Rodzina jako podstawowa grupa społeczna, Rodzina jako podstawowa grupa społeczna


Rodzina jako podstawowa grupa społeczna

0x01 graphic
Definicja rodziny

Rodzina jest najmniejszą, najstarsza i najpowszechniejszą formą życia społecznego. Rodzinę tworzą mężczyzna i kobieta, połączeni węzłami małżeńskimi, ich dzieci oraz krewni z obu stron.

 

Struktura rodziny

Struktura rodziny składa się z dwóch części:

Rodzina jest podstawowa komórką społeczną, która w znaczeniu historycznym podlega zmianom. Podczas badań przeprowadzonych wśród Polaków na temat wartości, rodzina znalazła się na drugim miejscu, po zdrowiu.

 

Funkcje rodziny:

Problemy rodziny:

Problemy współczesnej rodziny mają różnorodny charakter. Mogą pojawić się zjawiska patologiczne takie jak alkoholizm, bezrobocie, czy konflikty pokoleniowe. Poważnym zagadnieniem jest zanik więzi rodzinnych wywołany emigracją zarobkową rodziców lub jednego z nich. Kryzys współczesnych rodzin przejawia się w:

Rodzaje rodziny:

Rodzina nuklearna - oznacza, że tworzą ją dwa pokolenia tj. rodzice i dzieci. Z czasem usamodzielnione dzieci pozostawiają rodziców samych, co stwarza poważne problemy socjalne - opieki nad ludźmi starszymi. Dlatego też szybko rozwija się geriatria - dziedzina medycyny zajmującej się osobami w podeszłym wieku. W społeczeństwach Europy i Ameryki Północnej pojęcie rodziny nuklearnej jest coraz bardziej powszechne.

 

Rodzina wielopokoleniowa - jest rodziną tradycyjną, obejmującą kilka pokoleń. Występuje najczęściej w społeczeństwach słabo rozwiniętych.

 

Socjologowie rozróżniają kilka typów rodzin. W zależności od kryterium klasyfikacji wyróżniamy rodziny:

Rodzina w świetle prawnym

Stosunki rodzinne podlegają określonym normom prawa moralnego, obyczajowego

i religijnego. Stosunki te reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze. Źródłem prawa rodzinnego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony 25 lutego 1964 roku (wraz ze zmianami).

 

Wstąpienie w związek pomiędzy mężczyzną i kobieta podlega legalizacji tzn. prawu wewnętrznemu Kościoła lub związków wyznaniowych, dokonuje się w obecności duchownego, który stwierdza iż oświadczenie woli współmałżonków zostało złożone w jego obecności. W Polsce regulacje prawne przy zawieraniu związków małżeńskich zapewnia Konkordat podpisany pomiędzy państwem a Kościołem w dniu 28 lipca 1993 roku.

 

Rodzina na mocy orzeczenia sądu może przyjąć dziecko obce, krewne lub powinowate na warunkach przysposobienia, czyli adopcji.

 

Przeszkody w zawarciu małżeństwa:

Ustanie małżeństwa następuje w wyniku śmierci (uznanie za zmarłego) jednego z współmałżonków lub rozwodu.

Małgorzata Grządziel http://www.wosna5.pl/rodzina_spoleczenstwo

Człowiek jako istota społeczna

0x01 graphic
Człowiek jest istotą społeczną. W społeczeństwie realizuje swoje podstawowe potrzeby np. bezpieczeństwa, przynależności, szacunku, samorealizacji i rozwoju. Istnieją trzy główne koncepcje, kształtujące człowieka jako istotę społeczną:

 Według koncepcji behawiorystycznej, środowisko, w którym żyje człowiek kształtuje go przez odpowiedni system kar i nagród. System ten wpajają określone zasady i formy zachowania.

 Według koncepcji psychoanalitycznej, człowiek sam kieruje się własnymi potrzebami i popędami, które decydują o jego zachowaniu.

 Według koncepcji humanistycznej zarówno środowisko zewnętrzne jak i wewnętrzne ma wpływ na jego zachowanie, jednak ostatecznie działanie wypływa z przemyśleń i posiadanych wartości.

 

Pomiędzy ludźmi występują tzw. interakcje społeczne, w wyniku których kształtuje się osobowość i tożsamość jednostki. Interakcje społeczne mogą być traktowane jako wymiana i gra oraz jako komunikowanie się.

Człowiek od momentu urodzenia podlega socjalizacji, czyli procesowi kształtowania, w wyniku którego staje się członkiem określonej społeczności. W trakcje socjalizacji, która w największym stopniu dotyczy dzieci i młodzież (socjalizacja pierwotna) jednostka przyswaja sobie:

 Proces socjalizacji wtórnej dotyczy dorosłego osobnika i trwa do końca życia. W wyniku socjalizacji wtórnej człowiek modyfikuje wcześniej poznane wzorce i role społeczne, zdarza się, że nawet niektóre z nich lub wszystkie odrzuca. Wśród procesów oddziaływania społeczeństwa na jednostkę znane jest zjawisko resocjalizacji, czyli powrotu do odrzuconych norm i wartości, tj. ponownej socjalizacji.

 Funkcje socjalizacji:

Jednym z ważnych elementów człowieka jest jego osobowość, w skład której wchodzi:

Małgorzata Grządziel

Grupa społeczna to zbiorowość licząca trzy lub więcej osób, powiązanych ze sobą więzami i zależnościami o względnie trwałym charakterze.

Cechy grupy:

Rodzaje grup społecznych i ich charakterystyka

0x01 graphic
1. Ze względu na sposób zorganizowania:

 

Grupy formalne

Cechy grup formalnych:

Przykłady grup formalnych:

Grupy nieformalne

Cechy grup nieformalnych:

Przykłady grup nieformalnych:

2. Ze względu na charakter członków:

 

Grupy zamknięte (ekskluzywne)

Cechy grup zamkniętych:

Przykłady grup zamkniętych:

Grupy otwarte (inkluzywne)

3. Ze względu na wielkość grupy:

 

Grupy małe

Cechy grup małych:

Przykłady grup małych:

Grupy duże

Cechy grup dużych:

Przykłady dużych grup:

4. Ze względu na rodzaj więzi:

 

Grupy pierwotne (naturalne)

Cechy grup pierwotnych:

Przykłady grup pierwotnych:

Grupy wtórne (tworzone sztucznie)

 

Cechy grup wtórnych:

Przykłady grup wtórnych:

Socjologowie odróżniają, oprócz wymienionych, jeszcze inne podziały np.: na grupy krótkotrwałe i trwałe. Jest to uzależnione od trwałości więzi, np. grupa żołnierzy przebywających w jednostce wojskowej.

Skutki przynależności do grupy:

Współczesne transformacje społeczne

0x01 graphic
Na przełomie lat 80. i 90. XX w, w Europie środkowo-wschodniej doszło do obalenia systemu komunistycznego, rozpoczął się proces budowy państw demokratycznych. Zjawisko to nie ominęło społeczeństwa polskiego, w którym doszło do wielu poważnych zmian. Tzw. transformacja ustrojowa spowodowała również transformację społeczną. Zapoczątkowane wówczas zmiany mają charakter demograficzny.

 

Wśród zjawisk strukturalnych występujących współcześnie obserwujemy m.in.

 

Kolejnym zjawiskiem jest starzenie się społeczeństwa. Przyczyny tego tkwią w następujących czynnikach:

Proces starzenia się społeczeństwa wymaga podjęcia poważnych kroków w stronę geriatrii, a do dziś był to zaniedbany dział medycyny oraz opracowania właściwego procesu wypłacania świadczeń emerytalnych.

 

Obecnie obserwujemy również zjawisko emigracji, która objęła głównie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Dziś wylicza się, że w latach 1998-2000 proces imigracji i emigracji objął ok. 38 tys. osób.

Małgorzata Grządziel

Ubóstwo

0x01 graphic
Transformacja ustrojowa Polski po 1989 roku spowodowała zmiany w strukturze społeczeństwa. Pojawiło się rozwarstwienie, które wyłoniło grupę najbiedniejszych obywateli. Częstą przyczyną ubóstwa stało się bezrobocie, bezdomność połączona z bezradnością. Dziś problem ubóstwa nie jest dokładnie przebadany, dlatego niektórzy uważają, że dosięga ok. 30% społeczeństwa, inni podają wskaźnik 11%. Analitycy dla określenia zjawiska często używają dwóch wskaźników tj. minimum socjalne i minimum egzystencji.

 

 

Państwo wykształciło system pomocy społecznej, której zadaniem jest m.in. opieka nad ludźmi z ubogich środowisk. Instytucje charytatywne świeckiei kościelne również prowadzą swoje akcje w opisywanych środowiskach.

Bezrobocie

0x01 graphic
Pojęciem tym określa się stan nadwyżki osób zdolnych do podjęcia pracy w stosunku do liczby wolnych miejsc. W okresie PRL istniało bezrobocie ukryte, natomiast po 1989 roku i przystąpieniu do realizacji gospodarki wolnorynkowej w Polsce zjawisko stało się jawne i do 2006 roku stale rosło. W marcu 2007 stopa bezrobocia wynosiła 14,4%.

 

Bezrobocie może przyjmować różny charakter np:

W Polsce mówimy również o bezrobociu rejestrowanym, czyli obejmującym osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy i pobierające zasiłek. W 2005 roku było ich 12,5%.

 

Zjawisko bezrobocia w większym stopniu dotyczy kobiet niż mężczyzn z powodu większej nie dyspozycyjności, spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci. Mimo, że pod względem wykształcenia bezrobotnym może być każdy, to jednak bezrobotnych z wykształceniem wyższym jest mniej. W 2005 roku ok. 32% bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zawodowym.

 

Jeśli chodzi o topografię bezrobocia, warto zauważyć, iż największy wskaźnik dotyka terenów rolniczych, np. w 2006wskaźnik bezrobocia w woj. warmińsko - mazurskim wynosił 28%. Najniższy stopień odnosi się do rejonów uprzemysłowionych, np. również w 2006r w woj. mazowieckim wskaźnik wynosił 14,1%. Państwo podejmuje walkę z bezrobociem np. poprzez interwencjonizm, edukację, czy rozwój gospodarczy.

Patologie społeczne

0x01 graphic
Patologie społeczne to zachowania, które zakłócają równowagę społeczną. Patologia to nieprzestrzeganie ogólnie przyjętych norm i wartości. Dotyczy ona jednostek lub grup społecznych. Czynniki wywołujące zachowania patologiczne są różnorodne. Niektóre z nich to np. mikro uszkodzenia mózgu podczas porodu, a następnie braki w wychowaniu jednostek, czy wpływ środowiska i jego oddziaływanie na jednostkę. Do najbardziej powszechnych zjawisk patologicznych w Polsce należą: alkoholizm, narkomania, przestępczość. Inne zjawiska patologiczne to dewiacje seksualne, samobójstwa, czy prostytucja.

 

Zjawisko alkoholizmu, czyli nadużywania alkoholu prowadzącego do uzależnienia jest w Polsce jednym z najpoważniejszych zjawisk patologicznych. Dotyka różne osoby, niezależnie od ich wieku i statusu majątkowego. W ostatnich latach obserwujemy wzrost spożycia alkoholu wśród młodzieży (szczególnie w ostatnich klasach gimnazjalnych). Zmienia się również model konsumpcji alkoholu, mimo wysokiego spożycia wódki stale rośnie popularność piwa, szczególnie wśród młodzieży. Różne dane donoszą, że w Polsce ok. 1 mln obywateli choruje na chorobę alkoholową.

 

Narkomania jest równie poważnym problemem społecznym co alkoholizm. Rozpowszechniła się w latach 90. i nadal stanowi zagrożenie, szczególnie wśród ludzi młodych. W badaniach na ten temat padają dane wskazujące, że co trzeci uczeń szkoły ponadgimnazjalnej miał kontakt z narkotykami. Zjawisko ma swoją genezę w otwarciu granic państwowych po 1989 roku i szybkim napływie środków odurzających oraz łatwym dostępie do narkotyków, a nawet modzie panującej na nie. Można się jej również dopatrywać w zeświecczeniu kultury i liberalizacji życia codziennego. Rozwój narkomanii może być również tłumaczony jako ucieczka przed trudnymi wyzwaniami współczesnego świata. Niezależnie od przyczyn, społeczne skutki zjawiska są bardzo niebezpieczne - począwszy od zanikania więzi i systemów wartości po całkowita degradacje jednostek.

 

Przestępczość wiąże się z nieprzestrzeganiem prawa, norm i zasad powszechnie przyjętych. W Polsce odnotowujemy bardzo wyraźny wzrost przestępczości w ciągu lat dziewięćdziesiątych. Dopiero rok 2004 przyniósł zahamowanie tego wzrostu. Topografia przestępczości jest zróżnicowana, chociaż odnotowuje się więcej przestępstw w aglomeracjach miejskich niż na wsi, więcej w rejonach uprzemysłowionych niż rolniczych. Niepokojącym jest fakt wzrostu liczby przestępstw nieletnich. Przyczyny tego zjawiska należy szukać m.in. w kryzysie rodziny, niepowodzeniach szkolnych oraz zagrożeniach alkoholizmem, narkomanią, przynależnością do grup nieformalnych (gangów młodzieżowych).

 

Skutkami opisanych patologii jest:

Procesy migracyjne

Społeczeństwo polskie kilkakrotnie przeżywało rozwój migracji i emigracji. Przyczyny tych zjawisk miały charakter ekonomiczny i polityczny. XIX wiek przyniósł Polakom Wielką Emigrację po powstaniu listopadowym, w kierunku Europy Zachodniej oraz tzw. emigrację za chlebem - głównie do USA. Potężna fala emigracji dotknęła Polaków w latach 1982-1983, jako reakcja na stan wojenny. Współcześnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, kiedy otworzyły się granice na Zachód wielu Polaków wyjechało w poszukiwaniu pracy. Dane statystyczne podają, że obecnie poza granicami Polski żyje 32 % naszych obywateli, co daje liczbę ok. 20 mln. Najwięcej Polaków mieszka na terenie USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii. Procesy migracyjne mają swoje złe i dobre strony, jednak warto podkreślić, że zjawisko to jeszcze przez najbliższy czas będzie się rozwijać.

Charakterystyka demograficzna, zawodowa i warstwowa polskiego społeczeństwa

 

W omawianym okresie czasu struktura zawodowa Polaków również uległa zmianie. Coraz więcej osób znajduje zatrudnienie poza rolnictwem np. w sektorze handlu i usług. Dane z początku lat XXI w wskazywały, że 54%  zatrudnionych pracowało w usługach, 29 % w przemyśle i ok. 16 % w rolnictwie. Taki spadek jest wskaźnikiem zmian w kierunku społeczeństwa poindustrialnego. W 2000 roku aktywni zawodowo stanowili 44% ludności, dla porównania w USA 51%. Liczba ta systematycznie spada.

 

Po 1989 roku, zmieniła się również struktura klasowo-warstwowa. Dał się zauważyć spadek ilościowy klasy robotniczej i ubożenie inteligencji, a jednocześnie powstawanie elit ekonomicznych powiązanych z klasą biznesowo-polityczną. Obecnie możemy wyróżnić następujący podział:

7Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna
Rodzina jako podstawowa komórka społeczna
Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna, socjologia, socjologia ogólna
Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna, Prace dyplomowe, pedagogika i psychologia
Rodzina jako podstawowa komórka społeczna
Rodzina jako podstawowe srodowisko wychowawcze, Pedagogika społeczna
Wykład 6 Rodzina jako grupa społeczna
Rodzina jako grupa spoďż˝eczna, PEDAGOGIKA SPOŁECZ
Rodzina jako podstawowe srodowisko wychowawcze
Rodzina jako podstawowe środowisko opiekuńczo-wychowawcze, od innych
Rodzina jako podstawowe środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Szkoła- Porady pedagog, dla rodziców
Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin alkocholików- praca, Psychologia USWPS Warszawa, Dziecko ja
Rodzina jako grupa i jako instytucja społeczna, socjologia rodziny
rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze, referaty
Podstawowe zasady poznawania rodziny jako środowiska wychowawczego
RODZINA JAKO PODSTAWOWE ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE, SOCJOLOGIA
System pomocy dziecku i rodzinie w Polsce, Psychologia USWPS Warszawa, Dziecko jako podmiot kryzysu

więcej podobnych podstron