Pytania egzaminacyjne z pediatrii, AM, rozne, pediatria, Pediatria


Pytania egzaminacyjne z pediatrii dla studentów VI r.

Wydziału Lekarskiego

Neonatologia

1. Postępowanie z noworodkiem po urodzeniu

2. Noworodek niedonoszony

3. Hipotrofia wewnątrzmaciczna

4. Zespół zaburzeń oddychania - ZZO

5. Zespół aspiracji smółki - MAS

6. Noworodek matki chorej na cukrzycę

7. Martwicze zapalenie jelit - NEC

8. Żółtaczki okresu noworodkowego (fizjologiczna, patologiczne)

9. Konflikt serologiczny w zakresie czynnika Rh i grup głównych ABO

10. Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodków - PPHN

11. Przepuklina przeponowa

12. Wskazania do sztucznej wentylacji noworodka

13. Postępowanie z noworodkiem urodzonym w stanie śmierci klinicznej

14. Resuscytacja i reanimacja noworodka

15. Ogólne zasady postępowania z ciężko chorym noworodkiem

16. Tlenoterapia

17. Niedotlenienie okołoporodowe - wpływ na czynność układów i narządów

18. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna

19. Żywienie enteralne i parenteralne noworodka

20. Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne wykonywane u chorych noworodków

21. Powikłania występujące u noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii

22. Wady serca ujawniające się w okresie noworodkowym

23. Sinica noworodka

24. Drgawki okresu noworodkowego

25. Urazy okołoporodowe

26. Wady rozwojowe u noworodka wymagające szybkiej interwencji chirurgicznej

27. Noworodkowe zapalenie kości

28. Zapalenie płuc u noworodka

29. Wstrząs septyczny u noworodka

30. Zapalenie płuc u noworodka

31. Zakażenia szpitalne w oddziale intensywnej terapii noworodka

32. Adaptacja noworodka do życia pozamacicznego

33. Odrębności okresu noworodkowego

34. Badania przesiewowe wykonywane w okresie noworodkowym

35. Szczepienia wykonywane w oddziale noworodkowym

36. Noworodkowe zapalenie wątroby a inne żółtaczki cholestatyczne

Gastroeneterologia

37. Wady rozwojowe dróg żółciowych

38. Wady rozwojowe przewodu pokarmowego

39. Wrodzone zaburzenia przemiany węglowodanowej

40. Zespół nagłej śmierci niemowlęcia a refluks żołądkowo-przełykowy

41. Choroby przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy oraz przepukliny przeponowe

42. Diety eliminacyjne w leczeniu chorób dzieci

43. Wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika

44. Rodzaje odwodnienia u dzieci (rozpoznawanie, leczenie)

45. Zaburzenia elektrolitowe u dzieci (przyczyny, objawy, leczenie)

46. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

47. Zaburzenia przemiany aminokwasów

48. Zaburzenia metabolizmu glikogenu

49. Alergia pokarmowa u dzieci

50. Choroby pasożytnicze u dzieci

51. Metody rozpoznawania zaburzeń wchłaniania jelitowego

52. Badania diagnostyczne w chorobach przewodu pokarmowego

53. Krwawienia z przewodu pokarmowego (przyczyny, rozpoznawanie, postępowanie)

54. Kwasica metaboliczna (przyczyny, diagnostyka, leczenie)

55. Prewencja miażdżycy w wieku rozwojowym

56. Choroby spichrzeniowe

57. Mukowiscydoza

58. Ostre biegunki

59. Biegunka toksyczna (toxicosis)

60. Biegunki przewlekłe

61. Choroba trzewna (celiakia)

62. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

63. Rola zakażeń Helicobacter pylori w chorobach żołądka i dwunastnicy

64. Leczenie zakażenia Helicobacter pylori

65. Rola tlenku azotu w chorobach przewodu pokarmowego

66. Choroby trzustki u dzieci

67. Choroby zapalne jelit

68. Choroba Hirschprunga

69. Niedrożność porażenna jelit (przyczyny, różnicowanie)

70. Przyczyny, diagnostyka i leczenie zaparć u dzieci w zależności od wieku.

Reumatologia

71. Etiologia gorączki reumatycznej

72. Spojrzenie na kryteria Jonesa

73. Leczenie gorączki reumatycznej

74. Etiologia schorzeń z autoagresji

75. Grupa schorzeń z autoagresji

76. Toczeń rumieniowaty trzewny -rozpoznanie, przebieg, leczenie

77. Leczenie schorzeń z autoagresji

78. Sterydoterapia w leczeniu chorób tkanki łącznej - wskazania, dawkowanie, objawy niepożądane

79. Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów

80. Kliniczne postaci reumatoidalnego zapalenia stawów

81. Zasady leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów

82. Rola rehabilitacji w leczeniu schorzeń tkanki łącznej

83. Zespół Schoenleina - Henocha. Powikłania wczesne i odległe

84. Problemy związane z leczeniem dziecka przewlekle chorego

85. Rola badań pracownianych w diagnozowaniu chorób zapalnych tkanki łącznej

86. Narząd wzroku -jedna z poważniejszych manifestacji narządowych w chorobach tkanki łącznej

87. Osteoporoza w okresie rozwojowym

Pulmonologia

88. Odrębności anatomiczne i fizjologiczne układu oddechowego noworodków i niemowląt

89. Wady rozwojowe układu oddechowego

90. Rola badania radiologicznego w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego

91. Podnagłośniowe zapalenie krtani

92. Ostre zapalenie oskrzeli

93. Przewlekłe zapalenie oskrzeli

94. Rozstrzenie oskrzeli

95. Zapalenie oskrzelików

96. Ostra i przewlekła niewydolność oddechowa - obraz kliniczny, diagnostyka, postępowanie

97. Zapalenia płuc pozaszpitalne - etiologiczne i kliniczne odrębności wieku niemowlęcego i dzieci starszych

98. Zapalenia płuc wewnątrzszpitalne - etiologiczne i kliniczne odrębności wieku niemowlęcego i dzieci starszych

99. Zwłóknienie płuc

100. Atypowe zapalenia płuc

101. Diagnostyka laboratoryjna bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych zakażeń układu oddechowego

102. Zakażenia układu oddechowego w przebiegu niedoborów immunologicznych ze szczególnym uwzględnieniem AIDS

103. Zapalenia opłucnej - etiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie

104. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

105. Astma oskrzelowa - diagnostyka, leczenie, profilaktyka

106. Badania czynnościowe układu oddechowego w przebiegu astmy oskrzelowej

107. Diagnostyka schorzeń alergicznych z uwzględnieniem odrębności wieku niemowlęcego

108. Pyłkowica i alergiczny nieżyt spojówek

109. Swoista i nieswoista immunoterapia chorób alergicznych

110. Alergia na leki i jodowe środki kontrastowe - obraz kliniczny, diagnostyka

111. Wstrząs anafilaktyczny -obraz kliniczny, postępowanie

112. Kliniczna manifestacja stanów chorobowych wywołanych alergenami pokarmowymi

113. Mechanizm działania i drogi podawania wybranych leków p - astmatycznych (kromony, metyloksantyny, kortykosterydy, beta - mimetyki krótko - i długo działające)

Kardiologia

114. Etiologia i epidemiologia wrodzonych wad serca.

115. „Krytyczne" wady wrodzone serca: przykłady, objawy, postępowanie.

116. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej: postacie, objawy, leczenie.

117. Ubytek przegrody międzykomorowej: postacie, objawy, leczenie.

118. Przetrwały przewód tętniczy: objawy; leczenie.

119. Przewodozależne wady wrodzone serca: objawy, postępowanie.

120. Koarktacja aorty: postacie, objawy, leczenie.

121. Zespół czworaczy Fallota: objawy, postępowanie.

122. D-przełożenie wielkich pni tętniczych: objawy, postępowanie.

123. Hemodynamiczny podział wrodzonych wad serca.

124. Nabyte wady serca: etiopatogeneza, prewencja.

125. Techniki obrazowania zmian strukturalnych układu krążenia.

126. Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży.

127. Nadciśnienie płucne: patogeneza, postępowanie.

128. Ekg u dzieci: fizjologiczne odrębności.

129. Niewydolność krążenia u noworodków i niemowląt: obraz kliniczny i postępowanie.

130. Farmakoterapia niewydolności krążeniowo-oddechowej.

131. Sinice prawdziwe i rzekome: rodzaje, różnicowanie.

132. Tlenoterapia w kardiologii dziecięcej: wskazania, zasady postępowania, powikłania.

133. Kardiomiopatie u dzieci: rodzaje, obraz kliniczny, leczenie.

134. Najczęstsze zaburzenia rytmu i przewodzenia u dzieci.

135. Zespoły preekscytacji komór u dzieci: rodzaje, postępowanie.

136. Nabyte choroby strukturalne serca.

137. Najczęstsze chromosomopatie z wrodzonymi kardioangiopatiami.

138. Szmery serca: podział, objawy, „rokowanie".

139. Zespół nagłej śmierci dziecka (niemowlęcia).

Patologia rozwoju, medycyna społeczna i neurologia

140. Charakterystyka ontogenezy ludzkiej. Czynniki rozwoju człowieka.

141. Okres prenatalnego rozwoju dziecka. Czynniki ryzyka nieprawidłowego rozwoju.

142. Motoryka spontaniczna niemowlęcia w 1 roku życia. Kamienie milowe rozwoju motorycznego w ocenie neurokinezjologicznej.

143. Kompleksowa diagnostyka rozwoju metodą Vojty.

145. Pozytywne mierniki oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży (tablice norm, siatki wentylowe, wiek morfologiczny, wiek biologiczny, itp.)

146. Negatywne mierniki oceny stanu zdrowia populacji wieku rozwojowego.

147. Czynniki ekologiczne i ich rola w zaburzeniach wzrastania i dojrzewania.

149. Wzrastanie, kształtowanie się postawy oraz dwunożnej lokomocji dziecka - etapy rozwoju. Trend sekularny - akceleracja rozwoju. Prognozowanie wysokości ciała

153. Choroba sieroca, choroba szpitalna i karłowatość psychospołeczna. Objawy i sposoby przeciwdziałania.

154. Nieprzystosowanie społeczne. Samobójstwa i narkomania dzieci i młodzieży.

155. Karmienie piersią - rola i znaczenie dla prawidłowego rozwoju somatycznego emocjonalnego dziecka.

156. Upośledzenie umysłowe. Klasyfikacja i diagnozowanie.

158. Wady wrodzone ośrodkowego układu nerwowego, diagnozowanie i zasady leczenia.

159. Uszkodzenia ośrodkowego neuronu motorycznego (mpdz) - przyczyny, postacie, przebieg kliniczny diagnostyka.

161. Drgawki gorączkowe u dzieci. Kryteria diagnostyczne, sposób postępowania leczniczego.

162. Padaczka u dzieci. Postępowanie w napadzie utraty świadomości z drgawkami..

163. Guzy mózgu. Objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego. Postępowanie.

164. Zespół Downa - obraz genetycznie uwarunkowanych zaburzeń rozwoju.

165. Kompleksowa diagnostyka, rehabilitacja i rewalidacja dzieci z zespołem Downa.

166. Urazy głowy. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze.

167. Miopatie - postacie postępującej dystrofii mięśniowej. Diagnostyka i leczenie.

Hematologia i onkologia

171. Niedokrwistości u dzieci: podstawy diagnostyki różnicowej, stopniowanie badań laboratoryjnych

172. Niedokrwistości z niedoboru żelaza: badania istotne dla rozpoznania, zasady leczenia.

173. Niedokrwistości hemolityczne: stopniowanie badań diagnostycznych, diagnostyka różnicowa.

174. Idiopatyczne małopłytkowości: standardowe badania diagnostyczne, zasady leczenia.

175. Wrodzone niedobory czynników krzepnięcia: badania diagnostyczne.

176. Hemofilia A: podstawy rozpoznawania leczenie.

177. Hemofilia B: podstawy rozpoznawania i leczenia.

178. Choroba von Willebranda: podstawy diagnostyki, leczenie krwawień

179. Zasady stosowania koncentratów czynników krzepnięcia w hemofilii A i B.

180. Kliniczne zastosowanie preparatów krwi: wskazania, powikłania.

181. Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe: rozpoznawanie, leczenie

182. Ostra idiopatyczna małopłytkowość: rozpoznawanie, leczenie

183. Wrodzona i nabyta niedokrwistość aplastyczna: rozpoznawanie, metody leczenia

184. Epidemiologia nowotworów dziecięcych

185. Stany zagrożenia życia w nowotworach dziecięcych: zespół żyły czczej górnej, zespół górnego śródpiersia, zespół rozpadu guza, ucisk na rdzeń kręgowy

186. Zasady kompleksowego leczenia nowotworów narządowych u dzieci.

187. Białaczki u dzieci: rozpoznawanie, rokowanie, leczenie

188. Nieziarnicze chłoniaki złośliwe u dzieci: wczesne objawy kliniczne, rozpoznawanie, rokowanie, zasady leczenia

189. Choroba Hodgkina u dzieci: wczesne objawy kliniczne, rozpoznawanie, rokowanie, zasady leczenia

190. Niepożądane skutki działania cytostatyków

191. Nerwiak zarodkowy: występowanie, wczesne objawy kliniczne, rozpoznawanie, rokowanie, kompleksowe leczenie

192. Guzy mózgu: epidemiologia, wczesne objawy kliniczne, rozpoznawanie, kompleksowe leczenie, rokowanie

193. Nerczak zarodkowy, rozpoznawanie, kompleksowe leczenie

194. Guzy kości: lokalizacja, wczesne objawy kliniczne, rozpoznawanie, podstawy kompleksowego leczenia, rokowanie

195. Guzy tkanek miękkich: zróżnicowanie histopatologiczne, lokalizacja, objawy kliniczne, podstawy diagnostyki, podstawy kompleksowego leczenia

196. Guzy germinalne: lokalizacja, podstawy rozpoznawania, zasady leczenia

Endokrynologia

197. Przyczyny przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci, podział

198. Diagnostyka, klinika i terapia idiopatycznego przedwczesnego dojrzewania płciowego

199. Opóźnione dojrzewanie płciowe u chłopców - przyczyny, diagnostyka, terapia

200. Opóźnione dojrzewanie płciowe u dziewcząt - przyczyny, diagnostyka, terapia

201. Podział hypogonadyzmu, szczególne zaburzenia dojrzewania płciowego

202. Cukrzyca typu 1 u dzieci. Współczesne poglądy na etiopatogenezę

203. Ostre powikłania cukrzycy - kwasica ketonowa, objawy, leczenie

204. Ostre powikłania cukrzycy - niedocukrzenie, przyczyny, diagnostyka, leczenie

205. Współczesne metody leczenia cukrzycy typu I u dzieci i młodzieży

206. Uwarunkowania genetyczne, markery immunologiczne i metaboliczne w cukrzycy typu I

207. Późne powikłania cukrzycy typu I - nefropatia cukrzycowa

208. Późne powikłania cukrzycy - retinopatia, neuropatia cukrzycowa

209. Jadłowstręt psychiczny - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

210. Choroba guzkowa tarczycy u dzieci. Przyczyny, objawy kliniczne, współczesna diagnostyka, leczenie

211. Nadczynność tarczycy u dzieci. Przyczyny, objawy kliniczne, współczesna diagnostyka, leczenie

212. Poliendokrynopatie. Najczęstsze skojarzenia

213. Somatotropinowa niedoczynność przysadki. Objawy, diagnostyka, leczenie

214. Wrodzony przerost kory nadnerczy - przyczyny, współczesna diagnostyka, leczenie

215. Przewlekła niewydolność kory nadnerczy. Przyczyny, diagnostyka, leczenie

216. Nadczynność kory nadnerczy - zespół Cushinga. Przyczyny, objawy kliniczne, współczesna diagnostyka, leczenie

217. Endokrynopatie o podłożu autoimmunologicznym. Klinika, diagnostyka, leczenie

218. Obojnactwo rzekome. Podział, diagnostyka, postępowanie

219. Wnętrostwo. Podział, leczenie

220. Moczówka prosta. Przyczyna, objawy kliniczne, diagnostyka, leczenie

221. Niedoczynność przytarczyc. Przyczyna, objawy kliniczne, diagnostyka, leczenie

222. Różnicowanie niedoboru wzrostu u dzieci. Przyczyny, diagnostyka

223. Badania skriningowe w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy

224. Wzrost nadmierny. Przyczyny, postępowanie diagnostyczne

225. Zespół policystycznych jajników. Klinika, diagnostyka, leczenie

226. Ryzyko zachorowania na cukrzycę typu I i jej prewencja

Immunologia kliniczna

228. U dzieci z głębokim niedoborem IgG postępowaniem z wyboru jest przetaczanie dożylnych preparatów immunoglobulin. Proszę opisać tryb postępowania przy pierwszym i kolejnym przetoczeniu

229. Proszę opisać objawy mogące sugerować lekarzowi, iż u badanego dziecka występuje głęboki deficyt odporności komórkowej

230. U dzieci z przewlekłym upośledzeniem wątroby obserwuje się zwiększoną tendencję do zakażeń Proszę wyjaśnić to zjawisko

231. Dlaczego dzieci z zespołem nerczycowym są szczególnie podatne na zakażenie?

233. Najczęstszą przyczyną zachorowań u dzieci są zakażenia dróg oddechowych. Proszę wyjaśnić podłoże immmunologiczne tego zjawiska

234. Blaski stosowania antybiotykoterapii są powszechnie uznane. Proszę opisać działania niepożądane tego typu leczenia

235. Jaka jest alternatywa terapeutyczna poza antybiotykoterapią dla nawracających zakażeń dróg

oddechowych u dzieci. Proszę wymienić główne typy leków stosowanych w tych stanach i omówić ich działanie

238. Proszę opisać niebezpieczeństwa związane z dłuższym utrzymywaniem cewnika typu Venflon w żyle obwodowej oraz metody zapobiegania ewentualnych powikłań

239. Podłoże immunologiczne choroby posurowiczej

240. W Polsce obowiązuje tzw. Kalendarz szczepień. Proszę opisać p/wskazania do stosowania szczepionek zawierających żywe wirusy

241. Pierwsze szczepienia Di-Per-Te + Polio wykonywane jest w okresie niemowlęcym. Proszę opisać jakie p/wskazania dotyczą w/w szczepień

242. Obecna nauka dzięki metodom inżynierii genetycznej opanowała możliwość produkcji takich czynników jak: interleukiny, interferony, czynniki hematologiczne wzrostu, jednak tylko nieliczne znalazły zastosowanie kliniczne. Dlaczego?

Nefrologia

243. Badania diagnostyczne w chorobach układu moczowego

244. Zakażenia układu moczowego - etiologia, patogeneza, diagnostyka, obraz kliniczny, leczenie

245. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek

246. Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek

247. Przeszkodowe wady układu moczowego

248. Odpływy pęcherzowo-moczowodowe - etiologia, klasyfikacja, leczenie

249. Wady wrodzone miąższu nerkowego

250. Kamica układu moczowego - etiopatogeneza, obraz kliniczny, leczenie i profilaktyka

251. Moczenie nocne i dzienne

252. Przyczyny krwio - i krwinkomoczu

253. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek

254. Przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek

255. Zespół nerczycowy

256. Wtórne glomerulopatie

257. Ostra niewydolność nerek - etiopatogeneza, obraz kliniczny, leczenie

258. Przewlekła niewydolność nerek - etiopatogeneza, obraz kliniczny, leczenie

259. Metody leczenia nerkozastępczego schyłkowej niewydolności nerek

260. Wskazania do ostrej dializoterapii

261. Zespół hemolityczno-mocznicowy

262. Dawkowanie leków i dieta u dzieci w niewydolności nerek

263. Nadciśnienie tętnicze pochodzenia nerkowego

264. Tubulopatie

Stany zagrożenia życia, choroby metaboliczne i genetycznie uwarunkowane

265. Zespół Downa

266. Rola poradnictwa genetycznego w pediatrii

267. Diagnostyka prenatalna wad wrodzonych

268. Zespoły chorobowe wynikające z aberracji chromosomów płciowych

269. Hiperfenyloalaninemie (rozpoznawanie, leczenie)

270. Galaktozemia

271. Hiperlipidemie

272. Choroba Recklinghausena

273. Fakomatozy

274. Chondrodystrofia

275. Choroba Gauchera

276. Rybia łuska wrodzona - ichtiosis congenita

277. Choroba Niemanna Picka

278. „Ostry brzuch" u dziecka stanem zagrożenia życia

279. Wstrząs pourazowy — diagnostyka i leczenie

280. Postępowanie z dzieckiem oparzonym we wstrząsie

281. Ostre zatrucia u dzieci stanem zagrożenia życia

282. Współczesne poglądy na patogenezę i przebieg wstrząsu

283. Niewydolność oddechowa -przyczyny, postępowanie lecznicze

284. Niewydolność krążeniowa - przyczyny, postępowanie lecznicze

285. Niewydolność krążeniowa - oddechowa

Podstawowe podręczniki:

„Pediatria" pod red. Bolesława Górnickiego (tom I/II), Warszawa, PZWL 1995

„Pediatria" pod red. P.H. Dworkin, Wrocław, Urban & Partner 1993Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania egzaminacyjne II, AM, rozne, gienkologia, ginekologia
PYTANI A EGZAMINACYJNE Z PEDIATRII - opracowane
pytania z egzaminu z pediatrii z 9[1].07.2007- aga, studia, 5 rok, Pediatria (ex), egzamin
Pytania Egzaminacyjne z Pediatrii Test Tematyka Onkologic
pytania egzaminacyjne pediatria 10
Zagadnienia egzaminacyjne z laryngologii, AM, rozne, laryngologia, Laryngologia
noczynska egzamin pytania, AM, rozne, pediatria
4.Cukrzyca, AM, rozne, pediatria, Pediatria, Pediatria - pakiet materialow, Pediatria
zabiegi w klinice dzieciecej, AM, rozne, pediatria, Pediatria, Pediatria - pakiet materialow, Pediat
NERKI, AM, rozne, pediatria, Pediatria, Pediatria - pakiet materialow, Pediatria
Krzywica, AM, rozne, pediatria
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży, AM, rozne, pediatria
cukrzyca + GH, AM, rozne, pediatria
Pytania specjalizacyjne z pediatrii cz2, pytania na egzamin medycyne, LEP , PES

więcej podobnych podstron