klima pytania, 32, 33, 34, 32


32. Rodzaje centralnych układów klimatyzacyjnych (schematy ideowe rozmieszczenia urządzeń)

Klimatyzacja centralna:

-naziemna,

-podziemna,

-kombinowana,

Rozróżnia się nastę-pujące rodzaje cen-tralnych układów:

* układy centralne z ziębiarkami z amonia-kiem lub freonem R 22 chłodzące wodę wyko-rzystywaną następnie w chłodnicach powietrza

* układy centralne z wytwarzaniem lodu, który jest chłodziwem pośrednim

* układy centralne z ziębiarkami na powie-rzchni, które chłodzą wodę technologiczną

0x01 graphic

Rys.1. Centr sys klim z ziębiarkami rozmieszczonymi na powierzchni:

a-ziębiarka,b-chłodnia kominowa,c-wysoko-ciśnieniowy wymiennik ciepła,d-chłodnice powietrza

0x01 graphic

Rys.2. Centr sys klim kopalni z zię-biarkami rozmiesz-czonymi na dole i z powierzchniową chłodnią wody odbierającej ciepło od skraplaczy

a-ziębiarka,b-parownik chłodzący wodę obiegu dołowego (który na rys nie jest wy-kreślony),c-wysokociś-nieniowy wymiennik ciepła,d-chłodnia kominowa

0x01 graphic

Rys.3. Centr sys klim kopalni z ziębiarkami na dole i z wyparną chłodnią wody w prą-dzie zużytego powietrza

a-ziębiarka,b-dołowy obieg wody zimnej,c-wodna chłodnica po-wietrza,d-obieg wody chłodzącej skraplacz,e-wyparna chłodnia wody w prądzie zużytego po-wietrza,f-szyb wyde-chowy

0x01 graphic

Rys.4. Centr sys klim kopalni z ziębiarkami umieszczonymi na powierzchni i na dole

a-ziębiarka na dole,b- wysokociśnieniowy wymiennik ciepła,c- obieg dołowy zimnej wody,d-wodna chłodni-ca powietrza,e-opływ skraplacza ziębiarki dołowej,f-wstępna chłodnia wody,g-zię-biarka na powierz-chni,h-wieżachłodnicza

33.Chłodnice powietrza - zasada działania

-chł. przeponowe

-bezprzeponowe

-kombinowane

W systemach klimatyzacyjnych o działaniu bezpośrednim chłodnicą przeponową powietrza jest parownik natomiast w układach o działaniu pośrednim stosuje się wodne chłodnice powietrza. W chłodnicy powietrza o działaniu bezpośrednim kierunki przepływu chłodzonego powietrza i czynnika chłodnicze-go powinny być zgod-ne.Przy przeciwnych kierunkach mogą wys-tąpić oscylacje w pracy termostatycznego za-woru dławiącego i w związku z tym wahania mocy chłodniczej paro-wnika. Maksymalną długość wężownicy wymienni-ka zwykle wyznacza się przy założeniu, że do-puszczalne zmiany temperatury wrzenia w parowniku, związane ze spadkiem ciśnienia, nie powinny przekraczać 4-5 K. W związku z tym straty ciśnienia w wę-żownicy nie przekroczą 50-80 kPa. Aby zmniej-szyć opory przepływu czynnika chłodniczego i odpowiadający im spadek hydrauliczny stosuje się rozdzielnie strugi między równole-gle połączone

przewody. Rozdzielacz zamontowany jest za zaworem regulacyj-nym. Stosunek mas strumienia chłodzonego i strumienia przepływa-jącego w nie zmienio-nym stanie zależy od konstrukcji chłodnicy (tj. od liczby rzędów rurek, podziałki żeber, stopnia ożebrowania).

34.Chłodnia wyparna wody - zasada działania

Chłodnie wyparne są wymiennikami ciepła przeznaczonymi do chłodzenia wody przez wymianę ciepła i masy. Skraplacze i inne apara-ty ziębiarek,z których odprowadzane jest ciepło,zwykle chłodzo-ne są wodą.W klimaty-zacji chł. wyparne wy-korzystywane są do od-bioru ciepła transporto-wanego przez wodę chłodzącą skraplacz, która jest czynnkiem pośredniczącym w transporcie ciepła od ziębiarki do otoczenia. Z reguły wymaga to zbudowania zamknię-tego systemu z chło-dziwem krążącym w obiegu między skrapla-czem a chłodnią.W przypadku,gdy chło-dnia znajduje się na powierzchni, otocze-niem jest powietrze atmosferyczne.W przypadku chłodni znajdującej się na dole ,cieplo wymieniane jest między wodą i prądem zużytego powietrza. Podziemne chłodnie wody na ogół stosuje się w systemach klima-tyzacji z ziębiarkami rozmieszczonymi na dole,na poziomie eks-ploatacji złoża.W wa-runkach panujących w kopalni ciepło odbiera-ne od skraplacza prze-kazywane jest do po-wietrza o wysokiej tem-peraturze i wilgotności. Stwarza to niekorzystne warunki do wymiany ciepła między wodą a powietrzem. Moce cieplne wyparnych chł. wody w przybliżeniu równe są mocy chłodniczej ziębiarek powiększonej o moce ich sprężarek.


32. Rodzaje centralnych układów klimatyzacyjnych (schematy ideowe rozmieszczenia urządzeń)

Klimatyzacja centralna:

-naziemna,

-podziemna,

-kombinowana,

Rozróżnia się następujące rodzaje centralnych układów:

* układy centralne z ziębiarkami z amoniakiem lub freonem R 22 chłodzące wodę wykorzystywaną następnie w chłodnicach powietrza

* układy centralne z wytwarzaniem lodu, który jest chłodziwem pośrednim

* układy centralne z ziębiarkami na powierzchni, które chłodzą wodę technologiczną

0x01 graphic

Rys.1. Centr sys klim z ziębiarkami rozmieszczonymi na powierzchni:

a-ziębiarka,b-chłodnia kominowa,c-wysoko-ciśnieniowy wymiennik ciepła,d-chłodnice powietrza

0x01 graphic

Rys.2. Centr sys klim kopalni z ziębiarkami rozmieszczonymi na dole i z powierzchniową chłodnią wody odbierającej ciepło od skraplaczy

a-ziębiarka,b-parownik chłodzący wodę obiegu dołowego (który na rys nie jest wy-kreślony),c -wysokociśnieniowy wymiennik ciepła,d-chłodnia kominowa

0x01 graphic

Rys.3. Centr sys klim kopalni z ziębiarkami na dole i z wyparną chłodnią wody w prądzie zużytego powietrza

a-ziębiarka,b-dołowy obieg wody zimnej,c-wodna chłodnica powietrza, d-obieg wody chłodzącej skraplacz, e- wyparna chłodnia wody w prądzie zużytego powietrza, f-szyb wydechowy

0x01 graphic

Rys.4. Centr sys klim kopalni z ziębiarkami umieszczonymi na powierzchni i na dole

a-ziębiarka na dole,b- wysokociśnieniowy wymiennik ciepła,c- obieg dołowy zimnej wody,d-wodna chłodnica powietrza,e-opływ skraplacza ziębiarki dołowej,f-wstępna chłodnia wody,g-ziębiarka na powierzchni,h-wieża chłodnicza

33.Chłodnice powietrza - zasada działania

-chł. przeponowe

-bezprzeponowe

-kombinowane

W systemach klimatyzacyjnych o działaniu bezpośrednim chłodnicą przeponową powietrza jest parownik natomiast w układach o działaniu pośrednim stosuje się wodne chłodnice powietrza. W chłodnicy powietrza o działaniu bezpośrednim kierunki przepływu chłodzonego powietrza i czynnika chłodnicze-go powinny być zgodne. Przy przeciwnych kierunkach mogą wystąpić oscylacje w pracy termostatycznego zaworu dławiącego i w związku z tym wahania mocy chłodniczej paro-wnika. Maksymalną długość wężownicy wymiennika zwykle wyznacza się przy założeniu, że dopuszczalne zmiany temperatury wrzenia w parowniku, związane ze spadkiem ciśnienia, nie powinny przekraczać 4-5 K. W związku z tym straty ciśnienia w wężownicy nie przekroczą 50-80 kPa. Aby zmniejszyć opory przepływu czynnika chłodniczego i odpowiadający im spadek hydrauliczny stosuje się rozdzielnie strugi między równolegle połączone

przewody. Rozdzielacz zamontowany jest za zaworem regulacyjnym. Stosunek mas strumienia chłodzonego i strumienia przepływającego w nie zmienionym stanie zależy od konstrukcji chłodnicy (tj. od liczby rzędów rurek, podziałki żeber, stopnia ożebrowania).

34.Chłodnia wyparna wody - zasada działania

Chłodnie wyparne są wymiennikami ciepła przeznaczonymi do chłodzenia wody przez wymianę ciepła i masy. Skraplacze i inne aparaty ziębiarek,z których odprowadzane jest ciepło,zwykle chłodzone są wodą.W klimatyzacji chł. wyparne wykorzystywane są do odbioru ciepła transportowanego przez wodę chłodzącą skraplacz, która jest czynnikiem pośredniczącym w transporcie ciepła od ziębiarki do otoczenia. Z reguły wymaga to zbudowania zamkniętego systemu z chłodziwem krążącym w obiegu między skraplaczem a chłodnią. W przypadku,gdy chłodnia znajduje się na powierzchni, otoczeniem jest powietrze atmosferyczne.W przypadku chłodni znajdującej się na dole ,ciepło wymieniane jest między wodą i prądem zużytego powietrza. Podziemne chłodnie wody na ogół stosuje się w systemach klimatyzacji z ziębiarkami rozmieszczonymi na dole,na poziomie eksploatacji złoża.W warunkach panujących w kopalni ciepło odbierane od skraplacza przekazywane jest do powietrza o wysokiej temperaturze i wilgotności. Stwarza to niekorzystne warunki do wymiany ciepła między wodą a powietrzem. Moce cieplne wyparnych chł. wody w przybliżeniu równe są mocy chłodniczej ziębiarek powiększonej o moce ich sprężarek.
Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 opracowane pytania egzamin historia wychowania
zagadnienia wspolczesna 32 33 34, Poezje Tadeusza R+-+ąewicza
zagadnienia wspolczesna 32 33 34, Poezje Tadeusza R+-+ąewicza
HLP - oświecenie - opracowania lektur, 28. Jan Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie, dni 29, 30,
k) Odpowiedzi na pytania1,32,33
31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39
32 33 34 35 wielki format
31,32,33,34 doc
Podstawy zarządzania pytania 1-32, WSM Kawęczyńska semestr II, PODSTAWY ZARZĄDZANIA WYKŁAD
ekonomia rozwoju pytania, 32, 32
Odlewnictwo pytania(32)+odpowiedzi Z Ignaszak
Pytania 32 i 11, fizjoterapia
pytanie 32, Zarządzanie i marketing
odpowiedzi na pytania 32-38, PG Budownictwo, sem. 6 BWM, Fundamentowanie Budowli Hydrotechnicznych
czw TP pytania) 32
pytania 32
33 34

więcej podobnych podstron