Stanik Urbana 6.4, STUDIA RESOCJALIZACJA 2010 UAM


(nie ma pytań do tego rozdz.)

3 okresy, w których można rozpocząć działania wspierające późniejszą readaptację:

O działaniach pomocowych dla skazanego mówią:

Pobyt w więzieniu ma 3 cele:

Kara sama w sobie pogarsza sytuację społ. skazanego, więc środki pomocowe powinny być stosowane od razu po rozpoczęciu pobytu w więzieniu. Pośrednio rolę tę spełniają ustawowe środki pracy penitencjarnej: zatrudnienie, nauczanie, środki terapeutyczne. Ujemne skutki pionizacji mogą być łagodzone przez dobre warunki pobytu w zakładzie.

Skazany ma prawo do:

Kontakt ze światem zewnętrznym: (jest to kolejny istotny element służący późniejszej readaptacji)

Łączny czas przepustki może wynosić 2-28 dni w roku, przepustki mogą być udzielane więźniom, którzy odbyli co najmniej połowę tej części kar, po której mogliby być zwolnieni warunkowo

Zwolnienie z zakładu jest obwarowane masą przepisów i może mieć 2 postacie:

Przesłanką do warunkowego zwolnienia, o którym decyduje sąd, jest dobra prognoza kryminologiczna. Skazany, który nie był wcześniej karany, może zostać zwolniony po upływie połowy kary, nie mniej jednak niż 6 miesięcy, recydywiści po upływie 2/3 kary, recydywiści wielokrotni po upływie 3/4 kary. Po zwolnieniu warunkowym następuje okres próby, który trwa od 2-5 lat, w przypadku młodocianych od 3-5, nie krócej jednak niż do 21. Roku życia.

Skazany ma prawo zwrócić się sam do sądu penitencjarnego z wnioskiem o zastosowanie wobec niego dozoru zawodowego kuratora. Wymagana jest to własna aktywność skazanego. Kurator może pomóc mu po odbyciu kary w readaptacji (znalezieniu miejsca zamieszkania, pracy itp.)

Minimum wsparcia regulowane przez Reg. Min. Postępowania z Więźniami:

Pomoc postpenitencjarna - działalność państwowa i społeczna, której celem jest materialne i psychiczne wspieranie więźniów zwalnianych z zakładów karnych.

Istota i formy pomocy postpenitencjarnej regulowane są przez:

Wg Rozporządzenia Ministra pomoc postpenitencjarna obejmuje również pomoc rodzinie pokrzywdzonego i pokrzywdzonemu. Jest to dość dziwne, że akurat pod pojęciem „post penitencjarna” się to znajduje, ale ok…

Dziwi również nazwa „Fundusz…”, bo przecież w opiece tej nie tylko o pomoc finansową chodzi.

Pomoc postpenitencjarna staje się częścią zakreślonego systemu pomocy społecznej, gdyż osoby wychodzące z więzienia można zaliczyć do grona nieumiejących sobie samodzielnie poradzić z trudną sytuacją życiową.

Działania pomocowe mogą wykonywać: instytucje, fundacje, osoby zaufane, Kościoły, organy administracji rządowej itp.

Pomoc ta może być więc w bardzo szerokim zakresie, by jednak nie była zbyt rozproszona powołano Radę Główną ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Pomoc postpenitencjarna może trwać najdłużej do 3 miesięcy od momentu wyjścia z zakładu. W szczególnych wypadkach może zostać przedłużona do 6 miesięcy.

Formy pomocy postpenitencjarnej z funduszu tej pomocy:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rozdzial IV, STUDIA RESOCJALIZACJA 2010 UAM
Material na egzamin, STUDIA RESOCJALIZACJA 2010 UAM, PEDAGOGIKA OGÓLNA Dembiński, pedagogika
praca Pedagogika Specjalna.Maj.2010, Studia - resocjalizacja - Tarnów
P w5 5.11, Studia (Geologia,GZMIW UAM), I rok, Paleontologia ze Stratygrafią, 1. PALEONTOLOGIA WYKŁA
Referat - Pedagogika społ. - Szkoła, Studia =), Resocjalizacja
petrologia8 2.12, Studia (Geologia,GZMIW UAM), II rok, Petrologia, Wykłady, Wykłady
Ch w2 13.10 (Naprawiony), Studia (Geologia,GZMIW UAM), I rok, Chemia
Ch w9 8.12, Studia (Geologia,GZMIW UAM), I rok, Chemia
SYSTEMATYKA paleo 2013, Studia (Geologia,GZMIW UAM), I rok, Paleontologia ze Stratygrafią
Istnieją trzy podstawowe podejścia do zrozumienia zachowania przestępcze, ☆──══♦ஓ♦══──☆ STUDIA, re
Zagadnienia etiologii przestępczości już od wieków absorbują badaczy o różnych orientacjach, ☆──══♦ஓ
Ch w8 1.12, Studia (Geologia,GZMIW UAM), I rok, Chemia
I klasa liceum ogólnokształcącego, Studia - resocjalizacja - Tarnów, I,II,III semestr, Sesja
Diagnoza psychopedagogiczna - Opracowanie, studia, resocjalizacja, Resocjalizacja
Ch w1 6.10, Studia (Geologia,GZMIW UAM), I rok, Chemia
Edukacja Zdrowotna, Studia - resocjalizacja - Tarnów, I,II,III semestr
suspenser, Studia (Geologia,GZMIW UAM), II rok, Hydrogeologia, Egzamin, zagadnienia

więcej podobnych podstron