Etologia - Notkatki z wykładów oraz skryptu Sadowski-Chmurzyński, EWOLUCJA ZACHOWANIA


EWOLUCJA ZACHOWANIA

1. PYTANIA O PRZYCZYNY ZACHOWANIA WG TINBERGENA

2. PRZYCZYNY ZACHOWANIA WG MAYR'A:

3. EWOLUCJA ZACHOWANIA

4. GENETYCZNE UWARUNKOWANIA ZACHOWANIA

5. HISTORIA EWOLUCYJNA ZACHOWANIA

Dane zachowanie u porównywanych gatunków jest homologiczne, gdy:

Rytualizacja - proces prowadzący do przekształcenia pierwotnie użytkowych form zachowania w informacyjne. Inne zmiany to:

6. ADAPTACYJNA FUNKCJA ZACHOWANIA

7. SPOSOBY OKREŚLANIA ADAPTACYJNEGO ZNACZENIA ZACHOWANIA

1. Podejście porównawcze - obserwuje i porównuje się:

2. Podejście eksperymentalne - w celu testowania hipotez ingeruje się w życie zwierząt

8. KONCEPCJA OPTYMALNOŚCI

9. MODELE OPTYMALIZACYJNE