statystyka, Analiza dynamiki - indeksy proste, Analiza dynamiki - indeksy proste.


ANALIZA DYNAMIKI - INDEKSY PROSTE

Do miar dynamiki szeregu czasowego zalicza się indeksy dynamiki (jednopodstawowe i łańcuchowe).

Indeksy dynamiki określa się następująco:

0x01 graphic
lub 0x01 graphic

gdzie : 0x01 graphic
- poziom zjawiska w pewnym okresie,

0x01 graphic
- poziom zjawiska w okresie odniesienia.

Indeks dynamiki ma następujące właściwości:

♦ jest liczbą niemianowaną (tzn. nie posiada jednostki),

♦ jest liczbą nieujemną 0x01 graphic
,

♦ równy jest jedności, gdy poziom zjawiska w obu okresach jest jednakowy 0x01 graphic
,

♦ wartość indeksu w postaci procentowej pomniejszona o 100%, tj.

0x01 graphic
,

mówi o ile procent poziom zjawiska w okresie n-tym jest wyższy lub niższy niż w okresie 0-owym.

Rozróżniamy dwa rodzaje indeksów dynamiki: indywidualne (proste) i agregatowe.

Indeksy indywidualne

Indeksy indywidualne służą do analizy jednego szeregu czasowego 0x01 graphic
. Przy badaniu zmian wartości cechy w czasie można posłużyć się ciągami indeksów jednopodstawowych lub indeksów łańcuchowych.

Indeksy jednopodstawowe informują, jakie zmiany nastąpiły w poziomie zjawiska w kolejnych okresach w stosunku do okresu przyjętego jako podstawa (bazowego).

0x01 graphic

Indeksy łańcuchowe (o podstawie zmiennej) informują, jakie zmiany nastąpiły w poziomie zjawiska w kolejnym okresie w stosunku do okresu go poprzedzającego.

0x01 graphic

Przykład (zad. 1 z listy nr 5):

Dane dotyczące importu ropy naftowej w tys. ton w Polsce w latach 1995 - 1999 zebrano w tabeli:

Lata

Okres

0x01 graphic

Import ropy naftowej (tys. ton)

0x01 graphic

1995

1996

1997

1998

1999

1

2

3

4

5

12 957

13 351

14 713

15 367

15 273

Na podstawie tych danych obliczyć i zinterpretować:

 1. indeksy dynamiki jednopodstawowe i łańcuchowe,

 2. średniookresowy indeks łańcuchowy,

 3. średniookresowe tempo zmian w czasie.

Ad. (a) indeksy jednopodstawowe: indeksy łańcuchowe:

Podstawa - rok 1995:

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

Otrzymane indeksy wstawiamy do tabeli (w postaci procentowej):

Lata

Okres

0x01 graphic

Import ropy naftowej (tys. ton)

0x01 graphic

Indeksy jednopodstawowe

(1995=100)

Indeksy łańcuchowe

(rok poprzedni = 100)

1995

1996

1997

1998

1999

1

2

3

4

5

12 957

13 351

14 713

15 367

15 273

100,0

103,0

113,6

118,6

117,9

-

103,0

110,2

104,4

99,4

Interpretacja indeksów dynamiki dla roku 1999:

Średniookresowe tempo zmian w czasie określa średniookresowy wzrost lub spadek badanego zjawiska, przypadający na analizowaną jednostkę czasu:

0x01 graphic

gdzie:

0x01 graphic
- średniookresowe tempo zmian w czasie,

0x01 graphic
- średniookresowy indeks łańcuchowy.

Oceny średniego poziomu badanego zjawiska w przeliczeniu na jednostkę czasu w danym szeregu czasowym dokonuje się za pomocą średniookresowego indeksu łańcuchowego. Wartość tego miernika w zależności od posiadanych informacji można obliczyć:

► na podstawie wartości analizowanego zjawiska dla pierwszego i ostatniego okresu:

0x01 graphic

w naszym przypadku mamy :

0x01 graphic

► na podstawie indeksów łańcuchowych:

0x01 graphic

Uwzględniając indeksy łańcuchowe z ostatniej kolumny (po zamianie procentów na liczby) otrzymujemy:

0x01 graphic

► korzystając z indeksów o podstawie stałej dla pierwszego i ostatniego okresu mamy:

0x01 graphic

Uwzględniając pierwszy i ostatni indeks o podstawie stałej (po zamianie procentów na liczby) otrzymujemy:

0x01 graphic

Średniookresowe indeksy łańcuchowe obliczone według powyższych sposobów są jednakowe.

Interpretacja średniookresowego indeksu łańcuchowego:

W latach 1995 - 1999 import ropy naftowej w każdym następnym roku stanowił przeciętnie 104,2% importu z roku poprzedniego.

Podstawiamy wartość 0x01 graphic
do wzoru na 0x01 graphic
:

0x01 graphic

Interpretacja : w latach 1995-1999 import ropy naftowej wzrastał rocznie przeciętnie o 4,2%.

Zad. 2 lista nr 5:

Dynamikę cen pewnego artykułu w latach podano w tabeli (w tabeli podano indeksy jednopodstawowe):

Lata

1999

2000

2001

2002

2003

Rok 1990 = 100%

100

104

98

103

102

Porównać cenę artykułu w roku 2003 z ceną w roku 2000.

Musimy obliczyć następujący indeks (podstawa jest stała - jest nią rok 1990):

0x01 graphic

0x01 graphic

Cena artykułu spadła o 2%.

Komentarz: jeżeli obliczymy indeks w postaci dziesiętnej i zamienimy go na postać procentową, to jeszcze nie możemy go zinterpretować. Dopiero od postaci procentowej należy zawsze odjąć 100% i dopiero tę wartość interpretujemy.

Zad. 3 lista nr 5:

Dynamika nakładów inwestycyjnych w latach 1999-2003 była następująca:

Lata

1999

2000

2001

2002

2003

Indeksy łańcuchowe

80

100

90

115

110

 1. Obliczyć indeks 0x01 graphic
  i zinterpretować.

 2. Jeśli nakłady w roku 2003 wynosiły 600 mln zł, to jakie były nakłady w roku 1999?

(a) Ponieważ są to indeksy łańcuchowe (o podstawie zmiennej), więc każda wartość w tabeli dotyczy związku roku bieżącego z rokiem poprzednim, dlatego można - dla ułatwienia - rozpisać lata następująco:

Lata

1999/98

2000/99

2001/00

2002/01

2003/02

Indeksy łańcuchowe

80

100

90

115

110

Aby obliczyć indeks 0x01 graphic
, należy rozpisać go następująco:

0x01 graphic

Jak widać, nie bierzemy pod uwagę wszystkich indeksów z tabeli, dlatego ważne jest powyższe rozpisanie.

Podstawiamy do wzoru indeksy w postaci dziesiętnej (dzielimy wartości przez 100):

0x01 graphic

Obliczony indeks wynosi 1,14. Aby go zinterpretować, musimy wyrazić go w procentach i odjąć 100%:

0x01 graphic

Interpretacja: nakłady inwestycyjne w roku 2003 wzrosły o 14% w stosunku do roku 1999.

(b) Jeśli nakłady w roku 2003 wynosiły 600 mln zł, to jakie były nakłady w roku 1999?

Możemy skorzystać z wyniku z poprzedniego podpunktu (1,14) oraz ułożyć proporcję:

2003 - 600 mln zł

1999 - x

Wiemy, że indeks 0x01 graphic
, wobec tego:

0x01 graphic

Interpretacja: jeśli nakłady w roku 2003 wynosiły 600 mln zł, to w roku 1999 były równe 526,3 mln zł.

Zad. 4 lista nr 5:

Dynamikę cen pewnego artykułu podaje tabelka:

Lata

1997

1998

1999

2000

2001

Rok poprzedni = 100 %

90

110

105

107

95

 1. Obliczyć cenę artykułu w roku 2000 wiedząc, że cena artykułu w roku 1997 wynosiła 200 zł.

 2. Obliczyć średniookresowe tempo zmian ceny w latach 1998-2001.

Ponieważ są to indeksy łańcuchowe, należy najpierw obliczyć indeks 0x01 graphic
- jak w poprzednim zadaniu, a dopiero potem ułożyć odpowiednią proporcję.

Lata

1997/96

1998/97

1999/98

2000/99

2001/00

Rok poprzedni = 100 %

90

110

105

107

95

0x01 graphic

Podstawiamy do wzoru indeksy w postaci dziesiętnej (dzielimy wartości przez 100):

0x01 graphic

2000 - x

1997 - 200 zł

0x01 graphic

Interpretacja: jeśli cena artykułu w roku 1997 wynosiła 200 zł, to w roku 2000 była równa 248 zł.

- Obliczyć średniookresowe tempo zmian ceny w latach 1998-2001.

Korzystamy ze wzoru na średniookresowe tempo zmian:

0x01 graphic

Ponieważ są to indeksy łańcuchowe, więc korzystamy ze sposobu II (patrz zad. 1 z listy):

0x01 graphic

Pierwiastek jest tutaj stopnia 5-1, gdyż wartość w roku 1998 odnosi się przecież do roku 1997, więc musimy brać pod uwagę też rok wcześniejszy.

Teraz podstawiamy do wzoru na T:

0x01 graphic

Interpretacja: w latach 1998-2001 cena pewnego artykułu wzrastała rocznie średnio o 4%.

STATYSTYKA - ĆWICZENIA

LISTA ZADAŃ NR 5 - INDEKSY PROSTE

Zadanie 1. Dane dotyczące importu ropy naftowej w tys. ton w Polsce w latach 1995 - 1999 zebrano w tabeli:

Lata

Okres

0x01 graphic

Import ropy naftowej (tys. ton)

0x01 graphic

1995

1996

1997

1998

1999

1

2

3

4

5

12 957

13 351

14 713

15 367

15 273

Na podstawie tych danych obliczyć i zinterpretować:

  1. indeksy dynamiki jednopodstawowe i łańcuchowe,

  2. średniookresowy indeks łańcuchowy,

  3. średniookresowe tempo zmian w czasie.

Zadanie 2. Dynamikę cen pewnego artykułu w latach podano w tabeli (w tabeli podano indeksy jednopodstawowe):

Lata

1999

2000

2001

2002

2003

Rok 1999 = 100%

100

104

98

103

102

Porównać cenę artykułu w roku 2003 z ceną w roku 2000.

Zadanie 3. Dynamika nakładów inwestycyjnych w latach 1999-2003 była następująca:

Lata

1999

2000

2001

2002

2003

Indeksy łańcuchowe

80

100

90

115

110

 1. Obliczyć indeks 0x01 graphic
  i zinterpretować.

 2. Jeśli nakłady w roku 2003 wynosiły 600 mln zł, to jakie były nakłady w roku 1999?

Zadanie 4. Dynamikę cen pewnego artykułu podaje tabelka:

Lata

1997

1998

1999

2000

2001

Rok poprzedni = 100 %

90

110

105

107

95

 1. Obliczyć cenę artykułu w roku 2000 wiedząc, że cena artykułu w roku 1997 wynosiła 200 zł.

 2. Obliczyć średniookresowe tempo zmian ceny w latach 1998-2001.

Zadania do samodzielnego rozwiązania:

Zad. 1 Dynamikę cen pewnego artykułu podaje tabela:

Lata

1999

2000

2001

2002

2003

Rok poprzedni =100%

107

104

103

100

102

 1. Oblicz i zinterpretuj indeks i02/99.

 2. Jeżeli cena tego artykułu w roku 2003 wynosiła 67 zł, jaka była cena w roku 2000?

 3. Obliczyć i zinterpretować średnioroczne tempo zmian.

Zad. 2 Dynamikę cen benzyny U95 podaje tabela:

Lata

1999

2000

2001

2002

2003

Rok 1998 =100%

109

111

116

108

122

 1. Oblicz i zinterpretuj indeks i01/99.

 2. Jeżeli cena benzyny w roku 2003 wynosiła 67 zł, jaka była cena w roku 2000?

 3. Obliczyć i zinterpretować średnioroczne tempo zmian.

Zad. 3 Dynamikę zatrudnienia w firmie X podaje tabela:

Lata

1999

2000

2001

2002

2003

Rok poprzedni =100%

97

104

102

95

96

 1. Oblicz i zinterpretuj indeks i03/99.

 2. W którym roku było więcej zatrudnionych, w 2003 czy w 2000?

 3. Obliczyć i zinterpretować średnioroczne tempo zmian.

Zad. 4 Dynamikę cen pewnego artykułu podaje tabela:

Lata

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Rok 2002 =100%

107

104

103

100

100

102

 1. Oblicz i zinterpretuj indeks i02/99.

 2. Jeżeli cena tego artykułu w roku 2004 wynosiła 60 zł, jaka była cena w roku 2000?

 3. Obliczyć i zinterpretować średnioroczne tempo zmian.

Zad. 5 Dynamika dochodu w firmie w latach 1997, 1998, 1999 kształtowała się następująco: 108, 115, 120 (przyjmując, że rok poprzedni=100%).

 1. O ile procent wzrósł dochód w 1999 w porównaniu do roku 1996?

 2. Jeżeli dochód firmy w roku 1999 wynosił 20 000zł, to jaki był w roku 1998?

 3. Oblicz średnioroczne tempo dla dochodów w tej firmie.

Zad. 6 Cenę pszenicy w lipcu obniżono o 15%, w październiku podniesiono o 5%, w grudniu o 7% i w marcu o 3%.

Obliczyć średniookresowe tempo zmian.

Zad. 7 Dynamika produkcji w stosunku do roku poprzedniego w firmie DFB POLSKA w ciągu kolejnych lat była następująca:

Rok

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Dynamika [%]

140

135

131

120

111

103

 1. Oblicz średnioroczne tempo zmian i zinterpretuj wynik.

 2. Wyznacz prostą trendu.

 3. Oszacuj produkcję w roku 2005 na podstawie prostej trendu.

Zad. 8 Dynamika produkcji w fabryce łożysk tocznych „Iskra” w latach 1998-2002 kształtowała się następująco: 102%, 111%, 99%, 109%, 108% w stosunku do roku 1997.

 1. Oblicz średniookresowe tempo zmian i zinterpretuj wynik.

 2. Jeżeli w roku 2000 produkcja wynosiła 33 tys. ton, to ile wynosiła produkcja w roku 1998 i 2001?

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Specjalność: Sterowanie Systemami Przemysłowymi

mgr Iwona Czerska

e-mail: iwona_czerska@op.pl

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
SPSS paca domowa 1 odpowiedzi, Studia, Kognitywistyka UMK, I Semestr, Statystyczna analiza danych
statystytka analiza struktury, A Egzamin zawodowy TECHNIK EKONOMISTA!
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spraw.
statys ANALIZA WSPÓŁZALEŻNOŚCI
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna analiza wynikow pomiarów(miern), Politechnik
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, mier1
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C c, Cezary Kozłowski
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, Lab C h, Pomiar
Wzory statystyczne - analiza, korelacja, prawdopodobieństo
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, SP, Kozieł Piotr
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, KOREK, Marcin Kornak
WSEI Statystyka Analiza.struktury.zadania
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, statystyczna anaziza wyn. pomiarˇw
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, miernictwo3-Marek, SPRAWOZDANIE
C - Statystyczna analiza wyników pomiarów, spr trˇj, x
C Statystyczna analiza wyników pomiarów lab z mier

więcej podobnych podstron