Zadania 3


1 zad. V.6 Salda początkowe konta rozliczenie zakupu na początek okresu sprawozdawczego przedstawiają się następująco: a) materiały w drodze 4000, b) dostawy niefakturowane 1500.

Operacje gospodarcze:

 1. Zaakceptowano fakturę do dostawcy za materiały otrzymane w poprzednim okresie spr. 1500,

 2. Otrzymano materiału zafakturowane w poprzednim okresie spr., cena nabycia materiałów 4000,

 3. Otrzymano od dostawcy materiały wraz z fakturą: materiały w cenie nabycia 5500,

 4. Zaakceptowano fakturę dostawcy za zakupione materiały 3800,

 5. Otrzymano materiały do faktury z poz. 4: a) wartość przyjętych materiałów do magazynu 3300, b) stwierdzono niedobór 500,

 6. Przesłano protokół różnic do dostawcy, który przysłał brakujące materiały,

 7. Przyjęto materiały od dostawcy, faktury nie otrzymano do końca okresu sprawozdawczego 1000,

 8. Otrzymano fakturę od dostawcy materiałów nie otrzymano do końca okresu sprawozdawczego 2000.

2 zad. II. 37 Spółka „X” z o. o. posiada na początek okresu: środki trwałe według wartości początkowej 3000, umorzenie 900, papiery wartościowe długoterminowe 800, wyroby gotowe 1300, towary 900, rachunek bankowy 1200, kasa 500, kredyty bankowe 300, zobowiązania wobec dostawców 200, należności od odbiorców 400, zysk niepodzielony z poprzednich okresów 300, kapitał zakładowy … Operacje gospodarcze w bieżącym okresie.

 1. Właściciel przekazał tytułem aportu środek trwały 700,

 2. Zakupiono towary, zapłata nastąpi w terminie umownym 300,

 3. Zakupiono za gotówkę materiały biurowe, przyjęto je do magazynu 200

 4. Wydano materiały biurowe do zużycia 100,

 5. Spłacono kredyt bankowy ze środków na rachunku bankowym 200,

 6. Powiększono kapitał zakładowy z zysku z poprzednich okresów 250,

 7. Otrzymano należność od odbiorcy na rachunek bankowy 300,

 8. Sprzedano wyroby gotowe: a) Wydano z magazynu według kosztu wytworzenia 500, b) wystawiono fakturę odbiorcy 980.

 9. Zakupiono udziały w firmie „A”, zapłacono z rachunku bankowego 200,

 10. Podjęto z rachunku bankowego do kasy gotówkę 250,

 11. Zakupiono znak towarowy; zapłacono z rachunku bankowego 300,

 12. Opłacono z rachunku bankowego koszty ogólne 250,

 13. Zamiennio za zgodą obydwu stron zobowiązanie wobec dostawcy na udziały w jego firmie 100,

 14. Naliczono umorzenie za okres bieżący 80,

 15. Przeksięgowano koszty i przychody na koniec okresu sprawozdawczego.

Polecenie - Otworzyć konta saldami początkowymi, zaksięgować operacje, zamknąć konta.

3 zad. III 3

Spółka „Z” na 1 kwietnia 200x przedstawia następujący stan środków pieniężnych i rozrachunków: środki pieniężne w banku 2000, kasa 500, należności od odbiorców 2000, zobowiązania wobec dostawców 3500, zobowiązania wobec urzędu skarbowego 1000.

Operacje gospodarcze:

 1. Otrzymano należność od odbiorcy na rachunek bankowy 1000,

 2. Otrzymano odsetki od pożyczek na rachunek bankowy 500,

 3. Zakupiono towary na kredyt udzielony przez dostawcę 3000,

 4. Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy ze środków na rachunku bankowym 3500,

 5. Otrzymani należność od odbiorcy na rachunek bankowy 300,

 6. Pobrano z banku do kasy gotówkę 300,

 7. Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy z kredytu bankowego 1500.

 8. Spłacono zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego z uzyskanego kredytu bankowego 1000.

Polecenie - Otworzyć konta saldami początkowymi, zaksięgować operacje, zamknąć konta.

4 zad III 9

W spółce „X” w bieżącym okresie salda początkowe kont wynoszą: Rachunek bieżący 20000, Kasa 1200, Środki pieniężne w drodze 200, Inne środki pieniężne 500.

Operacje gospodarcze:

 1. Zrealizowano weksel obcy: środki wpłynęły na rachunek bankowy 300,

 2. Wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek bankowy 200,

 3. Otrzymano zwrot pożyczki na rachunek bankowy 200,

 4. Otrzymano dywidendę od spółki „Y” na rachunek bankowy 500,

 5. Wpływ odsetek od udzielonej pożyczki 70,

 6. Zakupiono walutę obcą, przyjęto ją do kasy walutowej 300,

 7. Przekazano dostawcy zaliczkę na dostawę towarów 500,

 8. Przeznaczono część środków na lokatę terminową 300,

 9. Otwarto akredytywę na rzecz dostawcy 400,

 10. Przekazano z kasy do banku środki pieniężne, brak potwierdzenia z banku 250.

Polecenie - Otworzyć konta saldami początkowymi, zaksięgować operacje, zamknąć konta.

5 zad. IV 2

W spółce akcyjnej „X” w okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące operacje gospodarcze dotyczące rozrachunków z odbiorcami i dostawcami:


 1. Otrzymano fakturę do dostawcy za zakupione materiały:

 1. Wartość materiałów 2000

 2. VAT 22% 440

Wartość brutto 2440

 1. Otrzymano materiały do powyższej faktury, wystawiono dowód PZ na kwotę 2000,

 2. Otrzymano fakturę do dostawcy za usługę transportową:

 1. Wartość usługi 1000

 2. VAT 22% 220

Wartość brutto 1220

 1. Otrzymano fakturę za zakupione towary:

 1. Wartość towaru 3000

 2. VAT 22% 660

Wartość brutto 3660

 1. Na przyjęte towary wystawiono Pz na 3000,

 2. Sprzedano towary:

 1. Wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia 1500,

 2. Wartość sprzedanych towarów w cenie sprzedaży 1900,

 3. VAT 22%.......

 1. Sprzedano usługę poligraficzną:

 1. Wartość usługi 500,

 2. VAT 22%...


Polecenie - Otworzyć konta saldami początkowymi, zaksięgować operacje, zamknąć konta.

6 zad. V.3

Jednostka gospodarcza zakupiła w bieżącym okresie towar B:

- pierwsza dostawa 1300 szt. Po 50 zł,

- druga dostawa 2000 szt. Po 60 zł,

- trzecia dostawa 500 szt. Po 58 zł,

- czwarta dostawa 700 szt. Po 65 zł.

Polecenie: Wiedząc, iż zapas końcowy towaru B wynosi 1500 szt., a rozchód 3000 szt. Wycenić wartość zapasu według następujących metod - FIFO, LIFO, ceny przeciętnej.

7 zad. V.21

W firmie „Z” ewidencja produktów prowadzona jest w rzeczywistym koszcie wytworzenia. Poniesione koszty wytworzenia produktów ujęte na koncie Koszty produkcji wynoszą 15000.

Operacje gospodarcze:

 1. Przyjęto z procesu produkcji wyroby gotowe 3000,

 2. Wydano z magazynu sprzedane wyroby 2000,

 3. Wystawiono fakturę za sprzedane wyroby:

 1. Sprzedaż netto 2700,

 2. VAT 600,

 3. Sprzedaż brutto 3300,

 1. Sprzedano wyroby wydając je wprost z wydziału produkcyjnego, koszt wytworzenia sprzed. prod. 3000,

 2. Wystawiono fakturę za sprzedane w poz. 4 wyroby

 1. Sprzedaż netto 4200

 2. VAT 900

 3. Sprzedaż brutto 5100.

Polecenie: Zaksięgować operacje gospodarcze, zamknąć konta i ustalić wynik na działalności operacyjnej.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Zadania z treścia
Prezentacja 2 analiza akcji zadania dla studentow
Przedmiot i zadania dydaktyki 4
zadanie 1 v 002
Przedmiot dzialy i zadania kryminologii oraz metody badan kr
KOLOKWIUM 2 zadanie wg Adamczewskiego na porownawczą 97
CELE I ZADANIA EDUKACJI MEDIALNEJ(1)
ochrona atmosfery zadania
zadania
Przedmiot i zadania dydaktyki 2
Wymogi, cechy i zadania sprawozdawczośći finansowej
ZADANIA PiP Prezentacja Microsoft PowerPoint
1F CWICZENIE zadanie wg Adamczewskiego na porownawczą 97id 18959 ppt
zadania i rozwiazania z przekrojów 2
zadania egzaminacyjne
ZADANIA WÓJTA I STAROSTY W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
Motywacja zadaniowa[1]

więcej podobnych podstron