Psychologia osobowości dr Kofta wykład 9 Poznawcza teoria Ja

background image

POZNAWCZA TEORIA "JA"

 
 

 

Ja subiektywne

(podmiotowe) vs.

 

Ja obiektywne

(przedmiotowe)

[W.

James]

 

background image

JEDNO "JA" CZY WIELE "JA"?

Rola

orientacji temporalnej

Znaczenie

kontekstu społecznego

i

skryptów związanych z rolą

Tożsamość

indywidualna

a tożsamość

społeczna

"Ja" publiczne i "ja" prywatne

: zjawisko

pozytywnej

autoprezentacji

Koncepcja

schematów poznawczych

i

hierarchii pojęciowych jako próba

rozwiązania problemu jedności vs.

wielości "Ja".  

background image

STRUKTURA „JA” JAKO ŹRÓDŁO

MOTYWACJI

I WARTOŚCIOWAŃ


 

„JA" JAKO GENERATOR DĄŻEŃ:

1. Podtrzymanie poczucia własnej

wartości

2. Podtrzymanie poczucia własnej

tożsamości i

odrębności

(procesy autoweryfikacji,

podkreślanie unikalności)

background image

3. Podtrzymanie poczucia

kontroli

nad

zdarzeniami

4. Dążenie do

trafnego samopoznania


5. Dążenie do

wzrostu

i rozwoju własnej osoby

 

Zdrowie psychiczne

: Trafne

samopoznanie czy podtrzymywanie
złudzeń na swój własny temat? (Sh.
Taylor & J. Brown, 1988)

background image

ROZBIEŻNOŚCI W „JA” A MOTYWACJA DO

DZIAŁANIA:

1. Reakcje na informacje nie potwierdzające

naszej wartości, odrębności i kontroli

1. Konflikt między dążeniem do samopoznania

a dążeniem do pozytywnego myślenia o
sobie: "ja" w ogniu krzyżowym

 
3. Rola rozbieżności między komponentami

obrazu siebie (np. Ja realnym, Ja idealnym, i
Ja powinnościowym - Higgins).

background image

DOSTĘPNOŚĆ POZNAWCZA "JA

" jako

warunek jego wpływu na przetwarzanie
informacji i kontrolę działania:

 

Idea

„roboczego „Ja”

(H. Markus)

istota i konsekwencje

autokoncentracji

 

istota i konsekwencje

dezindywiduacji  

background image

AUTOSCHEMATY:
 

Poznawcze generalizacje n.t. samego

siebie,

wyprowadzone z ubiegłego

doświadczenia, które organizują i
ukierunkowują przetwarzanie
informacji dotyczącej własnej
osoby (Markus, 1977).

 

background image

Sposób diagnozy

: Badania oceniali u siebie

natężenie różnych cech charakteru,
zarazem byli proszeni o określenie, na ile
ważny jest dany atrybut.

Autoschemat, jeżeli:
-         ocena

ekstremalna

(wysoka lub niska), i

-         atrybut uznany za

ważny

przez osobę.

 
W oryginalnych badaniach Markus - schematy

związane z zależnością-niezależnością.
Wyodrębniono trzy grupy kobiet: z
autoschematami niezależności, z
autoschematami zależności, oraz
pozbawione autoschematów w tej
dziedzinie.

background image

Tak diagnozowane schematy - istotny wpływ

na przetwarzanie informacji. "Schematycy„:

-         -

szybciej rozpoznają słowa

odpowiednich

kategorii (brak różnic dla słów neutralnych
względem tych kategorii);

-         - w odpowiedzi na prośbę,

dostarczają więcej

przykładów

zachowań odpowiednich kategorii;

-         - uważają

zaangażowanie się w zachowania

danej kategorii za bardziej prawdopodobne niż w
zachowania innej kategorii;

-         - są bardziej skłonni do

odrzucania informacji

niezgodnej

z ich obrazem siebie.

 

background image

Analogiczne wyniki (dla czasów rozpoznawania

słów) stwierdzono dla szeregu innych
autoschematów: kobiecości (sex-typing);
otyłości, szczupłości itp.

 
Stwierdzono też, że ludzie

szybciej

odpowiadają

na te pytania w kwestionariuszach
osobowości, które w dotyczą autoschematów
(Fekken & Holden, 1992).

Badania Furnhama i Fundera (1995) sugerują, że

wytwarzane przez ludzi

autoschematy są

podzielane przez innych

: Ekstremalność

samoocen sprzyja nie tylko krótkim czasom
reakcji przy przypisywaniu sobie
odpowiednich cech przez sam podmiot, ale
również - przy przypisywaniu takich cech
przez innych ludzi (dobrych znajomych).

background image

Autoschematy wpływają nie tylko na przetwarzanie

informacji o sobie, ale też

o innych ludziach

.

 
-         Proszeni o ocenę innych, ludzie biorą pod

uwagę najczęściej

te wymiary, w zakresie których

są "schematykami";

oceny innych na tych

wymiarach cechują się większą pewnością;

 
-         wymiary osobowości, na których ludzie mają

szczególnie pozytywny pogląd na siebie, są

łatwiej dostępne poznawczo

i chętniej

wykorzystywane przy ocenie innych ludzi.

 
-         Autoschematy sprawiają, że ludzie organizują

informację społeczną (np. zawartą w narracji) w

większe jednostki

działania; może to wskazywać,

że rozpoznają znaczenia wyższego rzędu w
sekwencji działań.

background image

SAMOOCENA: UWARUNKOWANIA I

FUNKCJE MOTYWACYJNE

Poczucie własnej wartości = pozytywna

ogólna samoocena.

Wyraża się w:
- Odczuwaniu

pozytywnych emocji

w

stosunku do samego siebie (np. dumy,

zadowolenia z siebie), oraz

-

pozytywnym ocenianiu siebie

pod

różnymi względami (np. jako osoby

inteligentnej, dotrzymującej

postanowień, o silnej woli itp.).

W psychologii mierzy się ją przy pomocy

specjalnych kwestionariuszy, np.

skali

samooceny Rosenberga

(1965). Przykładowe

twierdzenie: „Czuję, że jestem osobą

wartościową, co najmniej tak samo jak inni”.

background image

Koncepcja E. T. Higginsa (1987):

Perspektywy Ja

(punkty widzenia

na Ja)

Obszary Ja

(zakresy, dziedziny Ja)

 

background image

_________________________________________________________________

Dziedziny Ja podlegające Perspektywa oceny Ja
ocenie

własna

cudza

__________________________________________________________________________

Ja

realne

Ja realne w oczach własnych Ja realne w oczach innych

(pojęcie Ja) ludzi (pojęcie Ja)

Ja

idealne

Ja idealne w oczach własnych Ja idealne w oczach innych
(ukierunkownie Ja) ludzi (ukierunkowanie Ja)


Ja

powinnościowe

Ja powinnościowe w oczach Ja powinnościowe w

oczach innych
własnych (ukierunkowanie Ja) ludzi (ukierunkowanie Ja)

background image

INNE WAŻNE POJĘCIA:
 
Samooceny

cząstkowe

a samoocena

globalna

(poczucie własnej wartości)

- swojego wyglądu
- sprawności fizycznej
- inteligencji
- umiejętności społecznych
- towarzyskości
- rozmaitych cech charakteru (np. systematyczności,

impulsywności, lękliwości)

- siebie w różnych rolach społecznych (jako pracownika,

szefa, męża, matki, córki itp.)

Poczucie własnej wartości nie jest zwykłą sumą

ocen cząstkowych (dotyczy bowiem nie swoich

poszczególnych wad i zalet, ale całościowego

stosunku do swojej osoby).

background image

KORELATY POZYTYWNEJ SAMOOCENY

Wysoka samoocena wiąże się m.in. z (Tesser,

2001; Solomon, Greenberg, Pyszczynski, 1991)

- poczuciem i pragnieniem

wewnętrznej kontroli

zdarzeń;

-

motywacją osiągnięć

i wytrwałością w działaniu;

-

potrzeba aprobaty

społecznej;

-

zadowoleniem

z życia;

- skłonnością do częstszego przeżywania

emocji

pozytywnych

(radość, zadowolenie, entuzjazm,

satysfakcja) i rzadszego – emocji negatywnych (lęk,

przygnębienie, poczucie beznadziejności);

- lepszym stanem

zdrowia somatycznego

;

- lepszym stanem

zdrowia psychicznego

;

- wyższym poziomem

osiągnięć życiowych

.

background image

DĄŻENIE DO POZYTYWNEJ SAMOOCENY PROWADZI

DO ZŁUDZEŃ NA SWÓJ WŁASNY TEMAT

-

autowaloryzacja

, czyli dążenie do obrony, podtrzymania,

lub nasilenia dobrego mniemania o sobie.
Np.

„Efekt bycia lepszym niż przeciętny człowiek”,

Bad.

Crossa – niemal wszyscy studenci uważają siebie za
osoby lepiej niż przeciętnie dające sobie radę w
kontaktach z ludźmi, a 60% uważa, że mieści się w
górnych 10% pod tym względem.

- inne złudzenia:

nierealistyczny optymizm

(Weinstein),

iluzja kontroli

.

- podtrzymywanie pozytywnych złudzeń a zdrowie

psychiczne – Sh. Taylor i J. Brown (pozytywne złudzenia
jako

zasoby do walki z zagrożeniem

wywołanym

porażką, chorobą, utratą osoby bliskiej itp.)

background image

Dążenie do pozytywnej samooceny: zjawisko

autoafirmacji

(Steele, 1975)

 

Strategie

zapewniania pozytywnej samooceny

(np.):
Egotyzm atrybucyjny
"kąpanie" się w cudzej chwale
porównania w dół
pozytywna autoprezentacja

samoutrudnianie

identyfikacja z grupą
mechanizmy obronne (psychoanaliza), itd

background image

ŹRÓDŁA DĄŻENIA DO POZYTYWNEJ SAMOOCENY:

wrodzone

(np. teoria C. Rogersa)

teoria

opanowania trwogi

(Solomon, Greenberg,

Pyszczynski, 1991) poczucie wł. wartości jako „bufor”

przeciwko lękowi przed śmiercią

 

teoria

wykluczenia ze społeczności

(Baumeister &

Tice, 1990) poczucie wł. wartości jako „bufor” przeciwko

lękowi przed wykluczeniem

samoocena jako socjometr

(Leary, Downs, 1995):

samoocena jako wskaźnik bieżącej akceptacji jednostki

przez jej społeczne otoczenie.
Samoocena - mechanizm psychoewolucyjny, zapewniający

poczucie przynależności, utrzymywanie więzi i

konformizm grupowy - (1) „monitoruje otoczenie

społeczne z uwagi na wskaźniki dezaprobaty, odrzucenia i

wykluczenia oraz (2) sygnalizuje jednostce wystąpienie

takich wskaźników za pośrednictwem negatywnej reakcji

afektywnej”.

background image

Istota negatywnej samooceny

: brak ocen

pozytywnych + deficyt adaptacyjnych iluzji na swój

własny temat (nt.: własnych kompetencji,

przyszłości, możliwości kontrolowania zdarzeń)

Dysfunkcjonalność

negatywnej samooceny:

Nastrój
Nie podejmowanie działań
Generalizacja porażki + brak autoafirmacji
Oczernianie innych i przypisywanie wrogich intencji

 

Zagrożenia związane z wysoką pozytywną samooceną

:

- Podejmowanie zachowań ryzykownych (motocykliści - Pelham
& Taylor, 1991)
- nieracjonalny upór (Baumeister, Heatherton & Tice, 1993)

negatywny odbiór u innych (zarozumiałość)

 
Funkcjonalność wysokiej samooceny a

fazy działania

(Gollwitzer &

Kinney, 1989)

background image

REGULACYJNE KONSEKWENCJE

SAMOŚWIADOMOŚCI

 
Samoświadomość i metody jej

wzbudzania

w

laboratorium

 
Samoświadomość a koncentracja uwagi na

rozbieżnościach

między standardami a

zachowaniem (koncepcja R. A. Wicklunda),

 

Przykład z badań - samoświadomość a
przestrzeganie normy uczciwości (Diener &
Wallbom, 1976)

background image

Samoświadomość a

emocje

.

 
Samoświadomość a procesy

kontroli działania

:

- Rola koncentracji na celach
- Rola koncentracji na automatycznych
składniach czynności złożonych

 
Samoświadomość a

depresyjny styl

funkcjonowania

: model Pyszczynskiego i

Greenberga (1987).


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 8 Poznawcze konstruowanie rzeczywistości
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 11 Rozwój Ja
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 12b Seymour Epstein poznawczo doswiadczeniowa teoria Ja pp
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 10 Społeczne aspekty Ja
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 7a Podstawowe funkcje osobowości w ujęciu poznawczym ppt
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 4 Osobowość w świetle teorii uczenia sie
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 7b Osobowość jako system wiedzy osobistej
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 2 Sytuacjonizm
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 5a Psychodynamiczne podejście do osobowości
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 6b Psychologia humanistyczna
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 1 Zagadnienia wstępne
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 12a Cele działań
Psychologia osobowości dr Kofta wykład 4 Osobowość w świetle teorii uczenia sie
Psychologia osobowości - dr Kofta - Pytanie egzaminacyjne, 1
Psychologia osobowości - dr Kofta - syllabus, Miros?aw Kofta

więcej podobnych podstron