ekonomia skrypt, Politologia umk s1, I rok, Ekonomia


PKB- Produkt krajowy brutto (gross domestic product-GDP): Miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju niezależnie kto jest ich właścicielem.

PNB- Produkt narodowy brutto: Miernik całkowitej produkcji wytworzonej przez obywateli danego kraju niezależnie od miejsca świadczenia usług.

Realny PNB: Całkowity dochód gospodarki narodowej. Świadczy on o ilości dóbr i usług na jakie może pozwolić sobie gospodarka

Dochód narodowy: Ilość pieniędzy jaka dysponuje gospodarka na wydatki, dobra i usługi po odłożeniu odpowiedniej sumy na sfinansowanie amortyzacji i utrzymanie istniejącego zasobu kapitału na dotychczasowym poziomie.

Amortyzacja: miara szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego ekonomicznego lub fizycznego zużycia.

PKB per capita: PKB dzielone przez liczbę obywateli państwa.

Wzrost gospodarczy: Zwiększenie się rocznej produkcji dóbr i usług w kraju w skali roku. Jeżeli w danym roku uda sprzedać się więcej niż w poprzednim, mówimy o wzroście gospodarczym.

Cykl koniunkturalny- to sytuacja występującą w gospodarce w dłuższym okresie, polegająca na wahaniach omawianych mierników ekonomicznych w oparciu o rosnącą krzywą trendu wzrostu gospodarczego.

0x01 graphic

Klasyfikacja cyklu koniunkturalnego ze względu na czas trwania:

Krótkookresowe: 3-5 lat

Średniookresowe: 6-10 lat

Długookresowe: 50-60 lat

Polityka fiskalna: zbiór decyzji podejmowanych przez rząd dotyczących podatkowania i wydatków.

Instrumenty polityki fiskalnej

Makroekonomiczne:

Mikroekonomiczne:

Ekspansywna polityka fiskalna: polega na zmniejszaniu podatków i zwiększaniu wydatków na konsumpcję i inwestycję lub finansowaniu deficytu państwa za pomocą długu publicznego.

Restrykcyjna polityka fiskalna: Rząd dąży do zwiększenia przychodów budżetu państwa poprzez zwiększenie podatków i zmniejszenie wydatków. Przyczynia się to do zmniejszenia konsumpcji, inwestycji i zwiększenia bezrobocia.

Aktywna polityka fiskalna - polega na świadomej interwencji państwa w politykę fiskalną, każdorazowym podejmowaniu decyzji odnośnie wykorzystywania określonych instrumentów polityki fiskalnej, czyli zwiększaniu lub zmniejszaniu wydatków budżetowych na konkretne cele; dokonywaniu zmian w systemie opodatkowania czy zmian dotyczących subwencjonowania przedsiębiorstw.

Pasywna polityka fiskalna - polega na wykorzystywaniu automatycznych stabilizatorów koniunktury, czyli takich instrumentów, które samoczynnie, bez ingerencji państwa, wpływają na zmiany poziomu dochodu narodowego i inne wielkości ekonomiczne (np. popyt, zatrudnienie). Instrumenty te mają za zadanie utrzymywać dotychczasową sytuacje gospodarczą, a więc nie zapewniają warunków zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Budżet państwa: opisuje jakie dobra i usługi państwo chce kupić w nadchodzącym roku , jakich chce dokonać płatności transferowych i jak chce za to zapłacić.

Budżet strukturalny pokazuje jaki byłby stan budżetu w warunkach pełnego zatrudnienia.

Produkcja potencjalna: opisuje ile mogła by wytworzyć gospodarka gdyby wszystkie jej czynniki były optymalnie wykorzystane.

Polityka stabilizacyjna: działania państwa, które mają na celu utrzymanie produkcji blisko produkcji potencjalnej.

Deficyt budżetowy: Nadwyżka wydatków państwa nad jego dochodami.

Dług publiczny: suma pozostałych do spłacenia pożyczek państwowych

Podaż pieniądza: całkowita wartość znajdujących się w obiegu zasobów pieniądza występującego w roli środka wymiany

Kontrola podaży pieniądza jest jednym z zadań banku centralnego:

metody wpływania na podaż pieniądza przez bank centralny:

Stopa rezerw obowiązkowych: jest to minimalna relacja rezerw gotówkowych do wkładów, jaką koniecznie muszą utrzymywać banki komercyjne na mocy decyzji banku centralnego.

Wysokość stóp procentowych w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP), powstała w 1998 roku przy Narodowym Banku Polskim (NBP). Istnieją cztery główne stopy procentowe ustalane przez Radę: stopa referencyjna, lombardowa depozytowa oraz redyskontowa.

STOPY MIEDZYBANKOWE

Średnie oprocentowanie, na jakie skłonne są udzielić pożyczek innym bankom na polskim rynku pieniężnym (średnia z 15 banków, ustalana o 11) Dotyczy pożyczek w złotówkach

Średnie oprocentowanie pożyczek udzielanych na rynku międzybankowym w Londynie

Baza cen transakcji finansowych

Średnie oprocentowanie pożyczek w euro na mdz narodowym banku europejskim

Inflacja: wzrost poziomu cen dóbr, przy uwzględnieniu zmian jakości towaru, a polega na zwiększaniu ilości pieniądza w cyrkulacji w stopniu silniejszym od wzrostu strumienia dóbr i usług płynących na rynek

Koszyk inflacyjny - system wag wykorzystywany do obliczeń wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W Polsce na jego podstawie Główny Urząd Statystyczny wydaje informacje o wysokości inflacji w ujęciu miesięcznym i rocznym.

Przyczyny inflacji

Rodzaje inflacji:

1.Według tempa

2.Według kryterium

3.Według kryterium

Korzyści z inflacji mają ludzie, którzy:

Korzyści z inflacji ma również rząd, który dodrukowuje pieniądze i powiększa budżet przez zwiększenie podatków. Jednak wskutek tego zostaje naruszona równowaga między popytem a podażą, wzmaga się tempo inflacji i zubożenie społeczeństwa.

Skutkami dla gospodarki narodowej będzie:

Społeczne skutki inflacji czyli różne grupy społeczne tracą na inflacji w różnym stopniu. Inflacyjny wzrost cen obniża realne dochody przede wszystkim tej części ludności, która pracuje w tzw. sferze budżetowej oraz utrzymuje się ze świadczeń społecznych. Na inflacji tracą wszyscy oszczędzający, szczególnie ci, którzy utrzymują się ze świadczeń społ. i trzymają swoje oszczędności na tzw. czarna godzinę.

Przedsięwzięcia antyinflacyjne:

  1. polityka finansowa - nadrzędnym celem musi być pokrycie wydatków budżetowych dochodami. Ograniczony powinien być deficyt budżetowy.

  2. polityka pieniężno-kredytowa - podporządkowanie wymogowi realności emisji i kreacji pieniądza.

  3. Instrumenty:

Stagflacja, stan gospodarki charakteryzujący się jednocześnie wysokim poziomem inflacji, wysokim bezrobociem i stagnacją gospodarczą. Miernikiem opisującym ten stan jest stopa stagflacji, zwana też stopą ubóstwa, stanowiąca sumę stopy inflacji i stopy bezrobocia.

Bezrobocie: Stan, w którym osoby w wieku produkcyjnym, chcący pracować nie mogą znaleźć zatrudnienia

Siła robocza: Zatrudnieni jak i osoby zarejestrowane jako chcące i będące w stanie podjąć pracę.

Stopa bezrobocia: odsetek siły roboczej, która nie ma pracy, lecz jest zarejestrowana jako chcąca i będąca w stanie pracować.

Rodzaje bezrobocia:

Do najczęstszych przyczyn bezrobocia należą:

Pasywne metody walki z bezrobociem
Na wypłacaniu zasiłku i akcjach humanitarnych. Metody pasywne koncentrują się na łagodzeniu ujemnych skutków bezrobocia, dążą do ograniczenia podaży siły roboczej. Podstawowy instrument tych metod to:

1. Zasiłek - pełniący funkcję rekompensującą ale i motywacyjną; ma chronić bezrobotnych przed pogorszeniem się warunków życiowych i motywować do podjęcia miejsc pracy i stymulować rozwój pracy

2.Zasiłki z funduszu pomocy społecznej.
3. Jednorazowe odszkodowania - dla osób zwolnionych z pracy.
4. Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
5. Przepisy umożliwiające przejście na wcześniejszą emeryturę (ograniczenie podaży).
6. Praca w niepełnym wymiarze (na pół etatu, popularne w Szwecji, gdzie ¼ zatrudnionych tak pracuje).
7. Worksharing - dzielenie pracy między większą liczbę bezrobotnych przez ograniczenie godzin nadliczbowych, skracanie czasu pracy.
8. Wydłużanie czasu urlopów, nauki.
9. Zakaz podejmowania pracy przez cudzoziemców (bardzo restrykcyjne; Niemcy, Japonia).
10. Przepisy ułatwiające wyjazdy za granicę.

Aktywne metody walki z bezrobociem
Polegają na tworzeniu nowych miejsc pracy i stymulowaniu rozwoju

Instrumenty specjalne to:
1. Programy państwowe - tworzenie miejsc pracy, czyli roboty publiczne eliminujące bezczynność bezrobotnych i skracające ich czas oczekiwania na pracę, to przedsięwzięcia organizowane przez państwo, poprawiają stan zagospodarowania kraju.
2. Subsydiowanie zatrudniania - bezpośrednie (pokrywanie części płac) lub pośrednie (ulgi podatkowe proporcjonalne do liczby nowozatrudnionych).
3. Szkolenia zawodowe - kursy, przeszkolenia, doradztwo zawodowe.
4. Stymulowanie rozwoju - małych i średnich przedsiębiorstw przez sprzyjanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych sfer gospodarczych, system zasiłków celowych na zakładanie własnych firm; jest to popularne w krajach wysoko rozwiniętych.'
5. Równoważenie rynku pracy - w układzie regionalnym; aktywna działalność wojewódzkich i regionalnych organów zatrudniania.
Aktywne metody walki mają charakter pro zatrudnieniowy, dają szansę zatrudniania i aktywizacji bezrobotnych, służą głównie wpływaniu na wzrost popytu na siłę roboczą.

Społeczne skutki bezrobocia:Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Socjologia pytania, Politologia umk s1, I rok, Socjologia
marketingnotatki, Politologia umk s1, I rok, Podstawy marketingu
Socjologia pytania, Politologia umk s1, I rok, Socjologia
Ekonomia Skrypt, Politologia UKSW, I rok, Ekonomia A. Dylus
Ekonomia wykłady, Politologia, UMK, I rok, Ekonomia
program studiów, I rok Politologia, UMK
Teoria polityki skryptmini, Politologia, I rok SUM, Teoria Polityki
kallas-skrypt, Politologia, 1 rok UJ
na letni, I rok Politologia, UMK
Iroksp.marketingletni(2), I rok Politologia, UMK
Skrypt 2, prawo UMK 1 rok, prawoznawstwo
Konstytucyjne - skrypt(1), Politologia, 1 rok UJ
MP - skrypt, Politologia, II rok, I sem, Marketing polityczny
doktryny skrypt, Politologia, Politologia II, II semestr I rok, II semestr, myśl polityczna, doktryn

więcej podobnych podstron