modu- 7, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ############################, A notatki


METODYKA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I WSPIERANIE PODOPIECZNEGO

POJĘCIE PROBLEMU wg J. Kozieleckiego

Sytuacje problemowe wg T. Tomaszewskiego - sytuacje w których rozwiązanie problemu jak i sposoby prowadzące do rozwiązania problemu, osiągnięcia wyniku nie są jasno określone np. dziecko nudzi się , chciałoby robić coś ale nie wie co

Sytuacje problemowe to sytuacje w których nie są określone takie elementy jak wynik.

Rodzaje problemów- wg K. Kruszewskiego

• orientacyjne

• decyzyjne

• wykonawcze

FAZY I METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

W toku rozwiązywania problemu podmiot dąży od sytuacji niepewnej do pewnej. Czynności rozwiązywania problemu kształtują się pod wpływem schematów poznawczych.

Według T. Tomaszewskiego schematy poznawcze to:

• system posiadanych wiadomości składających się na obraz świata,

• system wartości ocen, postawy emocjonalne, moralne wobec różnych spraw,

• system operacji jakie człowiek potrafi wykonać, obejmujący zasady i program działania

Poprzez rozwiązywanie problemów pojawiają się strategie:

• czynności chaotyczne,

• droga prób i błędów,

• od czynności stereotypowych / powtarzanie tego samego schematu do czynności zorganizowanych/

• ustalenie planów , zasad i reguł

Etapy w procesie rozwiązywania problemów:

przyjęcie lub odrzucenie poprzedniego przypuszczenia - końcowy efekt pozytywny lub negatywną

uświadamia sobie do jakiego dąży celu/

Reguły rozwiązywania problemów:

Rozwiązywanie problemu sprowadza się do pracy umysłowej, której celem jest przezwyciężenie przeszkód stojących na drodze do rozstrzygnięcia jakiegoś pytania. Na łatwość rozwiązywania problemów, wpływa przede wszystkim to, w jaki sposób człowiek tworzy ich reprezentacje w umyśle. I tak na przykład, problemy abstrakcyjne, czyli te, których reprezentacje tworzy się ludziom na ogół z dużą trudnością, są również trudniejsze do rozwiązania.

WSPARCIE - RODZAJE, SYSTEMY I GRUPY

Samo pojęcie wsparcia cechuje się wieloznacznością, a próby jego doprecyzowania przyjmują zwykle postać definiowania poprzez wskazanie na jego strukturę i funkcje. W strukturalnym ujęciu wsparcie społeczne definiowane jest jako „obiektywnie istniejące i dostępne sieci społeczne, które (…) pełnią funkcję pomocną wobec osób, znajdujących się w trudnej sytuacji.” Te obiektywnie istniejące sieci, ujmowane jako źródła wsparcia, określane są również mianem zasobów wsparcia społecznego. Zasoby te obejmują najczęściej takie źródła wsparcia jak:

przy czym podkreśla się, że naturalne sieci wsparcia, w których pomoc jest dobrowolna i wzajemna, działają skuteczniej i korzystniej, ponieważ nie stygmatyzują, nie są związane z kosztami i są łatwiej dostępne.

Ujęcie funkcjonalne ukazuje relacyjny charakter wsparcia społecznego wyrażający się m.in. w konsekwencjach jego udzielania oraz otrzymywania, ocenie spostrzeganej dostępności i adekwatności do potrzeb oraz problemów osoby doświadczającej sytuacji trudnych. Można je wówczas rozumieć jako „dynamiczną interakcję między osobą wspomagającą (dawcą) a wspomaganą (biorcą) zachodzącą w sytuacjach problemowych (trudnych).” W toku tej relacji dochodzi do przekazywania emocji, informacji, instrumentów działania i dóbr materialnych, a jej celem jest ogólne podtrzymanie, zmniejszenie stresu, opanowanie kryzysu przez towarzyszenie, tworzenie poczucia przynależności, bezpieczeństwa i nadziei oraz przezwyciężenie trudności. Z kolei relacja ta podlega oddziaływaniom wielu czynników pośredniczących, tkwiących zarówno w sieci społecznej, jak i w indywidualnych właściwościach jednostki. W związku z tym, rola wsparcia społecznego może przyjąć różnorodną postać w zależności od specyfiki układu wielu zmiennych pozostających w licznych interakcjach.

Rodzaje wsparcia:

Systemy wsparcia:

Współczesny model pomocy charakteryzować się musi podmiotowym charakterem relacji pomocowych. „Podstawową sprawą są partnerskie relacje między członkami organizacji a ludźmi, na których rzecz pracują (…). Trzeba zdecydowanie zerwać z takim sposobem funkcjonowania pomocy społecznej, w którym z jednej strony jest podmiot - ten, który pomaga, a z drugiej przedmiot - ten, któremu się pomaga.” Efektem takiego podejścia ma być „upodmiotowienie” biorcy świadczenia, polegające na możliwie największej jego aktywizacji i włączeniu się w działania na rzecz korzystnej zmiany własnej sytuacji. Drugą istotną cechą współczesnego modelu pomocy jest konieczność współdziałania wszystkich pięciu systemów w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, zdrowotnych, materialnych, edukacyjnych i duchowych, osób i rodzin, które potrzebują pomocy. Dzięki temu pomoc może mieć charakter kompleksowy, ujmujący człowieka w koncepcji holistycznej i obejmujący wszystkie sfery jego życia.

.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
modu- 4, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 6, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 3, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu++ę 8A, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
modu++ę 10, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
modu- 8B, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #########################
proces pielegnowania oiom - praktyka gs-1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN M
modul 5, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
Notatki z polityki społecznej, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ####
Personalizm jako postawa wobec cz ĂŠowieka, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN
KONTRAKT SOCJALNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ################
HIGIENA OTOCZENIA test, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########
pytania na egzamin, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###############
Pytania z prawa i ekonomii, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #####
UNICEF, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########################
Zasady Medycyny Ratunkowej na wesoło, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZ

więcej podobnych podstron