teścik na 5, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, II rok, 4 semestr, FOTOGR~1

Pobierz dokument
tescik.na.5.lesnictwo.sggw.materialy.lesnictwo.doc
Rozmiar 58 KB

1. system informacji przestrzennej

- baza danych geometrycznych

- informacje opisowe obiekt przesta

2. mapa numeryczna to

- minn dane komp zawierajace baze danych geometrycznych

- minn dane komp zawierajace symbole graf.

- minn dane komp określające opisy mapy

3.budując SIP należy przede wszystkim:

- zakupic komp

-kupic oprogramowanie arc view lub maplnfo

- zweryfikować potrzeby potencjalnych użytkowników

- ocenić możliwość pozyskania danych do budowy baz danych systemu

4.Numeryczny model terenu to:

-sieć punktów o znanych współrzędnych prostokątnych(x,y,z,) i zbiór algorytmów interpolujących

5. numeryczny model terenu można zbudować wykoż następujący model danych:

- wektorowy-TIN - rastrowy

- hybrydowy

6. Relacyjna baza danych to:

- tabela lub układ tabel z określonymi związkami między ni

7.Analizy przestrzenne wykonuje się

- aby podejmować decyzje lokaliza

-aby wyszukiwać obsza speł okreś kryteria

- aby redagować mapy tematyczne

8.Buforowanie to operacja na danych geometrycznych

- umożliwiająca generowanie poligonu wokół obiektów geometry

- wykorzystywana w standardzie leśnej mapy numerycznej do obliczania pola pow obiektów wydóżonych

9.Tworząc mape numeryczną należy: - określić współrz wszystkich punktów i związków mi

10.Rastrowy model danych przestrz

- podział przestrzeni na siatkę regularnych figur geometrycz o okreś wymiarach i kształt

-możliwośc lokalizacji obiektu przestrzennego z wykorzystaniem adresu piksela w tabeli

11.Wektorowy model danych buduje się jako

- model prosty - model topologiczny

12.Interpolacja numerycznego modelu może być prowadzona między innymi metodą:

- najbliższych sąsiadów

13.Analizy przestrzenne umożliwia

- badanie związków między obiektami znajdujących się w 1 lub wielu warstwach informacji

- przecinanie warstw informacyjnyc

14.W standardzie LMN zakłada się że obiektem podst na obszarze pod zarządem LP jest:

- wydzielenie leśne

- czesc wspólna pododdz i działki ewidencyjnej

15.W standardzie LMN przyjęto że

- obiekty wydłużone drogi, rowy przedstawia się jako osie tychobiektów i przechowuje sie w odrębnych warstwach np komunikacja lub wody

16.Oprogramowanie umożliwiające budowe i wykorzystanie SIP pozwala

-uzyskać informacje opisową przez wskazanie obiektu geometrycznego

- uzyskiwać informacje o położeniu obiektów przestrzennych spełniających warunki określone w bazie opisowej

- tworzenie map tematycznych z wykorzystaniem kartograficznych metod prezentacji

- budowe bazy geometrycznej systemu

17.W typologicznym modelu danych przestrzennych

- są zdefiniowane węzły lini

- są zdefiniowane polgony jako obiekty przestrzenne ograniczone liniami

18.Relacyjne bazy danych

- można łączyć logicznie

- można łączyć fizycznie

19.Przecięcie warstw informacyjnych SIP powoduje

- powstanie nowej warstwy

- przeniesienie informacji z warstwy przecinającej i warstwy przecinanej do warstwy pochodnej

20,W SIP dane przestrzenne są

- przechowywane w jednostkach przyjętego układu odniesienia

21.Aktualność SIP określa

- czas ostatniej modyfikacji danych

22.Przyjęty w Polsce system odniesień przestrzennych zakłda stosowanie

- jednostrefowego układ współrzęd płaskich prostokątnych”1992” stosowanego w mapach o skalach 1:10000 i mniejszych

- czterostrefowego układ współrzędnych płaskich prostokątnych”2000” stosowanego w mapach wielkoskalowych

23.Informacje uzyskane z konturowego odczytania zdjęcia lotniczego przed stereoskopem:

- należy przetworzyć do postaci rzutu ortogonalnego przed wprowadzeniem do SIP

- nalezy przed wprowadzeniem do SIP przetworzyc do do postaci ortomapy

24.Numeryczną ewidencję gruntów zaliczamy do

- systemu informacji o terenie

25.numeryczny model terenu można wykorzystac jako

- swoisty syst inf przestrz

-system komputerowego wspomagania projektowania

26. analiza przestrzena badająca zależność miedzy obiekami jednej warstwy SIP jest tz analizą:

-poziomą

27. oczko rastra w rastrowym SIP jest :- lokalizacją informacji

- lokalizacja informacji

- elementem do którego przypisuje sie informacje opisową

28. projektując relacyjną bazę danych

- określamy typ danych przechowywanych w bazie

-określamy klucz łączenia tabel

29. SIP dzielą się

- wzaleności od obszaru objętego systemem na lokalne, regionalne , krajowe i globalne

- w zależności od źródełdanych na pierwotne i zagregowane

30. Treść krajowego SIP będzie zawierała na poziomie lokalnym dane dotyczące:

-zagospod i funkcji terenu

-katastru nieruchomości

- infrastruktury społecznej

- infrastr ekonomicznej

31. Teledetekcja jest :

- jedną z technolog geomatyki

-prowadzonym na odległość badaniem obiektów i zjawisk opartym na rejestracji promieniowania elektromagnetyczn

32 fotografia spektrostrefowa to technika teledetekcyjna

-umożliwiająca zapis promieniowania zielonego czerwonego i podczerwieni foto fotograficznej

-rejestrująca obiekty odbijające promieniowanie podczerwieni fotograficznej wybrane zakresy promieniowania widzialnego

33. jedno zdjęcie PHARE pokrywa z nadmiarem arkusz mapy topograficznej w skali:

- 1:10 000

1:25 000

1:5 000

34 Interp obrazów teledetekcyjnych jest

- wykorzystaniem wiadomości merytorycznych do wnioskowania o stanie lub zmianach środowiska

35. Charakt spektrofotome podają zależno

- odbicia promieniowania elktromag w funkcji długości fali dla różnych typów obiektów środowiskowych

36. systemy satelitarne landsat 7, Spot 4, ikonos 2, można uszeregować pod względem rozdzielczości terenowej (najwyższa, najniższa):

-ikonos 2 ,spod 4 , ladsat 7

37. obszar objęty jedną sceną satelity spod 4 wynosi

120x20 km

38. rozdzielczość radiometryczna systemów teletedekcyjnych określa:

-liczbę poziomów promieniowania rozróżnianych przez skaner teletede

39. zdjęcia PHARE wykonano w skalach: 1: 5000, 1: 26000

40. zdjęciami w barwah umownych nazywamy:

- zdjęcia spektrostrefowe

41. Użyteczny zakres histogramu obrazu cyfrowego zawarty jest w przedziale:

- średnia jasność obrazu - 2 odchylenia standartowe do srednia jasność obrazu + 2 odchyl standard

42. rozciąganie kontrastu obrazu cyfrowego polega na:

-poprawieniu czytelności granic obiektów terenowych

- zmianie wartości pikseli obrazu tak aby zmieścił się w ustalonym zakresie np. 0-127 poziomów

43 Rozdzielczość geometryczna obrazów cyfrowych określa :

- wielkośc najmniejszego fragmentu obrazu - piksela

44. klasyfikacja nadzorowana danych teletdekcyjnych polega na:

- podziale obrazu na klasy obiektów na podstawie analizy obrazów obiektów wzorcowych

- nauczeniu komputera rozpoznawania obiektów terenowych na podstawie ich charaktery geometr a nastepnie na podziale reszty obrazu na klasy.

45 termin algebra obrazów okresla

-matematyczne wykonywane w celu uzyskania statystyk dotyczących pikseli obrazu

46 wyrównywanie histogramów to:

-jedna z metod poprawie jakości obrazów

- usuwanie końcówek histogr osi rzędnych i odciętych aby histog były porównyw

47. analiza głównych składowych pozwala na

-redukcje liczby kanałów teledetekcyjnych

-przygo nowych obrazów o stopni malejącej zmienności jasności tonalnej

48. Rozdzielczośc radiometryczną 128 poziomów uzyskujemy przy zapisie : - 7 bitów

49. Kalibracja obrazów cyfrowych ma na celu:

- zamianę geometrii obrazu aby dopasowac go przyjętego układu współrzędnych

50. pliki obrazowe typu GIS zawierają w pikselach :

-wartosci odpowiedzi spektralnych

51. baza podłużna zdjęć lotniczych

-odległość miedzy sąsiednimi położeniami stanowisk z których wykonano kolejne zdjęcia tego samego szeregu

- odległość miedzy punktami głównymi zdjęć przy obserwcji stereoskopowej

- odległośc między punktem głównym zdjęcia i przeniesionym na nie punktem głównym zdjęcia sąsiedniego z tego samego szeregu

52. Punkt główny zdjęcia lotniczego to :

-punkt przebicia plaszczyzny zdjecia przez prosta pionowaprzechodzaca przez srodek rzutów

- punkt przebicia płaszczyzny zdjęcia przez oś optyczną obiektywu kamery lotniczej

-rzut prostąkat środka optycznego obiektywu kamery lotniczej na płaszczyzne zdjęcia

53. Wielkość radialnego pzesunięcia punktu na zdjęciach lotniczych z tytułu deniwelacji terenu wynosi.

54. powierzchnia robocza zdjęcia lotniczego to:

-powierzchnia zdjęcia ograniczona liniami przechodzącymi przez środki podłużnego i porzecznego pokrycia zdjęć sąsiednich

-czesc przysrodkowa zdjecia na której błędy spowodowane deniwelacja terenu nie przekraczaja założonych wartośći 55.elementy orientacji wewnętrznej zdjęcia lotniczego to :

- odległość znaczków tłowych zdjęcia

- długośc ogniskowej obiektywu kamery lotniczej i położenie punktu głównego na zdjęciu

56. Elementy orjętacji zewnętrznej zdjęcia lotniczego: to

- współ przestrzenne środka rzutów, kat nachylenia zdjęcia, kąt skrecenia zdjęcia i azymut zdjęci

57. Parastereoskopowa strereogram

- dwa zdjęcia tego samego fragmentu terenu wyk w taki sposób by można było na ich podstawie uzyskać efekt stereoskopowy

58. Model stereoskopowy to :

- wrażenie przestrzennego obrazu terenu uzyskane podczas dwuocznej obserwacji odpowiednio ułożonych zdjęć tworzący stereogra

59. liniowa paralaksa podłużna punktu to:

- różnica odciętych tłowych punktu znajdujące się na dwóch kolejnych zdjęciach tworzących stereogram

60. Różnice wysokości międz\y punkami modelu stereoskopowego wyznaczamy wzorem:

61. kompletn kamera lotnicza skła się z:

-podwieszenia, korpusu, stożka, ładownika

62. Fotoszkic ulepszony to :

-naklejona na karton zdjęcia lotnicze po uprzednim sprawdzeniu ich przybliżeniu dookreślonej skali

63. fotopunkt to :

- szczegół terenowy który został dobrze odfotografowany na zdjęciu lotniczym jest łatwy do zidentyfikowania w terenie i dla którego określono współrzędne w układzie geodezyjnym

- sygnalizowany punkt terenowy o znanych współrz geodezyjn który obfotografował się na zdjęciu lotniczym

64. Dla przetworzenia zdjęcia lotniczego należy znać położenie przynajmniej :

- 4 punktów

65. Fotomapa to :

- przyklejone na sztywnym podkładzie odpowiednio ułożone i przycięte przetworzone zdjęcia lotnicze

66. Autograf to :

- instrument fotogrametryczny który umożliwia pomiar za pomocą znaczka pomiarowgo modelu przestrzennego terenu i wykonanie na tej podstawie mapy sytuacyjno wysokościowej

- instrument fotogrametryczny stosowany w fotogrametrii dwu obrazowej do wykonywania map

67. Ortofotomapa to :

- mapa zestawiona z zdjęć lotniczych które zostały przetworzone na równoważne zdjęcia będące rzutem ortogonalnym

68. Stereomikrometr służu do pomiaru na zdjęciach lotniczych

-różnicy paralaks podłużnych

- określania różnicy wysokości miedzy dowolnymi punktami modelu stereoskopowego

69 przestrzenny znaczek pomia służy do

-pomiaru modeli steroekopowego

- opracowywania map metodami fotogrametrii dwu obrazowej

70. przetwornik optyczny służy do :

-przenoszenia szzegółów terenowyh z zdjęć lotniczych na mapę

- aktualizacji map na podstawie zdjęc lotniczych

71. Korzystając z stereopanometru można :

prowadzic obserwcje stereoskopowa odbitek stykowych

-prow obs str diapozytów

-określić różnicę paralaks podłużnych

72 fotoszkic to: -odpowiednio ułożone przycięte i przyklejone na wspólnym podkładzie odbitki stykowe zdjęc lotniczych

73. Baza stereoskopu lustrzanego jest: - -wieksza od bazy optycznej

74. Baza zdjęć lotniczych formatu 23x23 cm i pokryciu podłużnym p=60% wynos - 92 mm

75. przetwarzanie strefowe zdjęć lotniczych wykonujemy w celu usunięcia błędów z tytułu:

-pochylenia zdjęć lotniczych

76. Skala zdjęcia pochylonego przy założeniu ze teren jest płaski i poziomy jest :

- jednakowa na poszczególnych liniach poziomych ( linie prostopadłe do głównej pionowej zdjęcia)

-zmienna wzdłuż głównej pionowej zdjęcia

77. Kat nachylenia zdjęcia lotniczego to

- kat nachylenia płaszczyzny zdjecia w stosunku do plaszczyzny pozimej

- odchylenie osi optycznej kamery lotniczej od pionu

-kat zawarty miedzy osia optyczna kamery a prosta radirowa przechodzaca przez srodek rzutów

78. Wielkość kąta obrazu obiektywów normalnokątnych wynosi około: - 60 stopni

79. Zdjęcia panchromatyczne terenów leśnych najbardziej przydatne dla celów fotointerpretacji należy wykonać :

- wiosną , - jesienią

80. Zdjęcia spektrostrefowe terenów leśnych należy wykonać :

- latem


Pobierz dokument
tescik.na.5.lesnictwo.sggw.materialy.lesnictwo.doc
Rozmiar 58 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
terenówki, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, II rok, 4 semestr, Maszynoznawstwo, Ćwiczenia
egzamin ść 1-8, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, II rok, 3 semestr, Entomologia, Entomologi
Zastosowanie kultur in vitro w leśnictwie, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, II rok, 4 semes
Spr z ćw ter z maszyn, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, II rok, 4 semestr, Maszynoznawstwo,
SPRAWOZDANIE Z NASIENNICTWA, LEŚNICTWO SGGW, MATERIAŁY LEŚNICTWO SGGW, II rok, 4 semestr, Nasiennict
material do pominiecia, II ROK, SEMESTR II, psychologia różnic indywidualnych, opracowania
EGZAMIN z foto test zanaczone , Leśnictwo SGGW niestacjonarne 1stopnia, Semestr 1, Fotogrametria i T
odpowiedzi na ochrone, SGGW Inżynieria Środowiska, SEMESTR 2, Ochrona środowiska, Ochrona środowiska
ewentualne pytania na kolo 2, SGGW - Technologia żywnosci, V semestr, 5 SEMESTR, fermentacja
materialy kamienne, Studia, II rok, Materiały Budowlane 2
metodologia - zagadneinia na egzamin, UKSW - Pedagogika, II rok - I semestr, Metodologia Badań Pedag
Pytania na egzam z biochy, Studia, UTP Ochrona środowiska, I rok, Semestr II, Biochemia
Laboratorium Wytrzymalosci Materialow-cw7, ZiIP, II Rok ZIP, wytrzymalosc, WYDYMA ROK II semestr III
zagadnienia na egzamin- hydro os ekzzp nbiol, II rok, Biochemia, Biologia molekularna, Biotechnologi
PYTANIA NA EGZAMIN Z PRAWA CYWILNEGO, Prawo, Prawo II rok
notatki na finanse, STUDIA, UG I stopień, UG FiR (I rok), Semestr II, Finanse

więcej podobnych podstron