Pedagogika-praca, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, Prezentacja i materiały - SZKOŁA JAKO INSTYTUCJA KSZTAŁCĄCA I WYCHOWUJĄCA


Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich pracowników. Jedna kadencja trwa 5 lat. Dyrektor szkoły jest, więc osobą, która kieruje bezpośrednio szkołą i odpowiada zarówno za sprawy typowo administracyjne jak i za nadzór pedagogiczny.

Decyduje on w sprawach:
- zatrudniania i zwalniania nauczycieli
- wykorzystania przyznawanych szkole
środków budżetowych
- organizacji pracy szko
ły
- przyznawania nauczycielom i innym pracownikom szko
ły nagród dyrektora oraz wymierzania im kar porządkowych
- odraczania obowiązku szkolnego
- wyst
ępowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

Głównymi zadaniami dyrektora szkoły jest:

Nadzór Pedagogiczny, Ocena pracy nauczycieli, Bezpieczeństwo i higiena w szkole, Przyjmowanie uczniów do szkoły oraz udzielanie zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki

Rada rodziców - Komitet rodzicielski:

stanowi samorządną reprezentację rodziców i może działać w każdej szkole i placówce oświatowo-wychowawczej.

-rada rodziców może występować do Rady szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawczej, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły

-ma prawo występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych z: jakością nauczania (np. starania o certyfikat ISO), wychowywaniem dzieci (np. organizowanie tzw. zielonych szkół), finansami szkoły (np. wniosek do władz szkoły o wygospodarowanie pieniędzy na kółka zainteresowań), bezpieczeństwem (np. wprowadzenie identyfikatorów).

-może uczestniczyć w planowaniu wydatków szkoły i podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły zwłaszcza na działalność opiekuńczo wychowawczą.

Rada pedagogiczna - jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzieży. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor danej szkoły bądź placówki oświatowej.

Kompetencje:

-zatwierdzanie planów pracy szkoły

-zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocja uczniów

-podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych

-ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

-podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

-tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

-przyznawanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień

Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są tajne.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rada pedagogiczna, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, Prezentacja i materiały - SZKOŁA JAKO INST
Materiały world 2003, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, Prezentacja i materiały - SZKOŁA JAKO I
Samorząd szkolny, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, Prezentacja i materiały - SZKOŁA JAKO INSTY
SZKOLA JAKO INSTYTUCJA KSZTALCACA I WYCHOWUJACA, studia Pedagogika Resocjalizacja lic, Notatki d
Szkoła jako instytucja kształcąca i wychowująca
Pojęcie agresji - przemoc, studia Pedagogika Resocjalizacja lic, Notatki do Licencjatu - szkoła
Szkoła a funkcja opiekuńczo wychowawcza, studia Pedagogika Resocjalizacja lic, Notatki do Licenc
10. SZKOLA JAKO INSTYTUCJA SPOLECZNA I WYCHOWAWCZA ++, Różne pedagogika
SZKOŁA JAKO INSTYTUCJA I ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE, Pedagogika, STUDIA, teoria kształcenia
10. SZKOLA JAKO INSTYTUCJA SPOLECZNA I WYCHOWAWCZA ++, Różne pedagogika
ubóstwo, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, ubóstwo i bezrobocie - prezentacja
SOCJOLOGICZNA SZKOŁA PRAWA KARNEGO, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, polityka prewencji i zwal
4 METODY WSPIERANIA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ DZIECKA, Lic Pedagogika Notatki, Pedagogika ZEWiP - notat
czas wolny. notatka, Lic Pedagogika Notatki, Pedagogika ZEWiP - notatki i prezentacje
Współczesne systemy resocjalizacji, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, wspolczesne systemy resoc
polityka prewencji, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, polityka prewencji i zwalczania patologii
WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ZAKŁADU KARNEGO, pedagogika resocjalizacyjna - notatki, polity

więcej podobnych podstron