10. Dyfrakcja i Polaryzacja - Teoria, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, laborki, laborki fizyka, laborki fizyka, lab10, konspekty


Nr Ćwiczenia

10.

Temat Ćwiczenia

Badanie zjawiska dyfrakcji i polaryzacji światła

Ocena z Teorii

Nr Zespołu

10.

Nazwisko i Imię

Ocena zaliczenia ćwiczenia

Data

28.02.06

Wydział Rok Grupa

EAIiE 1 5

Uwagi

Równanie fali elektromagnetycznej

Fala elektromagnetyczna to rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pól E (elektrycznego) i B (magnetycznego). Wektory tych pól są do siebie prostopadłe. Opisane równaniami:

0x01 graphic
0x01 graphic

Równania Maxwella (dla próżni)

prawo Gaussa dla elektryczności 0x01 graphic

prawo Gaussa dla magnetyzmu 0x01 graphic

prawo indukcji Faraday'a 0x01 graphic

prawo Ampera 0x01 graphic

Interferencja

Interferencja to zjawisko nakładania się fal, w którym zachodzi stabilne w czasie ich wzajemne wzmocnienie w jednych punktach przestrzeni, oraz osłabienie w innych, w zależności od stosunków fazowych fal. Interferować mogą tylko fale spójne.

Dyfrakcja

Występuje, podczas rozchodzenia się fal, na brzegach nieprzezroczystych przesłon, a także niejednorodnościach ośrodka, i to tym wyraźniej, im bardziej rozmiary przeszkód (otworów) są zbliżone do długości fali. Przejawia się brakiem wyraźnie zaznaczonej granicy cienia, a ponadto powstaniem układu prążków (ciemnych i jasnych lub barwnych) o różnym natężeniu.

Interferencja i dyfrakcja zachodzą dla wszystkich rodzajów fal. Zjawiska te są najmocniejszymi dowodami na to, że światło jest falą.

Obraz dyfrakcyjny pojedynczej szczeliny

Obraz dyfrakcyjny, to rozkład natężenia światła 0x01 graphic
na ekranie w zależności od kąta.

Dla pojedynczej szczeliny:

0x01 graphic

Elementy dyfrakcyjne

Jedna lub więcej szczelin, siatka dyfrakcyjna, brzegi przesłon, niejednorodności ośrodka.

Rodzaje polaryzacji fali elektromagnetycznej

1. Liniowa - Kierunek wektora E jest stały i wyznacza płaszczyznę polaryzacji.

2. Kołowa - Wektory E i B mają stałą wartość, ale rotują z pewną częstotliwością.

3. Eliptyczna -Wartość wektorów E i B zmienia się po drodze rotacji jak w elipsie.

Sposoby uzyskania światła spolaryzowanego

1. Przepuszczenie wiązki światła przez polaryzator np.: polaroid

2. Przy odbiciu światła od szkła lub wody (całkowita polaryzacja dla kąta padania zwanego kątem Brewstera)

3. Przy podwójnym załamaniu światła np.: kalcyt

Stopień polaryzacji

Światło jest całkowicie spolaryzowane, gdy występują drgania wektora E tylko w jednym kierunku (płaszczyźnie polaryzacji). W świetle częściowo spolaryzowanym występują dodatkowo drgania wektora E w innym kierunku, ale o mniejszej amplitudzie. (dodatkowo składowa prostopadła do płaszczyzny polaryzacji)

Prawo Malusa

0x01 graphic

Natężenie 0x01 graphic
światła spolaryzowanego liniowo po przejściu przez polaryzator jest równe iloczynowi natężenia światła padającego na polaryzator 0x01 graphic
i kwadratu

cosinusa kąta 0x01 graphic
między płaszczyzną polaryzacji światła padającego a kierunkiem polaryzacji polaryzatora

Substancje optycznie czynne (aktywne)

Substancje skręcające płaszczyznę polaryzacji światła spolaryzowanego liniowo o pewien, charakterystyczny dla danej substancji kąt w prawo lub w lewo.

Przykładami takich substancji są: sacharoza, glukoza, fruktoza, laktoza, chinina, kwas winowy.

Polarymetr

Przyrząd do pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła przez substancje optycznie czynne. Składa się polaryzatora i analizatora między którymi umieszcza się badaną substancję. Jest to także przyrząd do wyznaczania stopnia polaryzacji światła częściowo spolaryzowanego.

LASER [ang. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation], urządzenie generujące lub wzmacniające spójne promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widmowym zawartym między daleką podczerwienią a nadfioletem.

Zasada działania lasera

Opiera się na wymuszonej emisji promieniowania elektromagnetycznego zachodzącej w układach atomów, jonów lub cząsteczek doprowadzonych przez tzw. pompowanie optyczne (wzbudzanie) do stanu inwersji obsadzeń odpowiednich poziomów energetycznych. Inwersja obsadzeń to stan, w którym liczba atomów w stanie o wyższej energii jest większa od liczby atomów w stanie o niższej energii.

Energia pompująca układ pochodzi z promieniowania wzbudzającego, energii wyładowania elektrycznego, energii elektronów wiązki wzbudzającej, energii chemicznej.

Głównymi elementami lasera są: ośrodek czynny (osnowa z zawartymi w niej atomami lub jonami laserującymi), źródło pompujące oraz rezonator optyczny (w generatorze). Rezonator umożliwia wytworzenie promieniowania monochromatycznego w postaci wiązki o niewielkiej średnicy i rozbieżności (od ok. 1 s do kilkunastu minut kątowych);

Laser gazowy He-Ne (helowo-neonowy)

Laser wypełniony mieszaniną helu i neonu pod niskim ciśnieniem, pompowany elektrycznie. Następnie atomy helu zderzają się z atomami neonu (powodując, że atomy neonu przechodzą w stan wzbudzony), by te poprzez emisje wymuszoną emitowały światło czerwone λ = 632,8 nm.

Ze względu na prostą budowę są wykorzystywane w badaniach naukowych oraz w dydaktyce i niektórych zastosowaniach praktycznych.

Konstruuje się lasery helowo-neonowe emitujące również światło zielone.

Właściwości światła laserowego

1. Monochromatyczność - ciąg falowy ma tę samą długość fali

2. Równoległość promieniowania

3. Spójność czasowa i przestrzenna

4. Całkowicie spolaryzowane

Klasyfikacja laserów

1. Lasery na ciele stałym (neodymowy, rubinowy)

2. Lasery gazowe

* atomowe (helowo-neonowe)

* cząsteczkowe

* jonowe

* ekscymerowe

3. Lasery barwnikowe (barwnik organiczny w ciekłym roztworze)

4. Lasery półprzewodnikowe (diody laserowe) charakteryzują się małymi rozmiarami i dużą sprawnością

5. Lasery światłowodowe

6. Lasery na swobodnych elektronach (FEL)

Spójność

Oznacza, że różnica faz fal w czasie nie zmienia się. Dla fal spójnych można zaobserwować zjawisko interferencji.

Spójność czasowa i przestrzenna

Światło spójne jest skłonne do interferencji. Jeśli interferują dwa ciągi falowe emitowane z różnych punktów lasera to mówimy o spójności przestrzennej. Jeśli interferują ciągi falowe emitowane z tego samego punktu lasera ale w różnym czasie, to mówimy o spójności czasowej.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie zjawiska dyfrakcji i polaryzacji światła, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, F
polaryzacja sprawozdanie, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium,
teoria 1, Elektrotechnika AGH, Semestr IV letni 2013-2014, Elektromechaniczne Przetwarzanie Energii,
POLARYMETR, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, 10 Badanie zj
Nr ćwiczenia, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, 10 Badanie
[10]opracowanie, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, laborki,
10 opracowanie, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, laborki,
10 W EM, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, laborki, Laborki
10 BARCHNICKI, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, laborki, L
polaryzacja konspekt, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, lab
[10]konspekt, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, laborki, la
opracowanie cw 10, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, labork
10-LAB, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, laborki, laborki
Sprawozdanie lab 10, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, labo
WICZENIE6 10 F, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, laborki,
Lepkość-sciaga, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - Laboratorium, laborki,

więcej podobnych podstron