ergonomia projekt, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia

Pobierz dokument
ergonomia.projekt.studia.kierunek.transport.doc
Rozmiar 659 KB

  1. Pracownik : mechanik samochodowy

0x01 graphic

0x01 graphic

Dla Mechanika pojazdów samochodowych opracowana została

MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Mechanicy pojazdów samochodowych zazwyczaj pracują w warsztatach samochodowych, w których istnieje niebezpieczeństwo urazów spowodowanych upadkiem z drabin, schodów, podwieszanych platform,  wpadnięciem do kanału rewizyjnego, potknięciem na śliskiej nawierzchni.

Mechanicy pojazdów samochodowych mogą zostać poważnie zranieni przez sprzęt warsztatowy (dźwigi, podnośniki, itd.), pojazdy będące w ruchu, ciężkie części upadające na ich stopy, pękające opony, itp.

Mechanicy często podnoszą ciężkie części pojazdów i pracują w wymuszonej pozycji ciała, co może prowadzić do urazów takich jak wypadnięcie dysku lub do powstania przepukliny.

Miejsce pracy mechaników pojazdów samochodowych stwarza wiele innych możliwych zagrożeń wypadkowych, takich jak poparzenia, ukłucia i skaleczenia,  porażenie prądem elektrycznym, stłuczenia kończyn przez spadające przedmioty, narzędzia  itp.

Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

Czynniki mogące powodować wypadki

0x01 graphic

Praca na drabinkach, schodach, podwieszanych platformach, w kanale rewizyjnym - możliwość urazów w wyniku upadku z wysokości

Nierówne, śliskie, mokre nawierzchnie - możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku

Ruchome części mechanicznych narzędzi - możliwość urazów

 

Ciężkie przedmioty - możliwość urazów palców w wyniku upadku na stopy

 

Pojazdy w ruchu - możliwość urazów w wyniku przygniecenia

 

Prąd elektryczny - możliwość porażenia w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego

Załamanie się sprzętu podnoszącego i przygniecenie przez pojazd - możliwość śmiertelnych urazów

 

Odłamki przedmiotów unoszących się w powietrzu podczas szlifowania, obróbki skrawaniem itp. podczas obsługi sprzętu pneumatycznego do czyszczenia i podobnych operacji - możliwość urazów oczu

Gorące powierzchnie, rury wydechowe lub metale topliwe, jak również nagle uwolniona gorąca woda lub para z przewodów parowych, chłodnicy i rur systemu chłodzenia - możliwość poparzeń

 

Żrące substancje chemiczne - możliwość poparzeń chemicznych oczu i skóry w przypadku pryśnięcia

Rozlane lub ulatniające się łatwopalne/wybuchowe substancje, wodór wydzielający się z akumulatora podczas ładowania lub podczas procesów lutowania i spawania - możliwość poparzeń i urazów na skutek pożaru i eksplozji

 

Ostre brzegi i obracające się części pojazdu - możliwość urazów

 

Tlenek węgla - możliwość śmiertelnych zatruć pracowników podczas pracy w kanałach

 

Jazda próbna po naprawie - możliwość urazów na skutek wypadków drogowych

 

Rozerwanie butli ze sprężonym powietrzem lub opon - możliwość urazów

 

Czynniki fizyczne

0x01 graphic

Promieniowanie mikrofalowe i fale częstotliwości radiowej (szczególnie podczas uszczelniania na gorąco płyt i tapicerki) - możliwość napromieniowania

 

Bezpośrednie lub odbite promieniowanie nadfioletowe i podczerwone (szczególnie podczas spawania) - możliwość uszkodzenia wzroku

Wibracje miejscowe spowodowane urządzeniami ręcznymi - możliwość zespołu wibracyjnego

Nadmierny hałas  (powyżej 90 decybeli), szczególnie podczas pracy przy nadwoziu, testowaniu silnika itp. - możliwość uszkodzenia słuchu

Czynniki chemiczne i pyły

0x01 graphic

Metale ciężkie zawarte w bardzo wielu substancjach wchodzących w skład płynów hamulcowych, środków do odtłuszczania, detergentów, smarów, środków czyszczących, farb, paliw i rozpuszczalników - możliwość przewlekłych zatruć [patrz: dodatek]

 

Kleje,  substancje zapobiegające zamarzaniu i płyny hamulcowe, żywice epoksydowe, benzyna, oleje, nikiel, kalafonia itp. - możliwość chorób skóry (różne rodzaje zapalenia skóry, uczulenie, wypryski, trądzik itp.)

Tlenki azotu, pył respirabilny - możliwość ostrego podrażnienia oczu i błon śluzowych, bólów głowy i trudności w oddychaniu

 

Benzen i jego homologi (toluen, ksylen itp.) - możliwość zmian w układzie krwiotwórczym i rozwoju chorób nowotworowych (benzen jest substancją o działaniu rakotwórczym dla ludzi)

 

Środki chemiczne o działaniu drażniącym oraz ich aerozole i pary np.: środki przeciwstukowe (tetraetylek ołowiu), rozpuszczalniki ketonowe (metyloizobutyloketon) - możliwość podrażnienia oczu, bólów i zawrotów głowy, nudności, problemów z oddychaniem

 

Pył azbestu uwalniany podczas demontażu starych klocków, bębnów i tarcz hamulcowych i ich wymiany na bezazbestowe - możliwość powstania azbestozy i rozwoju chorób nowotworowych (np. międzybłoniaka opłucnej)

 

Ołów, jego pyły i pary (szczególnie podczas naprawy chłodnic, kontaktu z bateriami akumulatorowymi, spawania, używania farb i smarów itp.) - możliwość przewlekłego zatrucia w wyniku kumulacji związków ołowiu w organizmie

 

Spaliny z silników Diesla - możliwość organicznych uszkodzeń mózgu i rozwoju chorób nowotworowych


Czynniki biologiczne

0x01 graphic

Mikroorganizmy chorobotwórcze rozwijające się w klejach i olejach - możliwość chorób zakaźnych

 

Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

0x01 graphic

Nadmierny wysiłek fizyczny i nieprawidłowa postawa podczas podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków - możliwość urazów układu mięśniowo-szkieletowego (wypadnięcie dysku, zerwanie ścięgna, powstanie przepuklin itp.)

Wykonywanie czynności powtarzalnych i wymuszona pozycja ciała podczas pracy - możliwość dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

 

Praca pod presją czasu - możliwość stresu psychicznego

Działania profilaktyczne

0x01 graphic

Należy zamontować poręcze lub inną ochronę wokół nieużywanych kanałów samochodowych, stosować przykrycie nieużywanych kanałów.

0x01 graphic

Należy stosować obuwie ochronne ze spodami przeciwpoślizgowymi.

0x01 graphic

Należy stosować środki ochrony oczu.

0x01 graphic

Należy stosować bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych ładunków oraz stosować urządzenia mechaniczne ułatwiające podnoszenie i przenoszenie.

0x01 graphic

Podczas spawania należy używać tarczy spawalniczej z szybą chroniącą przed promieniowaniem UV.

0x01 graphic

Należy używać ochronniki słuchu oraz rękawice antywibracyjne podczas niektórych prac.

0x01 graphic

Należy stosować rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi, a jeśli to nie jest możliwe, używać kremy ochronne.

0x01 graphic

Należy stosować węże do odprowadzania spalin przy wjeździe i po każdorazowym uruchamianiu silnika.

0x01 graphic

Należy sprawdzić stan techniczny urządzeń elektrycznych przed pracą oraz zlecać uprawnionemu pracownikowi naprawę ewentualnych uszkodzeń i okresowy przegląd urządzeń.

0x01 graphic

Mechanik samochodowy naprawia i dokonuje przeglądu samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Kontroluje pojazd i omawia z klientem rodzaj i zakres uszkodzenia lub niesprawności. Planuje pracę, wykorzystując wykresy, podręczniki techniczne i doświadczenie. Podnosi pojazd, używając podnośnika hydraulicznego, w celu dostania się do części mechanicznych. Usuwa części, takie jak silnik itp., używając klucza maszynowego, skrętnika i podnośnika. Rozkłada części i kontroluje zużycie, używając narzędzi pomiarowych. Naprawia lub wymienia części, takie jak tłoki, drążki itp., używając narzędzi ręcznych. Dokonuje przeglądu i wymienia gaźniki, rozdzielacze, pompy itp. Przebudowuje części, używając sprzętu do obróbki skrawaniem i spawania. Wymienia przewody w obwodach elektrycznych. Wymienia klocki hamulcowe i reguluje hamulce, ustawia w osi (centruje), naprawia i wymienia amortyzatory, i lutuje nieszczelności w chłodnicy. Naprawia uszkodzoną karoserię i zderzaki. Wymienia i reguluje światła, instaluje i naprawia akcesoria, takie jak radio, ogrzewanie, alarm przeciw- włamaniowy, itp. Wymienia materiały i części jednorazowego użytku (oleje, filtry, itp.). Może pracować zgodnie ze specjalnością jako mechanik samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych itd.

Wykonywane czynności

Ciągnięcie, cięcie, cięcie gazowe, czyszczenie, diagnozowanie, dłutowanie, dokonywanie przeglądu,  frezowanie, gwintowanie, instalowanie, jazdy próbne, kalibrowanie, kierowanie pojazdem, klejenie, konserwowanie, kontrolowanie, kucie, laminowanie, lutowanie, lutowanie twarde, ładowanie, malowanie, mierzenie (z użyciem aparatury pomiarowej), młotkowanie, mocowanie, montowanie, naprawianie, nastawianie, nawlekanie, nitowanie, obróbka skrawaniem, odbudowywanie, osiowanie, pchanie, piłowanie, planowanie, podgrzewanie, podnoszenie, pompowanie, przekłuwanie, przytwierdzanie, przywracanie do stanu użytkowego, regulowanie, rozbieranie, składanie i rozkładanie, smarowanie, spawanie, spinanie klamrami, spryskiwanie, szczotkowanie, szlifowanie, szlifowanie blach karoserii, szpachlowanie, testowanie, tłoczenie, topienie, ustalanie położenia, usuwanie, wiązanie, wiercenie, wstawianie, wygładzanie papierem ściernym, wykańczanie, wymienianie okładziny, wymienianie tulejki, wypełnianie, wyrabianie, zaciskanie, zanurzanie, ześrubowywanie.

Podstawowy stosowany sprzęt

Elektroniczny sprzęt pomiarowy, testowy i diagnostyczny, młotki, podnośnik, narzędzia do obróbki skrawaniem (tokarka, strugarka poprzeczna itp.), mikrometry, oliwiarki, śrubokręty, klucze i tym podobne narzędzia (ręczne, pneumatyczne lub elektryczne), pistolety do spryskiwania, narzędzia i akcesoria do lutowania, podnośnik do pojazdów, sprzęt spawalniczy.

0x01 graphic

2. Ocena wysiłku fizycznego

Chronometraż dotyczy usuwania usterki mechanicznej w dniu 10 kwietnia 2006 roku jednego samochodu w ciągu 8 godzin pracy.

Lp.

Czynność

Czas

Trwania

[ min ]

Wydatek

Energetyczny

Kcal / min

Wydatek

Energetyczny

Na czynność

1

Przygotowanie stanowiska pracy

5

0,9

4,5

2

Zapoznanie się ze zleceniem naprawy pojazdu

3

0,7

2,1

3

Wjazd pojazdem na stanowisko pracy

5

0,7

3,5

4

Pójście po części do magazynu

20

6

120

5

Naprawa pojazdu ( silnik )

120

3

360

6

Przerwa na śniadanie

30

0,6

21

7

Kontynuacja naprawy silnika pojazdu

100

2

200

8

Wyjście do wc

10

0,9

9

9

Naprawa podwozia pojazdu ( zawieszenie )

160

4,2

672

10

Odstawienie samochodu na strefę wydań po zakończonej naprawie

7

0,7

4,9

11

Sprzątanie stanowiska pracy po zakończonych czynnościach

20

1,5

30

SUMA

480

1472

Ocena stopnia obciążenia statycznego

Stopień obciążenia statycznego

Pozycja ciała

Przykład

Słownie

W punktach

Mały

1 -10

Siedząca niewymuszona

Większość prac biurowych

11 - 20

Stojąca niewymuszona z możliwością okresowej zmiany na siedzącą

Ślusarz, stolarz

21 - 30

Stojąca lub siedząca na przemiennie z siedzeniem

Nadzór techniczny, bibliotekarz

Średni

31 - 40

Siedząca wymuszona, niepochylona lub nieznacznie pochylona

Pisanie na maszynie

41 - 50

Stojąca, niewymuszona, bez możliwości określonej zmiany na siedząco

Obsługa obrabiarek, malowanie, lakierowanie

51 - 60

Stojąca wymuszona z możliwością pozycji na siedząco

Suwnicowy, motorniczy

Duży

61 - 70

Siedząca wymuszona, bardzo pochylona

Zegarmistrz

71 - 80

Stojąca, wymuszona niepochylona bez możliwości określonej zmiany pozycji na siedzącą

Piastowanie, obsługa obrabiarek

81 - 90

Stojąca wymuszona pochylona niezależnie od możliwości zmian

Górnik, spawanie, obróbka drewna

Bardzo duży

91 - 100

Klęcząca, w przysiadzie i inne nienaturalne pozycje

Formowanie ręczne, prace górnika, ślusarz samochodowy

Stopień obciążenia statycznego mechanika samochodowego jest duży dla pozycji Nr 9 tj. naprawa podwozia pojazdu w punktach wynosi ona 81-90. Pozycja ciała przy wykonywaniu tej czynności jest stojąca wymuszoną pochyloną niezależną od możliwości zmian.

3. Ocena czynników organizacyjnych ,technicznych i wybranych elementów materialnego środowiska pracy

Czytelność informacji przekazywanych przez urządzenia techniczne jest duża gdyż wyświetlane są one w języku polskim na dużym , przejrzystym ekranie z możliwością drukowania.

4. Obciążenie informacjami

5. Identyfikacja różnych rodzajów decyzji i omówienie kryteriów

złożone( skomplikowane);Referent w biurze obsługi wpisuje na zleceniu dokładnie objawy przedstawione przez klienta- etap ten charakteryzuje mała złożoność informacji.

Na wstępnym etapie zapoznania się ze zleceniem presja czasu jest znaczna, klientowi zależy na czasie, więc w miarę szybko zakład stara się zapoznać ze zleceniem i podjąć decyzję o toku dalszego postępowania.

interpretacja zlecenia: weryfikacja danych w nim zawartych, oględziny pojazdu, podjęcie decyzji o konieczności naprawy konkretnej części.

Uruchamia się proces myślowy, którego wynikiem jest decyzja o podjęciu naprawy.

Złożoność informacji- spowodowana zamianą informacji wpisanych przez klienta, na informacje bardziej fachowe, zweryfikowane są przez mistrza objawy ze zlecenia, złożoność informacji staje się większa.

Zmienność- może być duża; każda weryfikacja związana będzie z różnorodnością prac wykonywanych w zakładzie, doświadczeniem mistrza.

Powtarzalność informacji- jest niewielka;

Z każdym kolejnym przyjazdem klienta mistrz dokonując weryfikacji, opierając się na własnym doświadczeniu może dokonywać innej interpretacji i zlecać do naprawy inną część lub mechanizm.

ważność informacji- jest bardzo duża. Właściwe odczytanie i zweryfikowanie przez mistrza informacji zawartych w zleceniu jest bardzo istotne. Jest on zmuszony do spojrzenia i rozpatrywania danych i informacji zarówno od strony kwestii finansowych, jak i kwestii zdrowia i życia klienta. Jedna niewłaściwie podjęta decyzja może zakończyć się dla klienta narażeniem życia lub uszczerbkiem jego majątku.

dokładność- informacje mistrz czerpie ze zlecenia, na którym widnieją bardziej lakoniczne notatki, niż dokładne informacje. Zadaniem mistrza jest w zgodzie z jego doświadczeniem i jego osobistą dokładnością przełożyć te informacje na dokładne, szczegółowe dane, niezbędne dla dalszego toku działań.

Szybkość przebiegu zjawiska- nie ma presji czasu;

Zależy nam na właściwej dokładności, więc nie zależy nam, aby weryfikacja przebiegała zbyt szybko, a co za tym idzie często niedokładnie. Szybkość tego etapu jest niewielka.

realizacja decyzji na podstawie zweryfikowanego zlecenia naprawy:

złożoność informacji- jest znaczna;

Pracownik w oparciu o fachową terminologię i doświadczenie mistrza, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i doświadczeniem dokonuje napraw, które często mogą być bardzo skomplikowane.

zmienność- na tym etapie jest bardzo duża;

Zależna jest od fachowości i doświadczenia osoby weryfikującej.

Weryfikowane informacje mogą charakteryzować się dużą zmiennością, dlatego sam przebieg procesu naprawy także. Powtarzalność informacji- jest niewielka; Zależy od wskazanych wyżej czynników, zależy w dużej mierze od polotu i inicjatywy mistrza, jak również od chęci dokonania fachowej i solidnej naprawy. Wachlarz możliwości uzyskiwanych informacji może być bardzo duży. Ważność- na tym etapie prac jest bardzo duża;

Niezwykle istotne jest profesjonalne podejście pracownika do problemu z jakim się zetknął i do informacji jakie uzyskał od mistrza, aby dokonać prawidłowo naprawy. Dokładność informacji jest bardzo duża- pracownik, aby prawidłowo dokonać naprawy musi otrzymać bardzo dokładne informacje i dane na temat części wymagającej naprawy, jej parametrów. Chodzi o dokładność wykonania, montowania, skręcenia części.

Szybkość przebiegu zjawiska- decyzje o wykonaniu czynności naprawczych przez mechanika są podejmowane w dość długim okresie czasu- nie wymagamy bowiem naprawy błyskawicznej, lecz naprawy solidnej, dokładnej i bardzo fachowej. Pośpiech na tym etapie prac jest niewskazany.

Jak widać na kolejnych etapach procesu decyzyjnego przekazywane informacje stają się coraz bardziej ważne i bardziej złożone. Począwszy od prostych i mało dokładnych słów klienta, jego informacji określających usterkę, poprzez bardziej fachowe nazewnictwo, terminologię i doświadczenie mistrza dokonującego weryfikacji danych, do sumienności i dokładności pracownika i ważności wykonywanych przez niego czynności.

10


Pobierz dokument
ergonomia.projekt.studia.kierunek.transport.doc
Rozmiar 659 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Infrastruktura transportu projekt 2, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Infrastruktu
pracownik labolatorium, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
wózek widłowy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
II Wymagania dotyczÄ…ce ergonomii i ryzyka zawodowego na stanowisku magazynier(1), STUDIA - Kierunek
Zastosowanie zasad ergonomii w przedsiębiorstwie – przegląd rozwiązań, STUDIA - Kierunek Transport,
mechanik samochodowy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
OPERATOR SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 1, Ergonomia
komunikacja międzyludzka, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Podatek akcyzowy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Procedury celne i podatkowe
Pojęcie działalności spedycyjnej, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usług spe
scheat organizacyjny izby celnej w szczecinie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Pr
Ubezpieczenia - zadanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Ubezpieczenia transporto
NEGOCJACJE - etapy, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
słuchanie, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji
Przewozy ładunków, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Gospodarowanie w przedsiębiors
Płaski układ sił zbieżnych, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 2, Mechanika techniczna
FCA, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 7, Procedury celne i podatkowe
modelowe rozwąznia składowania towaru, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Rynek usłu
mowa, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 6, Negocjacje w spedycji

więcej podobnych podstron