Egzamin Mikrob12007, Biologia UMCS, Iº, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin


1. Mikroorganizmy prokariotyczne to:

a) mikroorganizmy nie zawierające jądra komórkowego

b)mikroorganizmy nie zawierające organelli komórkowych

2. Wymień dwie hipotezy tłumaczące powstanie komórki eukariotycznej z prokariotycznej:

a)teoria endosymbiotyczna

b)

3. Kiedy mogły pojawić się pierwsze organizmy na Ziemi:

a)2,5 mld lat temu

4. Materiałem genetycznym pierwszych komórek, które pojawiły się na Ziemi był najprawdopodobnie:

a)RNA

dlaczego

bo mRNA mogło się samo replikować ( jest cząsteczką katalityczną)

b)

6. Podaj nazwę rodzajową bakterii, które na filogramie umieszczone są najbliżej uniwersalnego przodka:

a) Aquifex

jakie cechy dodatkowo potwierdzają taką lokalizację

b)donor elektronów to h2 jak pierwsze organizmy

c)

7. Jaką część biomasy stanowią mikroorganizmy:

a) 50%

8. Najmniejsza wielkość komórki bakteryjnej to:

a) 10-20 nm

b. 50-100 nm

c) 0.5-1 μm

d) 2-4 μm

9. Trzy podstawowe kształty komórek bakteryjnych to:

a)pałeczkowate

b)kuliste

c)spiralne

10. Jaki % mokrej masy komórek bakteryjnych stanowi woda:

a)70-85%

11. Wymień trzy podstawowe części rzęski:

a)nić

b)haczyk

c)ciałko podstawowe

12. Rzęski krętków umieszczone są:

a)polarnie podłoze płynne

b)subpolarnie podłoże stałe

13. Do różnic morfologicznych między fimbriami a rzęskami zaliczamy:

a) fimbrie są krótsze

b)cieńsze

c) bardziej sztywne

d)

14. Między jakimi aminokwasami występuje wiązanie poprzeczne w mureinie typu B:

a)kwas glutaminowy - D-alanina

15. Stopień poprzecznego usieciowania w mureinie bakterii Gram- wynosi:

a) 10-30 %

16. Mureina bakterii z fazy stacjonarnej w porównaniu z mureiną bakterii z fazy logarytmicznej zawiera:

a) mniej pentapeptydów

b) więcej pentapeptydów

c) mniej wiązań poprzecznych

d) więcej wiązań poprzecznych

17. Kwas tejchojowy to polimer:

a)fosforanu rybitolu

b)fosforanu glicerolu

zbudowany z:

c) z (ilu) 35-40 podjednostek

18. Jaką drogą u E. coli transportowane są jony nieorganiczne:

a) dyfuzji

b) ułatwionej dyfuzji

c) transportu aktywnego

d) poprzez grupę translokacyjną

19. Najmniejszy chromosom występuje u:

a) Carsonella ruddii

ma on wielkość

b) 0,16 Mpz

20. Chromosom liniowy występuje u:

a) Myxococcus sp.

b) Streptococcus sp.

c) Streptomyces sp.

d) Borrelia burgdorferii

22. Formy przetrwalne sinic to:

a)akinety

24. Cytoplazma endospor zawiera:

a) 15 % dipikolinianu Ca

25. Biofilmy tworzone są na powierzchniach:

a) biotycznych

b) abiotycznych

27. Do hodowli ciągłej bakterii służą:

a)chemostaty

b)turbidostaty

28. Podaj temperatury kardynalne psychrofili:

a)-4

b)13

c)19

29. Ekstremalne halofile żyją w obecności:

a) 16-30 % NaCl

30. Bakterie tlenotolerancyjne rosną:

a) równie dobrze w obecności jak i braku tlenu

b) nie wymagają tlenu do wzrostu ale lepiej rosną w jego obecności

32. Napisz trzy podstawowe reakcje fosforylacji substratowej dostarczające ATP podczas fermentacji:

a)

b)

c)

33. Gdzie żyją bakterie propionowe?

a) mleku, serze, zakwasach chlebowych

34. Wymień produkty fermentacji mrówkowej u E. coli:

a)mrowczan

b)etanol

c)h2

d)co2

35. Klostridia to bakterie żyjące przy pH:

a) kwaśnym

b) obojętnym

c) alkalicznym

d)kwaśnym i obojętnym

36. Bioluminescencja u bakterii zachodzi z udziałem:

a)ATP

b)FMNH2

c)O2

d)

37. Co jest źródłem siły redukującej u fototroficznej Heliobacterium sp.:

a)mleczan

38. Najwięcej energii w oddychaniu beztlenowym powstaje kiedy ostatecznym akceptorem elektronów jest:

a) NO31-

b) So

c) Fe3+

d) SO42-

39. Produktem końcowym redukcji dysymilacyjnej azotanów jest:

a) N2

b) NH3

40. Wymień dwie grupy mikroorganizmów wykorzystujących CO2 jako ostateczny akceptor elektronów:

a)metanogeny

b)homoacetogene

41. Napisz poszczególne etapy utleniania CH4 do CO2:

a)

b)

c)

d)

42. W jakich warunkach chemolitotrofy utleniają H2:

a) tlenowych

b) beztlenowych

43. Podaj przykłady mikroorganizmów chemolitotroficznych utleniających żelazo:

a) Shewanella putrefaciens

b) thiobacillus ferrooxidans

44. Czas śmierci cieplnej to czas:

a) potrzebny do zabicia mikroorganizmów w temperaturze 110 oC

b) najkrótszy czas potrzebny do zabicia mikroorganizmów w określonej temperaturze

45. Wymień halogenki stosowane w dezynfekcji:

a)

b)

c)

d)

46. Indeks terapeutyczny jest większy kiedy:

a) większa jest dawka toksyczna

b) większa jest dawka terapeutyczna

47. Chloramfenikol łączy się z:

a)

i hamuje:

b)

48. Najmniejsza wielkość poznanych wirusów to:

a) 0.2-0.5 nm

b) 2-10 nm

c) 20-30 nm

d) 50-100 nm

49. mRNA tworzony jest przez:

a) ssRNA+

b) ssRNA-

c) dsRNA

50. Wczesne białka uczestniczą w:

a) w syntezie płaszcza białkowego

b) w replikacji kwasu nukleinowego wirusa

c) w adsorpcji wirusa do komórki gospodarza

d) w uwalnianiu wirusa z komórki gospodarza

3Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Egzamin z mikrobiologiiOchrŚrodGrII2008, Biologia UMCS, Iº, III semestr, Mikrobiologia, Egzamin
fizjo-pytania-kolosy, Biologia UMCS, Iº, VI semestr, Fizjologia roślin
biol kon 2603, Biologia UMCS, Iº, IV semestr, Biologia komórki
Marketing polityczny, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Miejsce wsp lnoty religijnej w spo ecze stwie, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Rel
Marketing skrypcior, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Marketing polityczny
Partie i Systemy Partyjne Wyklady[1], Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polit
polityka społeczna jk(1), Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Polityka Społeczna
Partie polityczne WYKŁADY, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i sys
sokol opracowany!, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityczne i systemy par
jeśli jesteś kretynem nie otwieraj, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Partie polityc
Religie i Związki Wyznaniowe - Wykłady Rytko, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Reli
KI program cwiczen 2011-12 nowy, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Komunikacja Inter
index!!!!!!!!, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe
LUCKMANN, Politologia UMCS - materiały, III Semestr zimowy, Religie i Związki Wyznaniowe

więcej podobnych podstron