POJĘCIA-EKOL.LĄD.EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia lądowa


Zasada tolerancji-adoptowanie się do wszystkich czynników, które wpływają na to aby dany gatunek mógł zaistnieć.

Populacja-zbiór osobników tego samego gatunku, mogących się ze sobą krzyżować w określonej jednostce czasu, różnią się cechami drugorzędnymi i trzeciorzędnymi.

Zagęszczenie-to stosunek liczby osobników do określonej powierzchni, objętości lub masy

Migranty wewnątrz populacyjne-to osobniki, które koczują na granicy populacji.

Zasada Allego-zarówno niedobór osobników jak i przegęszczenie jest czynnikiem, który najczęściej uśmierca populację.

Fluktuacje-w bardzo krótkim czasie liczebność populacji bardzo mocno spada(z maksimum do minimum liczebności).

Oscylacje-amplitudy zmian są mniej więcej takie same i również taki sam jest okres w jakim występują, amplituda zmian cyklicznie się powtarza.

Interakcje-związki, oddziaływania jakie zachodzą w środowisku.

Mimetyzm-upodobanie się organizmu do środowiska wzorem, kolorem, kształtem

Mimikra-upodobanie się w toku ewolucji gatunków bezbronnych do gatunków zwierząt mających przystosowania obronne.

Beuawior drapieżnika-polega na zahamowaniu korzystania z ofiar, które są mało liczne i szuka nowych miejsc do polowania lub też przestawia się na te ofiary, które są aktualnie liczniejsze w środowisku.

Polimorfizm ofiar-widoczne zróżnicowanie form morfologicznie skutkujące rzadszymi atakami drapieżnika na formy rzadziej występujące w populacji ofiar.

Super drapieżnictwo-objawia się tym, że drapieżnik może stanowić pokarm dla innego drapieżnika, którego presja nie pozwala na nadmierny jego rozwój.

Amensalizm-typ oddziaływania, w którym populacja jednego gatunku hamuje rozwój drugiej populacji, np. za pomocą związków chemicznych nie ponosząc strat jak i nie czerpiąc z tego żadnych korzyści.

Metapopulacja-jest to organizm modułowy, który charakteryzuje się różną liczba potencjalnych samotnych jednostek.

Konkurencja-jest to interakcja między dwoma lub kilkoma populacjami różnych gatunków, która wpływa niekorzystnie na przeżywalność i rozrodczość.

Flora-jest zbiorem jednostek genetycznych, czyli fitotaksonów(gatunki, rodzaje, rodziny), zasiedlających ziemię lub jej wybrane regiony.

Roślinność-jest formą wypełnienia przestrzeni przez naturalne ugrupowania roślin-zbiorowiska roślinne.

Fluktuacja-jest procesem nieustannych zmian o różnym czasie trwania, występują mozaikowo w zbiorowisku, nie powodujących jednak trwałych przekształceń w zbiorowisku jako całości. Fluktuacja zachodzi, jeśli zachowane zostaną cechy właściwe danemu typowi zbiorowiska. Wyraża się głównie zastępowaniem osobników starszych przez młodsze tego samego gatunku lub innych gatunków o podobnych wymaganiach ekologicznych. Jest procesem stabilizującym zbiorowisko(i całą biocenozę).

Degeneracja-jest krótkotrwałym procesem odkształceń w strukturze i zaburzeń w funkcjonowaniu zbiorowiska, występującym mozaikowo(lub pasowo), a więc nie obejmującym naraz całego zbiorowiska w granicach jego biochory.

Regeneracja-jest procesem odbudowy struktury i funkcji tych części zbiorowiska, wcześniej uległy degeneracji. Regresja zachodzi siłami wewnętrznymi zbiorowiska, a więc za pomocą propagul(nasion organów wegetatywnych pochodzących z tego samego zbiorowiska).

Sukcesja wtórna-jest procesem inicjacji rozwoju zbiorowiska(i całej biocenozy)na siedliskach wcześniej zasiedlonych w granicach całej lub części potencjalnej biocenozy za pomocą propagul pochodzących z zewnątrz.

Sukcesja pierwotna- jest procesem inicjacji rozwoju zbiorowiska(i całej biocenozy)na siedliskach wolnych dotychczas od organizmów żywych, ich szczątków lub innej materii organicznej w granicach potencjalnej biochory i względnie jednego siedliska.

Piramida płaska-występuje w populacjach rozwijających się, intensywny przyrost, gwałtowny przyrost. Szeroka podstawa, najmłodsze klasy wiekowe są najliczniejsze.

Piramida typu dzwon-populacja ustabilizowana, najliczniejsze klasy wiekowe młodociane i średnie, równość na dole i w środku tej struktury.

Piramida typu urny-wyróżnia się wąską podstawą, przyrost naturalny minusowy, charakterystyczna dla populacji wymierających.

Populacje niezależne-są to populacje, które nie zależą od populacji sąsiadujących. Posiadają dobre właściwości rozrodcze. Nie musi być dopływu nowych osobników z innych populacji.

Populacje współzależne-mają własne dobre właściwości rozrodcze, ale gdy spadnie liczebność musi być dopływ nowych osobników z innych populacji.

Populacje zależne-musi pomóc tu człowiek. Są to populacje zależne, niewydolne, dlatego musi nastąpić import nowych osobników z zewnątrz.

Pseudopopulacje-nie może się rozmnażać. Osobnik znajduje się w nieodpowiednich siedliskach aby się rozmnażać. Zjawisko cofki-w Eustoriach: ryby w wyniku cofki znajdują się w eustoriach, żyją, ale ze względu na zbyt małe zasolenie nie mogą się rozmnażać.

Populacje okresowe-gatunek wchodzi na tereny niezamieszkałe do tej pory, w wyniku powstawania nieodpowiednich warunków w siedliskach, które do tej pory zajmowały.

Populacje monocykliczne-rozmnażają się raz w życiu(np. rośliny jednoroczne-terofity, bezkręgowce, większość owadów)nie ma ustabilizowanych cech liczebności, duże wahania często z niewiadomych przyczyn, niestabilna liczebność, duże wahania w czasie

Populacje policykliczne z krótkim okresem życia osobników(bezkręgowce, drobne ssaki, ptaki), liczebność charakteryzuje się znacznymi wahaniami w czasie. Rośliny dwuletnie albo byliny, które będą kilka razy w życiu się rozmnażały. Mają zdolność wydawania potomstwa, mają okres propagacji.

Populacje policykliczne o osobnikach długo żyjących. Rośliny to: wszystkie gatunki drzewiaste, zwierzęta: to te gatunki, które kilka, kilkanaście razy mogą rozradzać się(duża zdolność rozrodcza).

W populacjach policyklicznych występują osobniki o różnym wieku co jest związane z ich długowiecznością oraz rozciągniętym w czasie i powtarzających się rozrodach(kręgowce, czasami bezkręgowce).

Refugia-to sposoby kryjówki, rozwiązania środowiskowe, które sprzyjają ofierzeWyszukiwarka

Podobne podstrony:
EKOLOGIA LĄDOWA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia lądow
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
77-90, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia zasobów naturalnych i o
49-74, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia zasobów naturalnych i o
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
Chemia rolna-10-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Nawożenie w środowisku
BIOCHEMIA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
OOS-egzamin, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ocena oddziaływania na środowisko
STEP-EKOLOGIA EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Grunty EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
25-48, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia zasobów naturalnych i o
FITOPATOLOGIA-EGZAMIN, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Od Agaty
Ścieki ściąga(egzamin), Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Technologie stosowane w o
Podstawy Ekologii, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
ekosystem, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
DRAPIEŻNICTWO, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia, Ekologia lądowa
Ekosystem jeziora, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
Znaczenie energii slonecznej, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia
Zbiorniki wodne jako ekosystemy, Studia, 1-stopień, inżynierka, Ochrona Środowiska, Ekologia

więcej podobnych podstron