Zarzadzanie strategiczne - opracowanie zaliczenie, Zarządzanie, rachunkowość - wykłady, notatki


Strategia - mechanizm, schemat w różnego rodzaju raportach. To pozycja konkurencyjna, plan działania na przyszłość, punkt widzenia, bieżąca elastyczność(dostosowanie się do aktualnych potrzeb).

3 podstawowe paradygmaty zarządzania strategicznego:

  1. Paradygmat realistyczny (przedsiębiorstwa jako maszyna)

-założenie, że istnieje tylko jedno rozwiązanie, do którego należy się maksymalnie zbliżyć

-przewidywanie przyszłych zmian otoczenia- metody pro balistyczne

-tworzenie gotowych do wdrożenia planów strategicznych

  1. Paradygmat ewolucyjny (przedsiębiorstwo jako system ekologiczny)

-brak recepty na osiągnięcie trwałego sukcesu w bardzo złożonym współczesnym świecie

-próby prognozy przyszłości obarczone są zbyt dużym błędem

-porównanie przedsiębiorstwa do ogrodu pełnego chwastów

  1. Paradygmat procesualny (przedsiębiorstwo jako żywy organizm)

-mobilizacja zasobów i umiejętności istniejących w przedsiębiorstwie

-wzajemne przeplatanie się działania i myślenia

-wykorzystanie pętli uczenia się.

Szkoły strategii:

Szkoła planistyczna:

Twórcy:

Założenia:

Zalety:

Wady:

Szkoła ewolucyjna

Twórcy:

Założenia:

Zalety:

Wady:

Szkoła pozycyjna

Twórcy:

Założenia:

Zalety:

Wady:

Szkoła zasobowa

Twórcy:

Założenia:

Zalety:

Wady:

Przewaga konkurencyjna nieczęsto bazuje na:

Przewaga konkurencyjna znacznie częściej bazuje na:

POZIOMY STRATEGII:

Hierarchia strategiczna:

0x08 graphic
Wizja

0x08 graphic
misja

strategia

0x08 graphic

taktyki

Cele strategiczne i finansowe

Cele strategiczne

Cele finansowe:

STRATEGICZNA WIZJA

nakreślenie kierunków rozwoju firmy, jej przyszłych obszarów działania, generalne wyobrażenie o tym czym firma będzie się zajmować i jaką firmą będzie w przyszłości

MISJA FIRMY

odpowiedź kierownictwa na pytanie co jest naszym biznesem i co chcemy robić dla naszych klientów, aby pozyskać ich zainteresowanie i zaufanie

CELE STRATEGICZNE

zadania kierownicze ustalone dla wzmocnienia pozycji danej firmy oraz jej zdolności konkurencyjnej

CELE FINANSOWE

przeszłe wyniki finansowe, które firma chciałaby osiągnąć

CELE DŁUGOOKRESOWE

rezultaty planowane do osiągnięcia w okresie następnych 3-5lat

CELE KRÓTKOOKRESOWE

rezultaty planowane do osiągnięcia w najbliższym okresie czasu

STRATEGIA

działania kierownicze prowadzące do osiągnięcia celów danej organizacji; przyjęte normy zachowań i wzorce decyzyjne zapewniające pożądaną pozycję rynkową i finansową

PLAN STRATEGICZNY

pisemne sprecyzowanie misji, długo i krótkookresowych celów firmy oraz strategii w świetle przeprowadzonego rozpoznania sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej

FORMUŁOWANIE STRATEGII

zestaw działań kierowniczych polegających na określeniu misji firmy, ustaleniu jej celów strategicznych i finansowych oraz wyborze strategii

IMPLEMENTACJA STRATEGII

szeroki zestaw działań związanych z wdrożeniem i realizacją wybranej strategii oraz osiągnięciem zaplanowanych rezultatów

Proces implementacji strategii, komponenty działań podejmowanych w procesie im. Strategii:

ANALIZA MAKROOTOCZENIA:

P -polityczno-prawne

E- ekonomiczne

S- społeczno-kulturowe

T- technologiczne

PLANOWANIE SCENARIUSZOWE - TYPOLOGIA METOD:

- z punktu widzenia pro balistyki

-scenariusze probalistyczne

-scenariusze nieprobalistyczne

-z punktu widzenia kontekstu rozważań

-scenariusze sektorowe

-scenariusze szerokiego kontekstu (makro)

MODEL 5 SIŁ PORTERA

0x08 graphic

Potencjalni wchodzący

0x08 graphic

Zagrożenie nowymi wejściami

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Siła przetargowa dostawców Siła przetargowa nabywców

Zagrożenie substytutami, produktami i usługami

Sektor atrakcyjny - gdy siła 5 sił ma niski poziom

Sektor nieatrakcyjny - gdy siła 5 sił ma wysoki poziom

Sektor neutralny - gdy siła 5 sił ma średni poziom

Elementy wchodzące w model 5 sił Portera”

Bariery wejścia i wyjścia

BARIERY WEJŚCIA

Niskie wysokie

Zyski: Niskie i niestabilne

Zyski: niskie i niestabilne

Zyski: wysokie i stabilne (kancelaria)

Zyski: wysokie i niestabilne (ryzyko kursowe)

niskie

BARIERY WYJŚCIA

wysokie

bariery wejścia:

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW:

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW:

ZAGROŻENIA ZE STRONY SUBSTYTUTÓW:

INTENSYWNOŚĆ KONKUROWANIA

MACIERZ BCG

WYSOKI

NISKI

WYSOKI

GWIAZDY

TRUDNE DZIECI

NISKI

DOJNE KROWY

PSY

Strategie na poziomie korporacji

0x08 graphic
Macierz Ansoffa

Rynek

Produkt

Dotychczasowy

Nowy

Dotychczasowy

Penetracja rynku

Rozwój rynku

Nowy

Rozwój produktu

Dywersyfikacja

Strategie wzrostu firmy

Strategie na poziomie korporacji

STRATEGIE NA POZIOMIE BIZNESU

Strategie bazowe

Przewaga konkurencyjna

kosztem wyróżnieniem

Przywództwo kosztowe

zróżnicowanie

Koncentracja na koszcie

Koncentracja na wyróżnieniu

szeroki

Zakres konkurowania

wąski

Przywództwo kosztowe

Strategia „niskich kosztów”

-ekonomie skali

-ekonomie zakresu

RYZYKO:

Dyferencjacja Strat. „Odróżnienia”

RYZYKO:

Strategia koncentracji- obsługa mniejszych segmentów rynku:

RYZYKO:

3 etapy zarządzania strategicznego:

Wybory menedżerskie

Cykl życia produktu:

Nabywcy

Dostawcy

Substytuty

Konkurenci w sektorzeWyszukiwarka

Podobne podstrony:
zarządzanie projektami - opracowanie zaliczenie, Zarządzanie, rachunkowość - wykłady, notatki
M.Walczak - wyklad 4 - rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych, Zarządzanie, rachunkow
M.Walczak - wyklad 5 - rachunek kosztów zmiennych a rachunek kosztów pełnych ciąg dalszy, Zarządzani
M.Walczak - wyklad 3 - rachunek kosztów ciąg dalszy, Zarządzanie, rachunkowość - wykłady, notatki, P
AMORTYZACJA - rachunkowosc finansowa, Zarządzanie, rachunkowość - wykłady, notatki, Rachunkowość
zasady wyceny - rachunkowość finansowa, Zarządzanie, rachunkowość - wykłady, notatki, Rachunkowość
finanse - notatki, Zarządzanie, rachunkowość - wykłady, notatki, Finanse
M.Walczak - wyklad 2 - rachunek kosztów, Zarządzanie, rachunkowość - wykłady, notatki, Prof. Marian
koncepcje zarządzania, część wykładu 5, 6, 7, 8 notatki
koncepcje zarządzania, część wykładu 5, 6, 7, 8 notatki
Monograficzne opracowanie liczb w klasie pierwszej(1), wykłady i notatki, dydaktyka matematyki, mate
Wykład 3 Zarządzanie finansami Rachunek zysków, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr IV, Zarządzanie f
Pytania 1 i 2, wykłady i notatki, pytania ogólne i specjslnościowe - zarządznie, opracowane pytania
pytania 5 i 6, wykłady i notatki, pytania ogólne i specjslnościowe - zarządznie, opracowane pytania
Wykład 3 Zarządzanie finansami Rachunek zysków, Notatki UTP - Zarządzanie, Semestr IV, Zarządzanie f

więcej podobnych podstron