Hydrologia Wyklad nr 11

background image

Hydrologia

Hydrologia

I rok

Inżynieria Środowiska

Wykład nr 11

Marcin Widomski

dr inż.

p. 309

tel. wew. 4183

tel. 0-8153844183

M.Widomski@wis.pol.lublin.pl

background image

SIŁY WIĄŻĄCE WODĘ W
GRUNCIE

background image

Siły wiążące wodę w gruncie

Wyróżniamy TRZY grupy sił wiążących wodę

w gruncie:

• siły adsorpcyjne,
• siły dyfuzyjne,
• siły kapilarne.

background image

Siły wiążące wodę w gruncie

Siły adsorpcyjne stanowią siły pochodzenia

molekularnego o małym zasięgu jako siły adhezyjne:

• siły London – van der Wallsa (oddzialywania dyspersyjne

pomiędzy dipolami),

• siły wiązań wodorowych ,
• siły wiązania molekuł wodnych przez pole

elektrostatyczne naładowanej elektrycznie powierzchni
cząstek gruntu.

Siły adsorpcyjne małego zasięgu przyczyniają się do bardzo

silnego wiązania cienkiej błonki wodnej na powierzchni
fazy stałej. Woda ta jest z trudem wykorzystywana przez
rośliny gdyż siły wiązania przez macierz glebową są zbyt
duże.

background image

Siły wiążące wodę w gruncie

Adhezja (łac. przyleganie) - łączenie się ze sobą

powierzchniowych warstw ciał fizycznych lub faz
(stałych lub ciekłych).

Adhezji nie należy mylić z kohezją, która jest zjawiskiem związanym

z oddziaływaniami międzycząsteczkowymi występującymi "w
głębi" a nie na powierzchni danego ciała.

Miarą adhezji jest praca przypadająca na jednostkę powierzchni

którą należy wykonać aby rozłączyć stykające się ciała

background image

Siły wiążące wodę w gruncie

Siły dyfuzyjne powstają pod wpływem wysokiej

koncentracji zaadsorbowanych jonów na
naładowanej elektrycznie powierzchni fazy stałej.

Dyfuzja - proces samorzutnego rozprzestrzeniania

się cząsteczek lub energii w danym ośrodku (np.
w gazie, cieczy lub ciele stałym), będący konsekwencją
chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między
sobą i/lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka.

Osmoza – dyfuzja rozpuszczalnika przez błonę

półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu.
Osmoza spontanicznie zachodzi od roztworu o niższym stężeniu
substancji rozpuszczonej do roztworu o wyższym, czyli prowadzi
do wyrównania stężeń obu roztworów.

background image

Siły wiążące wodę w gruncie

Siły dyfuzyjne działają w błonce wodnej otaczającej

cząstki gruntu w wyniku dyfuzji stężeniowej.

Działanie:
1. Odpychanie jonów w kierunku od powierzchni

fazy stałej, ponieważ przy jej powierzchni
stężenie jonów jest dużo wyższe niż w błonce
wodnej.

2. Różnica stężeń powoduje przyciąganie ku

powierzchni cząstki gruntu molekuł wodnych.

3. Siła osmotyczna wywiera na molekuły wodne

efekt podobny jak inne siły wiążące wodę z fazą
stałą np. siły adhezyjne i elektrostatyczne.

background image

Siły wiążące wodę w gruncie

Siły kapilarne pojawiają się w związku z formowaniem się

wklęsłych menisków w wodzie kapilarnej jako rezultat
współdziałania sił adhezyjnych z siłami kohezji
występującymi pomiędzy molekułami wodnymi.

Kohezja - ogólna nazwa zjawiska stawiania oporu przez ciała

fizyczne, poddawane rozdzielaniu na części. Jej miarą
jest praca potrzebna do rozdzielenia określonego ciała na
części, podzielona przez powierzchnię powstałą na skutek
tego rozdzielenia.

Kohezja - wzajemne przyciąganie się cząsteczek danej

substancji.

background image

Siły wiążące wodę w gruncie

Działanie sił kohezji w wodzie:

Siły spójności działające na
dowolną molekułę A znajdującą
się wewnątrz cieczy znoszą się
wzajemnie, natomiast na
molekuły znajdujące się na
powierzchni swobodnej, np. na
molekułę B, działają
jednostronnie, stąd powstaje
stan napięcia w warstwie
powierzchniowej zwany
napięciem
powierzchniowym
.

background image

Siły wiążące wodę w gruncie

Napięcie powierzchniowe – występujące na styku

powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną
cieczą zjawisko fizyczne polegające na powstawaniu
dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób
kurczący ją (dla powierzchni wypukłej przyciągający do
wnętrza cieczy, dla wklęsłej odwrotnie).

Napięcie powierzchniowe - siłę przypadająca na

jednostkę długości granicy faz.

gdzie:

- napięcie powierzchniowe [N·m

-1

],

F

k

– siła [N],

L – długość granicy faz [m].

L

F

k

background image

Siły wiążące wodę w gruncie

Menisk wklęsły oraz menisk wypukły
1- ciecz, 2 – powietrze, 3 – ciało stałe.

a) Menisk wklęsły –

ciecz zwilżająca

b) Menisk wypukły

– ciecz
niezwilżająca

W porach kapilarnych o dużej zwilżalności
występuje wzniesienie włoskowate cieczy
tworzącej menisk wklęsły – podsiąk
kapilarny
.

background image

CIŚNIENIE SSANIA (CIŚNIENIE
SSĄCE)

background image

Ssanie gruntu

Grunty w strefie nienasyconej wykazują

ujemne ciśnienie porowe (podciśnienie).

Wielkość tego ciśnienia określa

intensywność przyciągania cząstek
wody, które jednocześnie może być
parametrem określającym stan gruntu.

Zachowanie się gruntów poddanych

zmianom zawilgocenia można opisać
przez tzw. ssanie gruntu.

background image

Ciśnienie ssące

Ciśnienie ssące (ssanie gruntu,

ciśnienie ssania) jest miarą siły
utrzymującą określoną ilość wody w
gruncie.

Wg AMTM D 5298-94 ciśnienie ssące to

„ujemne ciśnienie (wyrażone jako
wartość dodatnia) w stosunku do
zewnętrznego ciśnienia powietrza
działającego na wodę w gruncie”.

background image

Ciśnienie ssące

Pomiar ciśnienia ssącego (lub wilgotności) –

tensjometr glebowy.

background image

Ciśnienie ssące

Tensjometr wodny

1.Sączek ceramiczny;
2.Rurka polimerowa;
3.Manometr (wakuometr);
4.Uszczelnienie.

background image

KRZYWA RETENCYJNA

background image

Krzywa retencyjna

Wzajemna relacja pomiędzy

uwilgotnieniem a ciśnieniem ssącym
nazywana jest wilgotnościową i
retencyjną charakterystyką
gleby.

Krzywa retencyjna (krzywa pF)

graficzne przedstawienie retencyjnej
charakterystyki gleby (gruntu).

background image

Krzywa retencyjna

Krzywa retencyjna (krzywa pF):

gdzie:
h – ciśnienie ssące gruntu [cm H

2

O].

)

log(h

pF

background image

Krzywa retencyjna

Przykładowe krzywe

pF dla 10 gruntów.

background image

Krzywa retencyjna

Krzywa pF dla
przykładowych
gruntów wraz z
wartościami
charakterystyczny
mi:
1 – piasek
słabogliniasty,
2 – glina lekka,
3 – ił,
4 – piaski
słabogliniaste/glin
y lekkie

background image

Krzywa retencyjna

Wartości charakterystyczne krzywej pF:

Polowa pojemność wodna – pF=2,0
Punkt zahamowania wzrostu roślin – pF=2,7
Punkt trwałego więdnięcia – pF=4,2
Zawartość wody higroskopijnej, niedostępnej dla roślin

– pF = 4,7

Pojemność polowa (ang. field capacity) - ilość wody, jaka może

być przechowywana pomimo grawitacji przez naturalną glebę
przez 2 dni po dłuższym okresie opadów lub po odpowiedniej
irygacji (Definicja wg Dyrektywy Komisji Europejskiej
2004/73/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r).


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
wykład nr 5 - 6.11, Psychologia KUL
Hydrologia Wyklad nr 10
Hydrologia Wyklad nr 1
wyklad nr 1$ 11 09
Hydrologia Wyklad nr 8
BO II stacjonarne wykład nr 11
Hydrologia Wyklad nr 6
Hydrologia Wyklad nr 2
wykład+nr+11+ +Stopy+metali+nieżelaznych+c d
Hydrologia Wyklad nr 3
0211 13 05 2009, wykład nr 11 , Tkanka łączna oporowa Paul Esz(1)
wyklad nr 11 połączenia cierne
SS wyklad nr 11 ppt
Prawo karne wykład nr 4 z dn  11 2011
wykład nr 6 - 20.11, Psychologia KUL
wykład nr 7 - 27.11, Psychologia KUL
Rachunkowość Zarządcza - Wykłady - Załączniki, Rachunkowość Zarządcza - Wykłady - Załącznik nr. 11,
Prawo cywilne wykład nr 4 z dn  11 2011

więcej podobnych podstron