opracowane zagadnienia na egzamin, ►► UMK TORUŃ - wydziały w Toruniu, ►► Socjologia, Praca socjalna, Wybrane zagadnienia z filozofii


1. Pedagogika jako filozofia wychowania.


Istotna jest tu AKSJOLOGIA wychowania, zajmująca się teorią wartości edukacyjnych.

Pedagogika- nauka o wychowaniu i nauczaniu. Pedagogika wyrosła na gruncie filozofii. Dopiero od XVII wieku, głównie dzięki J. A. Komeńskiemu pedagogika stała się odrębną i samodzielną dyscypliną naukową, jednak poglądy na wychowanie nawiązują do filozoficznych i ideowych przesłanek swojej epoki.

1/2. Filozofia wychowania, a inne nauki.

Każda teoria wychowania ma związek z filozofią, gdyż wyrosła ona z niej (teoria wychowania z filozofii) i dotyczy:

Filozofia i edukacja:

Działy główne filozofii;

  1. Metafizyka - dyscyplina badająca najogólniejsze własności bytu

  2. Epistemologia- dział filozofii, zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością.

  3. Aksjologia- nauka o wartościach, próba ustalenia jakie zachowanie jest dobre, a jakie złe? Dzieli się na:

Etykę- rozważanie na temat wartości moralnych i zasad moralnego postępowania.

Estetykę- bada wartości związane z pięknem i sztuką

  1. Logika- nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli

Logika dedukcyjna- zajmuje się rozumowaniem, prowadzącym od ogólnych sądów do konkretnych przypadków. ( od ogółów do szczegółów).

Logika indukcyjna- rozumowanie w odwrotnym kierunku, dochodzenie od poszczególnych przypadków do uogólnień. ( od szczegółów do ogółów).

Klasyczny konflikt wartości można opisać na przykładzie różnic zachodzących pomiędzy dwiema teoriami etycznymi:

Obiektywistyczną- dobro jest własnością niezależną od ludzkich ocen, uniwersalną i niezmienną

Subiektywistyczną- o wartościach stanowią osobiste lub grupowe preferencje, które zależą od konkretnych okoliczności czasu i miejsca, wartości są relacyjne czyli kształtujące się pod wpływem syt.

3. Pojęcie kształtowania rozwoju osobistego.

Kształtowanie- świadome i planowane zmiany, nauczanie, formacja, proces.

Rozwojowi osobowości nie sprzyja:

4. Osobowość w procesie wychowania. ( było na egzaminie)

Osobowość- jest zbiorem względnie stałych charakterystycznych dla danej jednostki cech które wpływają na sposób jej zachowania oraz pozwalają różnicować tą jednostkę od innych jednostek. Osobowość dana jest w momencie narodzin, w sposób niezmienny, jednakowo dla wszystkich. Osobowość to godność osobista, ukierunkowania oraz uduchowienie.

Proces wychowania- ciąg działań wychowawczych dla wywołania zamierzonej przemiany osobowości wychowanków.

Na osobowość społeczną jednostki składa się jaźń subiektywna i odzwierciedlona.

- Jaźń subiektywna to jest to, co my sądzimy o samych sobie

- Jaźń odzwierciedlona to co my sądzimy, że inni sądzą na nasz temat.

Indywidualność- zespół cech psychicznych stanowiących osobowość człowieka, oryginalność, swoistość.

5. Ogólna struktura systemu pojęć pedagogicznych

0x08 graphic
0x08 graphic
EDUKACJA

WYCHOWANIE KSZTAŁCENIE

0x08 graphic
Nauczanie uczenie sie

0x08 graphic
0x08 graphic

System oświatowo wychowawczy

7/8. Typy, funkcje autorytetu.

Autorytet- Stosunek międzyosobowy, w którym jedna osoba uznaje wyższość drugiej. Społeczne uznanie, prestiż oparty na cenionych w danym społeczeństwie wartościach.

Wzór- ktoś z kim dana osoba może się fizycznie spotkać (`na wyciągniecie ręki', ktoś obecny)

Wzorzec- nie ma bezpośredniego kontaktu

Autorytet w procesie wychowania:

Typ autorytetu i ich wpływ na wychowanie:

Kryterium 1. (tzw styl wychowania); zakres swobody i przymusu w relacjach między wychowawcą (autorytet: nakazujący, liberalny, demokratyczny).

Kryterium 2. (styl wychowawcy): Indywidualne cechy osobowe wychowawcy stanowią kryterium (autorytet: urzędowy, wzorów osobowych)

K2. STYL WYCHOWAWCY

a) Autorytet urzędowy: powstał w odniesieniu do przedstawicieli władzy urzędowej:

b) Autorytet wzorów osobowych:

Funkcje autorytetu:

  1. modelowanie- przekazywanie cech z jednej osoby na drugą. Rola autorytetu modela:

  1. identyfikacja- proces za pomocą, którego wychowanek stara się unormować swoje zachowanie na wzór zachowania osób dla niego znaczących

  2. imitacja- `coś co naśladuje coś innego', zarażanie swoim zachowaniem, naśladowanie wyglądu i zachowania

Typy autorytetu:

  1. Autorytet nakazujący (stawia na wychowawcę):