Badanie t-umika olejowego

Pobierz dokument
badanie.t.umika.olejowego.doc
Rozmiar 61 KB

TEMAT:BADANIE TUMIKA OLEJOWEGO

1.Wykonanie wiczenia.

a). Ustawiono minimalny kt przysonicia otworów w toczku tumika, aby drgania

swobodne ukadu objy minimum 2/3 okresu drga.

b). Dla ustalonego min pobudzono ukad do drga 4 razy zadajc masie róne

wychylenie pocztkowe xo. Otrzymano w ten sposób 4 wykresy x=f(t) na

rejestratorze XY.

c). Nastpnie punkt b) powtórzono dla czterech któw  > min i wszystkie wyniki

wpisano do tabeli.

2.Obliczenia.

Przy obliczeniach korzystaem z nastpujcych wzorów:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Tabela pomiarów i oblicze:

L.p.x0

xn xn+1Th

h

h

01.1

min

315

1.30

0.2623642

0.2

31.415

1,3118210

31.442377

0.0417214

1.2

min

317

1.27

0.2390169

0.2

31.415

1,1950845

31.437722

0.0380143

1.3

min+0,5 dziaki

319

1.20

0.1823215

0.2

31.415

0,9116075

31.428223

0.0290060

1.4

min+0,5 dziaki

321

1.19

0.1739533

0.2

31.415

0,8697665

31.427037

0.0276757

2.1

min +1 dziaka

315

1.63

0.4885800

0.2

31.415

2,4429000

31.414999

0.0777622

2.2

min +1 dziaka

317

1.70

0.5306282

0.2

31.415

2,6531410

31.526835

0.0841550

2.3

min +2 dziaki

319

1.53

0.4252677

0.2

31.415

2,1263385

31.486878

0.0675309

2.4

min +2 dziaki

321

1.55

0.4382549

0.2

31.415

2,1912745

31.491330

0.0695834

3.1

min +4 dziaki

315

drgania nadkrytyczne

3.2

min +4 dziaki

317

drgania nadrkytyczne

3.3

min +4 dziaki

319

drgania nadkrytyczne

3.4

min +4 dziaki

321

drgania nadkrytycane

4.1

min +6 dziaek

315

drgania nadkrytyczne

4.2

min +6 dziaek

317

drgania nadkrytyczne

4.3

min +6 dziaek

319

drgania nadkrytyczne

4.4

min +6 dziaek

321

drgania nadkrytyczne

5.1

min +8 dziaek

315

drgania nadkrytyczne

5.2

min +8 dziaek

317

drgania nadkrytyczne

5.3

min +8 dziaek

319

drgania nadkrytyczne

5.4

min +8 dziaek

321

drgania nadkrytyczne

Wykres =f()] 0x01 graphic

3.Wnioski.

Im mniejsze jest wychylenie pocztkowe x0, tym mniejsze s amplitudy drga i tym

szybciej drgania s wytumiane.

Po kolejnych zmianach na wykresach wida, e im wikszy kt przysonicia otworów

w toczku tumika (kt ), tym tumienie jest silniejsze. Ronie wtedy wspóczynnik h i

automatycznie .

Si tumienia tumika olejowego moemy zatem regulowa ktem przysonicia

otworów w toczku. Decydujcy wpyw ma tutaj równie rodzaj przepywajcej cieczy.

Jak wida w tabeli logarytmiczny dekrement tumienia jest dla kadego wychylenia

pocztkowego wartoci raczej losow. Jednak dla pewnego przedziau x0 dekrement

ten przyjmuje warto sta. Jest to tzw. obszar tumienia liniowego i dla ukadu

badanego wynosi on: (319-321) mm.

Jak wida w tabeli pomiarów drga krytycznych nie udao si uzyska. Granica

przejcia z drga podkrytycznych do nadkrytycznych jest bardzo wska i ley pomidzy

pomiarami 2 i 3.

W pomiarach 3.1 -5.4 wystpio tumienie nadkrytyczne, co wida po braku wychylenia

w stron przeciwn ni wychylenie pocztkowe.

Oprócz tumików olejowych (ogólnie hydraulicznych) spotykane s równie tumiki

gazowe, elektromagnetyczne oraz oparte o zjawisko tarcia.


Pobierz dokument
badanie.t.umika.olejowego.doc
Rozmiar 61 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie tłumika olejowego
08 Badanie pomp olejowych silnikĆ³w samochodowych
Badanie pomp olejowych
08 Badanie pomp olejowych silnikĆ³w samochodowych
cw 5 badanie izolacji papierowo olejowej
Badanie izolacji papierowo olejowej
cw 5 badanie izolacji papierowo olejowej
3 ćwiczenia BADANIE asfaltĆ³w
BADANIEepipelne
BADANIA 3
BADANIA PRZESIEWOWE 2
badania laboratoryjne 6
Badania obserwacyjne prospektywne (kohortowe)

więcej podobnych podstron