Językowy obraz świata, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna

Pobierz dokument
jezykowy.obraz.swiata.filologia.polska.uwm.doc
Rozmiar 50 KB

Językowy obraz świata

Językowy obraz świata (JOS) - pojęcie językowego obrazu świata ma wieloletnią historię i złożony rodowód. Początki tezy o językowym obrazie świata sięgają czasów Marcina Lutra.

Według Jerzego Bartmińskiego: pojęcie językowego obrazu świata działa w dwóch wariantach, które można sprowadzić do „podmiotowego” i „przedmiotowego” i podporządkować terminom wizja świata i obraz świata. Wizja jako widzenie jest czyimś spojrzeniem i zawiera w sobie podmiot patrzący. Obraz jest wynikiem czyjegoś postrzegania świata, ale całość bardziej opiera się na przedmiocie - na tym, co jest zawarte w danym języku. Można mówić o obrazie świata np. dziecka, dorosłego, człowieka „prostego” itp.[8]

Skomplikowane są relacje między językiem a kulturą, a szczególnie między językiem a literaturą:

W istotny sposób badania językoznawców nad JOS łączą i podsumowują Marian Bugajski i Anna Wojciechowska. Uważają oni, że językowy obraz świata jest to obraz świata (lub jego część ), zespół sądów, struktura pojęciowa, interpretacja rzeczywistości, centralne pojęcie, kategoria pojęciowa. Ogólnie jest to coś, co istnieje, funkcjonuje, kształtuje się poza językiem i jakimś stopniu wchodzi w skład języka[9].

Składniki językowego obrazu świata.

Składniki JOS obejmują różne zjawiska. Badaczka R. Grzegorczykowa zaznacza, że na wstępie trzeba odróżnić elementy obrazu świata, które przejawiają się w pewnych własnościach gramatycznych języka od ujęcia świata w znaczeniach i łączliwości leksemów. Badania przedstawiają wiele przykładów cech gramatycznych odbijających warunki życia mówiących i wpływających na sposób widzenia świata przez nich własności gramatyczne, które są odbiciem pewnego widzenia świata mają zdecydowanie charakter historyczny. Następnie istotne dla omawianego są cechy słownictwa stanowiącego swoisty klasyfikator świata Różny układ znaczeń leksemów zależy od stopnia uogólnienia nazywanego zjawiska, a także różnorodnego rozczłonkowania świata. Dodatkowo na językowy obraz świata składają się właściwości słowotwórcze leksemów, które ujawniają sposób ujmowania zjawisk przez mówiących. Kolejnym składnikiem jaki prezentuje badaczka są żywe motywacje słowotwórcze i semantyczne współtworzące obraz świata zawarty w języku i funkcjonujący współcześnie. Równie ważnym składnikiem są konotacje semantyczne łączone przez mówiących z zjawiskami nazywanymi. Są to cechy kojarzone przez społeczeństwo z desygnatami nazw, utrwalone w pewnych faktach językowych (metaforach, derywatach, frazeologizmach) lub też w przypadku konotacji indywidualnych, jedynie przejawiające się w pewnej charakterystycznej łączliwości (np. osoby wiążące z pewnymi zjawiskami cechy negatywne nie będą używały ich nazw w połączeniu z wykładnikami ocen pozytywnych)[10].


Pobierz dokument
jezykowy.obraz.swiata.filologia.polska.uwm.doc
Rozmiar 50 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
JĘZYKOWY OBRAZ ŚWIATA Słownik, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
Językowy obraz pokolenia w tekstach piosenek hip, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
dlaczego frazeologia, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
Zasady nadawania imion w Polsce, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
Nazwa firmy połowa sukcesu, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
Perswazyjne nazywanie, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
hiu, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
zw z wyrazem śmierć, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
nazwenictwo 1, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
Związek frazeologiczny, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
co to jest frazeologia, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
zw, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
Nazewnictwo, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
Nazewnictwo tekst, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
Nazewnictwo produktów, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna
Językowy obraz świata, Filologia polska
Powszechnie Używane związki frazeologiczne, Filologia polska UWM, Stylistyka współczesna

więcej podobnych podstron