Na czym polega metoda chromatografii bibułowej, kosmetologia, chemia kosmetyczna

Pobierz dokument
na.czym.polega.metoda.chromatografii.doc
Rozmiar 148 KB

  1. Na czym polega metoda chromatografii bibułowej?

Chromatografia jest techniką analityczną i preparatywną wykorzystującą rozdzielanie mieszanin substancji na poszczególne składniki, bądź ich grupy (frakcje), dzięki różnicom w zachowaniu się tych składników w układzie dwóch faz, w których jedna nie zmienia swego położenia (faza nieruchoma, stacjonarna), druga zaś porusza się względem pierwszej w określonym kierunku (faza ruchoma, roztwór rozwijający).

Co to są monosacharydy?

Monosacharydy są to węglowodany, które nie ulegają hydrolizie do form prostszych.

0x08 graphic
Ze względu na liczbę atomów węgla można je podzielić na:

0x08 graphic
Ze względu na grupę karbonylową:

0x08 graphic
Wzory strukturalne:

Aldoza / Heksoza

0x08 graphic

Ketoza / Heksoza

0x08 graphic

Aldoza / Pentoza

Co to jest laktoza?

0x08 graphic
Laktoza to cukier mleczny, mlekowy. Jest disacharydem, zbudowanym z
D-galaktozy i D-glukozy. Występuje mleku ssaków.

Bezbarwna substancja stała o temperaturze topnienia 225 °C, rozpuszczalna w wodzie, słabo rozpuszczalna w alkoholu i nierozpuszczalna w eterze. W jelicie cienkim ssaków enzym laktaza rozkłada laktozę na cukry proste, które ulegają absorpcji. Występuje u niemowląt w okresie karmienia piersią, później stopniowo zanika. U części Europejczyków i osób pochodzenia europejskiego dzięki specyficznej mutacji również część osób dorosłych jest w stanie trawić laktozę.


Pobierz dokument
na.czym.polega.metoda.chromatografii.doc
Rozmiar 148 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Na czym polega metoda Vojty
Redoksy i strąceniówka - ściąga, Na czym polega metoda Mohra
Na czym polega aromaterapia, Szkoła PSWIS, Kosmetologia, Semestr II, Aromaterapia
Ćw. 5 Rozdział metodą chromatografii bibułowej - sprawozdanie, Chemia ogólna i nieorganiczna
Na czym polega metoda projektów
Na czym polega metoda dialektyczna według Heraklita z Efezu
Na czym polega iniekcyjna metoda osuszania budynków
NA CZYM POLEGA SYNDROM POABORCYJNY, 5 - SYNDROM POSTABORCYJNY
48 Na czym polega różnica między zmiennymi Lagrangea i zmiennymi Eulera
Laboratorium 1, Na czym polega chaining w JavaScript
Wyjaśnij na czym polega tzw. kwestia homerycka, P-Ż
Na czym polegała hybrydalność polskiego oświecenia, oświecenie(3)
104 Na czym polega Umowa z Schengenid745
na czym polega chip tuning
Procedury?dania sprawoazdania finansowego (na czym polega procedura wiarygodności, zgodności…)x
Na czym polega rozchodzenie się?li dźwiękowej
Na czym polega i jaką funkcję pełni poetyzacja rzeczywistości w Panu Tadeuszu
Na czym polegała przedstawiona przez D Hume’a krytyka konieczno¶ci zwi±zków przyczynowych

więcej podobnych podstron