notatki analiza finansowa Maczynska 2013, Analiza finansowa (ekonomiczna), Mączyńska

Pobierz dokument
notatki.analiza.finansowa.maczynska.2013.doc
Rozmiar 92 KB

Analiza finansowa- prof. Mączyńska


Notatki  03.10.2013 r.


1 września 2014 r. zgodnie z rozporządzeniem UE do PKB będzie wliczana tzw. działalność nielegalna oraz prostytucja. (tu można poczytać: http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,14322328,Dochody_z_prostytucji_i_handlu_narkotykami_beda_wliczane.html)

2011 r.- rezolucja Parlamentu Europejskiego “Wyjść poza PKB” ( tu można poczytać: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:380E:0081:0084:PL:PDF )

PKB to suma naszych prac plus zyski inwestorów i firm. PKB to mocno niedoskonała miara. Np. Irlandia czy Islandia mają bardzo wysokie PKB, a bardzo niski dochód narodowy.


(tu można poczytać: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3893364/dochod-narodowy.html )


Każdy wskaźnik powinien mieć miano ( w zł/ w %).


Ustawa o Rachunkowości na str.int. Sejmu- co powinno znajdować się w informacji dodatkowej?


Pytanie na egzamin: Co to znaczy `uproszczona rachunkowość'? (tu można poczytać: http://blog.meritoros.pl/?p=139)


Podatek od nieudokumentowanego majątku wynosi 75%.


Notatki 10.10.2013


“Źródła informacji gospodarczych i ich wykorzystanie” wykład z p. Pauliną Kupis


Asymetria informacji:

- niebezpieczeństwo w prowadzeniu przedsiębiorstwa, upadłości

- jedna z przyczyn zawodności rynku- mechanizm rynkowy nie zapewnia optymalnej alokacji zasobów


Informacyjna teoria przedsiębiorstwa:

- efektywność przepływu informacji w przedsiębiorstwie

- z założenia efektywność przepływu informacji jest w przedsiębiorstwie wyższa niż na rynku

- w przeciwnym razie może dojść do wyeliminowania jednostki z rynku


Otoczenie makroekonomiczne przedsiębiorstwa: koniunktura, inflacja, stopa bezrobocia, polityka fiskalna i monetarna.


Otoczenie technologiczne- stan techniki i technologii.


Otoczenie społeczna- model rodziny, życia, pracy, priorytety konsumpcyjne.


Otoczenie polityczne- ustrój polityczny i sposób sprawowania władzy.


Otoczenie prawne- szeroko pojęty porządek prawny obejmujący fundamentalne zasady prawa, sposób  jego egzekwowania, przestrzeganie prawa.


Odbiorcy informacji o przedsiębiorstwie:

- samo przedsiębiorstwo- informacja o kondycji finansowej i sytuacji prawne są zarządowi niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących dalszej działalności.

- podmioty z otoczenia przedsiębiorstwa.Jeśli zobowiązania przedsiębiorstwa są większe niż wartość jego majątku, mamy do czynienia z ujemnym kapitałem własnym.


Po odczytaniu z bilansu takiej informacji, zarząd zobligowany jest do podjęcia procesu upadłościowego. (tu można poczytać: http://www.eurogospodarka.pl/salon-dluznika/kiedy-musisz-zlozyc-wniosek-o-ogloszenie-upadlosci)


Podmioty z otoczenia przedsiębiorstwa:

- właściciele

- inwestorzy

- klienci/odbiorcy

- dostawcy

- konkurenci

- instytucje finansowe

- podmioty administracji publicznej

- przedstawiciele świata nauki


Podstawa prawna obowiązków informacyjnych:

- Ustawa z dn. 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

- Ustawa z dn. 2 lipca 2004 r. o Swobodzie działalności gospodarczej

- Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości

i wiele innych np. prawo upadłościowe i naprawcze


KRS- Krajowy Rejestr Sądowy- to jawny rejestr publiczny.

Ustawa z dn. 20 sierpnia 1997 r. o KRS


KRS prowadzony jest przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości ( w systemie informatycznym).


KRS składa się z 3 osobnych rejestrów:

- przedsiębiorców

-stowarzyszeń

-dłużników niewypłacalnych


Podstawowe informacje z KRS można uzyskać bezpłatnie. Każdy ma prawdo do odpisów, wyciągów, zaświadczeń.


Jawność:

- jawność formalna- każdy ma dostęp

- jawność materialna- dane są prawdziwe


Domniemanie prawdziwości wpisu- czynność prawna, która uwarunkowana jest danymi ujawnionymi w rejestrze dochodzi do skutku, choćby wpisy nie odpowiadały prawdzie.


Domniemanie powszechnej znajomości wpisu- nikt nie może zasłaniać się jego nieznajomością.


Dziennik urzędowy- jedno z wielu źródeł poznania prawa. Ma szczególny autorytet, bo wydaje go minister. Przykłady dzienników urzędowych: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Monitor Polski B.


Dziennik Ustaw- jedyne oficjalne źródło prawa powszechnie obowiązującego w RP. Wydaje go Prezes Rady Ministrów.


Baza Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.


Monitor Polski- źródło prawa wewnętrznie obowiązującego. Nie dotyczy wszystkich, lecz tych, którzy akurat znajdują się w danej sytuacji.


Monitor Polski B- zlikwidowany mocą ustawy z tego roku.


Publikowano w nim:

-sprawozdania finansowe

-ogłoszonie i obwieszczenia przedsiębiorstw

-informacje, komunikaty,...


Monitor Sądowy i Gospodarczy- można przeglądać na https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow


Biura Informacji Gospodarczej:

- www.infomonitor.pl InfoMonitor

- www.krd.pl Krajowy Rejestr Długów

- www.erif.pl Europejski Rejestr Informacji Finansowych


Wywiadownie gospodarcze:

- Dun&Bradstreet (najstarsza na świecie)

- InfoCredit (polska wywiadownia)


Wywiadownia gospodarcza zajmuje się odpłatnym informowaniem o sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa.


Firmy zajmujące się badaniami statystycznymi:

- OBOP, CBOS, Pentor, Demoskop


Notatki 17.10.2013 r.


Pytanie na egzamin: Nobliści z ekonomii- kto dostał nagrodę i za co.


Pasywa to kwity do aktywów.


Tort odpowiada na pytania:

1) Jaki majątek i jak sfinansowany jest niezbędny do zaangażowania w biznes?


Polecane przez prof. Mączyńską: “Kupowany czas” Streaka (przechodzenie od państwa podatków do państwa długów)


RZiS- pokazuje zyski, ale nie pokazuje efektu pieniężnego

RPP- pokazuje efekt pieniężny


Ponad połowa bankrutujących przedsiębiorstw wykazuje zyski, ale nie ma cash flows.


Informacja dodatkowa- umieszczamy w niej informacje takie jak np., że właścicielka wyszła za Warrena Buffeta.

1. Informacja dodatkowa powinna zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do

tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4

ust. 1, a w szczególności obejmować:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych

zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia spra-wozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce

prawo wyboru, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych

zmian w stosunku do roku poprzedzającego;

2) dodatkowe informacje i objaśnienia:

a) do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapi-tale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych za

okresy sprawozdawcze objęte sprawozdaniem finansowym,

b) proponowany podział zysku lub pokrycia straty,

c) podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki,

d) inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

Koszty mogą równać się, być większe lub mniejsze od kosztów uzyskania przychodów.


Koszty równają się kosztom uzyskania przychodów, jeśli Urząd Skarbowy wszystkie nasze koszty uzna za koszty uzyskania przychodów.


Przychody-Koszty= Wynik brutto


Koszty nie równają się wydatkom. Np. przy produkcji żakietu moim kosztem jest koszt materiału.


wpływy-wydatki= reszta/saldo/net cash flow/ free cash flow/ urobek lub ubytek pieniężny z danego okresu


Wynik brutto nie równa się wynikowi podlegającemu opodatkowaniu.

Wynik brutto= przychody-koszty

Wynik podlegający opodatkowaniu=przychody-koszty uzyskania przychodu


Wzrost liczby ludnosci prowadzi do wzrostu inflacji, bo prowadzi do wztostu cen nieruchomości i surowców.


Naliczony podatek nie równa się podatkowi zapłaconemu. Może być nadpłata albo niedopłata. Do 30 kwietnia trzeba niedopłatę uregulować.


W prawie podatkowym dominuje zasada memoriału.


Pytanie na egzamin: Jakie mamy elementy sprawozdania finansowego, czym się one różnią i jakie mają powiązania?


Przepływy z działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej w przedsiębiorstwie- warianty : http://www.findict.pl/academy/analiza_finansowa/analiza_cash_flow.php


Pytanie na egzamin: Dlaczego w większośći bilansów w pozycji “Dodatnia wartość firmy” w aktywach oraz “Ujemna wartość firmy” w pasywach widnieje kreska?

http://www.findict.pl/slownik/wartosc-firmy-goodwill


Bilans zamknięcia dokonywany jest w ciągu roku, jeśli mamy do czynienia z M&A, bankructwem lub prywatyzacją przedsiębiorstwa.


W bilansie podajemy wszystko w realnych (rzeczywistych) cenach rynkowych, a nie w cenach ksiegowych.


BV (book value) to to samo, co kapitał własny. BV=aktywa-dług


Bilans jest zawsze w ujęciu netto.


wartość netto= wartość początkowa-umorzenie


Renomę (goodwill) musi zaakceptować rynek. W trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa nie mogę jej sobie wpisać.


Wartość firmy pojawia się w bilansie nabywcy. Jest ona dodatnia, jeśli nabywca zapłacił więcej, niż wynosi rynkowa wartość aktywów netto przedsiębiorstwa. Ujemna renoma (zła renoma, badwill) występuje, jeśli za firmę zapłacono mniej niż wynosi rynkowa wartość aktywów netto.


Wartość firmy amortyzujemy 5 lat, 20% co roku. Po 5 latach nie zapisujemy już jej w bilansie.


Amortyzacja tworzy tarczę podatkową, bo jest wpisywana w koszty.


Notatki. 24.10.2013 r.


Nazwy obecnego kryzysu finansowego: kryzys przelewarowania, Tajfun Allan


Wskaźniki lewarowania:

-dźwignia finansowa

-dźwignia operacyjna


wskaźnik lewarowania= aktywa/kapitał własny


Interpretacja wskaźnika lewarowania: W jakim stopniu przedsiębiorstwo posiłkuje się kapitałem własnym?


np. L=A/K.wł. = 10 int. Przedsiębiorstwo ma 10 razy większe aktywa niż kapitał własny.


Im większy wskaźnik lewarowania, tym większe ryzyko przelewarowania.


Due dilligence (należyta staranność):

a) analiza fundamentalna

- analiza finansowa

- analiza ekonomiczno-finansowa

b) analiza techniczna


Due dilligence to najszerszy możliwy rodzaj analizy. Due dilligence przeprowadza sie rzadko, np. przed fuzją


/Analiza techniczna (inaczej analiza wykresów) - zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczenie momentów, kiedy warto jest dany papier wartościowy kupić, a kiedy sprzedać. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki./


Indeks PMI- indeks, który powstaje poprzez badania kierownictwa przedsiębiorstwa. PMI>50, jeśli odpowiedzi TAK ponad 50 → dobra, poprawiajaca się koniunktura.


Zad.dom.: Wygooglać PMI i określić, jak wygląda dla mojego przedsiębiorstwa.


Asymetryczna umowa- strony niesymetrycznie poinformowane lub konsekwencje nierówno ponoszone.


Jeśli występuje asymetria, to dochodzi do transakcji, które normalnie nie miałyby miejsca.Ryzyko jest tym większe, im mniejszy jest udział majątku trwałego w aktywach.


Majątek trwały=samochody, maszyny, budynki, licencje, tantiemy.


Masa upadłościowa- majątek, jaki można sprzedać, aby zaspokoić wierzycieli.


Zysk brutto dotyczy spółki, a dochód brutto dotyczy osoby.


Notatki 7.11.2013 r.


Wskaźnik P/E → cena rynkowa/zysk


int. Pokazuje, jaką sumę musi zapłacić inwestor za jedną złotówkę zysku netto.


/Wzrost wskaźnika P/E→ inwestorzy są skłonni zapłacić za akcje firmy więcej niż poprzednio.


Niski poziom współczynnika P/E→ inwestycja jest korzystna, bo firma osiąga spore zyski przy relatywnie niskiej cenie rynkowej.


Zbyt niski poziom P/E→ sygnał do kupna akcji spółki, bo są teoretycznie niedowartościowane.


Zbyt wysoki P/E→ zbytni entuzjazm inwestorów lub spekulacja.


Wskaźnik P/BV → cena rynkowa/wartość ksiegowa


Int. Ile razy wartość spółki na rynku jest większa (mniejsza) od wartości księgowej.


np. P/BV=0,5  int. Jedną złotówkę majątku spółki można kupić za 50 groszy.


P/BV<1   cena rynkowa akcji na poziomie niższym niż wartość księgowa.


Niska wartość P/BV→ spółka osiąga małe zyski bieżące i jej majątek nie jest w pełni wykorzystany. Może świadczyć o złej kondycji, złej strukturze kapitału.


Zbyt wysoka wartosć P/BV- akcje przewartościowane./


Inspiracje prof. Mączyńskiej: Kahnemann “Pułapki myślenia”, Sedlacek `Ekonomia dobra i zła'


Zad.dom.: Porównaj schemat bilansu ZU lub banku z bilansem przedsiębiorstwa produkcyjnego.


1) Wynik ze sprzedaży (np. szewc sprzedaje buty)

+  2) Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

----------------------------------------------------------------

3) Wynik z działalności operacyjnej

+ 4) Wynik z działalności finansowej

-----------------------------------------------------------------

5) Wynik na działalności gospodarczej

+ 6) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

-----------------------------------------------------------------

7) Wynik finansowy brutto

- 8) Podatek

-----------------------------------------------------------------

9) Wynik finansowy netto (w bilansie w pasywach)Zad. dom. Obliczyć, co znaczy EBITDA (EBITDA (eng. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) i czy można obliczyć dla naszego przedsiębiorstwa


/Rentowność sprzedaży netto (ang. net profit margin) - informuje, ile zysku (straty) po opodatkowaniu (netto) wypracowują wszystkie przychody z działalności. Innymi słowy, jaką część lub jaki procent wszystkich przychodów stanowi zysk po opodatkowaniu[1]. Im wyższy wskaźnik sprzedaży netto tym lepiej, gdyż przedsiębiorstwo generuje większe przychody ze wszystkich rodzajów działalności i dzięki temu przynosi większy zysk dostępny dla właścicieli.

Rentowność sprzedaży netto = zysk netto / (przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów + pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe + zyski nadzwyczajne) /


Pułapki analityczne w analizie rentowności

1) Pułapki dot. rentowności kapitału własnego (ROE)

ROE= WF netto/ K.wł.

ROE1=100/1000=0,1 czyli 10%, za 10 lat zwróci mi sie kapitał własny

ROE2=(-100)/1000=(-0,1)  czyli -10%, z każdej złotówki kapitału własnego wytracam 10 groszy każdego roku, na 10 lat nie będę juz mieć kapitału własnego

ROE3=100/(-1000)=(-0,1)  czyli -10%

ROE4=(-100)/(-1000) czyli 10% . Dno dna- mam dziurę kapitałową, która z roku na rok powiększa się o 10%.

ROE porównujemy ze zwrotem z inwestycji o pasywnym ryzyku, np. z obligacjami Skarbu Państwa.


ROE=Zysk netto/K.wł.= Zn/P * P/A * A/K.wł.

P- przychody ze sprzedaży

Zn/P- return on sales (ROS)

P/A- return on turnover (ROT)

Ak/K.wł. - lewar


Zad. dom. Na podstawie modelu DuPonta sprawdzić, jaką strategię ma przedsiębiorstwo.

W warunkach ostrej konkurencji czasem dobrze jest zmniejszyć zysk, a zwiększyć obroty, by wykończyć konkurencję.


Pytanie na egzamin: Zasada memoriałowa i zasada kasowa- czym są ze sobą powiązane? Odp.: Ukazują relacje RZiS i RPP


Przyczyny upadłości przedsiębiorstw:

- problemy z cash flow

- ujemny kapitał własny (długi>majątek)


Upadłość jest procedurą sądową. Tylko sąd może ogłosić upadłość.

Kapitał obrotowy (working capital) nie równa się majątkowy obrotowemu.

Słowo “kapitał” zarezerwowane jest do pasywów. Słowo “majątek” do aktywów.


Zad. Dom. Jaką strategię zarządzania kapitałem wyznaje moje przedsiębiorstwo? Czy jest ona wyraźna?

Strategie zarządzania kapitałem:

- ekspansywna (agresywna)

Kapitał obrotowy niski, zerowy albo ujemny. Im niższy, tym bardziej agresywna strategia zarządzania kapitałem.

- umiarkowana

Wskaźniki płynności utrzymywane w zgodzie z naszymi wewnętrznymi normami lub z normami typowymi dla branży.

- konserwatywna (zachowawcza)

Mamy zbyt dużo pieniędzy w stosunku do zobowiązań.

 

Płynność= majątek obrotowy/zobowiązania

Mogę nie mieć pieniędzy, ale być wypłacalnym, jeśli mam lokaty długoterminowe.

Wskaźnik płynności natychmiastowej w przetwórstwie nie powinien być niższy niż 0,5 (mam połowę gotówki w stosunku do zobowiązań).

1) Jeżeli kapitał obrotowy jest zerowy, to jak się kształtuje płynność przedsiębiorstwa?

Majątek obrotowy=Zobowiązania bieżące

Current ratio=1, a powinno być od 1,2 do 2. Przedsiębiorstwo ma za niską płynność bieżącą. To jest strategia agresywna w stosunku do:

-pracowników (nie płacimy im)

-kontrahentów (wymuszamy na nich, by nas kredytowali)

Agresywne zarządzanie kapitałem obrotowym idzie w parze z inwestowaniem i przeinwestowaniem.

2) Jeżeli kapitał obrotowy jest ujemny, to jak się kształtuje płynność przedsiębiorstwa?

CR<1

Pytanie na egzamin: Dostajesz do ręki bilans i oceniasz płynność bez kalkulatora

Oceniając płynność zaglądam w:

- zapasy

- należności (uwaga! Mogą być nieściągalne)

- pieniądze

Kapitał stały:

- kapitał własny (wkład)

- zobowiązania długoterminowe (stałe źródło finansowania)

Pułapka analityczna: Rozliczenia międzyokresowe- nie do końca widzimy je z bilansu.

Jak interpretować zasadę współmierności?

Odp. Zasada współmierności oznacza, że jeżeli w przychodach napisałam „1 żakiet” to nie mogę w kosztach wpisać „belka tkaniny” tylko na przykład „metr tkaniny”.

Cash pooling

Just In time à odnosi się do zapasów. Just In time to bezzapasowy model przedsiębiorstwa. Przeciwieństwo zamrażania środków w zapasach.

Notatki 14.11.2013 r.

Zad. Wskaźnik ROA wynosi 2 %, natomiast wskaźnik ROE wynosi 15%. Jakiego typu (prawdopodobnie) jest to przedsiębiorstwo? Czy na tej podstawie można (i jak) obliczyć wskaźnik lewarowania w tym przedsiębiorstwie?

ROE=15%  int. Z każdej złotówki kapitału własnego co roku generuje 15 groszy.

ROA=2%

L=A/K.wł.

ROE=WF netto/K.wł.

ROA=WF netto/Aktywa

L=WF netto/K.wł * Aktywa/WF netto= ROE/ROA=15%/2%=7,5

Zad. Dom.: Czy moje wskaźniki korespondują ze wskaźnikami branżowymi z biuletynu statystycznego?

Im większa rozpiętość między wskaźnikiem ROE a ROA, tym większe lewarowanie (wspomaganie się długiem, cudzymi środkami).

Zad. Przedsiębiorstwo funkcjonuje 2 lata, a na 3 rok musimy ocenić plan, który przedstawił nam zarząd firmy. Oceń pracę przedsiębiorstwa od 2004 do 2005 r. Podejmij decyzję o premii dla zarządu.

Liczymy:

ROE=25% int. Kapitał własny zwróci się nam za 4 lata.

ROS(marża ze sprzedaży)=WFnetto/Przychody=0,02  int. B. mała rentowność

Średnia rentowność sprzedaży w Polsce wynosi 5 %.

RoT(wskaźnik obrotów)=Przychody/Aktywa=5  

2004:  ROS=0,02    RoT=5

2005: ROS=0,01 RoT=10

Int. Zadowalamy się niższą marżą ze sprzedaży 1 produktu, ale za to mamy ekspansję (rośnie nam wskaźnik obrotów). W warunkach konkurencji cenowej zarząd należy bardzo pochwalić.

Wycena wartości przedsiębiorstwa i składników jego majątku:

1) Metody majątkowe

- wartość aktywów netto

-wartość odtworzeniowa

-skorygowana wartość aktywów

-wartość likwidacyjna (upłynnienia)

2) Metody dochodowe

- metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Cash flows)

- metody mnożnikowe (np. mnożnik zysku P/E)

3) Metody mieszane

- berlińska, szwajcarska, inne

- z uwzględnieniem zysku nadzwyczajnego

Inspiracje prof. Mączyńskiej: „Wyceny z wariatkowa” (tekst, wygooglać)

Notatki 21.11.2013 r.

Nic nowego nie zostało powiedziane.

Notatki 5.12.2013 r.

Przedsiębiorstwo wyceniamy przynajmniej dwoma metodami, bo dają one różne wyniki.

Wycena majątkowa= wycena przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zadłużenia.

Wycena zawsze odbiega od wartości księgowej.

Wycena odtworzeniowa- jaka jest obecna wartość takiego samego nowego obiektu minus dotychczasowe zużycie. Jest używana do potrzeb zakładu ubezpieczeń, ale nie jest stosowana do transakcji rynkowych.

Metody majątkowe są lubiane przez urzędników.

Formuła Wicoxa- jeden ze wzorów wyceny likwidacyjnej. Powstała na podstawie praktyki. Porównywano book value z ceną, za jakie przedsiębiorstwo sprzedano.

Wartość likwidacyjna jest zawsze najniższa, bo pozbawiona jest efektu synergii. Syndycy często korzystają z wartości likwidacyjnej.

Wartość likwidacyjna powstała na potrzeby kredytowania (bankructwo kredytobiorcy).

Przy wycenie likwidacyjnej stosujemy współczynniki redukcyjne.

70% wartości księgowej zapasów, należności, zaliczekà czyli wskaźnik redukcyjny 30%

Wartość likwidacyjna jest ważna dla wierzycieli w przypadku bankructw.

W praktyce wyceny przedsiębiorstw coraz mniejsze znaczenie ma metoda majątkowa. Znaczenie przesuwa się w kierunku metody dochodowej.

Podstawą metody dochodowej jest zdolność przedsiębiorstwa do generowania dochodów.

Rozpiętość między met. Majątkową a dochodową jest czymś naturalnym, ale nie utrzymuje się długoà małe bariery wejścia à spora konkurencja

Metoda majątkowa:

- punkt wyjścia do dalszych wycen

- do zabezpieczenie (ubezpieczalnia nie zapłaci mi za utracone dochody, gdy ukradną mi auto, lecz za wartość odtworzeniową tego auta)

Metody dochodowe:

- metoda DCF (discounted Cash flows)- metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych

- metoda mnożnikowa (np. mnożnik zysku P/E)

Zad. NPV=1

-jakie miano?

-co to znaczy dla inwestora?

-interpretacja

Stopa dyskontowa to graniczna stopa zwrotu.

Metody mnożnikowe są niekiedy zaliczane do metod dochodowych, a czasem traktowane jako osobne metody.

Wycena rynkowa= C/WK (mnożnik z rynku) * WK wycenianego przedsiębiorstwa

Np. C/WK= 0,9 int. Można kupić 1 zł wartości księgowej za 90 gr. Sygnał do kupowania.

Najniższy wskaźnik C/WK mają deweloperzy (0,7).

WK= aktywa- zobowiązania= kapitał własny

Zysk kroczący= cena za akcję/Zn w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Analiza pozioma- jak elementy np. bilansu zmieniały się w przeciągu lat

Płynność finansowa- zdolność do terminowego realizowania zobowiązań.

Wypłacalność- zdolność do pokrycia łącznych długów posiadanym majątkiem.

Wypłacalność= długookresowa płynność

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

P1= Aktywa obrotowe/ Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)

P1- current ratio

Optymalny poziom wskaźnika: 1,2-2

Wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej

P2- quick ratio

P2= (Aktywa obrotowe- zapasy- RMC)/zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)

Optymalny poziom P2 w okolicach 1,0

RMC= krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wskaźnik natychmiastowej płynności

P3= środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami

Zobowiązania/ Majątek ogółem

Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi

Kapitały własne ogółem + Rezerwy/Majątek

Wskaźnik rotacji należności

Przychody ze sprzedaży netto/Przeciętny stan należności

Oczekiwana wartość 7-10

Mniej niż 7- za długo kredytujemy naszych kontrahentów

Więcej niż 10- zbyt restrykcyjna polityka względem kontrahentów

Wskaźnik cyklu należności

(Przeciętny stan należności * liczba dni badanego okresu)/  Przychody ze sprzedaży

Int. Ile dni upływa od momentu sprzedaży do otrzymania zapłaty?

Norma: 30-50 dni

Wskaźnik rotacji zapasów

Koszty sprzedaży/Przeciętny stan zapasów

Norma: 7-10

Mniej niż 7- za dużo zapasów

Więcej niż 10- za mało zapasó4)

Wskaźnik cyklu zapasów

(Przeciętny stan zapasów * liczba dni okresu)/Koszty sprzedaży

Norma: ok. 40

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI:

Zyskowność sprzedaży (ROS)

Zysk netto/Przychody ogółem ze sprzedaży

Zyskowność majątku (ROA)

Zysk netto/ Aktywa ogółem

Zyskowność kapitałów własnych (ROE)

Zysk netto/ Kapitał własny

ROE>ROA>ROS   nierówność w zdrowym przedsiębiorstwie

Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem

W1= Zysk brutto+odsetki/Odsetki

W1<3 à duże ryzyko

Norma (4;5)

Notatki 12.12.2013 r.

Modele wczesne ostrzegania:

- modele dyskryminacyjne

- modele logitowe

- sieci neuronowe

Analiza dyskryminacyjna- wyodrębnianie i przeciwstawianie sobie dwóch skrajnych modeli- zdrowych przedsiębiorstw i bankrutów.

Zdolność dyskryminacyjna- wskaźnik ją ma, jeśli ma zdolność do różnicowania.

Edward Altman- prekursor analizy dyskryminacyjnej w ekonomii.

Rodzaje błędów  wynikających z zastosowania modelu:

- przedsiębiorstwo kwalifikuje się jako upadłe, chociaż jest zdrowe

- przedsiębiorstwo jest chore, a kwalifikuje się jako zdrowe

W analizie dyskryminacyjnej najważniejsze są wagi. Powstają dzięki przetworzeniu ogromnych baz danych. Nie powinny być te wskaźniki mocno ze sobą skorelowane. Nie powinno się jednej rzeczy kilka razy ważyć.

Na podst. Analizy dyskryminacyjnejà  zlecenie na dodatkowe badania. Sytuacja branżowa, rynek, monopol?

Modele:

-Gajdka

- Będzki

- Stos

- Hamrol

Zad. Dom.: Zrób model G dla przedsiębiorstwa + jeszcze jeden jakiś

Ponad 60% fuzji kończy się niepowodzeniemà wyraźne pogorszenie wskaźników.

Wynik operacyjnyàWynik z kluczowej działalności przedsiębiorstwa.

Wynik finansowy netto+Amortyzacja*= uproszczone net Cash flow

(ile zostaje z wpływów po pokryciu wydatków)

*Amortyzacja jest kosztem, ale nie jest wydatkiem

W pewnym uproszczeniu, o potencjale pieniężnym przedsiębiorstwa decyduje wynik finansowy netto z amortyzacją.

Przedsiębiorstwo może mieć kasę, a nie mieć zysków, bo żywi się z amortyzacji. Dlatego giganty tak rzadko upadają.

Jeżeli suma ważonych wskaźników spadaà sytuacja przedsiębiorstwa się pogarsza. Jeśli rosnieà polepsza się. Dlatego modele wczesnego ostrzegania stosuje się nie tylko do predykcji, ale też do oceny obecnej sytuacji przedsiębiorstwa.


Pobierz dokument
notatki.analiza.finansowa.maczynska.2013.doc
Rozmiar 92 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
WSKAŹNIKOWA ANALIZA FINANSOWO EKONOMICZNA
ANALIZA FIRMY X, Studia, Analiza finansowo- ekonomiczna
AW Kruk, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Bakoma - wstępna analiza, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Podstawy analizy finansowo ekonomicznej
KONWERSATORIUM- pytania, Analiza finansowa (ekonomiczna), Analiza finansowa (ekonomiczna) + Egzaminy
Mars Polska - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
BYTOM - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Americanos - analiza wstepna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Finanse Finanse zakładów ubezpieczeń Analiza sytuacji ekonom finansowa (50 str )
notatki ANALIZA FINANSOWA
Hochland - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Noty, Studia - zarządzanie zzdl, semestr V, Analiza finansowo- ekonomiczna
Nivea - analiza wstępna, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna), Przykłady
Tabela 17.3, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna)
Tabela 17.2, rachunkowosc, Analiza finansowa (ekonomiczna)

więcej podobnych podstron