kinezyterapia pytania, fizjoterapia WSEiT poznań, kinezyterapia

Pobierz dokument
kinezyterapia.pytania.fizjoterapia.wseit.doc
Rozmiar 114 KB

Zestaw 1

 1. Zdefiniuj pojęcie kinezyterapia oraz przedstaw jej miejsce w organizacji ochrony zdrowia w Polsce.

 2. Omów program usprawniania wewnątrzszpitalnego chorego z chorobą niedokrwienną serca.

 3. Przedstaw rodzaje środków zmniejszających ruchomość w stawie.

Zestaw 2

 1. Podaj i omów podział działań stosowanych w kinezyterapii.

 2. Z jakich elementów składa się badanie funkcjonalne w geriatrii?

 3. Co to jest trening wytrzymałościowy i podaj jego zastosowanie w fizjoterapii?

Zestaw 3

 1. Co rozumiesz pod pojęciem metody kinezyterapeutyczne oraz przedstaw ich podział (wg. Kokosza)?

 2. Choroba niedokrwienna serca - przedstaw i rozwiń informacje na temat jednostki chorobowej przez pryzmat fizjoterapii.

 3. Zapalenie ścięgna Achillesa - objawy, postępowanie lecznicze, powikłania.

Zestaw 4

 1. Wymień zabiegi dostarczające ciepło tkankom i wzbudzające ciepło w tkankach.

 2. Przedstaw i rozwiń pojęcia: medycyna manualna, terapia manualna, chiropraktyka.

 3. Powikłania zaprotezowania kończyny dolnej.

Zestaw 5

 1. Przedstaw systematykę ćwiczeń leczniczych.

 2. Przedstaw i rozwiń pojęcie: masaż funkcjonalny.

 3. Jakie znasz możliwości leczenia ruchem chorych z niewydolnością nerek?

Zestaw 6

 1. Co to jest diagnostyka funkcjonalna i jaka jest jej przydatność w zawodzie fizjoterapeuty?

 2. Jakimi cechami psychofizycznymi powinien cechować się masażysta?

 3. Elementy rehabilitacji w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych.

Zestaw 7

 1. Omów jakie znasz sposoby badania siły mięśniowej? Przestaw ocenę siły mięśniowej wg. Lovetta na przykładzie testowania mięśni mimicznych twarzy.

 2. Co to jest połóg?

 3. Drogi powstawania przeciążeń kręgosłupa.

Zestaw 8

 1. Jakie znasz sposoby badania funkcjonalnego wykrywające ograniczenia ruchomości stawu biodrowego?

 2. Przedstaw cel i metodykę wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna.

 3. Omów zasady kinezyterapii w leczeniu choroby nowotworowej piersi.

Zestaw 9

 1. Jakie znasz sposoby oceny ograniczenia ruchomości w stawach? Przedstaw na przykładzie barku zamurowanego procedurę diagnozowania funkcjonalnego.

 2. Przedstaw cel i metodykę wykonywania próby wysiłkowej.

 3. Podział stopniowy zmian niedokrwiennych kończyn (wg Fontaine`a).

Zestaw 10

 1. Jakie zastosujesz procedury kinezyterapeutyczne stosowane w terapii ograniczenia ruchomości stawu kolanowego?

 2. Przedstaw cele rehabilitacji geriatrycznej.

 3. Zasady postępowania po amputacji kończyny dolnej.

Zestaw 11

 1. Jakie znasz badania funkcjonalne stosowane w celu wykrycia ograniczeń ruchomości i zniekształceń kręgosłupa?

 2. Co to jest dystans chromania?

 3. Złamania awulsyjne - objawy, postępowanie.

Zestaw 12

 1. Podaj i scharakteryzuj znane ci rodzaje chodu patologicznego.

 2. Przedstaw etapy rehabilitacji u kobiet po cesarskim cięciu.

 3. Omów program usprawniania chorego z wysiękowym zapaleniem opłucnej.

Zestaw 13

 1. Omów i scharekteryzuj mechanizm chodu prawidłowego.

 2. Przedstaw schemat badania manualnego.

 3. Postępowanie fizykoterapeutyczne w spastyczności.

Zestaw 14

 1. Jakie znasz sposoby oceny chodu dla potrzeb diagnozowania w kinezyterapii.

 2. Przedstaw i rozwiń pojęcia: masaż klasyczny, leczniczy, drenaż limfatyczny.

 3. Fazy proces gojenia po urazie.

Zestaw 15

 1. Wymień przeciwwskazania do ultradźwięków.

 2. W jakim celu stosuje się testy oporowe w terapii manualnej.

 3. Omów program usprawniania wewnątrzszpitalnego chorego z chorobą niedokrwienną serca.

Zestaw 16

 1. Działanie biologiczne pola impulsowego wielkiej częstotliwości.

 2. W jakich jednostkach chorobowych zastosujemy tylko techniki głaskania?

 3. Postępowanie kinezyterapeutyczne w spastyczności.

Zestaw 17

 1. Jakie znasz ćwiczenia lecznicze wykonywane ręką terapeuty i omów metodykę ich wykonania?

 2. Zawał serca - przedstaw i rozwiń informacje na temat jednostki chorobowej przez pryzmat fizjoterapii.

 3. Elektroterapia w leczeniu spastyczności.

Zestaw 18

 1. Omów znane Ci metody badania postawy ciała.

 2. Przedstaw patomechanizm płucnych powikłań pooperacyjnych.

 3. Fizykoterapia w chorobach reumatycznych.

Zestaw 19

 1. Wymień rodzaje i cechy prądów impulsowych.

 2. Jakie są cele rehabilitacji pooperacyjnej?

 3. Łamliwość kości objawy, postępowanie usprawniające.

Zestaw 20

 1. Do jakich zabiegów stosujemy prąd stały? Omów krótko te zabiegi.

 2. Jakie są rodzaje ćwiczeń oddechowych stosowanych na oddziałach zabiegowych?

 3. Program leczenia usprawniającego w ZZSK.

Zestaw 21

 1. Podaj różnicę między prądami Bernarda a prądami Nemecka.

 2. Przedstaw i rozwiń pojęcie kinezystymulacji w czasie ciąży.

 3. Metody oceny sylwetki ciała.

Zestaw 22

 1. Co to jest kinezyterapia oddechowa i jakie obejmuje procedury terapeutyczne stosowane w fizjoterapii schorzeń układu oddechowego?

 2. Przedstaw i opisz schemat medycyny manualnej zaproponowany przez Kalterborna.

 3. Rehabilitacja w RZS - program leczenia i jego założenia.

Zestaw 23

 1. Omów postępowanie kinezyterapeutyczne stosowane u obłożnie chorych i nieprzytomnych.

 2. Jakie miejsce w fizjoterapii zajmuje masaż?

 3. Leczenie fizjoterapeutyczne obrzęku limfatycznego.

Zestaw 24

 1. Podaj cel i omów metodykę ćwiczeń w odciążeniu oraz wskaż ich praktyczne zastosowanie w kinezyterapii?

 2. Przedstaw ideę zastosowania skali GLASGOW - GCS.

 3. Elementy programu leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów

Zestaw 25

 1. Jakie znasz ćwiczenia lecznicze i scharakteryzuj je, w których wykorzystuje się opór zewnętrzny?

 2. Przedstaw i opisz podział zabiegów chirurgicznych wykonywanych w ginekologii.

 3. Rehabilitacja w osteoporozie.

Zestaw 26

 1. Jakie znasz rodzaje treningu zdrowotnego mającego zastosowanie w schorzeniach układu krązeniowo-oddechowego?

 2. Co to jest kompresoterapia?

 3. Fizjoterapia w przewlekłej niewydolności żylnej.

Zestaw 27

 1. Jakie znasz procedury kinezyterapeutyczne wspomagające zmniejszanie dolegliwości bólowych kręgosłupa?

 2. Nadciśnienie tętnicze - przedstaw i rozwiń informacje na temat jednostki chorobowej przez pryzmat fizjoterapii.

 3. Przykurcz Dupuytrena - objawy, postępowanie lecznicze.

Zestaw 28

 1. Co to są ćwiczenia sensomotoryczne i jakie jest ich zastosowanie w kinezyterapii?

 2. Przedstaw przykłady chorób wymagających ostrej interwencji lub planowanego leczenia chirurgicznego w zakresie jamy brzusznej.

 3. Mięśnie stabilizujące postawę ciała według Weisfloga.

Zestaw 29

 1. Zastosowanie w kinezyterapii ćwiczeń zespołowych - podaj wybrane przykłady i je scharakteryzuj.

 2. Przedstaw rodzaje dostępów operacyjnych w torakochirurgii.

 3. Zespół De Quervaina - objawy, postępowanie lecznicze.

Zestaw 30

 1. Omów metodykę pionizacji stosowaną u chorych z przerwaniem ciągłości rdzenia kręgowego.

 2. Przedstaw przykłady chorób wymagających leczenia torakochirurgicznego.

 3. Wrodzona stopa końsko-szpotawa - objawy

Zestaw 31

 1. Omów jakie znasz rodzaje chodów o kulach oraz podaj zasady ich doboru w zależności od typu schorzenia.

 2. Przedstaw rodzaje środków łagodzących ból stosowanych w terapii manualnej.

 3. Omów program usprawniania chorego z rozstrzeniem oskrzeli.

Zestaw 32

 1. Jakie znasz ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową i równowagę ciała oraz omów ich zastosowanie w kinezyterapii?

 2. Przedstaw i rozwiń pojęcie: czucie końcowe.

 3. Objawy oraz powikłania w Chorobie Perthesa.

Zestaw 33

 1. Co to są ćwiczenia samoobsługi? Jakie mogą mieć formy i jaką przydatność w terapii niepełnosprawności?

 2. Przewlekła niewydolność żylna - przedstaw i rozwiń informacje na temat jednostki chorobowej przez pryzmat fizjoterapii.

 3. Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu oparzeń.

Zestaw 34

 1. Jakie znasz rodzaje ćwiczeń elongacyjnych i podaj ich zastosowanie w terapii schorzeń kręgosłupa?

 2. Przedstaw i rozwiń pojęcia: ruch czynny, ruch bierny, ślizg stawowy, trakcja i kompresja stawu.

 3. Omów program usprawniania chorego z niewydolnością żylną.

Zestaw 35

 1. Jakie znasz rodzaje ćwiczeń rozluźniających i podaj ich zastosowanie w terapii wybranych schorzeń?

 2. Rozwiń skróty: HR, VO2max, ABI, MET, BP.

 3. Omów program usprawniania chorego z zarostowno-zakrzepowym zapalaniem tętnic.

Zestaw 36

 1. Wymień rodzaje prądów stosowanych w elektroterapii

 2. Przedstaw rodzaje środków zwiększających ruchomość w stawie.

 3. Trening czynnościowy w chorobie niedokrwiennej kończyn.

Zestaw 37

 1. Wymień i krótko omów rodzaje galwanizacji.

 2. W jakich jednostkach chorobowych zastosujemy techniki głębokiego masażu poprzecznego?

 3. Metody kinezyterapeutyczne w leczeniu spastyczności.

Zestaw 38

 1. Wymień metody wprowadzania substancji farmakologicznie czynnych do tkanek za pomocą zabiegów fizykalnych. Omów krótko te metody.

 2. W jakich technikach masażu obok działania manualnego wykorzystujemy pomoce techniczne?

 3. Najczęstsze objawy skoliozy.

Zestaw 39

 1. Wymień i opisz rodzaje prądów diadynamicznych.

 2. Przedstaw przeciwwskazania bezwzględne od wykonywania masażu.

 3. Omów program usprawnienia chorego po zabiegach chirurgicznych serca.

Zestaw 40

 1. Opisz metodykę wykonania zabiegu prądami diadynamicznymi.

 2. Przedstaw wskazania do wykonywania masażu.

 3. Co to jest próba wysiłkowa? Omów jej przydatność w rehabilitacji kardiologicznej.

Zestaw 41

 1. Opisz metodykę wykonania zabiegu prądami Trauberta.

 2. Miażdżyca naczyń kończyn dolnych - przedstaw i rozwiń informacje na temat jednostki chorobowej przez pryzmat fizjoterapii.

 3. Kinezyterapia w leczeniu otyłości.

Zestaw 42

 1. Jakie prądy wykorzystujemy w elektrostymulacji mięśni zdrowych? Krótko omów każdy z nich.

 2. Przedstaw ideę zastosowania skali Borga.

 3. Młodzieńcza kifoza piersiowa (ch.Scheuermanna) - postepowanie kinezy-terapeutyczne.

Zestaw 43

 1. Jakie prądy wykorzystujemy w elektrostymulacji mięśni uszkodzonych? Krótko omów każdy z nich.

 2. Przedstaw i opisz podział połogu na okresy ze względu na rodzaj wykonywanych ćwiczeń.

 3. Omów program usprawniania chorego z rozedmą płuc.

Zestaw 44

 1. Wymień rodzaje prądów stosowane w terapii przeciwbólowej.

 2. Jakie rodzaje ćwiczeń wykonujemy u kobiet w ciąży?

 3. Usprawnianie ruchowe chorego z SM.

Zestaw 45

 1. Omów działanie biologiczne ultradźwięków.

 2. Przedstaw i rozwiń pojęcie: szkoła pleców.

 3. Diagnostyka w przewlekłej niewydolności żylnej.

Zestaw 46

 1. Omów metody wykonywania zabiegu przy użyciu fal ultradźwiękowej.

 2. W jakich jednostkach chorobowych zastosujemy techniki ugniatania poprzecznego a w jakich podłużnego?

 3. Omów zasady kinezyterapii w leczeniu choroby nowotworowej piersi.

Zestaw 47

 1. Omów oddziaływanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości i jego dawkowanie.

 2. Przedstaw i opisz zagadnienie prewencji pierwotnej i wtórnej w chorobach serca.

 3. Odległe następstwa urazu narządu ruchu.

Zestaw 48

 1. Wymień przeciwwskazania do stosowania pola magnetycznego niskiej częstotliwości.

 2. Przedstaw przyczyny powikłań płucnych występujących u chorych na oddziałach zabiegowych.

 3. Przyczyny zaników mięśni.

Zestaw 49

 1. Omów rodzaje prądów wielkiej częstotliwości.

 2. Jakie są najczęściej przedstawiane teorie starzenia?

 3. Etiopatogeneza jałowych martwic kości

Zestaw 50

 1. Wskazania do diatermii krótkofalowej oraz długofalowej.

 2. Opisz pozycje ułatwiające wdech i wydech.

 3. Entezopatia rozcięgna podeszwowego - objawy, postępowanie lecznicze, powikłania.

Zestaw 51

 1. Różnice w oddziaływaniu diatermii krótkofalowej, długofalowej oraz ultradźwięków.

 2. Przedstaw przykłady chorób wymagających leczenia kardiochirurgicznego.

 3. Zaburzenia funkcji podporowej.

Zestaw 52

 1. Przeciwwskazania do diatermii krótko i długofalowej.

 2. Jakie zagrożenia i powikłania występują najczęściej w ginekologii?

 3. Omów program usprawniania w astmie oskrzelowej.

Zestaw 53

 1. Omów miejscowe i ogólne działanie ciepła.

 2. Czy w przypadku osób starszych można mówić o tzw. jednej przyczynie?

 3. Omów zasady kinezyterapii w leczeniu choroby nowotworowej narządów rodnych.

Zestaw 54

 1. Wymień wskazania i przeciwskazania do stosowania ciepła.

 2. Jakie są przeciwwskazania do wykonywania ćwiczeń na oddziałach zabiegowych?

 3. Różnicowanie spastyczności i sztywności.

Zestaw 55

 1. Omów miejscowe i ogólne działanie zimna.

 2. Jakie są następstwa zmniejszonej aktywności ruchowej?

 3. Obraz kliniczny dysplazji stawu biodrowego w okresie niemowlęcym.

Zestaw 56

 1. Wymień miejscowe zabiegi krioterapeutyczne.

 2. Przedstaw definicje udaru mózgu wg WHO, opisz różnicę między udarem dokonanym i niedokonanym.

 3. Kinezyadptacja jako forma przygotowania do porodu naturalnego.

Zestaw 57

 1. Wymień wskazania do stosowania krioterapii miejscowej i ogólnej.

 2. Jakie są cele rehabilitacji przedoperacyjnej?

 3. Najważniejsze przyczyny ograniczenia ruchomości biernej.

Zestaw 58

 1. Wymień przeciwwskazania do stosowania zimna.

 2. Opisz sposób: stabilizacji rany pooperacyjnej, efektywnego kaszlu, oddychania torem przeponowym.

 3. Postępowanie lecznicze w kręczu szyi.

Zestaw 59

 1. Omów działanie biologiczne promieniowania podczerwonego

 2. Przedstaw przykłady metod leczenia operacyjnego zniekształceń klatki piersiowej.

 3. Kinezyadptacja jako forma przygotowania do porodu naturalnego.

Zestaw 60

 1. Wymień lampy generujące promieniowanie podczerwone

 2. Opisz próbę badania czucia, podaj przykłady.

 3. Omów program usprawniania chorego z niewydolnością żylną.

Zestaw 61

 1. Działanie biologiczne promieniowania UV, MED

 2. Opisz przykłady pozycji drenażowych.

 3. Cechy kliniczne „zespołu unieruchomienia”.

Zestaw 62

 1. Działanie biologiczne promieniowania widzialnego

 2. Jakie są najczęściej stosowane metody neurorehabilitacyjne u dorosłych, przybliż jedną z nich.

 3. Kształtowanie się postawy ciała.

Zestaw 63

 1. Omów oddziaływanie promieniowania laserowego na tkanki

 2. Jakie są najczęściej stosowane metody neurorehabilitacyjne u dzieci, przybliż jedną z nich.

 3. Omów program usprawniania w astmie oskrzelowej.

Zestaw 64

 1. Omów efekty biologiczne promieniowania laserowego małej mocy

 2. Opisz próbę badania mięśni wskaźnikowych, podaj przykłady.

 3. Kinezyterapia w leczeniu otyłości.

Zestaw 65

 1. Jakie zabezpieczenia powinno posiadać urządzenie do laseroterapii

 2. Co to jest: łokieć tenisisty, łokieć golfisty?

 3. Elementy prewencji w powstawaniu odleżyn.

Zestaw 66

 1. Wymień wskazania do laseroterapii

 2. Co to jest endoprotezoplastyka i w jakich przypadkach się ją wykonuje?

 3. Wymień i krótko omów metody ilościowe oceny układu nerwowo-mięśniowego.

Zestaw 67

 1. Wymień przeciwwskazania do laseroterapii

 2. Przedstaw ideę zastosowania skali ASIA.

 3. Omów program usprawnienia chorego po zabiegach chirurgicznych serca.

Zestaw 68

 1. Omów klasy bezpieczeństwa laserów

 2. Przedstaw przykłady rozpoznań dotyczących złamań kończyny górnej i dolnej.

 3. Co to jest trening wytrzymałościowy i podaj jego zastosowanie w fizjoterapii?

Zestaw 69

 1. Dokonaj podziału laserów ze względu na rodzaj ośrodka laserującego

 2. Co to jest pierścień rotatorów?

 3. Wymień i krótko omów metody jakościowe oceny układu nerwowo-mięśniowego.

Zestaw 70

 1. Dokonaj podziału laserów ze względu na moc promieniowania

 2. Przedstaw przykłady chorób reumatoidalnych i przybliż jedną z nich.

 3. Zaburzenia napięcia mięśni.

5


Pobierz dokument
kinezyterapia.pytania.fizjoterapia.wseit.doc
Rozmiar 114 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
KINEZYTERAPIA wykład I 18.02.09, fizjoterapia WSEiT poznań, kinezyterapia
Kinezyterapia W1 10006, fizjoterapia WSEiT poznań, kinezyterapia
systematyka kinezyterapii, fizjoterapia WSEiT poznań, kinezyterapia
tesk- fizyko egzam !, fizjoterapia WSEiT poznań, III semestr, egzamin fizyko
ćwiczenia 2, fizjoterapia WSEiT poznań, II semestr, kineziologia
podanie-o-druga-platna-poprawke, fizjoterapia WSEiT poznań, III semestr
podanie-o-druga-platna-poprawke fizjologia, fizjoterapia WSEiT poznań, III semestr
cennik krótki odrobina zdrowia, fizjoterapia WSEiT poznań, III semestr
Pyt 1 kineza, fizjoterapia WSEiT poznań, III semestr, egzamin kineza
HARMONOGRAM - POPRAWEK, fizjoterapia WSEiT poznań, III semestr
ćwiczenia 5, fizjoterapia WSEiT poznań, II semestr, kineziologia
układ immunologiczny 2, fizjoterapia WSEiT poznań, III semestr
pediatria, fizjoterapia WSEiT poznań, IV semestr, pediatria
Ściąga z filozofii, fizjoterapia WSEiT poznań, III semestr
zestawy kineza[1], fizjoterapia WSEiT poznań, III semestr, egzamin kineza
Sem.2.WSEiT.Ściąga PATOLOGIA.Test.PYT. i ODP., fizjoterapia WSEiT poznań, patologia
sciaga 1, fizjoterapia WSEiT poznań, IV semestr, pediatria, pediatria
ćwiczenia 1 i 2, fizjoterapia WSEiT poznań, II semestr, kineziologia
Układ immunologiczny duzy, fizjoterapia WSEiT poznań, III semestr

więcej podobnych podstron