scenariusz wartości, doradztwo zawodowe


C e n t r u m P e d a g o g i k i i P s y c h o l o g i i

Politechniki Krakowskiej

Studia podyplomowe

Doradztwo zawodowe

Semestr II

Konspekt zajęć na zaliczenie modułu DZ6

Temat: Wartości cenione w pracy zawodowej i w życiu

osobistym.

Agnieszka Bryndal

Dorota Przepiórka - Bieniek

Barbara Pocheć

Urszula Powroźnik

Kraków, marzec 2011

Konspekt zajęć z doradztwa zawodowego

Temat: Wartości cenione w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Zajęcia grupowe dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych.

Czas trwania: 45 minut.

CELE:

i zawodowym

METODY PRACY :

FORMA ZAJĘĆ:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Prowadzący rozdaje każdemu uczniowi krzyżówki jako wprowadzenie do tematu zajęć (załącznik nr 1).

 2. Dyskusja na temat: jak należy rozumieć znaczenie pojęcia: wartość. Polemika na temat tego, do czego dążymy w życiu w kontekście wyznaczanych przez nas wartości. Prezentacja definicji pojęcia w ujęciu różnych autorów. Wnioski.

 3. Wyjaśnienie pojęcia - antywartość, czyli metapatologia

 4. Ćwiczenie. Prowadzący dzieli grupę na sześć zespołów. Prosi o wylosowanie przez przedstawicieli grup kartki z nazwą jednej kategorii wartości (załącznik nr 2). Każda grupa ma za zadanie wypisanie 5 wartości i dwóch antywartości przyporządkowanych do danej kategorii. Następnie wyniki pracy prezentowane są przez przedstawicieli grup całemu zespołowi. Wspólnie dokonywana jest analiza wartości oraz argumentacja ich przyporządkowania. Ćwiczenie podsumowane jest slajdem z prezentacji.

 5. Podjęcie próby podziału wartości na takie, które cenimy w życiu osobistym i pracy zawodowej. W tym celu prowadzący proponuje wpisanie proponowanych wartości w odpowiednie „zbiory”, mające wspólną część, tj. wartości cenione w życiu, wartości cenione w pracy, oraz w części wspólnej: wartości cenione w pracy i życiu osobistym.

Przykład:

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Dyskusja oraz wnioski. Prezentacja i omówienie systemu wartości „ogólnoludzkich”, chrześcijańskich i uniwersalnych.

 1. Wyjaśnienie pojęcia: system wartości. Ćwiczenie: „Twój system wartości” (załącznik nr 3), które polega na przypisaniu wymienionym kategoriom wartości od 0 do 10 i zaznaczeniu ich na schemacie. Te kategorie, które otrzymały największą wartość wyznaczają hierarchię. Następnie uczniowie otrzymują opis poszczególnych grup (załącznik nr 4). Opis może być również wyświetlony na slajdach. Podsumowaniem ćwiczenia jest zachęcenie do wyrażenia własnej opinii, podzielenia się refleksjami.

 2. Podsumowanie: czy wartości są potrzebne w realizacji celów życiowych? Prezentacja wartości jako fundamentów wychowania.

 3. Zakończenie: Trening pozytywnego myślenia o sobie. Każdy wypisuje listę twierdzeń kończących zdanie: Jestem wartościowym człowiekiem, ponieważ…..

Załącznik nr 1

Krzyżówka z hasłem

 1. Ślubowana wraz z miłością i uczciwością

 2. Akceptowanie odmienności innych, szacunek

 3. Otwartość i bezpośredniość w wyrażaniu swoich opinii i poglądów

 4. Osoba mająca szacunek, uznanie i poważanie u innych

 5. Zapewnia wysoki poziom życia

 6. Zadowolenie z czegoś lub zabawa wyrażona śmiechem

 7. Wyznaczanie go, dążenie do niego

 8. Dobra kondycja i dobre samopoczucie, np. w życzeniach

1

2

3

4

5

6

7

8

Załącznik nr 2

Karty wartości

S

STYL ŻYCIA

ST

STABILNOŚĆ

Z

ZWIĄZKI MIĘDZYLUDZKIE

I

INDYWIDUALNY ROZWÓJ

W

WŁADZA

O

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

Załącznik nr 3

Twój system wartości

Przypisz poniższym kategoriom wartości od 1 do 10 według znaczenia, jakie mają dla Ciebie. Wybór zaznacz na skali.

1

STYL ŻYCIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

STABILNOŚĆ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

ZWIĄZKI MIĘDZYLUDZKIE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

INDYWIDUALNY ROZWÓJ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

WŁADZA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dokonane wybory przenieś na schemat (róża diagnostyczna) i połącz ze sobą zaznaczone punkty.

0x01 graphic

Załącznik nr 4

S czyli styl życia

Osoby, które wybierają taką kategorię wartości stawiają wysoko świadome wybory, mające wpływ na jakość ich życia. Zajmują się nie tylko tym po co żyją, ale też - jak żyją. Sukces to dla nich coś więcej niż tylko sukces zawodowy. Zdrowie aktywność lub świadomy, bierny wypoczynek, estetyka, piękno, przywiązanie do znaczenia wyglądu własnego i otoczenia, zdrowie, rozwijanie pasji, praca, wyzwania - to wartości mające dla nich znaczenie.

Mogą być spójne z wartościami wybieranymi w innych kategoriach, lecz nie zawsze. Konflikt wartości może doprowadzić do sytuacji, w której, mimo iż preferujemy jakiś styl życia i opowiadamy się za nim, realnie - wybieramy inny.

(zdrowie, radość, zabawa, dobrobyt, rodzina, wygląd, prywatność, estetyka, aktywność)

ST czyli stabilność

Jest to kategoria wartości wybieranych przez osoby wysoko ceniące sobie stabilizację i spokój bez wprowadzania wielkich zmian. Ludzie ci dążą do harmonii, lubią planować swoje działania i ze spokojem je realizują. Dom, rodzina, dzieci, przyjaźń, miłość - to bardzo ważne obszary a czystość, porządek i dokładność to źródło zadowolenia. W uporządkowanym, oswojonym i znanym otoczeniu czują się bezpiecznie i znacznie lepiej funkcjonują niż w „twórczym nieładzie”. Cenią sobie odpowiedzialność, lojalność, prawdomówność, lubią jasne, wyraźnie określone sytuacje i zasady.

(tradycja, bezpieczeństwo, stabilizacja, porządek, samodyscyplina, wytrwałość, rozsądek, motywacja)

Z czyli związki międzyludzkie

Te wartości reprezentują ludzie, którzy uzyskują motywację poprzez rozwijanie osobistych przyjaźni, pomaganie i pracowanie z innymi ludźmi, czucie się częścią zespołu, wymianę doświadczeń i przeżycia z innymi.

Ludzie ci potrzebują akceptacji, mierzą swoją pracę w stosunku do tego, co zrobili dla innych lub z innymi. Szukają kontaktu, stawiają na komunikowanie się i tworzenie poczucia wspólnoty.

Przyjaźń, miłość, współpraca, pomoc, porozumienie to przykłady wartości wysoko przez nich cenione. Czują się mocni siłą grupy, do której przynależą i z którą się identyfikują. Mają też poczucie swojego wkładu w jej rozwój.

(chęć niesienia pomocy, praca zespołowa, poczucie przynależności, dyplomacja, komunikacja, przyjaźń, szacunek, konsensus).

I czyli indywidualny rozwój

Osoby wybierające wartości z tej kategorii, mimo iż mają świadomość, że są istotami społecznymi, niezwykle cenią sobie własną indywidualność. Ważna jest dla nich umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb i preferencji, czują się odpowiedzialne za ich zaspokajanie. Nie oczekują od innych, że zajmują się ich sprawami, mają świadomość, że w głównej mierze od nich zależy podjęcie działań mających na celu ich osobisty rozwój, zadowolenie, szczęście. Cenią sobie możliwości poznawania nowych obszarów, interesuje ich człowiek, jego motywacja podejmowania różnych działań w celu samodoskonalenia się i samorozwoju. Ważne jest dla nich poczucie wpływu, są odpowiedzialni za swoje życie, lecz nie za innych; uważają, że każdy jest „kowalem swojego losu”.

(poczucie własnej wartości, wyzwanie, wiedza, przygoda, kreatywność, chęć uczenia się, rozwój duchowy, wewnętrzna harmonia)

W czyli władza

Znajdujemy tu wartości, które reprezentują indywidualne wysiłki, by osiągnąć sukces, który rozumie się w kategoriach wysokiej pozycji i statusu społecznego.

Ludzie reprezentujący te wartości potrzebują widocznych rezultatów i uznania w oczach innych ludzi. Chcą być autorytetem, „zwycięzcą” w sytuacjach, które wymagają rywalizacji. Pragną zdobywać nowe doświadczenia, samodzielnie podejmować decyzje, dążyć do sukcesu finansowego. Pieniądze dają im wolność i swobodę działania, ponieważ pozwalają na podejmowanie ryzykownych działań dając jednocześnie zabezpieczenie i poczucie niezależności.

(awans, autorytet, kompetencje, wyniki, rywalizacja, uwaga innych, status intelektualny, pieniądze)

O czyli odpowiedzialność społeczna

Wartości tej grupy traktowane są często jako wartości same w sobie. Nie można argumentować „za” lub „przeciw” czy tolerancja jest ważniejsza od tradycji, czy rodziny.

Znajdują się tu wartości, które traktujemy jako oczywistość, np. otwartość, szczerość, umiejętność przyznania się do winy. Wszelka aktywność traktowana jest jako zobowiązanie do podejmowania i ponoszenia odpowiedzialności, pociągania do odpowiedzialności oraz odpowiedzialnego działania.

Wartości w tej grupie są podstawowymi elementami szacunku zarówno wobec samego siebie jak i w stosunku do innych ludzi.

(sprawiedliwość, szczerość, tolerancja, odwaga, integralność, wybaczanie, pokój, środowisko).

Wartości cenione

w pracy

Wartości cenione w pracy i życiu

Wartości cenione

w życiuWyszukiwarka

Podobne podstrony:
02 Historia doradztwa zawodowego
poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe
Ankieta skłonności zawodowych(1), Doradztwo zawodowe
ANKIETA SKŁONNOŚCI ZAWODOWYCH, Doradztwo zawodowe
Karta Wywiadu Doradczego, doradztwo zawodowe new
Scenariusze wartości, Społeczno- opiekuńczo- wychowawcza, Scenariusze, konspekty
zzl zaliczenie, Rynek Pracy,Doradztwo Zawodowe,Poradnictwo Zawodowe,Praca,Reklama,Marketing
katalog wartosci, Etyka zawodowa
Doradztwo zawodowe w procesie kreowania indywidualnej ścieżki kariery zawodowej
doradztwo zawodowe dla osob niepelnosprawnych
ANALIZA SWOT, doradztwo zawodowe
Ryczałt, doradztwo zawodowe
STOPNIE ZAWODOWE I ŚCIERZKI AWANSU ZAWODOWEGO DORADZCY ZAWODOWEGO
doradztwo zawodowe, PEDAGOGIKA II STOPNIA
KLUB PRACY2, Doradztwo zawodowe
Wewnatrzszkolny system doradztwa zawodowego, Zawodoznawstwo
Wykłady 1-5 psychologia marketingu, Psychologia doradztwa zawodowego i marketingu

więcej podobnych podstron