ZO-WSZYSTKIE-WYKŁADY-RUTKA, Zarządzanie, sem V marketing, Zachowania organizacyjne


Zachowania organizacyjne-WYKŁADY

Przedmiotem nauki o zachowaniach w organizacji jest badanie działań i postaw ludzi w obrębie organizacji oraz uwarunkowań na nie wpływających.

Zadaniem tej nauki jest pozyskiwanie wiedzy w jaki sposób skłonić członków organizacji do efektywnych działań zgodnych z jej interesem.

Aby to zadanie spełnić nauka o zachowaniach w organizacji ma na celu wyjaśnienie i przewidywanie zachowań ludzkich oraz opracowanie zaleceń dotyczących sposobów kontroli nad tymi zachowaniami.

Według Stephen'a P. Robins'a efektywność działań człowieka w organizacji zależy przede wszystkim od:

Wpływ absencji na efektywność funkcjonowania organizacji jest tym większy im mniejsza jest substytucyjność świadczeń osoby nieobecnej.

Im więcej czasu i środków należy przeznaczyć na uzyskanie pożądanych kwalifikacji przez członka organizacji, tym większy negatywny skutek jego fluktuacji.

Postęp technologiczny realizacji produktów powoduje polaryzację oczekiwań wobec członków organizacji, ponieważ:

Wywołuje to tendencję do polaryzowania się oczekiwań wobec zatrudnionych. Zanika zapotrzebowanie na pracę średnio wykwalifikowaną (np. rzemieślniczą, obsługę biurową). Tworzy się bimodalny rynek pracy. Według Robins'a maleje zapotrzebowanie na pracę o wynagrodzeniu 25-40 tys. USD rocznie. Pracownicy o niskich zarobkach są mało lojalni i skłonni do fluktuacji. Jak ich zatrzymać, aby mogli stać się fachowcami wysokiej klasy? (dotyczy osób posiadających średnie wykształcenie)

BIMODALNA SIŁA ROBOCZA

l. pracowników

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
o niskich o wysokich

kwalifikacjach kwalifikacjach

0x08 graphic
6 USD 20 USD stawka godzinowa

Odsetek zatrudnionych o wysoko kwalifikowanych usługach profesjonalnych (dotyczy osób ze średnim wykształceniem) wyniósł w Wielkiej Brytanii w poszczególnych latach:

Czynniki sukcesu sformalizowane

Czynniki niesformalizowane

1 - bez znaczenia 7 - bardzo duże znaczenie

Formalizacja zachowań w organizacji

Kultura organizacyjna - to zbiór norm społecznych i systemów wartości, które są symulatorami zachowań członków instytucji, istotnych dla realizacji określonego celu, zachodzących w czasie i przestrzeni między ludźmi oraz miedzy ludźmi i elementami aparatury.

R. Maclver

Wykład II (lista)

Proces kształtowania się kultury organizacyjnej poprzez standaryzację zachowań

Cel

(formułowanie)

0x08 graphic

kreatywność działań

Sposób

0x08 graphic
0x08 graphic
(obmyślanie)

Metoda

0x08 graphic
(zweryfikowanie sposobu) standaryzacja działań

(ze względu na powtarzalność celu

Przepis formalny warunków i środków działania)

0x08 graphic
(kodyfikacje działań i skutków)

0x08 graphic

Kultura organizacyjna

0x08 graphic
(organizacja rzeczywista)

0x08 graphic
Znaczenie pożądanych

zachowań

0x08 graphic
0x08 graphic
Zachowania standardowe

sformalizowane

zachowania kreatywne

niesformalizowane

0x08 graphic
- sztuki czyste - rzemiosło artystyczne - produkcja jednostkowa - prace przy taśmie

- badania podst. - badania i rozwój - usługi masowe - obsługa procesów aparaturowych

- zarządzanie dużą - praca sztabowa wysokiego - administrowanie - prosta praca biurowa

firmą szczebla

Udział zachowań kreatywnych i standardowych w sukcesie wybranych stanowisk pracy

Możliwość formalizacji zachowań a forma wynagrodzenia

Zgodność co do oczekiwanych działań (wysiłków) i wyników (celów)

Duża

Mała

Wiedza na temat związków miedzy wysiłkiem i wynikami

Kompletna

Zgodność co do celów, które należy osiągnąć oraz tego co należy zrobić, aby je osiągnąć

 • Akord

 • Dniówka zadaniowa

 • Ilość zadań do wykonania w czasie dnia

Nie ma zasady co do celów, choć wiadomo co należy zrobić, aby poszczególne cele osiągnąć

 • Stała pensja

Niekompletna

Zgodność co do celów , które należy osiągnąć, brak wiedzy o tym, co należy zrobić, aby je osiągnąć

 • Prowizja

 • Umowa o dzieło

Nie ma zgody co do celów, choć wiadomo co należy zrobić, aby ją osiągnąć

 • Udziały w zyskach

 • Opcje na akcje

Pryncypał - pracodawca

Akord - prowadzi do indywidualnego wyniku

Wariant I

Wiadomo, co należy zrobić i ile czasu należy poświęcić na wykonanie tego (akord, dniówka zadaniowa) kiedy zależy nam na harmonizacji pracy.

Wariant II

Nie jest się w stanie zidentyfikować wysiłku włożonego, ani relacji pomiędzy wysiłkiem a efektem.

Wkład wysiłku duży, tylko mała wiedza odnośnie związku między wysiłkiem a wynikiem.

Wiadomo, co należy osiągnąć, ale wiedza na temat związku pomiędzy wynikami a strukturą i intensywnością działań, które należy podjąć jest bardzo ograniczona (często nawet nie wiadomo, co należy zrobić, aby osiągnąć cel). Minimalizacja ryzyka podjęcia działań niezgodnych z interesem zleceniodawcy poprzez porównanie wyników w różnych okresach, porównanie wyników różnych realizatorów itp.

Przetarg wykonawcy jest taką formą.

Wariant III

Np. co do urzędników, lekarzy, nauczycieli.

Źle jest czasem wprowadzać procedury mierników (Lidl, szpitale NFZ), bo ludzie zaczynają oszukiwać.

Wiadomo, co należy robić - zostaje to ujęte w procedury. Nie wiadomo natomiast, jakie cele i w jakiej kolejności winny być realizowane. Minimalizacja ryzyka działań niezgodnych z interesem zlecającego poprzez nadzór nad procedurami.

Wariant IV

Np. menedżer, polityk.

Lepiej nie stosować prowizji, wiązki celów. Dla sytuacji niestabilnych, dynamicznie się zmieniających. Ryzyka biorą obie strony.

Systemy oddziaływania na członków organizacji winny opierać się na tworzeniu norm postępowania opartych na świadomości wspólnoty losów, wzajemności uzależnień, konieczności współpracy, wzajemnym zaufaniu.

Koszt motywowania agenta rośnie wraz ze wzrostem trudności oceny trafności podejmowanych decyzji i obserwowania jego wysiłków (zasada informacyjności).

Ważna jest skuteczność. Nie wiemy, jaka jest relacja między nakładem a efektem.

Organizacja pozaformalna to ta część organizacji, która nie nadaje się ująć w zespół norm postępowania ze względu na zmienność warunków i nieokreśloności oczekiwań, co do sposobów i wyników zachowań jej członków.

Wpływanie na organizację pozaformalną może następować przez:

Organizacja całkowita

 1. Potencjalny poziom formalizacji

 2. Pożądany poziom formalizacji

 3. Rzeczywisty poziom formalizacji

0x08 graphic
0x01 graphic

 1. organizacja poddająca się formalizacji

 2. organizacja nie poddająca się formalizacji (organizacja pozaformalna)

 3. organizacja formalna

 4. organizacja niesformalizowana

 5. organizacja formalna (sformalizowana)

 6. organizacja nieformalna

Organizacja formalna to skodyfikowany zestaw obowiązujących wzorców działania i współdziałania ludzi, którego celem jest uzyskanie pożądanego poziomu sprzeczności organizacji instytucji.

Kodyfikacja zachowań członków organizacji (formalizacja) to:

Cele formalizacji

Zadanie opracowania sprawnego systemu wzorców obowiązujących członka organizacji oraz spowodowanie jego przestrzegania będzie spełnione tylko wówczas, gdy:

Fp-Fn>Kf+Kz

Fp - przewidywane pozytywne skutki sformalizowania organizacji

Fn - przewidywane negatywne skutki sformalizowania organizacji

Kf - koszty opracowania wzorów zachowań człowieka w organizacji

Kz - koszty zapewniania postępowania człowieka zgodnego z tymi wzorcami

Zakres badań wpływu regulacji rządowych na funkcjonowanie obszaru regulowanego

Wyszczególnienie: liczba ocen odsetek

W Polsce wymóg ocen regulacji prawnych wprowadzono w 2001 roku. Oceny te podlegają Rządowemu Centrum Logistycznemu, które nie posiada jednak formalnych kompetencji ani nie dysponuje zapleczem do wprowadzenia skutecznego nadzoru.

Skutki niskiej jakości analiz racjonalności formalizacji

Wymóg oceny skutków regulacji formalnych winien być egzekwowany przez kierownictwo organizacji, dzięki czemu zmniejszy się skłonność do niekontrolowanej formalizacji.

Ujemne skutki formalizacji

Jeżeli przepis ma charakter obligatoryjny ( a więc związana jest z nim określona nagroda lub kara), to winien on być tak skonstruowany, aby mógł być przestrzegany i umożliwiał działanie najmniej sprawnego spośród potencjalnych jego adresatów i to w warunkach, które uznawane są za normalne.

Im bardziej szczegółowe są przepisy, tym łatwiej członkowi organizacji stwierdzić, że daje z siebie więcej niż organizacja wymaga jako minimum. Tym częściej może domagać się nagrody w postaci dodatkowych świadczeń.

Reakcja na nieprzestrzeganie przepisów polegająca na mnożeniu przepisów oraz ich uszczegółowieniu prowadzi do „rozpędzenia błędnego koła formalizacji”.

Organizacja niesformalizowana obejmuje ona te cele, zadania, stosunki wewnątrzorganizacyjne oraz sposoby zachowań, które świadomie pozostawiono poza procesem formalizacji (nie sformalizowano).

Organizacja nieformalna to przejawy odstępstw od zaprojektowanej organizacji formalnej.

Organizacja rzeczywista to faktycznie funkcjonująca część zaprojektowanej organizacji formalnej, organizacja nieformalna, organizacja niesformalizowana i organizacja pozaformalna.

Organizacją nierzeczywistą są natomiast nieprzestrzeganie składniki organizacji formalnej, jak np. faktycznie nie wykonywane zadania ujęte w zakresach czynności, nie realizowane punkty procedury działania, zmienione kolejności faz procesu decyzyjnego itp. Tak rozumiana organizacja nierzeczywista nazywana jest także dosadniej fikcją organizacyjną.

Optimum formalizacji

0x08 graphic
0x01 graphic

X1, X2 - poziom formalizacji instytucji A i B

Władza w organizacji:

Władza jest definiowana jako faktyczna możliwość wywierania wpływu. O osobach, które posiadały faktyczną możliwość powodowania, aby inni zachowywali się zgodnie z ich zamiarem, mówimy, iż posiadają władzę.

Ingeruj ale nie interweniuj.

Władza kierownictwa- opiera się na bezpośrednim kontrolowaniu rzeczy i wartości, które inni cenią, albo na dysponowaniu środkami ( np. uzdolnieniami, uprawnieniami, koncesjami i środkami produkcji), które umożliwiają osiągnięcie tych rzeczy i wartości.

Zgodzić się więc trzeba zatem, ze stwierdzeniem L. Kolarskiej, że „władza stanowi cechę pewniej relacji między ludźmi, a nie atrybuty danego człowieka. Atrybuty te bowiem mogą stać się źródłem władzy tylko w ściśle określonych warunkach.

Wymiary władzy w organizacji:

Władza w organizacji działa zespołowego może być opisana w 3 wymiarach:

 1. WAGA władzy to poziom prawdopodobieństwa, że B zachowa się w sposób pożądany przez A. Inaczej mówiąc, jest to poziom zdeterminowania zachowań B przez sprawującego władzę A.

 2. ZASIĘG władzy to liczba jednostek B-osób lub zbiorowości , których zachowanie zostało zdeterminowane przez A.

 3. ZAKRES władzy to liczba tych zachowań B, które zostały zdeterminowane przez A.

Wielkość (wymiar ) władzy posiadanej przez osobę A nad osobą B jest:

Aby osoba lub grupa osób podporządkowała się ośrodkom sprawowania władzy muszą być spełnione następujące wymagania:

Podporządkowanie się sprawującemu władzę wynika z przekonania, że dzięki temu:

Źródłem zagrożeń lub zachęt może być więc sprawujący władzę lub otoczenie w jakim działają podwładni ( poddani władzy ).

Uruchomienie zagrożeń oraz zachęt przez sprawującego władzę wiąże się najczęściej z dużymi nakładami.

Gdy źródłem zagrożeń lub zachęt jest otoczenie, zadaniem sprawującego władzę jest wskazanie jak uniknąć tych pierwszych lub jak spożytkować te drugie. Pozytywna weryfikacja tych umiejętności rodzi autorytet sprawującego władzę.

Autorytet to zdolność do sprawowania władzy bez konieczności osobistego kreowania zagrożeń lub zachęt.

Tak ukształtowany autorytet tworzy następujące rodzaje władzy:

CHARYZMA

Słowo charyzma pochodzi z greki i oznacza łaskę. Pierwotnie chodziło o dary łaskawych bogów udzielane pojedynczym wyznawcom dla dobra całej społeczności.

Rodzi się sytuacja kryzysu. Najlepszą definicją pozostaje ta stworzona przez Maxa Webera. Charyzma oznacza posiadanie przez jakąś osobę niezwykłych sił, niedostępnych zwykłym osobom. Wg Webera charyzma jest cechą przypisaną. Jest całkowicie nieważne czy jednostka wyposażona w charyzmę będzie naprawdę wyjątkowa. Podstawowej wagi nabiera natomiast fakt, że pewna liczba osób przypisuje jednostce niezwykłe cechy i dlatego powierza jej jakąś misję.

Co może skłonić grupę osób do powierzenia własnych losów jednemu człowiekowi ?

W zasadzie tylko sytuacja niezwykła lub kryzys. Coś, wobec czego członkowie grupy są niezdolni do podjęcia adekwatnych działań. W tym momencie może pojawić się ktoś, komu sprzyjają okoliczności i kto sądzi, że zna właściwe rozwiązanie.

Grupa obdarza nowego przywódcę pewnym zaufaniem, które będzie wzrastało odpowiednio do tego, w jakim stopniu jego strategia odniesie sukces. Wokół lidera powstaje nowa elita, rodzaj arystokracji, która identyfikuje się z przywódcą i która dyktuje grupie nowe normy i wartości.

W zasadzie charyzma nie jest odporna na niepowodzenie i rutynę. Nawet wtedy, kiedy charyzmatyczny przywódca osiągnął już wszystkie swoje wielkie cele i umocnił swoją władzę, ryzyko utraty charyzmy jest duże.

Oto jedna z przyczyn dla których umocniony w swojej władzy przywódca stoi przez koniecznością wyznaczania nowych celów, kreowanie nowych wrogów, utrzymanie, jak długo tylko można, wyjątkowości sytuacji, w której działa.

Charyzmatyczny przywódca, którego spotykają powtarzające się niepowodzenia, prawie automatycznie staje się kozłem ofiarnym. W uczuciach ludzi zaczynają pojawiać się stłumione dotąd uczucia złości i wrogości.

Przywództwo.

polega przede wszystkim na wywoływaniu wśród członków zespołu takich stanów emocjonalnych, które skłaniają ich do zaangażowanego współdziałania przy tworzeniu i realizowaniu wspólnych misji, celów i zadań.

Wymiary przywództwa:

Hipoteza 1

Im w większym stopniu jednostka radzi sobie z niepewnością, tym większa jest jej władza w organizacji

Hipoteza 2

Im mniejsza substytucyjność działalności danej jednostki, tym większa jej władza w organizacji. Tym trudniej bowiem zastąpić ją inna jednostką

Hipoteza 3a

Im częściej i w większym zakresie występuje zapotrzebowanie na świadczenia danej jednostki, tym większa jej władza w organizacji. Przy incydentalności świadczeń władza jest mniejsza.

Hipoteza 3b

Im większa natychmiastowość skutków zaburzeń pracy danej jednostki, tym większa jest jej władza w organizacji.

Hipoteza 4

Im więcej powiązań kontroluje dana jednostka, tym większa jej władza.

Style Kierowania

STYL KIEROWANIA - zespół metod oddziaływania na podwładnych, które mają ich skłonić do działań oczekiwanych przez kierującego

Poprzez stosownie określonego stylu kierowania zmierza się do:

 1. ukierunkowania działań podwładnych zgodnie z zamiarem kierującego,

 2. pobudzenia podwładnych do podejmowania wysiłków zmierzających do osiągnięcia postawionych celów.

POTENCJALNY STYL KIEROWANIA to pogląd kierującego na to jakimi metodami winien on oddziaływać na podwładnych w momencie gdy rozpoczyna z nimi pracę.

RZECZYWISTY STYL KIEROWANIA to skorygowany przez kierującego styl potencjalny, ze względu na postawione mu cele oraz warunki ich realizacji.

Styl kierowania charakteryzują:

 1. Zakres interwencji w pracę podwładnych:

0x08 graphic
0x08 graphic
Zbieranie informacji opracowanie wariantów wybór wariantów

1 2 3

V.H. Vroom i P.H Yetton zaproponowali analizę następujących problemów:

 1. Kryteria i sposób oceny kierownika jako czynniki wyboru poziomu uspołecznienia procesu decyzyjnego.

W grupie czynników nazwanych „ kryteriami i sposobami oceny kierownika - decydenta” należy wymienić:

Poziom tolerancji ryzyka w organizacji.

Problem wielości ośrodków władzy.

Jeżeli w danej organizacji kierownik za daną sprawę ponosi odpowiedzialność ponad więcej niż jedną instancję, przy czym każda z nich kieruje się innymi kryteriami oceny, nie jest on skłonny do uspołecznienia procesu decyzyjnego. Daleko posunięta sprzeczność wytycznych ośrodków decyzyjnych prowadzi najczęściej do instruktażowego stylu kierowania.

Problem jednoznaczności, stabilności oraz zgodności kryteriów rzeczywistych z formalnymi.

Tylko wówczas, gdy kryteria wyszczególnione w kodeksach etycznych, misjach i strategiach organizacji, w regulaminach i procedurach są zgodne z faktycznie stosowanymi jest szansa, że kierownik będzie skłonny do włączenia podwładnych w proces decyzyjny.

Problem fragmentaryczności i krótkiego horyzontu oceny kierownika.

Nacisk na doraźność rozwiązania problemów cząstkowych prowadzi do preferencji autokratycznych sposobów podejmowania decyzji. Kierownicy poszukują tego co jest sprawdzone a nie tego co oryginalne ale niepewne.

 1. Umiejętności kierownicze jako czynnik wyboru poziomu uspołecznienia procesu decyzyjnego.