wskaźniki - zadania1, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, Analiza finansowa - cz II


Zadanie 1.

Oblicz wskaźniki płynności dla firmy Zet - podaj interpretację wyników.

Dane

Rok 1

Rok 2

Aktywa obrotowe, w tym:

85 000

94 500

Zapasy

43 100

46 800

Krótkoterminowe papiery wartościowe

1 350

1 050

Środki pieniężne

4 200

5 400

Krótkoterminowe rozliczenia kosztów

300

750

Zobowiązania bieżące

60 900

52 650

Bieżąca płynność

Szybka płynność

Gotówkowa płynność

Zadanie 2.

Oblicz wskaźniki rotacji oraz cykl konwersji gotówki dla firmy ABC - podaj interpretację wyników.

Dane

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Aktywa obrotowe, w tym:

78 500

85 000

94 500

Zapasy

40 500

43 100

46 800

Należności

33 750

36 050

40 500

zobowiązania

52 100

48 200

46 300

Przychody ze sprzedaży netto

285 000

360 000

Obrotu zapasami

Obrotu należnościami

Zadanie 3.

Oblicz wskaźniki zadłużenia i pokrycia dla firmy Y- podaj interpretację wyników..

Dane

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Aktywa ogółem

137 250

149 250

Kapitał własny

56 550

76 500

Zysk netto

20 670

34 260

Zysk brutto

34 450

57 100

Zobowiązania ogółem

74 100

78 750

71 400

Zobowiązania bieżące

57 750

60 900

52 650

Zobowiązania długoterminowe

16 350

17 850

18 750

amortyzacja

4 350

4 950

Odsetki od kapitałów obcych

4 800

5 250

Ogólne zadłużenia

Zadłużenia kapitału własnego

Zadłużenia długoterminowego

Pokrycia odsetek zyskiem (brutto + odsetki)

Pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową (zysk netto + amortyzacja)

Zadanie 4.

Oblicz wskaźniki rentowności i podaj interpretację wyników.

Dane

Rok 1

Rok 2

Aktywa ogółem

137 250

149 250

Kapitał własny

56 550

76 500

Zysk netto

20 670

34 260

Przychody ze sprzedaży netto

285 000

360 000

Rentowność sprzedaży netto

Rentowność majątku

Rentowność kapitałów własnychWyszukiwarka

Podobne podstrony:
Metoda podstawień łańcuchowych-zadania, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finan
2 Analiza wskaźnikowa, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza fi
af-wyk7, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
Analiza Finansowa egzamin, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiz
af-wyk4, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
Analiza Finansowa egzamin (2), FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, An
AFrozkład09, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, A
Modele następstwa szeregowego - zad, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansow
07.12.2010, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa, An
Egzamin z Analizy finansowej u Łukasik z 01.02.2008, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa,
Analiza bilansu i rachunku zysków i strat-po wt, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Anal
analiza-wyklady, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansow
Analiza finansowa - wykłady całość st, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finans
analiza-wawel, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa, Analiza finansowa1, Analiza finansowa,
af-wyk2, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
af-wyk3, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa
af-wyk6, FIR UE Katowice, SEMESTR V, Analiza finansowa

więcej podobnych podstron