pytania na egzamin, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ############################, A notatki


METODYKA PRACY Z PODOPIECZNYM - pytania egzaminacyjne

1. Za początek pomocy społecznej uważa się…..

2. Obecnie obowiązuje ustawa o pomocy społecznej z ……….

3. Wyjaśnij pojęcie opieka społeczna

4. Wyjaśnij pojęcie pomoc społeczna

5. Czym jest bezpieczeństwo socjalne

6. Jak zdefiniujesz pojęcie opieka

7. System pomocy pieniężnej obejmuje…..

8. Wymień cele instytucji pomocy społecznej

9. Jakie usługi świadczą domy pomocy społecznej

10. Jaka jest podstawa kierowania do DPSów

11. Jakie jest zadanie zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego

12. Jaka jest rola opiekunki środowiskowej?

13. Jakie zadania pełni opiekunka środowiskowa?

14. Jakie umiejętności powinna posiadać opiekunka środowiskowa?

15. Jakie cechy powinien mieć dobry opiekun?

16. Wymień pozytywne postawy opiekuńcze

17. Czym jest zaufanie ?

18. Wymień 12 zasad komunikacji interpersonalnej i opisz na czym polegają

19. Wymień i opisz czym charakteryzują się style komunikowania

20. Wymień 5 błędów popełnianych w trakcie kontaktu z podopiecznym

21. Zdefiniuj pojęcie diagnoza

22. Dokonaj podziału diagnoz ze względu na przedmiot diagnozowany

23. Dokonaj podziału diagnoz ze względu na przedmiot diagnozy

24. Jakie są cechy poprawnej diagnozy

25. Wymień fazy metodycznego działania w pracy opiekunki środowiskowej

26. Czym jest planowanie i jakie działania podejmuje w tym etapie opiekunka środowiskowa?

27. Jakie są fazy realizacji planu w pracy opiekunki

28. Ocena końcowa może stać się……..

29. Wymień zasady współpracy z podopiecznym

30. Odbiorcą usług w pracy opiekunki środowiskowej są…………

31. Dokonaj podziału potrzeb psychicznych dzieci według Ostrowskiego

32. Wymień 5 potrzeb dziecka przewlekle chorego i opisz z czego one wynikają

33. Jakie są cechy osobowości osoby starszej

36. U osób starszych wzrasta inteligencja …………….

37. Jakie są cechy choroby przewlekłej

38. Wymień 5 psychologicznych następstw choroby przewlekłej

39. Opisz znane zasady ortodydaktyki stosowane w pracy z osobami niepełnosprawnymi

40. Wyjaśnij pojęcie problem

41. Jakie znasz strategie rozwiązywania problemów

42. Wymień etapy rozwiązywania problemów

43. Wymień 5 źródeł wsparcia

44. Opisz rodzaje wsparcia

45. Jakie znasz systemy wsparcia

46. Zdefiniuj pojęcie praca z przypadkiem

47. Wymień dwa podstawowe komponenty pracy z przypadkiem

48. Nazwij i scharakteryzuj etapy pracy z przypadkiem

49. Na czym polegają konkretne zasady w pracy z indywidualnym przypadkiem

50. Czym charakteryzuje się metoda grupowa w pracy socjalnej

51. Jaki jest cel pracy z grupą

52. Scharakteryzuj i podaj przykłady grupy rozwojowo - wychowawczej

53. Jaki jest cel tworzenia grupy spotkaniowej

54. Wymień etapy pracy z grupą

55. Wymień i scharakteryzuj zasady pracy z grupą wg A.C. Kaiser

56. Czym jest socjalizacja…..

57. Największy wpływ grup na jednostkę mają grupy …………

58. Wymień potrzeby ludzkie zaspokajane w czasie wolnym

59. Czym jest czas wolny

60. Jakie znasz formy spędzania czasu wolego

61. Opisz formy spędzania czasu wolnego

62. Wypoczynek bierny to ………….

63. Czym różni się gra od zabawy?

64. Jakie znasz kategorie czasu wolnego

65. Jakie formy aktywności zaproponujesz podopiecznemu

66. Cele arteterapii

67. Dokonaj podziału terapii zajęciowej

68. Czym jest kontrakt socjalny

69. Wymień 5 metod ergoterapii

70. Krawiectwo to metoda….

71. Terapia ruchem należy do metody …..

72. Wymień 5 metod arteterapii

73 Teatroterapia to ………….

74. Zabawkarstwo to ………

75. Zabawoterapia to……….

76. Narzędziem stosowanym podczas zbierania wywiadu jest ………

77. Trening samoobsługi to technika terapii zajęciowej należąca do metody……..

78. W toku terapii zajęciowej ………

79. Wymień 3 cele terapii zajęciowej i opisz je

80. Jakie znasz etapy postępowania terapeutycznego w terapii zajęciowej

81. Jakie narzędzia wykorzystasz stosując technikę rysunku w pracy z podopiecznym

82. Wymień znane ci metody gromadzenia informacji o podopiecznym i opisz je

83. Uważne oglądanie i spostrzeganie elementów wyglądu człowieka i jego otoczenia nosi nazwę…….

84. wymień cechy obserwacji

85. Wywiad pośredni to…………

86. pierwsze pytania zadane podopiecznemu powinny dotyczyć…………

87. Analiza dokumentów to……….

88. Wymień źródła danych o pacjencie….Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Pytania z prawa i ekonomii, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######
proces pielegnowania oiom - praktyka gs-1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN M
modu- 4, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu++ę 8A, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
Zasady Medycyny Ratunkowej na wesoło, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZ
modul 5, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu++ę 10, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
Notatki z polityki społecznej, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ####
Personalizm jako postawa wobec cz ĂŠowieka, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN
KONTRAKT SOCJALNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ################
HIGIENA OTOCZENIA test, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########
modu- 8B, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #########################
modu- 6, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 3, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 7, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #####
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #####
UNICEF, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########################

więcej podobnych podstron