dydaktyka specjalna, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo


Literatura:

Pedagogika specjalna (działy):

Prawidłowe kroki rehabilitacji (rewalidacji) - diagnoza (orzeczenie):

Dydaktyka specjalna, to nie jest samo kształcenie, nauczanie.

Praca pedagoga z osobami niepełnosprawnymi to:

Wychowanie - kształtowanie umiejętności wartościowania

Kształcenie - nabywanie kompetencji w zakresie wiedzy i użytecznych umiejętności

Rehabilitacja - interwencyjne oddziaływanie na odchylenia dodatnie i ujemne od normy rozwojowej.

Części składowe pedagogiki specjalnej:

Metody pracy pedagogicznej:

Metoda specjalnego nauczania:

Nowe paradygmaty: aktywny sposób uczenia się. Oparte są na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu.

Metody wynikające z koncepcji wielostronnego kształcenia: Kryterium jest sposób, w jaki uczeń dochodzi do wiedzy (strategia działania ucznia), wiadomości, umiejętności, kompetencji. Wyróżnia się:

  1. Metody podające - nastawione na przyswajanie wiedzy, informacji:

  1. Metody problemowe (klasyczne):

  1. Metody eksponujące:

  1. Metody praktycznego działania:

Ad 1. Metody podające - przyswajanie wiedzy, informacji.

Rodzaje pogadanek:

- wstępna - zapowiada tematykę, cel zajęć,

- utrwalająca - systematyzuje wiedzę,

- wprowadzająca - zapoznanie z nowym materiałem

- heurystyczna - związana z rozwiązywaniem problemu. Nauczyciel kieruje obserwacją i zadaje pytania.

Opis i opowiadanie powinny być realizowane w sposób plastyczny, interesujący, zaplanowany, przystępny (mogą być wsparte pokazem).

Zadania podczas pokazu:

- dokładne wyjaśnienie,

- ukierunkowanie obserwacji,

- postawcza aktywność obserwacji,

- ujmowanie związków,

- rejestrowanie zmiany

- analizowanie funkcji zjawiska.

Ad 2. Metody problemowe - samodzielne zdobywanie wiedzy, umiejętności poprzez rozwiązanie problemów. Wykorzystują potrzebę eksploracji, uczą samodzielnego myślenia selekcjonowania ważnych informacji, wyciągania wniosków. Uczą klasyfikowania, wiązania treści w logiczną całość.

- symulacja - udawanie, naśladowanie rzeczywistości. Ćwiczenie działań. Idea: możliwość popełnienia błędów w sytuacji ćwiczeniowej.

- inscenizacja - ważniejsze są przeżycia emocjonalne.

Metoda problemowa (klasyczna) ETAPY:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metodyka nauczania lekko upośledzonych umysłowo, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
METODYKA NAUCZANIA DZIECI UPOŚLEDZONYCH, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
system klasowo- lekcyjny, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
Klasyfikacja upośledzenia umysłowego według IX rewizji Międzynarodowej, Metodyka pracy z osobami upo
Metody pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
METODA OŚRODKÓW PRACY, Metodyka pracy z osobami upośledzonymi umysłowo
Metody pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, ◕ PEDAGOGIKA SPECJALNA ◕, ► PEDAG
Metody pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo
Najczęściej stosowane metody pracy z osobami upośledzonymi, przedszkole, obserwacje i analizy
Metody pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo, Studia PO i PR
Metody wychowawcze stosowane w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, Metody wychowawcze stosowane
Metody pracy z osobami głęboko upośledzonymi
Pedagogika Specjalna P L i T Z, Metodyka pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
13 metod pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznymid714
Program pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim w zakresie rozwoju percepcji słucho
Metody pracy z osobami słyszącymi głosy
Integracja sensoryczna w pracy z dziecmi uposledzonymi umyslowo

więcej podobnych podstron