Teoria(9), elektronika


Zespół Szkół Elektroniczno - Elektrycznych

w Koszalinie

Temat: Badanie układów stabilizacji punktu pracy tranzystora.

0x01 graphic

Koszalin 2002/2003


Przy projektowaniu punktu pracy układów tranzystorowych bardzo istotne jest zapewnienie odpowiedniej jego stałości. Pod wpływem zmian czynników zewnętrznych oraz z powodu zmian parametrów tranzystora w czasie, zaprojektowany punkt pracy może ulegać zmianom. Istotne są również rozrzuty parametrów tranzystora: przy projektowaniu zakłada się określone ich wartości, jednak przy realizacji układu mogą one odbiegać od założonych, inny niż obliczony będzie również punkt pracy. Poprawny projekt punktu pracy musi więc zapewnić zachowanie jego stałości w określonych granicach. Jest to szczególnie istotne przy projektowaniu układów scalonych, w których nie można po ich wykonaniu dokonywać żadnych poprawek. Zmiany punktu pracy mogą też powstawać pod wpływem zmian napięcia zasilania, co jest bardzo ważnie w układach zasilanych z baterii.

Na punkt pracy w zakresie aktywnym wpływają trzy parametry tranzystora: prąd zerowy Ico, napięcie między bazą a emiterem UBE oraz współczynnik wzmocnienia prądowego β. Przybliżone zależności tych parametrów od temperatury przyjmuje się następująco:

Zdefiniujmy następujące trzy współczynniki stałości punktu pracy tranzystora bipolarnego:

S = 0x01 graphic

S′ = 0x01 graphic

S″ = 0x01 graphic

Gdzie : S - stosunek zmian prądu kolektora do zmian prądu zerowego tranzystora IC0.

S′ - stosunek zmian prądu kolektora do zmian napięcia baza - emiter UBE.

S″ - stosunek zmian prądu kolektora do zmian wzmocnienia prądowego tranzystora h21E.

W stosowanych obecnie powszechnie tranzystorach krzemowych prąd zerowy IC0, Będący rzędu nA, nie ma praktycznego wpływu na wartość i stałość punktu pracy, jeśli zmiany temperatury nie przekraczają 500 C. Decydujące znaczenie mają więc zmiany i rozrzuty UBE oraz h21E .

Oto kilka przykładowych układów stabilizacji punktu pracy tranzystora.

0x01 graphic

Rys. 1. Układ z jednym opornikiem polaryzującym bazę.

Układ z rys.1. jest najprostszym układem polaryzacji bazy tranzystora. Nie ma w nim rezystora emiterowego RE wprowadzającego prądowo-szeregowe ujemne sprzężenie zwrotne, a prąd polaryzujący bazę ustalany jest przez rezystor RB. Rezystor ten ma dużą wartość i stanowi źródło prądowe ustalające wartość prądu bazy. Prąd bazy wynosi wówczas w przybliżeniu

IB 0x01 graphic
0x01 graphic

W tym układzie prąd kolektora mocno zależy od współczynnika wzmocnienia prądowego β. Niewielki natomiast jest wpływ temperatury i napięcia zasilania na zmiany prądu kolektora tranzystora.

Zaletą tego układu jest duża rezystancja wejściowa wzmacniacza, ponieważ duża wartość rezystora RB w małym stopniu bocznikuje wejście układu.

0x01 graphic

Rys. 2. Układ z dodatkowym źródłem napięcia polaryzującym bazę.

W układzie z rys.2. baza tranzystora polaryzowana jest przez dodatkowe źródło napięcia EB. Rezystor R B służy do odseparowania tego źródła od źródła sygnału wyjściowego. Rezystor RE wprowadza ujemne prądowo szeregowa sprzężenie zwrotne w celu stabilizacji punktu pracy tranzystora. W praktyce zamiast dodatkowego źródła napięciowego stosuje się diody Zennera jako stabilizatory napięcia.

Układ taki charakteryzuje się małą wrażliwością prądu kolektora na zmiany temperatury i zmiany współczynnika wzmocnienia prądowego tranzystora. Gorzej zachowuje się ten układ przy zmianie napięcia zasilania.

0x01 graphic

Rys. 3. Układ z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.

Na rys. 3. przestawiony jest układ polaryzacji basy podobny do układu z rys. 1. z tą różnicą, że W układzie z rys.2. baza tranzystora polaryzowana jest przez dodatkowe źródło napięcia EB. Rezystor R B służy do odseparowania tego źródła od źródła sygnału wyjściowego. Rezystor RE wprowadza ujemne sprzężenie zwrotne w celu stabilizacji punktu pracy tranzystora. W praktyce zamiast dodatkowego źródła napięciowego stosuje się diody jako stabilizatory napięcia.

Rezystor RB włączony jest do kolektora a nie do napięcia zasilającego Uzas. Dzięki takiemu rozwiązaniu wprowadzone jest ujemne sprzężenie zwrotne napięciowo -równoległe. Poprawia to stabilizację punktu pracy eliminując wady układu z rys. 1.

0x01 graphic

Rys. 4. Potencjometryczny układ polaryzacji bazy.

Na rys. 4. przedstawiony jest potencjometryczny układ polaryzacji bazy. Baza tranzystora zasilana jest potencjometrycznie przy pomocy rezystorów RB1RB2. Punkt pracy jest stabilizowany automatycznie dzięki rezystorowi RE włączonemu w obwód emitera i wprowadzającemu ujemne sprzężenie zwrotne prądowo - szeregowe.

Układ ten jest mało czuły na zmiany temperatury tranzystora i zmiany współczynnika wzmocnienia prądowego β a także nieźle zachowuje się przy zmianach napięcia zasilania.

2

1

2

1

4

Badanie układów stabilizacji punktu pracy tranzystora.

3

Teoria.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Teoria(3), elektronika
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 3
Teoria z Elektrotechniki, 2 Kanały Radiowe, Kanały Radiowe (cyfrowe)
Teoria z Elektrotechniki, Teoria 2
Teoria z Elektrotechniki, 5 Kanały przewodowe, Przewody Telekomunikacyjne
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria2, Elektra
elektronika teoria, elektronika
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria1, Elektra
Rozdzial 5 ObwodyTrojfazowe teoria3, Elektra
Rozdzial 1 ObwodyPraduStalego teoria, Elektra
Teoria(6), elektronika
Rozdzial 4 Czworniki teoria, Elektra
10. Dyfrakcja i Polaryzacja - Teoria, Elektrotechnika AGH, Semestr II letni 2012-2013, Fizyka II - L
sprawozdanie badanie mikroskopowe-teoria!!!!!!!!!!, Elektrotechnika, dc pobierane, Podstawy Nauk o m
TS teoria, Elektronika i Telekomunikacja, semestr 3, teoria systemow
PÓŁPRZEWODNIKI – TEORIA, Elektrotechnika, Ćwiczenia instrukcje i teoria
Rozdzial 7 PradniceSilniki teoria, Elektra

więcej podobnych podstron