granice funkcji ciaglosc funkcji (1)

background image

Józef Szymczak

Granica funkcji w punkcie

(notatki z wykładu)

Definicja granicy funkcji
Funkcja

)

(x

f

ma w punkcie

0

x

granicę równą g gdy dla każdego ciągu argumentów

)

(

n

x

, gdzie

0

x

x

n

i

f

n

D

x

dla każdego n,

jeżeli

0

lim

x

x

n

n

=

, to

g

x

f

n

n

=

)

(

lim

.

Zapisujemy ten fakt symbolicznie:

g

x

f

x

x

=

)

(

lim

0

.

Granica w punkcie

0

x

może być w szczególności granicą niewłaściwą. Można też rozpatry-

wać granicę w punkcie niewłaściwym (

+

lub

).

W celu stwierdzenia, że w punkcie

0

x

funkcja nie ma granicy, wystarczy wskazać dwa

różne ciągi argumentów zbieżne do punktu

0

x

takie, że odpowiednie ciągi wartości funkcji są

zbieżne do różnych granic.

Przykład 1. Wykażemy na podst. definicji, że

2

lim

2

3

2

1

=

x

x

x

.

Wybierając dowolny ciąg

)

(

n

x

argumentów taki, że

1

lim

=

n

n

x

, otrzymujemy następującą

granicę ciągu wartości funkcji:

2

2

3

2

2

1

3

1

2

2

3

2

lim

(

lim

)

=

=

=

=

n

n

x

x

x

f

n

n

n

.


Przy obliczaniu granic funkcji w punkcie

0

x

ważnymi pojęciami są granice jednostronne:

lewostronna i prawostronna.

Funkcja

)

(x

f

ma w punkcie

0

x

granicę lewostronną (właściwą lub niewłaściwą) równą g,

co zapisujemy symbolicznie

g

x

f

x

x

=

)

(

lim

0

,

gdy dla każdego ciągu argumentów

)

(

n

x

należących do dziedziny funkcji takich, że

0

x

x

n

<

,

jeżeli

0

lim

x

x

n

n

=

, to

g

x

f

n

n

=

)

(

lim

.

Analogicznie definiujemy

granicę prawostronną funkcji

)

(x

f

w punkcie

0

x

, którą

zapisujemy symbolicznie:

g

x

f

x

x

=

+

)

(

lim

0

.

Uwaga.

g

x

f

g

x

f

g

x

f

x

x

x

x

x

x

=

=

=

+

)

)

)

(

lim

(

lim

(

lim

0

0

0

Jeśli granice jednostronne funkcji

)

(x

f

w punkcie

0

x

są różne, to mówimy, że funkcja nie

ma granicy w tym punkcie.

background image

1

sgn

)

(

lim

0

=

x

x

,

1

sgn

)

(

lim

0

=

+

x

x

.

Funkcja

)

(

sgn x

nie ma zatem granicy w punkcie

0

0

=

x

.

Zauważmy, że dla funkcji stałej

c

x

f

=

)

(

mamy

c

c

x

x

=

0

lim

w każdym punkcie

R

x

0

.

−∞

=

x

x

1

0

lim

=

+

x

x

1

0

lim0

1

lim

=

−∞

x

x

0

1

lim

=

x

xOgólnie możemy zauważyć, że jeżeli

0

>

a

, to

−∞

=

x

a

x

0

lim

i

=

+

x

a

x

0

lim

natomiast

=

x

a

x

0

lim

i

−∞

=

+

x

a

x

0

lim

.


Twierdzenie (o granicy sumy, iloczynu i ilorazu funkcji)

Jeżeli

a

x

f

x

x

=

)

(

lim

0

oraz

b

x

g

x

x

=

)

(

lim

0

, to

b

a

x

g

x

f

x

x

+

=

+

))

(

)

(

(

lim

0

;

b

a

x

g

x

f

x

x

=

))

(

)

(

(

lim

0

;

b

a

x

g

x

f

x

x

=

)

(

)

(

0

lim

(

0

,

0

)

(

g

x

g

).

Uwaga. Granice funkcji przy warunku, gdy

x

lub gdy

−∞

x

obliczamy podobnie jak dla

ciągów. Zapamiętać przy tym trzeba też zachowanie się podstawowych funkcji elementarnych,
gdy argument zmierza do nieskończoności.


Przykłady.

1.

0

]

3

[

3

3

)

3

(

3

)

3

1

1

(

2

lim

lim

lim

=

=

+

=

+

+

=

+

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.

2.

6

)

3

(

lim

lim

lim

3

3

2

3

3

)

3

)(

3

(

3

9

=

+

=

+

=

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.

3.

1

)

3

)(

(

lim

lim

lim

1

2

)

3

)(

2

(

2

6

5

2

2

2

2

=

=

=

+

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

.

4.

−∞

=

=

+

+

]

[

lim

0

3

2

1

2

x

x

x

. 5.

−∞

=

=

+

]

[

lim

0

2

-

3

1

3

x

x

x

. 6.

=

=

+

]

[

lim

0

5

2

2

4

5

x

x

.

7.

−∞

=

=

]

[

lim

0

5

2

2

4

5

x

x

. 8.

=

=

+

]

[

1

0

lim

e

e

x

x

. 9.

0

]

[

1

0

lim

=

=

e

e

x

x

.

10.

=

x

x

ln

lim

. 11.

−∞

=

+

x

x

ln

lim

0

.

W przypadku granic funkcji zachodzą następujące wzory (tożsamości):

1

arctan

arcsin

tan

sin

0

0

0

0

lim

lim

lim

lim

=

=

=

=

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

;

e

x

x

x

x

x

x

x

x

x

=

+

=

+

=

+

−∞

1

0

)

1

(

)

1

1

(

)

1

1

(

lim

lim

lim

.

background image

Przykład.

1

lim

lim

lim

sin

)

cos(

cos

0

2

0

2

2

=

=

+

=

y

y

y

y

x

x

y

y

x

π

π

π

.


Asymptoty funkcji

Prosta

0

x

x

=

, gdzie

f

D

x

0

, jest asymptotą pionową

funkcji f, gdy przynajmniej jedna z granic jednostronnych

)

(

lim

0

x

f

x

x

lub

)

(

lim

0

x

f

x

x

+

jest niewłaściwa.

Asymptota pionowa może być zatem jednostronna lub

obustronna.

Na przykład funkcja

3

2

)

(

=

x

x

x

f

ma asymptotę pionową

obustronną o równaniu

3

=

x

, ponieważ

−∞

=

=

]

[

lim

0

9

3

2

3

x

x

x

oraz

=

+

+

=

]

[

lim

0

9

3

2

3

x

x

x

.


Prosta

0

y

y

=

, jest

asymptotą poziomą funkcji f, gdy

0

)

(

lim

y

x

f

x

=

−∞

lub

0

)

(

lim

y

x

f

x

=

.

Na przykład funkcja

3

2

4

)

(

=

x

x

x

f

ma asymptotę

poziomą o równaniu

2

=

y

, ponieważ

2

2

4

3

2

4

lim

=

=

±∞

x

x

x

.

Asymptota pozioma jest szczególnym przypadkiem

asymptoty ukośnej


Prosta

b

ax

y

+

=

, jest

asymptotą ukośną funkcji f, gdy

0

))

(

)

(

(

lim

=

+

b

ax

x

f

x

(lub gdy

0

))

(

)

(

(

lim

=

+

b

ax

x

f

x

)

Z powyższej zależności wynikają wzory na wyznaczanie

współczynników asymptoty ukośnej (jeśli istnieją odpowiednie
granice):

x

x

f

x

a

)

(

lim

±∞

=

)

)

(

(

lim

ax

x

f

b

x

=

±∞

Przykład. Wyznaczyć asymptotę ukośną funkcji

3

2

2

)

(

=

x

x

x

f

. Dziedziną tej funkcji jest zbiór

}

3

{

-

R

.

Zauważmy, że

=

3

2

lim

x

x

x

,

−∞

=

−∞

3

2

lim

x

x

x

, czyli funkcja nie ma asymptoty poziomej.

2

3

2

)

3

(

2

)

(

lim

lim

lim

2

=

=

=

±∞

±∞

±∞

x

x

x

x

x

x

x

f

x

x

x

, skąd wynika, że

2

=

a

.

6

3

6

3

6

2

2

2

3

2

)

)

(

(

lim

lim

)

(

lim

lim

2

2

2

=

=

+

=

=

±∞

±∞

±∞

±∞

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ax

x

f

x

x

x

x

, więc

6

=

b

.

Prosta

6

2

+

=

x

y

jest zatem asymptotą ukośną funkcji

3

2

2

)

(

=

x

x

x

f

.

background image

Ciągłość funkcji w punkcie

Definicja funkcji ciągłej

Funkcja

)

(x

f

jest ciągła w punkcie

a

, jeżeli

1.

funkcja ta jest określona w pewnym otoczeniu punktu

a

,

2.

istnieje granica

)

(

lim

x

f

a

x

,

3.

granica ta jest równa wartości funkcji w punkcie

a

, tzn.

)

(

)

(

lim

a

f

x

f

a

x

=

.

Funkcja jest ciągła w każdym punkcie pewnego przedziału, jeżeli jest ciągła w każdym punkcie

wewnętrznym tego przedziału oraz prawostronnie ciągła na jego lewym końcu i lewostronnie ciągła na
jego prawym końcu, pod warunkiem, że końce te należą do danego przedziału.


Punkt, w którym naruszone są warunki ciągłości, nazywamy punktem nieciągłości danej funkcji.

Obok przedstawione są

graficznie przykłady różnych
punktów nieciągłości.

Punkty

3

2

1

,

,

x

x

x

to tzw.

punkty nieciągłości I rodzaju.

W punktach nieciągłości II

rodzaju nie istnieje przynajmniej
jedna granica jednostronnaUwaga.

Każda funkcja elementarna jest ciągła na całej swojej dziedzinie.

Suma i iloczyn funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą.
Iloraz funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą we wszystkich punktach, w których mianownik nie

przyjmuje wartości zerowej.

Złożenie funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą.

Przykład. Zbadać ciągłość funkcji

<

=

0

dla

0

dla

1

)

(

/

1

x

x

x

e

x

f

x

.

W przypadku tej funkcji należy sprawdzić jej ciągłość w punkcie

0

=

x

, ponieważ dla wszystkich

niezerowych argumentów funkcje składowe są ciągłe (jako funkcje elementarne). Mamy więc:

0

)

0

(

=

f

,

1

0

1

/

1

0

0

1

lim

(

lim

)

=

=

=

x

e

x

x

x

f

,

0

0

0

lim

(

lim

)

=

=

+

+

x

x

f

x

x

.


Widzimy, że badana funkcja ma różne granice

jednostronne dla

0

=

x

, a więc nie jest ciągła w

tym punkcie (graficznie następuje przeskok
wykresu przy przejściu przez ten punkt).


background image

Zadanie. Zbadać ciągłość funkcji

<

=

0

dla

1

0

dla

)

(

x

e

x

x

x

f

x

.


Twierdzenie (własność Darboux o wartościach pośrednich funkcji ciągłej)
Funkcja

)

(x

f

y

=

ciągła na przedziale

>

<

b

a

;

, dla której

)

(

)

(

b

f

a

f

, przyjmuje

na tym przedziale wszystkie wartości zawarte pomiędzy

)

(a

f

i

)

(b

f

.

Z twierdzenia Darboux wynika następujący

Wniosek. Jeżeli funkcja

)

(x

f

y

=

jest ciągła na przedziale

>

<

b

a

;

oraz

0

)

(

)

(

<

b

f

a

f

(czyli funkcja przyjmuje na końcach tego przedziału wartości o

różnych znakach), to istnieje przynajmniej jeden punkt

)

;

(

b

a

c

taki, że

0

)

(

=

c

f

(miejsce zerowe funkcji).

Wniosek ten jest wykorzystywany przy obliczaniu przybliżonych wartości rozwiązań równań

postaci

0

)

(

=

x

f

.

Przykład. Sprawdzić, czy istnieje rozwiązanie równania

0

2

2

=

x

x

w przedziale

>

<

0

;

1

.

Jeśli rozważymy lewą stronę równania jako funkcję

x

x

x

f

2

)

(

2

=

, to widzimy, że

2

1

1

2

1

)

1

(

=

=

f

,

1

2

0

)

0

(

0

=

=

f

. Dana funkcja jest ciągła, ma na końcu tego przedziału wartości

o różnych znakach, a więc musi istnieć w tym przedziale punkt będący miejscem zerowym rozważanej
funkcji, czyli istnieje rozwiązanie wyjściowego równania.

Zadanie. Sprawdzić, czy równanie

0

2

ln

=

+

x

x

ma rozwiązanie w przedziale

>

<

2

;

1

.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Matematyka cw5 Granice funkcji Ciaglosc funkcji Asymptoty
8 Zadania do wykladu Granica funkcji Ciaglosc funkcji 1
2010 12 10(2) granica funkcji, ciągłość funkji, różniczkowalność, iloraz różnicowy
Granice funkcji i ciągłość funkcji, Analiza matematyczna
(3683) ciągi, granice ciągów, granice funkcji, ciągłość funkcji
LISTA 2 Ciagi liczbowe Granice funkcji Ciaglosc 2010
AM I, am4 granica funkcji ,ciągłość, GRANICA FUNKCJI
8 Zadania do wykladu Granica funkcji Ciaglosc funkcji 1
Matematyka cw5 Granice funkcji Ciaglosc funkcji Asymptoty
2010 12 10(2) granica funkcji, ciągłość funkji, różniczkowalność, iloraz różnicowy
granica funkcji zadania 1 plus 2
Analiza matematyczna Wykłady, GRANICE FUNKCJI
Granica funkcji(1), Prywatne
Granice funkcji - pochodne, Prywatne, matna
Granice funkcji

więcej podobnych podstron