Pytania z prawa i ekonomii, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ############################, A notatki


PYTANIA Z PRAWA I EKONOMII:

 1. Co to jest ekonomia?

Jest to nauka zajmująca się zachowaniem podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystania ograniczonych zasobów, które mogą być w rozmaity sposób zastosowane w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji.

 1. Pojęcie rzadkości.

Jest to takie zjawisko w którym chęci i potrzeby indywidualne oraz społeczne przewyższają możliwości ich zaspokajania przy dostępnych zasobach.

 1. Pojęcie kosztu alternatywnego.(koszt utraconych korzyści)

Jest to utrata wartości jaką można byłoby uzyskać w wyniku przeznaczenia ograniczonych zasobów do wytwarzania innych dóbr lub usług.

 1. Podstawowe grypy zasobów.

Ziemia, praca, kapitał.

 1. Wymień różne rodzaje rynków.

Podział z punktu widzenia zasięgu geograficznego:

Podział ze względu na swobodę dokonywania transakcji:

 1. Pojęcie popytu.

Jest to funkcja przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną danego dobra a ilością jaką konsumenci chcą i mogą nabyć w określonym czasie przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację rynkową.

 1. Krzywa popytu. (rysunek)

0x01 graphic

 1. Pojęcie podaży.

Jest to ilość dóbr oferowana na rynku przez producentów przy określonej cenie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację rynkową.

 1. Krzywa podaży. (rysunek)

0x01 graphic

 1. Jak kształtuje się cena równowagi? (rysunek)

0x01 graphic

 1. Pojęcie PKB i PNB.

PKB - produkt krajowy brutto - to wartość produkcji dóbr materialnych i usług wytworzonych w gospodarce w ciągu roku na terenie danego kraju. (dochód kraju)

PNB - produkt narodowy brutto - suma dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju bez względu n a miejsce ich zamieszkania.

 1. Pojęcie bezrobocia.

Osoba bezrobotna to osoba w wieku poprodukcyjnym, która jest zdolna i gotowa do podjęcia pracy na typowych warunkach występujących w gospodarce oraz pozostająca bez pracy pomimo podjęcia poszukiwań pracy.

 1. Typy bezrobocia.

 1. Pojęcie inflacji.

Jest to wzrost przeciętnego poziomu cen.

 1. Pojęcie podmiotu gospodarczego i jego rodzaje - przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe, państwo.

 2. Czym jest gospodarstwo domowe?

Jest to przeciętny konsument.

 1. Rodzaje przedsiębiorstw z punktu zatrudnienia ilości osób.

 1. Pojęcie małego przedsiębiorstwa.

Jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 100 osób.

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej - URZĄD GMINY.

Udajemy się tam aby uzyskać dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej - BANK.

Udajemy się tam aby założyć firmowe konto bankowe.

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej - URZĄD SKARBOWY.

Udajemy się tam aby zgłosić fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dokonać wyboru formy opodatkowania. Kolejną decyzją jaka podejmujemy jest kwestia bycia płatnikiem VATu. Jeżeli zdecydujemy się płacić VAT to będziemy mogli odliczać sobie całą kwotę VATu od zakupów realizowanych na rzecz firmy.

 1. Podejmowanie działalności gospodarczej - ZUS.

Udajemy się tam aby zgłosić fakt rozpoczęcia, prowadzenia działalności gospodarczej. Dokonujemy tego na specjalnych drukach (np. ZUA). W momencie zatrudniania pracownika również zgłaszamy ten fakt do ZUS.

 1. Wymień formy umów o pracę.

 1. Pojęcie podatku VAT (podstawowa stawka to 23%).

Jest to podatek od wartości dodanej.

 1. Wymień formalne źródła prawa.

 1. Pojęcie wykładni prawa.

Interpretacja prawa; jest to zespół czynności zmierzających do ustalenia właściwej treści norma prawnych zawartych w przepisach.

 1. Osoba fizyczna - osoba prawna.

Osoba fizyczna - to każdy człowiek.

Osoba prawna - jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna która zgodnie z obowiązującymi przepisami może występować jako samodzielny pomiot prawa cywilnego.

 1. Pojęcie prawa i moralności.

Prawo - jest to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym. Prawo jest zbiorem uporządkowanym.

Moralność - jest to ukształtowany w procesie długotrwałego rozwoju społeczeństwa zespół norm postępowania według których ocenia się określone zachowania jako dobre lub złe.

 1. Co oznacza skrót BHP?

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy.

 1. Pojęcie zdarzenia prawnego.

Jest to zdarzenie pociągające za sobą powstanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego.

 1. Wymień przesłanki wykluczające możliwość zawarcia małżeństwa.

 1. Podaj podstawowe zasady dziedziczenia ustawowego.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
pytania na egzamin, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###############
proces pielegnowania oiom - praktyka gs-1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN M
modu- 4, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu++ę 8A, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
modul 5, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu++ę 10, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #######################
Notatki z polityki społecznej, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ####
Personalizm jako postawa wobec cz ĂŠowieka, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN
KONTRAKT SOCJALNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ################
HIGIENA OTOCZENIA test, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########
modu- 8B, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #########################
modu- 6, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 1, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 3, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
modu- 7, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ##########################
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN USTNY, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY #####
UNICEF, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZNY ###########################
Zasady Medycyny Ratunkowej na wesoło, SZKOŁA- TECHNICY★ ############################, OPIEKUN MEDYCZ

więcej podobnych podstron