Analiza Finansowa program szczegolowy id 60226 (2)

Pobierz cały dokument
Analiza Finansowa program szczegolowy id 60226 (2) .pdf
Rozmiar 177,1 KB
background image


UDA - POKL.02.01.01-00-192/10

„Finansista filarem sukcesu firmy – studia podyplomowe dla przedsi

ę

biorców i pracowników przedsi

ę

biorstw”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Ś

RODKOW UNII EUROEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
1

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ANALIZA FINANSOWA”

WYśSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiadomości z zakresu mechanizmów występujących na rynku
finansowym i analizy sytuacji finansowej firmy.
Studia w szczególności pozwolą na:zdobycie nowoczesnej wiedzy z zakresu analizy finansowej,nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów analizy finansowej
pozwalających na dokonanie właściwej oceny obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, jak i
efektywności jego zamierzeń inwestycyjnych.

Adresaci

Studia są kierowane do pracowników różnych przedsiębiorstw (produkcyjnych, usługowych i
handlowych), jak i instytucji finansowych oraz do przedsiębiorców, w szczególności zaś do: dyrektorów
finansowych, analityków finansowych, analityków kredytowych, projekt managerów, pracowników
działów controllingu, pracowników działów planowania i analiz, konsultantów biznesowych w firmach
doradczych, właścicieli przedsiębiorstw, inwestorów giełdowych.

Program szczegółowy

1.

System informacyjny polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego – 8 godzin

Cele, funkcje i zasady rachunkowości

Polskie a międzynarodowe prawo bilansowe


2.

Statystyka dla finansistów - 6 godzin

Rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki opisowej w finansach

Analiza i modelowania finansów w szeregach czasowych

Korelacja i regresja, czyli zależności między zmiennymi finansowymi


3.

Metody analizy finansowej - 6 godzin

Istota analizy finansowej

Klasyfikacja metod analitycznych

Istota i zastosowanie metody porównań

Metody deterministyczne


4.

Interpretacja i analiza sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych - 14
godzin

Sprawozdanie finansowe – definicja i elementy

Pełne i uproszczone sprawozdanie finansowe

Zawartość merytoryczna bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej,

sprawozdania z przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitałach
(funduszach) własnych

background image


UDA - POKL.02.01.01-00-192/10

„Finansista filarem sukcesu firmy – studia podyplomowe dla przedsi

ę

biorców i pracowników przedsi

ę

biorstw”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Ś

RODKOW UNII EUROEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
2

5.

Analiza wskaźnikowa - 16 godzin

Istota i miejsce analizy wskaźnikowej w systemie analizy finansowej

Rodzaje wskaźników finansowych

Zalety i wady analizy wskaźnikowej

Analiza rentowności

Analiza statyczna i dynamiczna płynności finansowej

Analiza sprawności działania

Analiza zadłużenia

Zależności między wskaźnikami finansowymi

6.

Zagrożenie kontynuowania działalności podmiotów gospodarczych - 6 godzin

Klasyfikacja metod prognozowania bankructwa przedsiębiorców

Quick testy – analiza jednowymiarowa

Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna

Inne metody prognozowania bankructwa przedsiębiorstw


7.

System podatkowy i jego wpływ na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego - 6 godzin

Podatki dochodowe w systemie podatkowym w Polsce

Formy opodatkowania działalności przedsiębiorstw i ich wpływ na wysokość podatku

Zysk brutto a bilans podatkowy - różnice trwałe i przejściowe przychodowe i
kosztowe

Udział w zysku i jego opodatkowanie

Opodatkowanie innych dochodów kapitałowych

Przekształcenia spółek z ryzykiem podatkowym

Optymalizacje podatkowe w podatkach dochodowych.

8.

„Kreatywna” rachunkowość a obraz sytuacji finansowej - 6 godzin

Księgowość kreatywna i księgowość agresywna

Standardy rachunkowości i polityka rachunkowości a kreatywna rachunkowość

Odpowiedzialność za rzetelność sprawozdań finansowych w Polsce

Agresywna księgowość a zasady rachunkowości

Fałszowanie sprawozdań finansowych w Polsce

9.

Analiza źródeł i kosztów finansowania działalności gospodarczej - 8 godzin

Rodzaje źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa

Wady i zalety wybranych źródeł finansowania działalności: emisja akcji, emisja

obligacji, kredyt, leasing, factoring, kredyt kupiecki

Dźwignia finansowa

Wybór źródeł finansowania w świetle wybranych teorii struktury kapitału: teoria

agencji, teoria hierarchii źródeł finansowania

Szacowanie kosztu kapitału przedsiębiorstwa w praktyce

10.

Giełda źródłem pozyskiwania kapitału - 4 godzin

Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych - wprowadzenie

Rynek finansowy

Rynek kapitałowy i pieniężny

Giełda papierów wartościowych jako źródło pozyskania kapitału

background image


UDA - POKL.02.01.01-00-192/10

„Finansista filarem sukcesu firmy – studia podyplomowe dla przedsi

ę

biorców i pracowników przedsi

ę

biorstw”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Ś

RODKOW UNII EUROEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
3

Pierwsze oferty publiczne (IPO) w Polsce i na świecie

Istota IPO

Motywy upublicznienia spółek

Zalety i wady IPO

Pierwsze oferty publiczne w Polsce

Istota pierwszej oferty publicznej w Polsce

Organizacja pierwszej oferty publicznej na GPW w Warszawie


11.

Analiza techniczna, fundamentalna i portfelowa - 16 godzin

Analiza wykresów i trendów

Wykorzystanie średnich, oscylatorów i wskaźników

Narzędzia analizy fundamentalnej

Dywersyfikacja portfela (model Markowitza, model Sharpe'a)

Wykorzystanie wskaźników fundamentalnych do budowy portfela

Aktywne i pasywne zarządzanie portfelem instrumentów finansowych

Ocena efektywności inwestycji kapitałowych


12.

Planowanie finansowe i ocena ryzyka - 8 godzin

Cel i przedmiot planowania finansowego

Metody prognozowania

Planowanie w cenach zmiennych i w cenach stałych, realna i nominalna stop
procentowa

Planowanie rachunku zysków i strat

Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy

Planowanie przepływów pieniężnych

Planowanie bilansu

Uwzględnienie ryzyka w planie finansowym: analiza jednej zmiennej, analiza
scenariuszy


13.

Ocena efektywności inwestycji - 8 godzin

Przepływy pieniężne jako podstawa ocena efektywności inwestycji

Budżet inwestycyjny i zasada ignorowania wydatków poniesionych

Metody proste i dyskontowe

Istota i dobór stopy dyskontowej

Zalety i wady metod dyskontowych


14.

Zastosowanie Excela w analizie finansowej – 12 godzin

Nietypowe formatowanie komórek

Formatowanie warunkowe

Wykorzystanie nazw zakresów

Tworzenie interaktywnych modeli i wykresów

Wykorzystanie Analizy danych i Solver'a

Tworzenie modeli scoringowych
background image


UDA - POKL.02.01.01-00-192/10

„Finansista filarem sukcesu firmy – studia podyplomowe dla przedsi

ę

biorców i pracowników przedsi

ę

biorstw”

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Ś

RODKOW UNII EUROEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
4

15.

Zintegrowane systemy zarządzania - systemy klasy ERP - 8 godzin

Idea zintegrowanych systemów zarządzania

Rodzaje zintegrowanych systemów ERP, MRP, MRP II

Podstawowe rozwiązania ERP na rynku (zróżnicowane półki cenowe)

Moduły wspierające analizę finansową (FK, MIS, Controlingowy)


16.

Wycena i wartość przedsiębiorstwa - 4 godzin

Istota i pojęcie wartości przedsiębiorstwa

Metody majątkowe

Metody dochodowe

Metody porównawcze

Metody mieszane


17.

Kompetencje menedżerskie - 24 godzin

Przywództwo jako czynnik wzmacniający proces zarządzania

Metody budowania wspólnych celów i wizji dla zespołów oraz tworzenie wspólnych

norm i zasad

Psychospołeczne zmiany w zespole w sposób, który zwiększa poczucie akceptacji dla

zmian

Komunikacja i współpraca w organizacji

Rozwiązywanie konfliktów

Władza i style zarządzania

Aspekty motywowania pozafinansowego w przedsiębiorstwie

18.

Gra kierownicza - Autorska Gra NeuroManagement - 16 godzin

Wizjoner i strateg – witaj w świecie, w którym panuje twórcze napięcie!

Najlepsze Praktyki – Mistrzostwo Osobiste

Charyzmatyczny Lider, za którym pracownicy podążają, bo WARTO!

19. Zasadności i wartości stosowania w firmach zasad równości kobiet i mężczyzn - 2 godziny


20. Egzamin końcowy - 4 godzin:

Testy zaliczeniowe z zakresu studiów

Rozwiązanie case study.

182 godzin zajęć

10 miesięcy nauki

10 zjazdów

Pobierz cały dokument
Analiza Finansowa program szczegolowy id 60226 (2) .pdf
Rozmiar 177,1 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
ANALIZA FINANSOWA PYTANIA OPRACOWANE id 60230 (2)
Analiza finansowa AZF ARIMA id Nieznany (2)
ANALIZA FINANSOWA (WSKAZNIKI) wzory id 60218 (2)
Cw Analiza finansowa bankow id Nieznany
Analiza Finansowa 3 id 60193 Nieznany (2)
Analiza finansowhga id 60398 Nieznany (2)
Analiza finansowa przedsiebiors zadania (12 stron) id 60330 (2)
Analiza finansowa dzwignie id 6 Nieznany
Analiza finansowa WYKLADY id 60250
Analiza finansowa w5 id 60387 Nieznany (2)
analiza finansowa egzamin id 61 Nieznany (2)
analiza finansowa 1 id 60258 Nieznany (2)
Analiza finansowa w3 id 60386 Nieznany
Analiza finansowa w1 id 60384 Nieznany
Analiza finansowa w2 id 60385 Nieznany (2)
Analiza finansowa id 60186 Nieznany (2)

więcej podobnych podstron