T-7. TiS semestr 2 - Prawne aspekty działalności spedycyjnej, Logistyka, Transport i spedycja


W polskiej rzeczywistości gospodarczej oraz prawie polskim, działalność spedycyjna uregulowana została w kodeksie cywilnym, a szczegółowe regulacje zawarte są w artykułach od 794 do 804. Jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, to do umowy spedycji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. Poniżej zaprezentowane zostały wybrane artykuły wspomnianego kodeksu.

Art. 794. § 1. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

§ 2. Spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie.

Art. 800. Spedytor może sam dokonać przewozu. W tym wypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika.

Artykuły kodeksu cywilnego regulują działalność spedycyjną w sposób bardzo ogólny, dlatego jeżeli strony ustalą to przepisami, na które strony umowy spedycji mogą się powołać, są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS). OPWS są zbiorem norm regulujących prawa i obowiązki stron umowy spedycji. Mają one charakter fakultatywny, i| obowiązują wówczas, jeżeli strony się tak umówiły. Warunki opracowane zostały przez zrzeszenie spedytorów - Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Poza przepisami ogólnymi OPWS regulują kwestie związane z: ofertami, umową spedycji, zleceniem spedycyjnym, wykonywaniem zlecenia, ubezpieczeniem, składowaniem, przeszkodami w wykonywaniu i czynności spedycyjnych, wynagrodzeniem spedytora i zwrotem poniesionych kosztów, odpowiedzialnością spedytora, ograniczeniem i wyłączeniem odpowiedzialności, reklamacjami, prawem zastawu i zatrzymania, przedawnieniem oraz rozstrzyganiem sporów.

Przywołane powyżej OPWS definiują, że przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Umowę spedycji i uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez spedytora zlecenia spedycyjnego, chyba że spedytor bez zwłoki zawiadomi dającego zlecenie o odmowie jego przyjęcia.

Stronami umowy spedycji są:

Zlecenie spedycyjne powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje o przesyłce i o jej właściwościach, znaki i numery poszczególnych sztuk (opakowań), ich liczbę, ciężar, wymiary, kubaturę, a także określać zakres zlecanej usługi oraz wszelkie inne dane i dokumenty potrzebne dla prawidłowego wykonania zlecenia. Zlecenie dla jego ważności nie wymaga formy pisemnej, jednakże dla uniknięcia nieporozumień i nieprawidłowości w jego realizacji zaleca się, by wystawione zostało lub potwierdzone w formie pisemnej lub podobnej (np. faks, e-mail).

Umowa spedycji nie wymaga zachowania szczególnej formy, jednak dla celów dowodowych należy nadać jej formę pisemną. Wynika to przede wszystkim z zakresu czynności spedytora, które nie wynikają wprost z przepisów prawa, tylko z woli obu stron.

W umowie spedycji spedytor zobowiązuje się do następujących czynności:

Z zawartej pomiędzy stronami umowy spedycji wynikają określone prawa i obowiązki spedytora.

Do najważniejszych obowiązków należą:

Do najważniejszych praw należą:

Odpowiedzialność spedytora jest uzależniona od zakresu zawartej umowy. Spedytor ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania czynności spedycyjnych, wynikających z umowy spedycji, chyba że udowodni, iż nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w ich wyborze. Spedytor zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności mających na celu umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń od osób biorących udział w wykonaniu zlecenia, chociaż za ich działanie lub zaniechanie działań nie ponosi odpowiedzialności. Na podstawie cesji praw spedytor dochodzi tych roszczeń na ryzyko i koszt zleceniodawcy.

Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za:

Spedytor może sam wykonać przewóz. W tym wypadku ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika, jednak nie dochodzi do zawarcia odrębnej umowy przewozu.

Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wystania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

Podsumowanie

Działalność spedycyjna uregulowana została w kodeksie cywilnym (art. 794-804) oraz dodatkowo w Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych.

Pytania kontrolne

  1. Co to jest zlecenie spedycyjne?

  2. Scharakteryzuj umowę spedycji.

  3. Wymień czynności mogące wchodzić w skład umowy spedycji.

  4. Jakie normy prawne regulują działalność spedycyjną?

  5. Co to są Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne?

  6. Jakie są prawa i obowiązki spedytora?

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Formalno prawne aspekty dzialalnoości geologiczno górniczej klasyfikacja zasobów
Formalno prawne aspekty dzialalnoości geologiczno górniczej klasyfikacja zasobów
T-6. TiS semestr 2 - Przedsiębiorstwo spedycyjne, Logistyka, Transport i spedycja
T-2. TiS semestr 2 - Czynności spedycyjne, Logistyka, Transport i spedycja
T 13 TiS semestr 2 Podstawowe ustawy i konwencje w działalności transportowej i spedycyjnej
Pojęcie działalności spedycyjnej, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usług spe
T 8 TiS semestr 2 Świadczenie usług transportowo spedycyjnych w świetle kodeksu hanslowego
Koszty działalności centrum dystrybucji, transport i spedycja, Infrastruktura logistyczna
Działalność spedycyjna obejmuje swoim zasięgiem szereg czynności, STUDIA - Kierunek Transport, STOPI
18 logistyka transportu i spedycji
T-27. Transport i spedycja - Outsourcing w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Prawne formy działania administracji, Prawo i administracja, prawo administracyjne, Semestr II, inne
Zagadnienia transportowe z zadaniami, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
!Koszty logistyczne - MWSLiT 2007, Szkoła materiały, Logistyka, Transport i spedycja
Mam do sprzedania prace z logistyki, Studia logistyka transport spedycja
Multimodalny Dok Przew PL, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
T-5. TiS semestr 2 - Spedycja w procesie międzynarodowej wymiany handlowej, technik spedytor
Zalety stosowania EDI w gospodarce, Podstawy logistyki, Transport i spedycja

więcej podobnych podstron