5.Zarządzanie Jakością - Wykład 26.01.2013 - Audit, Zarządzanie UG, Sem. III, Zarządzanie jakością


Dokumentacja w systemie ISO 9001
Podejście procesowe
Audit systemu ISO 9001

Prowadzenie:

Małgorzata Wiśniewska

Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Rozdział 4

System zarządzania jakością

4.1. Wymagania ogólne

4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji

4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji

4.2.1. Postanowienia ogólne

To wymagania odnoszące się do potrzeby udokumentowania systemu zarządzania jakością, który zgodnie z normą powinien obejmować:

udokumentowaną politykę jakości i cele jakości,

księgę jakości,

udokumentowane procedury wymagane w normie ISO 9001:2000,

dokumenty potrzebne do zapewnienia skuteczności procesów planowania, do zapewnienia skuteczności realizowanych operacji i nadzoru nad procesami,

zapisy wymagane przez normę ISO 9001:2000.

Dokument

Informacja i jej nośnik

Informacja - znaczące dane

Postać informacji…

zapis tradycyjny

fotografia,

zapis video,

wzorzec,

rysunek,

szkic,

szablon,

notatki umieszczone na rysunkach itp.

Polityka jakości

Ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo;

Przykład polityki jakości

NUTRICIA Polska realizuje politykę jakościową, której celem jest utrwalenie pozycji światowej klasy producenta żywności dla dzieci oraz utrzymywanie pozycji lidera na polskim Rynku.

NUTRICIA Polska realizuje tę politykę poprzez spełnianie oczekiwań klientów i wymagań prawnych co do wyrobów, sposobów i warunków ich wytwarzania oraz ciągłe doskonalenie produktów i procesów.

NUTRICIA Polska przyczynia się do utrzymania zdrowia i zadowolenia swoich klientów poprzez dostarczanie produktów odpowiadających ich specyficznym potrzebom żywieniowym oraz zapewnienie, że będą one zawsze bezpieczne dla ich zdrowia.

Działania zaangażowanych i wyszkolonych pracowników są skierowane na zespołowe zapobieganie problemom i stratom poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń w każdej fazie procesu.

Bezpieczeństwo pracy, zdrowie, rozwój i zadowolenie pracownika to przyjęte przez Firmę wartości bez których realizacja celów jakościowych nie byłaby możliwa.

NUTRICIA Polska zapewnia wysoką jakość produktu i działań poprzez stosowanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, w tym systemu zgodnego z normą ISO 9001.

Ta polityka jest aktywnie stosowana przez Zarząd i Pracowników Spółki.

Opole dn. …

Dyrektor Zakładu …

Jest to część strategii organizacji, która dotyczy działania, rozwoju i doskonalenia systemu jakości.

Przy określaniu polityki jakości kierownictwo powinno uwzględniać przyjętą strategię rozwoju i jej główne cele.

Wg normy ISO 9001, rozdz. 5.3

Polityka jakości winna być:

być zgodna z celami danej organizacji,

odzwierciedlać zaangażowanie organizacji w działania na rzecz zgodności z wymaganiami i na rzecz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością,

dostarczać podstaw do ustanowienia i przeglądu celów jakościowych,

być rozpowszechniona i zrozumiała przez wszystkich pracowników organizacji,

być regularnie przeglądana i aktualizowana pod kątem jej przydatności.

Zawiera deklaracje kierownictwa dotyczące :

stosowania wymagań normy,

celów postawionych do realizacji lub referencje do celów

środków umożliwiających realizację tych celów - przeznaczenia niezbędnych dla rozwoju systemu zasobów - materialnych i niematerialnych,

identyfikacji oraz spełniania potrzeb i oczekiwań klientów,

prowadzenia ciągłego doskonalenia,

dotyczące zaangażowania,

aktualizacji polityki, w tym celów.

Polityka jakości to dokument jawny

Cele szczegółowe można przechowywać w oddzielnym dokumencie

Cele jakościowe Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim do zrealizowania w okresie 28.05.2008 -31.12.2009 r.:

1. Kontynuacja działań związanych z poprawą obsługi klienta poprzez polepszenie  warunków lokalowych - remont pomieszczeń w siedzibie przy ul. Bogumińskiej 2
Odpowiedzialny: Wydział Infrastruktury Technicznej, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Organizacyjno -Administracyjny.
Termin realizacji: maj 2009 r.

2. Zagospodarowanie terenu przed siedzibą Starostwa Powiatowego przy ul. Pszowskiej (budowa miejsc postojowych, wiatrołapu, oświetlenia zewnętrznego) wraz z budową zjazdu publicznego z drogi wewnętrznej oś. Dąbrówki w Wodzisławiu Śl.
Odpowiedzialny: Wydział Infrastruktury Technicznej.
Termin realizacji: grudzień 2008 r.

3. Utworzenie dodatkowych miejsc postojowych - siedziba Starostwa przy ul. Bogumińskiej 2.
Odpowiedzialny: Wydział Infrastruktury Technicznej.
Termin realizacji: grudzień 2009 r.

4. Doskonalenie pracy urzędu w systemie SEKAP.
Odpowiedzialny: Biuro Informatyki, Wydział Organizacyjno-Administracyjny.
Termin realizacji: czerwiec 2009 r.

5. Wzmocnienie działań dla zapewnienia aktualności strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej.
Odpowiedzialny:  Rzecznik Prasowy, Sekretarz Powiatu, komórki organizacyjne Starostwa.
Termin realizacji: grudzień 2009 r.

Cele dotyczące jakości, wg 5.4.1

Na najwyższym kierownictwie spoczywa obowiązek opracowania szczegółowych celów dotyczących systemu zarządzania jakością i celów niezbędnych do uzyskania zgodności produktu z wymaganiami.

Cele muszą być zgodne z ogólnymi celami nakreślonymi w polityce jakości.

Cele powinny być mierzalne, a tym samym łatwe do zweryfikowania pod kątem stopnia ich realizacji.

(SMART)

Znaczenie polityki jakości

Dla zarządu

Jako podstawa do ustanowienia celów i zadań w realizowanych procesach oraz baza do utrzymania i doskonalenia celów organizacji, wyrobów i usług.

Dla personelu

Określona i zakomunikowana umożliwia lepsze zrozumienie przez pracowników strategii działania organizacji, jej celów i zadań, określa odpowiedzialność właścicieli wszystkich procesów za jej realizację.

Dla klientów

Jest deklaracją, dlaczego nabywając produkt lub usługę można organizacji zaufać, że dąży do spełniania jego potrzeb i oczekiwań. Wzmacnia pozytywny wizerunek organizacji i poprawia jej wiarygodność.

Księga jakości

Dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji;

Wg ISO 9001 - Wybrane wymagania -
4. System zarządzania jakością

4.2.2. Księga jakości

Księga jakości, zgodnie z normą powinna obejmować:

informację na temat zakresu systemu zarządzania jakością, w tym szczegóły związane z dopuszczonymi wyłączeniami, jeżeli w przypadku przedsiębiorstwa mają miejsce,

udokumentowane procedury systemu zarządzania jakością lub referencje do tych procedur,

opis zależności pomiędzy procesami (!!!!) systemu zarządzania jakością.

W księdze opisane powinny zostać: system jakości, polityka, plany i cele jakości, definicje, zarządzanie jakością, wymagania (prawne, klientów, inne) i procedury.

Przykładowa struktura księgi jakości

Tytuł

Spis treści

Zakres księgi jakości

Wyłączenia

Wprowadzenie (opis zawartości księgi)

Przedstawienie organizacji

Struktura organizacyjna

Polityka jakości

Lista celów jakości

Procesy i procedury (lista lub treść, może być odwołanie)

Definicje i terminy

Opis elementów systemu jakości

Załączniki

Opis elementów systemu jakości

Należy opisać, w jaki sposób każde z wymagań systemu jakości jest spełniane oraz w jaki sposób elementy systemu będą monitorowane i nadzorowane.

Przedstawiając wymagania można przyjąć strukturę normy lub wypisać je w inny sposób, np. według zidentyfikowanych procesów działających w firmie.

SPIS TREŚCI KJ GMINY KOSAKOWO:  

Polityka jakości

Przedmiot, zakres i zasady nadzorowania Księgi Jakości

Definicje

Prezentacja Gminy i Urzędu Gminy Kosakowo

Gmina Kosakowo

Władze Gminy

Prezentacja Urzędu Gminy Kosakowo

System zarządzania jakością

Wymagania ogólne

Wymagania dotyczące dokumentacji

Odpowiedzialność Kierownictwa

Zaangażowanie kierownictwa

Skoncentrowanie uwagi na Kliencie

Polityka jakości

Planowanie

Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikowanie się

Przegląd zarządzania

Zarządzanie zasobami

Zaopatrywanie w zasoby

Zasoby ludzkie

Infrastruktura

Środowisko pracy

Realizacja usługi

Planowanie realizacji usługi

Procesy związane z Klientem

Projektowanie

Zakupy

Produkcja i dostarczanie usługi

Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów

Pomiary, analiza i doskonalenie

Postanowienia ogólne

Monitorowanie i pomiary

Nadzór nad usługami niezgodnymi

Analiza danych

Doskonalenie

Schemat organizacyjny Urzędu

Fragment Księgi Jakości państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Elblągu

Księga Jakości

Strona tytułowa

Spis treści

Rozdział 1 - Polityka Jakości

Rozdział 2 - Prezentacja Uczelni

Rozdział 3 - Terminologia

Rozdział 4 - System Zarządzania Jakością

Rozdział 4.1 - Zakres systemu zarządzania jakością

Rozdział 4.2 - Procesy

Rozdział 4.3 - Dokumentacja systemu zarządzania jakością

Rozdział 4.4 - Księga jakości

Rozdział 4.5 - Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania jakością

Rozdział 4.6 - Nadzór nad zapisami

Fragment księgi jakości dotyczący nadzorowania wyrobu niezgodnego w firmie ABC

Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymaganiami

Wyrób niezgodny z wymaganiami, ujawniony w procesach mających miejsce w firmie ABC jest niezwłocznie zabezpieczany tak, aby uniknąć jego przypadkowego zastosowania.

Ujawnienie niezgodności wyrobu może być efektem:

Informacji od Klienta

Monitorowania i pomiarów procesów

Monitorowania i pomiarów wyrobów

Auditów wewnętrznych

Przeglądów Systemu Zarządzania Jakością przez Właściciela

Bieżących spostrzeżeń wszystkich pracowników firmy.

W przypadku ujawnienia niezgodności w wyrobie przez pracownika firmy ma on obowiązek powiadomić o tym swojego przełożonego.

Kierownik budowy lub majster w porozumieniu z Właścicielem lub Specjalistą ds. Jakości sprawują nadzór nad wyrobem niezgodnym. Jeżeli niezgodności związanej z wyrobem niezgodnym nie można skorygować na bieżąco, wówczas odpowiadają za dopilnowanie usunięcia niezgodności oraz odnotowują to w Karcie Działań Korygujących/Zapobiegawczych.

Pozostałe kwestie i postępowanie reguluje procedura PJ/12/1.

Księga Jakości jest dokumentem do użytku danej organizacji i do wglądu dla klienta i dla jednostki certyfikacyjnej

Procedura

Ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu;

Udokumentowane procedury wymagane normą ISO 9001

nadzoru nad dokumentami, o czym wspomina rozdział 4.2.3,

nadzoru nad zapisami, o czym wspomina rozdział 4.2.4,

auditów wewnętrznych, o czym wspomina rozdział 8.2.2,

nadzoru nad produktem niezgodnym z wymaganiami, co stwierdzono w rozdziale 8.3,

działań korygujących, co określa rozdział 8.5.2 oraz

działań zapobiegawczych, o czym wspomina rozdział 8.5.3.

Każda organizacja ma prawo poszerzyć listę swoich procedur, w zależności od swojej specyfiki

Procedury w Starostwie Powiatu Widzisławskiego - przykład

Klasyfikacja, nazewnictwo procedur - sprawa własna podmiotu

Procedury główne (2),

Procedury zarządzania procesami świadczenia usług (10),

Procedury wspomagające (4),

Szczegółowe instrukcje w poszczególnych obszarach (15).

Procedury główne procesowe:

PJ-P-01 Proces postępowania decyzyjnego

PJ-P-02 Proces postępowania niedecyzyjnego

Procedury świadczenia usług w zakresie:

PJ-U-03 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze oświaty

PJ-U-04 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze administracji architektoniczno-budowlanej

PJ-U-05 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze infrastruktury technicznej

PJ-U-06 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze ochrony środowiska

PJ-U-07 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze komunikacji i transportu

PJ-U-08 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze zdrowia i polityki społecznej

PJ-U-09 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze strategii i rozwoju powiatu

PJ-U-10 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze spraw obywatelskich, ochrony informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego

PJ-U-11 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze geodezji

PJ-U-12 Zarządzanie procesami świadczenia usług w obszarze gospodarki nieruchomościami

Procedury wspomagające:

PJ-W-13 Nadzór nad dokumentami i danymi (1)

PJ-W-14 Nadzór nad zapisami dotyczącymi jakości (2)

PJ-W-15 Działania korygujące, zapobiegawcze i postępowanie z wyrobem niezgodnym (3, 4, 5)

PJ-W-16 Wewnętrzne audity jakości (6)

Razem 6 opisów postępowań, tak, jak wymaga norma ISO 9001

Skład typowej procedury

Cel

Zakres/obszar

Definicje

Dokumenty związane

Odpowiedzialność

Opis operacji objętej procedurą/opis postępowania

Zapisy

Załączniki

Skład typowej procedury o charakterze procesowym

Cele procesu

Wskaźniki

Wejścia

Wyjścia

Zagrożenia / punkty krytyczne

Opis procesu

Odpowiedzialność

Zapisy

Załączniki

Jak opracować dokumentację?

ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation (Wytyczne opracowywania dokumentacji systemu zarządzania jakością)

Podaje wytyczne do opracowania i utrzymania dokumentacji niezbędnej do zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu zarządzania jakością, dostosowanej do specyficznych potrzeb organizacji.

Omawia różne rodzaje dokumentów stosowanych w systemie zarządzania jakością (księgę jakości, udokumentowane procedury, instrukcje pracy, formularze, plany jakości, specyfikacje, dokumenty zewnętrzne, zapisy) i proces przygotowywania dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz zatwierdzania, wydawania i nadzorowania dokumentów.

ISO/TR 10013 ma zastosowanie do opracowywania dokumentacji innych systemów zarządzania, np. zarządzania środowiskowego lub systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Zapis

Dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań;

Przykład: raporty, karty technologiczne, rejestry pomiarów;

8.5.2. Działania korygujące

Działania takie mają na celu wyeliminowanie przyczyn powstałych niezgodności i zapobiegania ich ponownemu pojawieniu się.

Rodzaj działań korygujących powinien być uzależniony od charakteru i skutków wywoływanych przez niezgodności.

Postępowanie ma regulować wymagania dotyczące:

przeglądania i analizy niezgodności, łącznie z reklamacjami klienta,

sposobów określania przyczyn niezgodności,

oceny potrzeby wprowadzania działań korygujących,

ustalania i wdrożenia działań korygujących,

rejestracji wyników podjętych działań,

przeglądu działań korygujących pod kątem ich skuteczności.

Organizacja może określić pozostałe zapisy, które wprawdzie nie są wymagane przez normę ISO 9001 ale mogą być niezbędne z uwagi na:

 Potwierdzenie zgodności z wymogami prawnymi i normami (jeżeli mają zastosowanie).

 Potwierdzenie zgodności z wymogami klienta (specyfikacji technicznej, warunków kontraktu itp.)

 Są pomocne we właściwym podejmowaniu decyzji (na podstawie faktów) przez kierownictwo.

Jak zabezpieczyć?

Czyli - jak zarządzać dokumentacją

4.2.3 oraz 4.2.4. Nadzór nad dokumentami i nadzór nad zapisami

Należy opracować udokumentowaną procedurę, zgodnie z którą:

dokumenty/zapisy będą zatwierdzane zgodnie z ich aktualnym wydaniem,

dokumenty/zapisy będą przeglądane, uaktualniane i zatwierdzane,

zmiany w dokumentach oraz ich status będą łatwe do zidentyfikowania,

właściwe wersje dokumentów mających zastosowanie, będą dostępne tam, gdzie powinny,

dokumenty/zapisy będą czytelne i łatwe do zidentyfikowania,

dokumenty zewnętrzne będą zidentyfikowane i nadzorowane,

zapobiegnie się niezamierzonemu wykorzystaniu dokumentów/zapisów nieaktualnych i przestarzałych lub wprowadzi się właściwą ich identyfikację, jeżeli zostają one wycofane i przeznaczone do innych celów.

Hierarchia dokumentacji

Procedura a instrukcja

Instrukcja - odmiana procedury, ale bardziej szczegółowa

Norma ISO 9001 nie wymaga tworzenia instrukcji.

Do organizacji należy decyzja, czy instrukcje stosować.

Zaleca się, by wdrażać je tam, gdzie ich brak mógłby powodować niezgodności.

Jak wykonać czynność X

CAQM - Computer Aided Quality Management

(Zarządzanie jakością wspomagane komputerowo)

Planowanie jakości (cele jakości, przypisanie odpowiedzialności i zasobów do wszystkich etapów), kontrola i gromadzenie danych (procedury kontroli, standardy - gromadzenie danych z różnych etapów takich jak zakup materiałów, kontrola poszczególnych części ...), ocena jakości i sterowanie jakością (ocena procesu, produktu, ocena dostawców), zintegrowane zarządzanie jakością (analiza kosztów jakości, analiza statystyczna jakości, podejmowanie decyzji)

KAŻDA ORGANIZACJA MA SWOJĄ SPECYFICZNĄ DOKUMENTACJĘ!!!

Podejście procesowe

Rozdział 4

System zarządzania jakością

4.1. Wymagania ogólne

4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji

Co to jest podejście procesowe

Podejściem procesowym nazywamy

systematyczną identyfikację procesów w organizacji oraz

odpowiednie zarządzanie tymi procesami (i ich wzajemnymi powiązaniami)

Funkcjonowanie każdej organizacji można przedstawić za pomocą grupy wzajemnie ze sobą powiązanych procesów.

Procesy te mają za zadanie realizowanie celów jakie stawia sobie dana organizacja przy jednoczesnej minimalizacji kosztów funkcjonowania tychże procesów.

Definicja procesu

Zgodnie z normą ISO 9000:2005:

Proces:

zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących, które przekształcają wejścia (inputs) w wyjścia (outputs).

Wejścia

wszelkie nakłady niezbędne do prawidłowego, skutecznego przebiegu danego procesu, z godnie z wyznaczonym celem

Wyjścia

pożądane rezultaty danego procesu biegnącego zgodnie z wymaganiami

WEJŚCIA- WYJŚCIA

Łańcuch powiązań w podejściu procesowym

Klient jako

Dostawca

(wejść i wyjść)

Odbiorca

(wejść i wyjść)

Idea podejścia procesowego wg normy ISO 9001 - por. wymaganie 4.1.

Identyfikacja procesów i wzajemnej kolejności (stworzenie mapy procesów)

Wyodrębnienie i właściwe nazwanie wszystkich procesów, mających wpływ na zachowanie jakości wyrobu

Klasyfikacja procesów wg grup

Praktyka wskazuje, że istnieje kilka sposobów podziału procesów, co oznacza, że nie ma jednej metody ich klasyfikacji.

Identyfikacja procesów - propozycja podziału

Procesy zarządcze (systemowe)

regulują innymi procesami

obejmują całą organizację

tworzą warunki do utrzymania i sprawnego funkcjonowania całego systemu zarządzania jakością.

Procesy główne (operacyjne)

w ich efekcie powstaje wyrób lub usługa,

ich realizacja ma związek z dostarczaniem wartości dla klienta

Procesy wspomagające (pomocnicze)

umożliwiają skuteczny przebieg procesów głównych i zarządczych,

ich realizacja nie dostarcza wartości dla klienta.

Podział wg APQC

PROCESY OPERACYJNE

PROCESY ZARZĄDZANIA I WSPOMAGAJĄCE

Przykłady w ramach grup podziału

Przykład - Atlanta Poland S.A.

Inny sposób:

Wg punktów normy ISO 9001

4 grupy procesów w normie ISO 9001

wymaganie “Odpowiedzialność kierownictwa” odwołuje się do procesów związanych z utrzymaniem tej odpowiedzialności na wszystkich szczeblach zarządzania;

wymaganie “Zarządzanie zasobami” odwołuje się do procesów i związanych z nimi środków umożliwiających skuteczną realizację ustalonych wymagań w stosunku do produktu i systemu jakości;

wymaganie “Realizacja produktu” odnosi się do wszystkich procesów odzwierciedlających drogę produktu poprzez wszystkie etapy jego realizacji;

wymaganie “Analiza pomiary i doskonalenie” odwołuje się do procesów związanych z pomiarem zgodności produktu i systemu jakości z wymaganiami oraz do procesów umożliwiających ich doskonalenie.

Ustalanie skuteczności procesów

Skuteczność - stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte

Skupiamy się na celu procesów

Jeżeli cel procesu jest zrealizowany - proces jest skuteczny

Cel procesu musi być:

SMART

S - Specific - specyficzny

M - Measurable - mierzalny

A - Acceptable - akceptowalny

R - Realistic - realny

T - Time related - czasowo określony

Weryfikacja celów - ustalanie skuteczności - mierniki procesów - przykłady

LICZNOŚĆ (np. reklamacji, wadliwych dostaw, błędów w dokumentacji, awarii)

CZAS REALIZACJI (np. dostawy do klienta, naprawy, wprowadzenia nowej usługi, załatwienia reklamacji, procesu A)

KOSZT (jednostkowy wyrobu, koszt napraw, koszt strat na wyrobach wadliwych)

KONKRETNE WIELKOŚCI TECHNICZNE (temperatura, ciśnienie, twardość, prędkość, szczelność, pojemność)

WSKAŹNIKI (ekonomiczne, np. opłacalność produkcji, jakościowe, np. poziom wadliwości, wskaźnik reklamacji, wydajność procesu)

Typowy wskaźnik skuteczności

Proces powinien być skuteczny, ale i efektywny!!!

Efektywność - relacja pomiędzy osiągniętymi wynikami a wykorzystanymi zasobami

Typowy wskaźnik efektywności

Typy oceny skuteczności i efektywności procesów

Ustalanie wejść i wyjść!!!

Np. proces magazynowania:

dane wejściowe to np.:

sprzęt,

ludzie,

produkt,

informacja na temat warunków magazynowania dostarczona przez dział planowania,

infrastruktura,

Dokumenty - PZ

procedury postępowania;

dane wyjściowe to np.:

produkt zgodny z wymaganiami klienta,

dokumentacja na temat stanu i rotacji zapasów

Dokumenty - WZ

Monitorowanie i pomiary procesów

ustaleniu metod i sposobów monitorowania skuteczności procesów

ustalenie najlepszych metod analizy zebranych informacji,

ustalenie, do czego posłużą zebrane informacje (gdzie i przez kogo zostaną one wykorzystane i komu mają być przekazane).

Monitorowanie i pomiary procesów - przykłady

Ocena organoleptyczna

wzrokowa, np. kolor, stopień zmętnienia, stopień zużycia

smakowa, np. stopień rozdrobnienia, smak, granulacja

słuchowa, np. głośność, ton, czystość dźwięku

węchowa, np. zapach, składniki, rodzaj aromatu

Monitorowanie i pomiary procesów - przykłady

Ocena za pomocą mierników:

Temperatury - termometry

Ciśnienia - ciśnieniomierze

Prędkości przepływu - przepływomierze

Twardości - twardościomierze

Wilgotności - higrometry

Monitorowanie i pomiary procesów - przykłady

Ocena za pomocą czujników:

Obecność ciał obcych - wykrywacze metali

Obecność określonych substancji - wskaźniki, np. papierki lakmusowe

Obecność osób niepożądanych - fotokomórki

Doskonalenie procesów!!!!

ustalenie, czy możemy poprawić zidentyfikowane wcześniej procesy,

ustalenie jak możemy poprawić zidentyfikowane wcześniej procesy,

opracowanie konkretnych działań na rzecz doskonalenia,

wdrożenie tych działań,

monitorowanie tych działań

Audit SZJ

Definicja auditu

Audit to:

systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu.

Systematyczny - bo musi być prowadzony regularnie, w ustalonych odstępach czasu, wg wcześniej ustalonego planu

Zasada niezależności

Niezależny - pracownik obszaru auditowanego nie może auditować tego obszaru!!!

Udokumentowany - bo należy przedstawić wyniki auditu w postaci dokumentu

Definicje związane

Auditor

Osoba mająca kompetencje do przeprowadzania auditu

Klient auditu

Organizacja lub osoba zlecająca przeprowadzenie auditu

Auditowany

Organizacja, która jest auditowana

Zespół auditujący

Jeden lub więcej auditorów przeprowadzających audit

Kompetencje

Wykazana zdolność stosowania wiedzy i umiejętności

Kryteria auditu

Zestaw polityk, procedur lub wymagań, stosowanych jako odniesienie

Plan auditów

Opis działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z przyszłym auditem

Plan auditu przedstawia

jaki jest cel i zakres danego auditu,

jakie osoby będą podlegały auditowi zgodnie z wyznaczonym zakresem,

jakie dokumenty będą przedmiotem auditu,

jaki jest skład zespołu auditującego (członkowie, auditor wiodący),

w jakim języku będzie przeprowadzany audit (jeśli to znajduje zastosowanie),

kiedy i gdzie odbędzie się audit (data, miejsce),

które komórki organizacyjne będą objęte auditem,

jaki jest okres trwania auditu,

jaki jest okres auditowania poszczególnych obszarów lub komórek organizacyjnych,

jaki jest harmonogram spotkania z kierownictwem auditowanej jednostki,

informację na temat poufności,

rozdzielnik raportu z auditu i przewidywany termin rozesłania raportu.

Zakres auditu

Obszar i granice auditu

Np.:

dział techniczny,

proces projektowania

dział produkcji

montażownia

dokumentacja dot. Laboratorium

całe przedsiębiorstwo

Zakres auditu nie może wykraczać poza zakres systemu zarządzania jakością!!!

Czynności auditora

Ustalenia z auditu

Wyniki oceny zabranych dowodów z auditu

Czynności auditora

Dowód z auditu

Zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania

Czynności auditora

Wniosek z auditu

Wynik auditu przedstawiony przez zespół auditujący po rozważeniu celów auditu i wszystkich ustaleń z auditu

Raport z auditu zawiera

datę przeprowadzenia auditu (kiedy się odbył),

zakres i cele auditu (co oceniano),

rzeczywisty plan auditu (jakie kolejno obszary oceniano, jakie osoby),

listę zespołu auditorów/ informację na temat auditowanej jednostki i jej przedstawiciela (kto oceniał),

identyfikację dokumentów stanowiących podstawę przeprowadzenia auditu (np. norma, księga jakości),

ocenę stopnia zgodności systemu ZJ (wnioski, wyniki)

akceptację auditowanego (podpis)

rozdzielnik raportu z auditu (do kogo trafia raport).

Karta/raport niezgodności

Odrębny dokument, w którym opisuje się dokładnie daną niezgodność

Tworzy go auditor wiodący

Podpisuje auditor wiodący

Potwierdza podpisem Dyrektor

Auditor wiodący

Odpowiada za cały audit, czyli za:

Nadzór nad zespołem

Kontrolę czasu auditu

Sporządzenie raportu (nie musi go sam pisać)

Dyscyplinę

Auditor wiodący

Musi:

Być specjalistą w danym obszarze

Znać system i kryteria auditu (wcześniej przegląda dokumentację systemu i obowiązujące prawo)

Być odpowiednio wykształcony i doświadczony

Mieć określone cechy osobowości

Praktyka wskazuje, iż….

Przerwać audit, gdy firma:

wyraźnie stosuje uniki,

postępuje niezgodnie z prawem

odmawia współpracy podczas auditu

Audity pozaplanowe, tzw. celowe

Podejmowane, gdy wystąpiły:

zmiany w systemie, np. pojawiły się nowe komórki organizacyjne

liczne reklamacje od klientów

ważne problemy jakościowe

inne czynniki, np. na żądanie firmy (klienta)

Zadania auditu - cele

STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z USTALONYMI WYMAGANIAMI

USTALENIE SKUTECZNOŚCI SYSTEMU ZJ

WSKAZANIE KIERUNKÓW POPRAWY SYSTEMU ZJ

PREWENCYJNE PODEJŚCIE W STOSUNKU DO KRYTYCZNYCH PUNKTÓW SYSTEMU

Ogólny podział auditów

Audity wewnętrzne, tzw. I strony,

prowadzone w całej organizacji przez własnych auditorów,

Audity zewnętrzne, tzw. II strony,

prowadzone u potencjalnych dostawców,

Audity zewnętrzne, tzw. III strony, zwane auditami certyfikującymi lub rejestrującymi,

prowadzone przez niezależną jednostkę w okresie uzgodnionym w umowie pomiędzy jednostką a dana organizacją.

Norma ISO 19011

PN EN ISO 19011:2003.

Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego

Norma ISO 19011

Norma przeznaczona do stosowania przez szerokie gremium potencjalnych użytkowników, w tym:

auditorów,

organizacje wdrażające systemy zarządzania jakością i/lub systemy zarządzania środowiskowego,

organizacje chcące przeprowadzać audity systemów zarządzania jakością i/lub systemów zarządzania środowiskowego z przyczyn kontraktowych,

organizacje zaangażowane w certyfikację lub szkolenia auditorów,

organizacje zaangażowane certyfikację/rejestrację systemów zarządzania, akredytację lub normalizację w obszarze oceny zgodności.

Planowanie dni auditu

Dane wg TUV NORD

Magiczna „trójka”- sprawdzian dla auditora

WYMAGANIE

Potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe

NIEZGODNOŚĆ

Niespełnienie wymagań

Magiczna „trójka”

DOWÓD Z AUDITU

Zapisy, stwierdzenia faktu lub inne informacje, które są istotne ze dla kryteriów auditu i możliwe do zweryfikowania

Certyfikacja i jednostki certyfikacyjne

Jednostka certyfikująca

niezależna jednostka dokonująca certyfikacji

Certyfikacja

działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi;

PN-EN ISO/IEC 17021:2006.

Ocena zgodności - Wymagania dotyczące jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania.

wprowadza rygorystyczne wymagania z zakresu kompetencji i działania jednostek certyfikacyjnych z zakresu auditu i certyfikacji wg ISO 9001 oraz ISO 14001;

Kryteria wyboru JEDNOSTKI CERTYFIKACYJNEJ
- przykłady

Akredytacja

Postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje formalne potwierdzenie, w którym oświadcza, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań.

W Polsce upoważnioną jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji

PCA

Krajowa jednostka akredytująca upoważniona do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych
i pomiarowych oraz innych podmiotów prowadzących oceny zgodności i weryfikacje na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

Znak akredytacji wydany przez PCA

Kryteria wyboru JEDNOSTKI CERTYFIKACYJNEJ
- przykłady

Doświadczenie

Rynek na jakim działamy

Wymagania odbiorcy

Dotychczasowa współpraca

Podejście

Lokalizacja

Koszt

Wybrane przykłady jednostek certyfikacyjnych

LRQA

BSI

TUV NORD

PCBC

DEKRA

PIHZ

TUV SUD

DetNorske Veritas

BVQI

Polski Rejestr Statków

……Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Prawo Kościelne wykład 3 26.01.2013, MATERIAŁY PRAWO, NA UCZELNIĘ
Nauka o Organizacji 26.01.2013 materiały od wykładowcy, UG 2013-2014 Zarządzanie, II rok, NOO P.Wale
1.Zarządzanie Jakością - Wykład 20.10.2012 - Normalizacja, Zarządzanie UG, Sem. III, Zarządzanie jak
Zarządzanie Jakością - wykłady - 1 zadanie dla chętnych + odpowiedź, Zarządzanie UG, Sem. III, Zarzą
4.Zarządzanie Jakością - Wykład 16.12.2012 - ISO 9001 i pokrewne, Zarządzanie UG, Sem. III, Zarządza
Zarządzanie Jakością - wykłady - 3 zadanie dla chętnych + odpowiedź, Zarządzanie UG, Sem. III, Zarzą
4. Zarządzanie Jakością - ćwiczenia - Kaizen - Fabryka samochodów, Zarządzanie UG, Sem. III, Zarząd
BANKOWOŚĆ WYKŁAD 6 (12 01 2013)
PATOMORFOLOGIA wykład 26, PATOMORFOLOGIA wykład 26 (7 V 01)
Powszechna historia prawa - wykłady, 08.01.2013
Powszechna historia prawa - wykłady, 08.01.2013
Podstawy prawa wykład 16.01.2013, US, I semestr, Podstawy prawa
Uprawa roli - semestr III - wykład 09.01.2013, Ogrodnictwo, Semestr III, Uprawa roli, notatki z wyka
Prawo Koscielne wyklad 3 26 01 Nieznany
BANKOWOŚĆ WYKŁAD 7 (19 01 2013)
Wykład XII 01 2013
5. Zarządzanie Jakością - ćwiczenia - Dom Jakości, Zarządzanie UG, Sem. III, Zarządzanie jakością

więcej podobnych podstron