cwiczenie 1 i 2 id 125124 Nieznany

Pobierz cały dokument
cwiczenie 1 i 2 id 125124 Nieznany .pdf
Rozmiar 255,5 KB
background image

Zadanie 1
W „KORAL” sp. z o.o. na dzień 31 XII 2009 występowały następujące składniki majątku i źródeł ich
finansowania:
Środki pieniężne na rachunku bankowym

29 000

Należności od odbiorców

20 000

Kapitał podstawowy

250 000

Gotówka w kasie

1 000

Środki trwałe

250 000

Zobowiązania wobec dostawców

15 000

Kredyty bankowe

80 000

Materiały

100 000

Produkcja w toku

25 000

Zysk z lat ubiegłych

60 000

Wyroby gotowe

75 000

Kapitał zapasowy

95 000

Proszę sporządzić uproszczony bilans, dzieląc w/w składniki majątku i źródeł ich finansowania
odpowiednio na aktywa trwałe i obrotowe oraz na kapitały własne i zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania.
.

Zadanie 2
W Przedsiębiorstwie Produkcyjnym „JANTAR” S.A., zajmującym się szyciem odzieży roboczej, na koniec
2009 r. występowały następujące składniki majątku:

Budynek administracyjny

331 000

Samochody ciężarowe

130 000

Maszyny do szycia

100 000

Środki pieniężne na rachunku bankowym

150 000

Paliwo

3 000

Zamki błyskawiczne

1 000

Należności od odbiorców

80 000

Bluzy robocze, czekające na wszycie zamków błyskawicznych

85 000

Komputery

10 000

Program komputerowy

35 000

Akcje nabyte w celu odsprzedaży

95 000

Budynek produkcyjny, będący w trakcie budowy

140 000

Gotowe rękawice ochronne

14 000

Torby foliowe, przeznaczone do pakowania odzieży roboczej

12 000

Udzielona pożyczka z terminem spłaty 18 miesięcy

14 000

Proszę sporządzić uproszczony bilans. Ponadto wiadomo, że majątek sfinansowany jest w 60 % kapitałem
podstawowym, w 15 % zyskiem z lat ubiegłych, pozostałe źródła finansowania to w równej wartości
zobowiązania wobec dostawców z tytułu dostaw i usług oraz 2 letni kredyt bankowy.

Zadanie 3
Jednostka gospodarcza X posiada następujący stan aktywów i pasywów:

1. Biurka-8000
2. Grunty-40000
3. Dywany-3000
4. Budynki produkcyjne-60000
5. Budynki administracyjne-45000
6. Węgiel-2000
7. Konfekcja gotowa- 7000
8. Maszyny szwalnicze- 12000
9. Należności z tytułu dostaw i usług- 6000

10. Samochody osobowe- 20000
11. Środki pieniężna na rachunku w banku-

15000

12. Tkaniny-9000
13. Komputery- 8000
14. Akcje długoterminowe- 4000
15. Fundusz założycielski- 100000
16. Oprogramowanie komputerowe- 5000
17. Kapitał zapasowy- 94000

background image

Ustal wielkość poszczególnych grup aktywów i pasywów oraz ich ogólną wielkość, wiedząc że
długoterminowe kredyty bankowe stanowią 20% funduszu założycielskiego, a zobowiązania
krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług -30% funduszu założycielskiego.

Zadanie 4
W firmie handlowej „HURT” spółka zo.o. w Koszalinie sporządzono na dzień 31.03.2009 spis z natury,
w którym wyszczególniono następujące składniki majątku i źródła ich finansowania:

1. Pawilon handlowy- 40000
2. Kasy fiskalne- 3000
3. Meble sklepowe:

Regały-3500

Lady-2500

4. Artykuły chemiczne-6000
5. Kapitał udziałowy- 80000
6. Oprogramowanie komputerowe- 4000
7. Gotówka w kasie-1000
8. Zobowiązania wobec dostawców:

Spółka zo.o. „TOP”- 20000

Spółka cywilna „KORA”-15000

9. Papier do pakowania towarów- 400
10. Artykuły spożywcze-14000
11. Mikrokomputer- 8000
12. Samochód dostawczy- 16000

13. Artykuły gospodarstwa domowego- 1000
14. Środki na rachunku bankowym- 16800
15. Budynek magazynu- 15000
16. Należności od odbiorców:

Spółka X- 1000

Spółka Z-1200

Spółka Y- 3000

17. Kredyt krótkoterminowy- 12000
18. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu:

Podatku dochodowego- 1200

Podatku VAT- 2400

19. Zobowiązania wobec pracowników- 500
20. Wynik finansowy za pierwszy kwartał

(zysk)- 5300


Przeprowadzić klasyfikację poszczególnych składników majątku grupując je wg pozycji w bilansie
Zestawić uproszczony bilans na dzień 31.03.2009
Ustalić procent udziału kapitałów własnych w finansowaniu całego majątku spółki.

Zadanie 5
W przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym „Merkury” w dniu 31.12.2009 wystąpiły niżej wymienione
składniki środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia (w zł):

1. Środki pieniężne w kasie- 1000
2. Artykuły spożywcze przeznaczone do

sprzedaży- 150000

3. Należności od firmy „Alfa” za

wykonane usługi- 20000

4. Papier pakowy-4500
5. Samochody ciężarowe- 280000
6. Budynek administracji- 350000
7. Zadłużenie wobec PPHU „digital” za

maszynę do pisania- 4500

8. Artykuły przemysłowe przeznaczone do

sprzedaży- 100000

9. Usługi w toku-95500

10. Kwota ustalonego, a nie

odprowadzonego na rzecz Urzędu
Skarbowego podatku- 25500

11. Zobowiązanie wobec pracowników z

tytułu wynagrodzeń- 120000

12. Zobowiązanie wobec banku z tytułu

zaciągniętego kredytu
długoterminowego- 151000

13. Fundusz założycielski- 350000
14. Fundusz przedsiębiorstwa- 400000
15. Wynik finansowy (zysk)- 50000
16. Środki pieniężne w banku- 100000

Sporządź bilans zastępując sformułowania opisowe właściwymi nazwami grup i pozycji
bilansowych.

background image

Zadanie 6
Ustal typy operacji bilansowych i określ sumę bilansową po każdej operacji wiedząc, że bilans
otwarcia wynosi 100 000zł.
1. Zakupiono za gotówkę towary, które

przyjęto do magazynu przedsiębiorstwa-
wartość 2000zł

………………………………………………

2. Bezgotówkowo przekazano kwotę 3500zł

należną urzędowi skarbowemu z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych

…………………………...…………………

3. Zaciągnięto kredyt bankowy na spłatę

zaległych zobowiązań- zgodnie z umową
kredytową bank przekazał kwotę kredytu
bezpośrednio kontrahentowi, potwierdzając
operacje wyciągiem bankowym (10000zł)

…………………….………………………

4. Zawarto umowę z P.H.U. „Wenus” na

dostawę sprzętu komputerowego o wartości
7000zł- zgodnie z umową zapłata nastąpi za
90 dni
…………………………………………...…

5. Część wypracowanego zysku przekazano na

zasilenie kapitału zapasowego- 2000zł

……………………………………..

6. Uregulowano zobowiązanie wobec dostawcy,

dokonując przelewu kwoty 1000zł z rachunku
bieżącego na rachunek kontrahenta

………………………………………………

7. Wysłano zamówienie do P.H. „Saturn” na

dostawę towarów o wartości 900 zł-
kontrahent potwierdził przyjęcie zamówienia
faksem i ustalił termin dostawy za 14 dni

………………………………...……………

8. Pracownik rozliczył się z pobranej zaliczki w

wysokości 200 zł, przekazując całą kwotę do
kasy przedsiębiorstwa

………………………………………………


Zadanie 7

W przedsiębiorstwie „Conte” sp. z o.o. miały miejsce następujące operacje gospodarcze, które wpłynęły
na zmianę wartości następujących składników bilansowych:

Lp.

Data

Składniki bilansowe oraz charakter ich zmiany

Składnik bilansowy

Zmiana

Składnik bilansowy

Zmiana

1.

03.01 Towary

zwiększenie Zobowiązania wobec dostawców zwiększenie

2.

05.01 Kredyty bankowe

zmniejszenie Rachunek bieżący

zmniejszenie

3.

10.01 Rachunek bieżący

zmniejszenie Pożyczki udzielone

zwiększenie

4.

14.01 Zobowiązania wobec dostawców

zwiększenie Środki trwałe

zwiększenie

5.

16.01 Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń zmniejszenie Należności od pracowników

zmniejszenie

6.

17.01 Wartości niematerialne i prawne

zwiększenie Kasa

zmniejszenie

7.

18.01 Pożyczki otrzymane

zwiększenie Zobowiązania wobec dostawców zmniejszenie


Podaj treść operacji gospodarczych.

1. ……………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………..

4. ……………………………………………………………………………………..

5. ……………………………………………………………………………………..

6. ……………………………………………………………………………………..

7. ……………………………………………………………………………………..

background image


Zadanie 8
W P.P.U. „Saturn” w miesiącu styczniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze. Określ
dokument będący podstawą zapisu.
Lp. Treść operacji

Dokument

będący podstawą

zapisu

1. Zakupiono komputer i przyjęto do używania w dziale kadr- zapłata w ciągu 30

dni

2. Wypłacono z kasy pracownikom wynagrodzenia za bieżący miesiąc

3.

Uregulowano przelewem bankowym zobowiązanie wobec urzędu skarbowego
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

4. Wydano z magazynu wyroby gotowe do sprzedaży

5. Ze środków pieniężnych na rachunku bankowym uregulowano zadłużenie

wobec P.P.U. „Saturn” za otrzymaną dostawę materiałów

6. Wypłacono z kasy pracownikowi K. Gibowskiemu zaliczkę na zakup paliwa

7. Zakupiono za gotówkę materiały biurowe

8. Spółka „Pluton” wpłaciła do kasy gotówkę za świadczone usługi budowlane w

ubiegłym miesiącu

9. Przyjęto do używania środek trwały po zakończeniu inwestycji

10. Za środki pieniężne na rachunku bankowym zakupiono bony skarbowe

11. Wypłacono z kasy J. Kozakowi zaległe wynagrodzenie

12. Wydano z magazynu materiały do produkcji podstawowej


Zadanie 9
W uproszczonym bilansie firmy „Syriusz” sp. zo.o. na dzień 1 lutego bieżącego roku wykazano
następujące składniki aktywów i pasywów:

AKTYWA

PASYWA

Składnik aktywów

kwota

Składnik pasywów

kwota

1. Środki trwałe
2. Należności od pracowników
3. Rachunek bieżący
4. Kasa

70 000
1 000
30 000
9 000

1. Kapitał podstawowy
2. Kredyt bankowy
3. Zobowiązania z tytułu dostaw
4. Zobowiązania z tytułu

wynagrodzeń

60 000
10 000
25 000
15 000

Razem aktywa

110 000

110 000

W miesiącu lutym wystąpiły niżej wymienione operacje gospodarcze:

1. Pracownik wpłacił do kasy niewykorzystaną część zaliczki, która otrzymał na koszty podróży

służbowej – 500zł

2. Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy za zakupione towary z przyznanego na ten cel kredytu-

7000zł

3. Wypłacono przelewem z rachunku bankowego wynagrodzenia – 13 000zł
4. Wspólnik wniósł w formie aportu środek trwały na podwyższenie kapitału podstawowego- 2 000

Ustal stan składników aktywów i pasywów po każdej operacji gospodarczej. Określ typ poszczególnych
operacji gospodarczych.

Na ćwiczenia 3 proszę przygotować:

1.

Co zawiera każde konto i zapis na koncie (m. in. nazwa, symbol, w Matuszewiczu na
końcu jest wzorcowy plan kont, strony Dt i Ct, data zapisu księgowego)

2.

Zasady działania kont aktywnych, pasywnych, przychodów i kosztów

3.

Zasada podwójnego księgowania

4.

Kontrola prawidłowości księgowań – zestawienie obrotów i sald, poprawianie błędów
księgowych, dzielenie i łączenie kont, ewidencja pozabilansowa

background image

Zadanie 10

Na podstawie poniższych informacji ustalić wpływ poszczególnych operacji na bilans i rachunek zysków i strat

kwalifikując je do poszczególnych grup wg wzoru:

Numer / treść

operacji

Aktywa

Pasywa

Przychody

Koszty

Zysk

Typ operacji

1. Sprzedano komputer wykorzystywany w księgowości:

a) do kasy wpłynęło 4000zł,
b) wartość wydanego komputera 3500zł.

2. Wydano materiały do zużycia w produkcji 2000zł.
3. Zaksięgowano należne pracownikom wynagrodzenia za bieżący miesiąc 8000zł.
4. Wypłacono z kasy wynagrodzenia pracownikom 8000zł.
5. Sprzedano posiadane akcje, nabyte w celach handlowych:

a) wpływ na rachunek bankowy 3000zł,
b) cena zakupu sprzedanych akcji 2800zł.

6. Otrzymano przelewem odszkodowanie za zniszczony w wyniku pożaru budynek magazynu 9000zł.
7. Zapłacono przelewem odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań 100zł.
8. Przekazano do używania wybudowany budynek sklepu 30 000zł.
9. Zakupiono towary na kredyt kupiecki 6000zł.
10. Sprzedano zakupione towary:

a) do kasy wpłynęło 7500zł,
b) wartość wydanych towarów wg cen zakupu 6000zł.

11. Przeksięgowano umorzoną kwotę zobowiązań z tytułu dostaw 1000zł.
12. Zapłacono gotówką podatek od nieruchomości 500zł


Zadanie 11
Bilans przedsiębiorstwa P z Koszalina na dzień 01.12.200x r. wykazuje następujące pozycje:

AKTYWA

Stan na

01.12.200xr.

PASYWA

Stan na

01.12.200xr.

A. Aktywa trwałe
I. Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
Środki trwałe w budowie
II. Inwestycje długoterminowe
Akcje
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
Materiały
Towary
II. Należności krótkoterminowe
Z tytułu dostaw i usług
III. Inwestycje krótkoterminowe
Środki pieniężne w kasie

Środki pieniężne na rachunku
bankowym

30 000

22 000

20 000

2 000
8 000
8 000

15 000

5 000
3 500
1 500
2 000
2 000
8 000

500

7 500

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Fundusz założycielski

II. Fundusz przedsiębiorstwa
III. Zysk netto

B. Zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania

I. Zobowiązania długoterminowe

Kredyty
II. Zobowiązania krótkoterminowe
Z tytułu dostaw i usług

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń

Z tytułu wynagrodzeń

25 000
17 000

5 000
3 000

20 000

10 000
10 000
10 000

3 000
6 000
1 000

Suma aktywów

45 000 Suma pasywów

45 000


W grudniu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:
1. Wpłacono gotówkę z kasy do banku (KW, WB)

200zł

2. Zakupiono za gotówkę i przyjęto do magazynu towary (Fa, Pz)

100zł

3. Opłacono z rachunku bankowego ratę kredytu (WB)

1 000zł

4. Odbiorca opłacił gotówką do kasy część należności (KP)

1 300zł

5. Podjęto z banku do kasy środki pieniężne na wypłatę zaległych wynagrodzeń dla pracowników (WB, KP)

1 000zł

6. Wypłacono z kasy pracownikom zaległe wynagrodzenia w całości (lista płac) ……….zł
7. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na delegację (KW)

200zł

8. Opłacono podatek dochodowy z rachunku bankowego (WB)

500zł

9. Zakupiono płacąc przelewem z rachunku bankowego obligacje Skarbu Państwa z terminem wykupu do

jednego roku (WB)

1 500zł

10. Zakupiono na warunkach odroczonego terminu płatności i przyjęto do użytkowania komputer (Fa, OT)

6000zł

background image

11. Opłacono zobowiązanie wobec dostawcy za zakupiony komputer z zaciągniętego kredytu bankowego (WB)

...........zł (zrobić założenie: krótkoterminowy)

12. Zakupiono i przyjęto do magazynu materiały – zapłata nastąpi w terminie późniejszym (Fa, Pz)

3 500zł

13. Podjęto gotówkę z rachunku bankowego do kasy (WB, KP)

1 000zł

14. Przeznaczono część zysku na powiększenie funduszu przedsiębiorstwa (PK) 2000zł
15. Z powodu złej jakości zwrócono dostawcy część zakupionych materiałów (op.12) (Wz)

1500zł

16. Bank zawiadomił o wpłacie należności przez odbiorcę na rachunek bankowy (WB)

400zł

17. Zakupiono za gotówkę i przyjęto do użytkowania maszynę do pisania (Fa, OT) 800zł
18. Opłacono gotówką z kasy część zobowiązań za zakupione materiały (KW) 200zł
19. Sprzedano odbiorcy zbędne części zapasowe do maszyn wg faktury (Wz) 60zł
Zadania do wykonania:
1. Na podstawie bilansu otworzyć konta księgowe.
2. Zaksięgować podane operacje gospodarcze, obliczyć obroty na kontach.
3. Sporządzić zestawienie obrotów i sald.
4. Sporządzić bilans zamknięcia, zamknąć konta.

Pobierz cały dokument
cwiczenie 1 i 2 id 125124 Nieznany .pdf
Rozmiar 255,5 KB

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
cwiczenie9 id 125928 Nieznany
cwiczenia23 id 124959 Nieznany
cwiczenia 4 2 id 124428 Nieznany
Fizjologia Cwiczenia 3 id 17436 Nieznany
cwiczenie 4 2 id 125411 Nieznany
cwiczenie 9 id 125104 Nieznany
Cwiczenia 5 id 124444 Nieznany
opis cwiczenia id 336864 Nieznany
cwiczenie 5 id 101060 Nieznany
Cwiczenie 3 id 125305 Nieznany
CWICZENIE 6 2 id 99618 Nieznany
cwiczenie 5 id 125447 Nieznany
Cwiczenie 6 id 125101 Nieznany
cwiczenia2 4 id 124943 Nieznany
cwiczenie 2 id 125220 Nieznany
cwiczenie 3 1 id 125314 Nieznany
kielbasy cwiczenia id 234529 Nieznany
cwiczenie 5 2 id 101056 Nieznany

więcej podobnych podstron