ODP NOO cw KASIA - SKRÓT, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji


 1. Definicja organizacji

ORGANICAZJA - to grupa ludzi współpracujących ze sobą w sposób systematyczny,

skoordynowany i uporządkowany aby osiągnąć jakiś cel.

 1. Etapy procesu organizowania:

Etapy procesu organizowania - To:
1. ustanowienie całej pracy
2. podział pracy na czynności logiczne możliwe do zrealizowania 
3. łączenie pracy w zespoły wg podobieństwa realizowanych zadań
4. koordynowanie pracy członków organizacji w harmonijną całość
5. sprawdzenie skuteczności organizacji i wprowadzenie poprawek

 1. Więzi organizacyjne:

a) służbowe (hierarchiczne),

b) funkcjonalne (niehierarchiczne),

c) techniczne,

d) informacyjne,

 1. Systemowe podejście do organizacji

System jest wzajemnie powiązanym zespołem elementów funkcjonujących jako całość. Patrząc na organizację jako system możemy zidentyfikować 4 podstawowe elementy: nakłady, procesy transformacji, wyniki i sprzężenie zwrotne. 

 1. Korzyści z istnienia organizacji

1.    Osiąganie celów -

2.    Rozszerzanie i przechowywanie wiedzy, przekazywanie jej następnym pokoleniom.

3.    Zapewnienie ludziom dogodnych warunków do życia i samorealizacji.

6. Otoczenie organizacji


OTOCZENIE DALSZE
1.otoczenie ekonomiczno-gospodarcze
2.społeczno kulturowe
3.techniczno-technologiczne
4.polityczno-prawne
5.demograficzne
6.międzynarodowe

7.naturalne

OTOCZENIE BLIŻSZE
konkurenci

dostawcy
odbiorcy
substytuty

interesarjujsze


7. Typologia organizacji

W gospodarce rynkowej podstawowy podział organizacji z punktu widzenia własności obejmuje podział na: prywatne i publiczne.

typologia organizacji wg Katza i ……… 
1.produkcyjne 
2.scalajace(szkoły, kościoły) 
3.adaptacyjne 
4.polityczne

Wg M. Bielskiego, wg funkcji genotypowej można wyróżnić:

 1. gospodarcze (różnego rodzaju firmy prywatne i publiczne),

 2. służące zaspokajaniu niematerialnych potrzeb społeczeństwa (szkoły, szpitale, organizacje kulturalne i naukowe publiczne i prywatne (non-profit),

 3. administracyjne (administracja państwowa, administracja samorządowa, wojsko, policja),

 4. społeczne (partie polityczne, stowarzyszania, związki zawodowe),

 5. religijne.

Wg A. Etzioniego, z punktu widzenia charakteru podporządkowania jednostki wobec organizacji i rodzaju dominującej w nich władzy można wyróżnić:

  1. przymusowe (wojsko, więzienie)

  2. utylitarne (organizacje gospodarcze, administracyjne, czy inne służące do zarobkowania, przynoszące korzyści członkom tych organizacji)

  3. normatywne (kierujące i stojące na straży norm NP. kościoły, stowarzyszenia, partie polityczn)

8. Modele organizacji (Drulika dokładnie)

0x08 graphic
0x01 graphic
Rysunek 3. Systemowy model przedsiębiorstwa (organizacji) wg I. Duplika

Źródło: opracowanie własne na podstawie I. Durlik Inżynieria zarządzania. Cz. I., Placet, Warszawa 1995

9. Podsystemy organizacji


1. cele organizacji

2. struktura organizacji

3. społeczny podsystem organizacji

4. techniczny podsystem organizacji

II -cele

-struktura formalna

-ludzie

-technika


10. Diament Porter'a

Diament M. E. Portera - metoda służąca do badania makrootoczenia organizacji, wykorzystującą podział otoczenia na segmenty. Metoda ta, oparta na opracowanym przez Michaela E. Portera modelu konkurencyjnym narodów, stanowi, że funkcjonowanie organizacji jest skutkiem oddziaływania ogólnych cech państwa. M.E. Porter przyjmuje, że państwa narodowe istnieją po to aby umożliwić swym mieszkańcom wzrost standardu życia. Jest to możliwe przez wzrost konkurencyjności gospodarki narodowej.

11. Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce

Formy prawne przedsiębiorstw w Polsce 

Każda forma prawna przedsiębiorstwa uregulowana jest w innym akcie prawnym.

Spółki prawa handlowego uregulowane w kodeksie spółek handlowych obejmują:

Kodeks cywilny z kolei reguluje działalność następujących form prawnych przedsiębiorstw:

Pozostałe formy prawne uregulowane są w poszczególnych aktach prawnych - ustawach. Inne spotykane podmioty gospodarcze w polskim ustawodawstwie to:

Od 1 maja 2004 roku w Polsce można również zawiązywać tzw. spółki paneuropejskie, które są uregulowane zarówno w ustawodawstwie wspólnotowym, jak i krajowym. Obejmują one takie formy prawne jak:

12. Organizacje pozarządowe i ich formy prawne

13. Restrukturyzacja operacyjna i organizacyjna

 Restrukturyzacja operacyjna - obejmuje zmiany w podstawowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, określonej zyskiem lub strata operacyjna i znajduje swoje odbicie w zmianach stanu i struktury aktywów przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja organizacyjna i zmiany systemu zarządzania przedsiębiorstwem - ma na celu tak dostosować struktury wewnętrzne przedsiębiorstwa, aby były zgodne z realizacją przyjętych strategii.

14. Fazy rozwoju organizacji


Główne fazy rozwoju to :
  1. Faza wstępna
  2. Faza rozwoju i struktur
  3. Faza konsolidacji i ekspansji
  4. Faza samowystarczalności

1.F. TWÓRCZOŚCI

2.F. ZARZĄDZANIA

3.F. DELEGOWANIA

4.F. KOORDYNAZCJI

5.F. WSPÓŁPRACY


15. Grupy interesu w organizacji

Grupa interesów- jest jedną z podstawowych form regulatora czyli jednostką wchodząca w skład otoczenia celowego organizacji po to aby regulować, kontrolować, wpływać na politykę i praktyki organizacji. Grupa interesów zostaje powołana przez swoich członków w celu wywierania wpływu na organizację. Grupy interesu nie posiadają oficjalnych atrybutów władz w jakie są wyposażone agencji rządowe, mogą jednak silnie wpływać na organizację wykorzystują media do zwrócenia uwagi opinii publicznej na swoje racje.

16. Społeczna odpowiedzialność biznesu (standardy)

 1. dostarczanie klientom wartościowych wyrobów i usług,

 2. zapewnianie inwestorom zasadnego zwrotu nakładów od powierzonego kapitału,

 3. tworzenie nowego bogactwa,

 4. tworzenie nowych miejsc pracy,

 5. przeciwdziałanie zazdrości, przez tworzenie warunków awansu oraz dostarczanie empirycznego świadectwa zasadzie, że dobra praca i talent są należycie wynagradzane,

 6. promowanie wynalazczości, pomysłowości i rozwoju umiejętności,

 7. angażowanie się w różnorodne przedsięwzięcia.

17. Innowacje procesowe i produktowe

Innowacje produktowe 
Skracające się cykle życia produktów zmuszają firmy do systematycznego wprowadzania innowacji produktowych. Firmy muszą dążyć do stworzenia odpowiednio zrównoważonego portfela, który ciągle zasilany jest przez wprowadzane i testowane na rynku nowości. Marketing innowacji wymaga nie lada wysiłku i często znacznych nakładów, umożliwiających promocję produktu lub usługi na szerokim rynku. By móc sobie pozwolić na wydatki związane z rozwojem i marketingiem innowacji firmy, rozpoczynać prace nad nimi odpowiednio wcześnie, przeznaczając część wpływów z zyskownych produktów na zapewnienie udziału w przyszłych szansach rynkowych.

Innowacje procesowe 
Podnoszenie efektywności procesów - czy to w formie optymalizacji dotychczasowych procesów, czy budowania usprawnionego modelu działania - ma na celu zapewnienie doskonałości organizacyjnej oraz ograniczenie kosztów ponoszonych przez firmę. Mimo iż czasami niewidoczne bezpośrednio dla klienta, radykalne innowacje procesowe mogą w rezultacie prowadzić do uzyskiwania ponadprzeciętnych zysków i zdystansowania konkurentów.
 

18. Koncepcja systemu innowacyjnego

Koncepcja systemu innowacyjnego stanowi kompleksowe spojrzenie na proces innowacyjny.

zinstytucjonalizowany mechanizm generowania, rozwoju i wprowadzania w życie innowacji zapewniający firmie (organizacji) możliwość stałej i aktywnej działalności innowacyjnej. System innowacyjny pozwala lepiej firmie reagować na sygnały rynku, być bardziej konkurencyjną, a tym samym osiągać lepsze wyniki ekonomiczne i tworzyć sobie reputację firmy nowoczesnej, otwartej na potrzeby otoczenia.

19. Klastry

Klastry, to grupy niezależnych przedsiębiorstw, które podejmują wspólne przedsięwzięcia gospodarcze. Przedsiębiorstwa te mogą równocześnie ze sobą konkurować i współpracować.

20. Alianse strategiczne

Alianse strategiczne to sojusz pomiędzy firmami, zawarty w celu osiągnięcia wspólnego celu, np. osiągnięcia lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku przez partnerów, wejście na nowy rynek czy opracowanie i wdrożenie nowej technologii.

Korzyści z zawierania aliansów:

- akumulacja doświadczeń zebranych przez wszystkich partnerów, dostęp do know-how partnerów

- zmniejszenie kosztów badań i wprowadzania produktu na rynek (np. dzięki udostępnianiu sobie wynalazków technologii bez konieczności opłacania wzajemnych licencji)

- dostęp do nowych rynków (na których jest obecny partner), wzmocnienie pozycji na rynkach już zajętych

- wzrost siły przetargowej każdej z firm

Wejście X

Procesy przetwarzania

 1. Procesy produkcyjne podstawowe (operacje technologiczne, transportowe, magazynowe i kontrolno - pomiarowe)

 2. Procesy produkcyjne pomocnicze (energia, utrzymanie ruchu, gospodarka remontowa, narzędziowa, materiałowa, utylizacja odpadów, itp.)

Wyjście Y

Zarządzanie systemem produkcyjnym (planowanie, sterowanie, organizacja, motywowanie, koordynowanie i kontrola)

Otoczenie stopnia I systemu produkcyjnego

(zaopatrzenie, zbyt, badania i rozwój, marketing, finanse, rachunkowość, administracja, controlling, informatyka, zarządzanie ogólne i inne)

Otoczenie stopnia II systemu produkcyjnego

Legenda: informacje decyzje zasileniaWyszukiwarka

Podobne podstrony:
ODP NOO cw KASIA, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
NOO odp 31-40 Kasia, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
odp. naukaoorganizacji, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
odp NOO 1 - 55, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
odp. KASIA, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, zarzadzanie jakością, kolokwium
praca zaliczeniowa, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORSTW, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organiz
test market dzienne 2 z odp, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, badania marketingowe
Pytania egzaminacyjne z przedmiotu Nauka o organizacji st. niestacjonarne WZ UG, STUDIA, WZR I st 20
41-51 odpowiedzi, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacji
komisja a grupy interesow, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacj
Pytania naukaoorganizacji (1), STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organi
ANG-cw, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, J.ANG semestr II-V
pytania i odp 2009 J. Gwizdala[1], STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Bankowośc
Pytania naukaoorganizacji (2), STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organi
Pytania egzaminacyjne NOO, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, NOO - nauka o organizacj
odp, STUDIA, WZR I st 2008-2011 zarządzanie jakością, Inwestycje

więcej podobnych podstron