Konspekt lekcji gier i zabaw z piłką do mini koszykówki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Pobierz cały dokument
Konspekt lekcji gier i zabaw z piłką do mini koszykówki dla klasy 4 szkoły podstawowej.pdf
Rozmiar 225,9 KB
background image

1

C

zy mogę zostać zawodnikiem NBA?

Samoocena zdobytych umiejętności z koszykówki

w grach i zabawach


Konspekt lekcji gier i zabaw z piłką do mini koszykówki dla klasy 4 szkoły podstawowej


Małgorzata Macieszonek
nauczyciel wychowania fizycznego
Szkoła Podstawowa nr 10 w LesznieCele główne lekcji:

motoryczność:

- uczeń kształtuje szybkość,
- uczeń wzmacnia siłę mm ramion,
- uczeń poprawia szybkość reakcji na umówiony sygnał,

umiejętności:

- uczeń potrafi kozłować piłkę w marszu i w biegu , prawą i lewą ręką,
- uczeń celnie podaje piłkę oburącz sprzed klatki piersiowej,
- uczeń prawidłowo wykonuje rzut do kosza z miejsca,
- uczeń potrafi wykonać ćwiczenia kształtujące z piłką,
- uczeń potrafi poruszać się w postawie koszykarskiej,

wiadomości:

- uczeń zna zabawy z piłką,
- uczeń potrafi dokonać samooceny swoich umiejętności,

wychowawcze:

- uczeń potrafi pracować na wynik całej grupy,
- uczeń wspiera i motywuje do pracy swoich kolegów,
- uczeń uczciwie rywalizuje,
- uczeń umie przyjmować porażkę,


Metody realizacji zadań:

- metoda zabawowo-klasyczna,
- metoda

naśladowcza,


Metody nauczania:

- współzawodnictwo zespołowe,
- forma zabawowa,


Metody przekazywania i zdobywania wiadomości:

- pogadanka,

- pokaz z objaśnieniem,


Miejsce: sala gimnastyczna,
Czas: 45 min
Klasa: 4 szkoły podstawowej,
Przybory: piłki do mini koszykówki, pachołki

background image
background image

3

KONSPEKT LEKCJI

Czynności ucznia

Docelowe Zadania

Czynności nauczyciela Metody i formy

CZĘŚĆ WSTĘPNA


Czynności
organizacyjno-
porządkowe

U wykonują zbiórkę, witają się
z nauczycielem

Powitanie uczniów,
sprawdzenie gotowości U do
zajęć

Pogadanka

Zapoznają się
z zadaniem lekcji

Odpowiadają na pytania

Wyjaśnia cele lekcji, omawia
przebieg lekcji oraz zasady
współdziałania

Pobudza organizm
do aktywności
fizycznej

Zabawa ożywiająca „Zaczarowany berek
z kozłowaniem”


Wszyscy uczestnicy poruszają się po boisku
kozłując piłkę. Osoba dotknięta przez
„berka” zostaje „zaczarowana”. Przyjmując
postawę ze wzniesionymi rękoma, trzymając
piłkę nad głową w rozkroku. Pozostali
uczestnicy mogą „odczarować” poprzez
wykonanie kozła między nogami
„zaczarowanego”.

N przypomina zasady
zabawy , wyznacza „berka”.
Zwraca uwagę aby nie
kierować wzroku na piłkę, po
sygnale wyznacza nowego
„berka.”

Forma zabawowa

Metoda zabawowa-
klasyczna

CZĘŚĆ GŁÓWNA A

Pobudzi
i przygotowuje
organizm do
wysiłku
fizycznego

Zabawa „Król patrzy”


Uczniowie z piłkami stoją na linii końcowej
„król” z piłką po drugiej stronie sali. Gdy
„król” nie patrzy pozostali w marszu kozłują
piłkę dowolną ręką, „król” odwraca się
wszyscy kozłują piłkę w miejscu, a następnie
wykonują ćwiczenia które pokazuje „król”,
jeśli ktoś zgubi piłkę, cofa się i rozpoczyna
zabawę od początku. Kto pierwszy dotrze do
„króla” zajmuje jego miejsce.

Objaśnia zasady zabawy,
wybiera „króla”.
Zwraca uwagę na dokładne
wykonywanie ćwiczeń.
Zwraca uwagę na
bezpieczeństwo ćwiczących

Forma zabawowa

Metoda
naśladowcza

background image

4

CZĘŚĆ GŁÓWNA B


Kształtowanie
szybkości
Doskonalenie
podań z przed
klatki piersiowej

Zabawa bieżna „Kto więcej”


Uczniowie podzieleni na dwa zespoły.
W każdym rogu sali ustawione pachołki.
Drużyna pierwsza ustawiona na środku sali
w szeregu, naprzeciw kapitan z piłką. Druga
drużyna stoi w dowolnym rogu sali. Na
sygnał kapitan z pierwszej drużyny podaje
piłkę do swoich zawodników po kolei,
głośno licząc podania. W tym czasie
zawodnicy drugiej drużyny po kolei obiegają
salę dookoła za pachołkami. Pierwsza
drużyna kończy podania, gdy ostatni
zawodnik z drużyny przeciwnej skończy
bieg. Zmiana miejsc. Wygrywa drużyna,
która wykona więcej podań.

Dzieli grupę na dwa zespoły.
Wyjaśnia zasady zabawy.
Nadzoruje prawidłowy
przebieg zabawy.
Zwraca uwagę na poprawne
podanie piłki z przed klatki
piersiowej.

Forma zabawowa
Metoda zabawowa-
klasyczna

Kształtowanie
koordynacji
wzrokowo-
ruchowej

Kształtowanie
szybkości reakcji
i zwinności

Wzmacnianie mm
nóg

Zabawa zwinnościowa „Zdobądź skarby”.


Drużyna pierwsza ustawiona w kole na
odległość jednego ramienia, w środku leży
piłka .Druga drużyna ustawiona na zewnątrz
,zadaniem tej drużyny jest dostać się w ciągu
1 min. do środka i zdobyć piłkę. Drużyna
pierwsza musi piłkę obronić poruszając się
po obwodzie koła krokiem odstawno-
dostawnym. Jeśli zawodnik z drużyny
pierwszej dotknie zawodnika z przeciwnej
drużyny, ten musi wycofać się do pachołka,
wykonać dwa przysiady i może powrócić do
ataku. Zmiana miejsc następuje gdy drużyna
atakująca zdobędzie piłkę (punkt) lub gdy
minie czas dla atakujących.

Ustawienie zespołów .

Wyjaśnia zasady i przebieg
zabawy.
Kontroluje prawidłowy
przebieg zabawy.

Zwraca uwagę na
bezpieczeństwo ćwiczących.

Mierzy czas przeznaczony
dla atakujących.

Forma zabawowa

Metoda zabawowa-
klasyczna

background image

5

Kształtowanie siły
mm ramion


Doskonalenie
rzutów z miejsca

Rozwijanie
szybkości i reakcji

Zabawa rzutna „21”


Dwie drużyny, każda ma jedną piłkę
i przydzielony kosz. Zawodnicy stoją na linii
rzutów wolnych . Na sygnał zawodnicy po
kolei rzucają do kosza, głośno licząc celne
rzuty. Jeśli któraś z drużyn zdobędzie
5 celnych rzutów następuje zmiana koszy.
Uczniowie rzucają i liczą dalej celne kosze
do 10, 15, po każdych pięciu zmieniając
kosze. Wygrywa drużyna, która uzyska
pierwsza 21 celnych rzutów.

Przypomina zasady zabawy

Ustawia drużyny
Kontroluje prawidłowe
wykonywanie rzutów

Forma zabawowa

Metoda zabawowa-
klasyczna

Kształtowanie siły
mm ramion i nóg


Rozwijanie
szybkości reakcji

Zabawa z mocowaniem „Granica”


Drużyny stoją wzdłuż linii środkowej
w szeregu naprzeciw siebie. Każda para
trzyma piłkę oburącz. Na sygnał zawodnicy
próbują przeciągnąć przeciwnika na swoją
stronę. Punkt zdobywa drużyna która
przeciągnie więcej przeciwników na swoją
połowę.

Ustawia drużyny
Objaśnia przebieg zabawy
Kontroluje działania uczniów
i ich bezpieczeństwo

Forma zabawowa

Metoda zabawowa-
klasyczna

CZĘŚĆ KOŃCOWA


Uspokojenie
organizmu


Poprawne
wykonywanie
ćwiczeń

Zabawa uspokajająca „Tunel”


Uczniowie z grupy pierwszej siadają
w siadzie prostym w szeregu, grupa druga

Ustawia uczniów do zabawyWyjaśnia zasady zabawy

Forma zabawowa

Metoda zabawowa-
klasyczna


background image

6

Omówienie lekcji

siada na przeciw w szeregu ,na przemian
z grupą przeciwną. Na obu końcach stoją
wyznaczeni uczniowie, których zadaniem
będzie toczenie piłki do siebie. Aby piłka
mogła znaleźć się po drugiej stronie siedzący
uczniowie muszą podnieść nogi w górę. Jeśli
ktoś nie zdąży podnieść nn i zatrzyma piłkę,
odsuwa się i przechodzi do leżenia tyłem
o nn ugiętych, czekając na zakończenie
zabawy.

W leżeniu tyłem o nn ugiętych,

− głęboki wdech,

− zatrzymanie oddechu, napięcie mięśni,

− długi wydech, rozluźnienie mięśni

Siad skrzyżny w kole
Podsumowują swoje osiągnięcia, wybierają
kandydata ze swojej drużyny do NBA.
Pożegnanie z nauczycielem, wyjście do
szatni.
Poleca, aby uczniowie
wykonywali prawidłowo
oddech oraz napięcie
i rozluźnienie mięśni
Omawia lekcję.
Podsumowuje i ocenia
zaangażowanie uczniów.

Żegna klasę.

Forma ścisła

Pogadanka.

Pobierz cały dokument
Konspekt lekcji gier i zabaw z piłką do mini koszykówki dla klasy 4 szkoły podstawowej.pdf
Rozmiar 225,9 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Konspekt z gier i zabaw przygotowujących do mini gier zespoł
Konspekt lekcji z mini koszykówki dla klasy III
to jest to, KONSPEKT Z KOSZA, KONSPEKT LEKCJI GIER I ZABAW RUCHOWYCH
to jest to, Gry i zabawy ruchowe1, KONSPEKT LEKCJI GIER I ZABAW
to jest to, KONSPEKT z nogi 11111111, KONSPEKT LEKCJI GIER I ZABAW RUCHOWYCH
to jest to, KONSPEKTz piłki nożnej, KONSPEKT LEKCJI GIER I ZABAW RUCHOWYCH
to jest to, KONSPEKT Z GIER ZESPOŁOWYCH, KONSPEKT LEKCJI GIER I ZABAW RUCHOWYCH
KONSPEKT LEKCJI Z GIER I ZABAW
Konspekt lekcji z gier zespołowych (piłka nożna) doc
KONSPEKT LEKCJI Z GIER I ZABAW RUCHOWYCH doc

więcej podobnych podstron