończyn górnych

−Odczuwania bodźców dotykowych, bólu, temperatury,

−Ocena skóry, ocena ryzyka rozwoju odleżyn

−Ocena wydolności pęcherza i perystaltyki jelit

−Ocena wydolności w zakresie samoopieki

Działania opiekuńcze

•Zmiana pozycji, co 2 godz., nie narażać pacjenta na działanie sił dodatkowych

•Utrzymanie skóry w czystości, w szczególności okolicy krocza i szpary pośladkowej; nacieranie 2x dziennie skóry oliwką, kremem (2-20% spirytus)

•Stosowanie udogodnień (materace, wałki), sucha pościel

•Dobór diety

•Dbanie o regularne wypróżnienia - w przypadku zaparć (atonia jelit) - lewatywa, ręczne wydobycie stolca, następnie środki przeczyszczające

• Masaż zwieracza odbytu w celu opróżnienia jelit

Pęcherz autonomiczny (wiotki)- dochodzi do niekontrolowanego, niecałkowitego, samoistnego opróżniania pęcherza z dużym jego wypełnieniem, chory nie odczuwa parcia. Przyczyną jest uszkodzenie neuronu dolnego (uszkodzenia ogona końskiego)

Opieka nad pacjentem z dysfagią

•Stosowanie w żywieniu sposobów i środków akceptowanych przez chorego

•Współpraca z dietetyczką i rodzina w celu dostarczenia różnych produktów

•Ustalić z chorym konsystencję pokarmów -papkowatej, pozbawionych kawałków mięsa i twardych jarzyn, kruszących się herbatników

•Podczas karmienia pozycja ustabilizowana, najlepiej pacjent uniesiony pod kątem 90°, aby nie dochodziło do wylewania się pokarmu z ust, głowę lekko obrócić w stronę zdrową i po tej stronie umieszczać jedzenie

•Podawać pokarmy małymi kęsami, bez przepełniania ust.

•Jeśli pacjent ma tendencje przetrzymywania pokarmu w ustach, poinstruować aby pomagał sobie palcem przed włożeniem kolejnej porcji pokarmu.

•Zapewnić odpowiednią ilość czasu na spokojne przyjęcie pokarmu

•Pokarmy podawać w małych ilościach, o temp. Ciała lub niższej, o 2-3°, co 3-4 godz.

•Wykonanie toalety jamy ustnej 3-4 razy dziennie, płukanie ust Octenidolem.

•Wykluczenie potraw drażniących, ostrych.

•Eliminowanie czynników prowadzących do wymiotów.

Zasady postępowania podczas napadu drgawek

•Zachować spokój i opanowanie

•Usunąć pacjenta z niebezpiecznego miejsca, gdzie mógłby doznać urazu

•Nie otwierać zaciśniętych ust chorego, gdyż do przygryzienia języka dochodzi na początku napadu

•Ułożenie pacjenta w pozycji pośredniej (między leżeniem na plecach i na boku)

•Po ustąpieniu drgawek ułożenie w pozycji na boku, w celu ułatwienia oddychania, odpływu śliny, co zapobiega zachłyśnięciu

•Nie wykonywać sztucznego oddechu, gdyż zatrzymanie oddechu jest bardzo krótkie i nie stanowi zagrożenia dla życia

•Po napadzie pozostawić pacjenta w spokoju, nie wypytywać, jest zmęczony, zamroczony

•Obserwować pacjenta aż do czasu całkowitego ustąpienia drgawek

•Pozostać z pacjentem aż do czasu powrotu świadomości

•Obserwować parametry życiowe ( oddech, tętno, RR, świadomość)

•W przypadku wystąpienia automiatyzmów ruchowych zalecane delikatne przytrzymanie chorego

•Farmakoterapia na zlecenie lekarza

Opieka nad pacjentem z niedomykalnością powiek po zabiegu NCH

•'higiena oczu (szczególnie w przypadku uszkodzenia nerwu twarzowego - niedomykanie powieki)

•Wytłumaczenie choremu przyczyn niedomykania powieki

•Przemywanie oczu co 2-4 godz. - np. Lacrimal

•Stosowanie maści i kropli z antybiotykiem wg. zlecenia lekarza

•Poinformowanie o unikaniu pocierania oczu ręka, ręcznikiem

•Wykonanie zimnego okładu (woreczki żelowe, okłady z naparów ziołowych)

•Stosowanie komory wilgotnej

•Nauczenie chorego wykonywania ćwiczeń powieki - próba zaciskania powiek, zamykanie oka z pomocą

•Poinformowanie o noszeniu okularów ochronnych lub opatrunku ochronnego przy wychodzeniu na zewnątrz.

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
opieka nad pacjentem po operacji we wczesnym okresie pooperacyjnym, pięlęgniarstwo, mgr
Opieka nad pacjentem z gastrostomią odżywczą, leczenie ran+pielęgn.inne
Opieka nad pacjentem po znieczuleniu i operacji
Terapia i opieka nad pacjentka z zaburzeniami depresyjnymi
Opieka nad pacjentem z niewydolnością żylną 2012
opieka nad pacjentem WZW, HIV
Opieka nad pacjentem z ostrą niewydolnością odechową
zalecenia dla pacjenta wypisywanego do domu, pięlęgniarstwo, mgr
opieka nad pacjentem znieczulonym2
opieka nad pacjentem znieczulonym4
opieka nad pacjentem z otępieniem
INTERNA opieka nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową
opieka nad pacjentem znieczulonym
Model opieki piel gniarskiej nad pacjentem z chorobami żył, Wydziały, Pielęgniarstwo
Opieka nad pacjentem w stanie spiaczki
opieka nad pacjentem znieczulonym3

więcej podobnych podstron