Nowotwory złośliwe Podstawy leczenia chirurgicznego Kopia

background image

Nowotwory złośliwe.

Nowotwory złośliwe.

Podstawy leczenia

Podstawy leczenia

chirurgicznego.

chirurgicznego.

Tomasz Kleszowski , grupa V

Tomasz Kleszowski , grupa V

background image

Rola chirurgii w leczeniu

Rola chirurgii w leczeniu

nowotworów

nowotworów

Chirurgia nowotworów jest działem

Chirurgia nowotworów jest działem

chirurgii, w którym przyjęte metody

chirurgii, w którym przyjęte metody

operacyjne wynikają ze znajomości

operacyjne wynikają ze znajomości

cech biologicznych nowotworów.

cech biologicznych nowotworów.

Leczenie operacyjne prowadzi do

Leczenie operacyjne prowadzi do

wyleczenia, jeżeli w wyniku działania

wyleczenia, jeżeli w wyniku działania

chirurgicznego doszło do całkowitej

chirurgicznego doszło do całkowitej

eliminacjii komórek nowotworowych.

eliminacjii komórek nowotworowych.

background image

Dodatkowe trudności w ocenie

Dodatkowe trudności w ocenie

rzeczywistych granic guza stwarzają różne

rzeczywistych granic guza stwarzają różne

sposoby naciekania nowotworów.

sposoby naciekania nowotworów.

guz nowotworowy

guz nowotworowy

drogi chłonne naczynia krwionośne wszczepianie

drogi chłonne naczynia krwionośne wszczepianie

komm. Neo

komm. Neo

w ścianę jam

w ścianę jam

surowiczych

surowiczych

regionalne (n) żyłą gł., wrotną

regionalne (n) żyłą gł., wrotną

pozaregionalne (m) na obwód tt. po

pozaregionalne (m) na obwód tt. po

przekroczeniu bariery

przekroczeniu bariery

płucnej albo z płuc

płucnej albo z płuc

background image

W większości nowotworów istnieje tendencja do

W większości nowotworów istnieje tendencja do

kojarzenia innych metod leczniczych z

kojarzenia innych metod leczniczych z

leczeniem chirurgicznym, często nawet w

leczeniem chirurgicznym, często nawet w

stosunkowo niezaawansowanych

stosunkowo niezaawansowanych

przypadkach.

przypadkach.

Współczesne leczenie chirurgiczne nowotworów

Współczesne leczenie chirurgiczne nowotworów

to współdziałanie specjalistów wielu dziedzin :

to współdziałanie specjalistów wielu dziedzin :

chirurgów, chemio- i radioterapeutów,

chirurgów, chemio- i radioterapeutów,

internistów, psychologów czy rehabilitantów.

internistów, psychologów czy rehabilitantów.

Podsumowując : chirurgiczne leczenie guza

Podsumowując : chirurgiczne leczenie guza

polega na rozległym wycięciu zmiany wraz z

polega na rozległym wycięciu zmiany wraz z

wystarczającym marginesem tkanek zdrowych

wystarczającym marginesem tkanek zdrowych

oraz regionalnych węzłów

oraz regionalnych węzłów

chłonnych.

chłonnych.

background image

Stopień zaawansowania a

Stopień zaawansowania a

możliwość leczenia

możliwość leczenia

1. Zaawansowanie miejscowe :

1. Zaawansowanie miejscowe :

W początkowym okresie fazy

W początkowym okresie fazy

inwazyjnej nowotwór

inwazyjnej nowotwór

zaawansowanie może ograniczać

zaawansowanie może ograniczać

się do pow. warst błony śluzowej. W

się do pow. warst błony śluzowej. W

tym przypadku niewielki zabieg

tym przypadku niewielki zabieg

może zapewnić wyleczenie.

może zapewnić wyleczenie.

background image

2. Zaawansowanie regionalne :

2. Zaawansowanie regionalne :

W tym przypadku do wyleczenie może

W tym przypadku do wyleczenie może

dojść jeśli zostanie wykonany zabieg

dojść jeśli zostanie wykonany zabieg

radykalny polegający na wycięciu

radykalny polegający na wycięciu

narządu wraz z guzem i często z

narządu wraz z guzem i często z

regionalnym układem chłonnym.

regionalnym układem chłonnym.

Radykalne leczenie chirurgiczne w

Radykalne leczenie chirurgiczne w

tym przypadku może zostać

tym przypadku może zostać

uzupełnione innymi formami terapii,

uzupełnione innymi formami terapii,

tj. : radioterapia, chemioterapia,

tj. : radioterapia, chemioterapia,

hormonoterapia.

hormonoterapia.

background image

3. Uogólnienie choroby

3. Uogólnienie choroby

nowotworowej:

nowotworowej:

W tej sytuacji wykonanie nawet

W tej sytuacji wykonanie nawet

rozległego wycięcia guza i węzłów

rozległego wycięcia guza i węzłów

chłonnych nie może doprowadzić do

chłonnych nie może doprowadzić do

wyleczenia.

wyleczenia.

Leczenie chirurgiczne ma za zadanie

Leczenie chirurgiczne ma za zadanie

uwolnić chorego od objawów

uwolnić chorego od objawów

choroby i poprawić jakość życia.

choroby i poprawić jakość życia.

background image

Chirurgia radykalna

Chirurgia radykalna

Doszczętne usunięcie guza wraz z

Doszczętne usunięcie guza wraz z

narządem i jego dorzeczem chłonnym

narządem i jego dorzeczem chłonnym

przedstawił już ponad 100 lat temu

przedstawił już ponad 100 lat temu

Halsted opisując metodę leczenia raka

Halsted opisując metodę leczenia raka

piersi. Był to kamień milowy w rozwoju

piersi. Był to kamień milowy w rozwoju

w rozwoju współczesnej onkologii.

w rozwoju współczesnej onkologii.

Warunkiem kwalifikacji do operacjii

Warunkiem kwalifikacji do operacjii

radykalnej jest określenie stopnia

radykalnej jest określenie stopnia

zaawansowania nowotworu (staging).

zaawansowania nowotworu (staging).

background image

Staging

Staging

Sprowadza się do anatomicznego opisu

Sprowadza się do anatomicznego opisu

zasięgu zmian nowotworowych za

zasięgu zmian nowotworowych za

pomocą ogólnie przyjętych i prostych

pomocą ogólnie przyjętych i prostych

do interpretacji wzorów. Określają one :

do interpretacji wzorów. Określają one :

a)

a)

Miejscowe zaawansowanie guza ( T-

Miejscowe zaawansowanie guza ( T-

tumor)

tumor)

b)

b)

Stan regionalnych węzłów chłonnych

Stan regionalnych węzłów chłonnych

( N – nodes )

( N – nodes )

c)

c)

Obecność przerzutów w narządach

Obecność przerzutów w narządach

odległych ( M – metastasis )

odległych ( M – metastasis )

background image

Odrębności leczenia

Odrębności leczenia

chirurgicznego chorych na

chirurgicznego chorych na

nowotwory OUN

nowotwory OUN

Odrębności te wynikają z czynników

Odrębności te wynikają z czynników

specyficznych dla OUN oraz specyfiki

specyficznych dla OUN oraz specyfiki

biologii wiekszości pierwotnych

biologii wiekszości pierwotnych

nowotworów OUN.

nowotworów OUN.

W większości przypadków tych neo zabieg

W większości przypadków tych neo zabieg

operacyjny stanowi jedynie część procesu

operacyjny stanowi jedynie część procesu

terapeutycznego, której głównym

terapeutycznego, której głównym

zadaniem jest wyeliminowanie efektu

zadaniem jest wyeliminowanie efektu

masy i związanego z nim bezposredniego

masy i związanego z nim bezposredniego

zagrożenia życia.

zagrożenia życia.

background image

W tych przypadkach chodzi o

W tych przypadkach chodzi o

wytworzenie dodatkowej rezerwy

wytworzenie dodatkowej rezerwy

objętościowej wnętrza czaszki

objętościowej wnętrza czaszki

(rzadziej kanału kręgowego) – tzw.

(rzadziej kanału kręgowego) – tzw.

odbarczenie.

odbarczenie.

Wynika to z faktu, że główne

Wynika to z faktu, że główne

elementy OUN zamknięte są w

elementy OUN zamknięte są w

sztywnych strukturach kostnych o

sztywnych strukturach kostnych o

ograniczonej rezerwie

ograniczonej rezerwie

objętościowej.

objętościowej.

background image

W przypadku guzów nie naciekających

W przypadku guzów nie naciekających

tkanki mózgu lub rdzenia, o wzroście

tkanki mózgu lub rdzenia, o wzroście

ograniczonym, celem operacji jest

ograniczonym, celem operacji jest

uzyskanie jak największej radykalności

uzyskanie jak największej radykalności

zabiegu.

zabiegu.

W guzach naciekających tkankę nerwową

W guzach naciekających tkankę nerwową

(np. neo glejopochodne ), zakres

(np. neo glejopochodne ), zakres

dopuszczalnej resekcji wynika z

dopuszczalnej resekcji wynika z

kompromisu między możliwością

kompromisu między możliwością

makroskopowej a możliwością

makroskopowej a możliwością

zachowania funkcji neurologicznych po

zachowania funkcji neurologicznych po

operacji

operacji

background image

Nowotwory gruczołów

Nowotwory gruczołów

dokrewnych

dokrewnych

TARCZYCA

TARCZYCA

Raki tarczycy można podzielić na 4 typy

Raki tarczycy można podzielić na 4 typy

histologiczne :

histologiczne :

a)

a)

Rak rdzeniasty

Rak rdzeniasty

b)

b)

Brodawkowaty

Brodawkowaty

c)

c)

Pęcherzykowy

Pęcherzykowy

d)

d)

Anaplastyczny

Anaplastyczny

background image

Leczenie

Leczenie

Chirurgiczne usunięcie całej tarczycy

Chirurgiczne usunięcie całej tarczycy

(tyreoidektomia) stanowi

(tyreoidektomia) stanowi

najważniejszą część leczenia raka

najważniejszą część leczenia raka

tarczycy, ale jest to jedynie

tarczycy, ale jest to jedynie

początek procesu leczenia.

początek procesu leczenia.

Konieczne jest działanie

Konieczne jest działanie

wielokierunkowe. Dlatego leczenie

wielokierunkowe. Dlatego leczenie

raka tarczycy przebiega w wielu

raka tarczycy przebiega w wielu

etapach i trwa zwykle ponad 10

etapach i trwa zwykle ponad 10

lat.

lat.

background image

Etapy leczenia:

Etapy leczenia:

a)

a)

usunięcie całej tarczycy

usunięcie całej tarczycy

b)

b)

sprawdzenie, czy po operacji nie została

sprawdzenie, czy po operacji nie została

w ustroju tkanka wychwytująca jod oraz

w ustroju tkanka wychwytująca jod oraz

wycięcie tej tkanki albo podanie jodu

wycięcie tej tkanki albo podanie jodu

131

131

c)

c)

zablokowanie wzostu przerzutów

zablokowanie wzostu przerzutów

supresyjnymi dawkami tyroksyny

supresyjnymi dawkami tyroksyny

d)

d)

obserwacja rozwoju przerzutów lub

obserwacja rozwoju przerzutów lub

wznowy przez całe życie chorego,

wznowy przez całe życie chorego,

e)

e)

niszczenie przerzutów jodem 131 lub

niszczenie przerzutów jodem 131 lub

innymi metodami, t.j. radioterapia czy

innymi metodami, t.j. radioterapia czy

wycięcie chirurgiczne

wycięcie chirurgiczne

background image

NADNERCZA

NADNERCZA

Główną metodą leczenia złośliwych

Główną metodą leczenia złośliwych

nowotworów nadnerczy jest chirurgiczne

nowotworów nadnerczy jest chirurgiczne

usunięcie nadnercza (adrenalektomia).

usunięcie nadnercza (adrenalektomia).

Jeżeli guz powoduje objawy nadczynności

Jeżeli guz powoduje objawy nadczynności

kory lub rdzenia nadnerczy to celem

kory lub rdzenia nadnerczy to celem

leczenia jest zawsze usunięcie przyczyny

leczenia jest zawsze usunięcie przyczyny

nadmiernego poziomu hormonów

nadmiernego poziomu hormonów

nadnercza.

nadnercza.

Adrenalektomia jest w takim przypadku

Adrenalektomia jest w takim przypadku

najważniejszą i właściwie jedyną

najważniejszą i właściwie jedyną

skuteczną metodą leczenie

skuteczną metodą leczenie

background image

Nowotwory układu

Nowotwory układu

oddechowego

oddechowego

Rak płuca jest główną przyczyną zgonów z

Rak płuca jest główną przyczyną zgonów z

powodu nowotworów w Europie Zachodniej

powodu nowotworów w Europie Zachodniej

i USA zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.

i USA zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn.

Z uwagi na bezobjawowy lub skapo

Z uwagi na bezobjawowy lub skapo

objawowy początek choroby i zwiazane z

objawowy początek choroby i zwiazane z

tym opóźnienie rozpoznania, odsetek 5-

tym opóźnienie rozpoznania, odsetek 5-

letnich przeżyć stanowi od 13-15 %.

letnich przeżyć stanowi od 13-15 %.

U 80% chorych rozpoznawany jest rak

U 80% chorych rozpoznawany jest rak

niedrobnokomórkowy, zaś u pozostałych

niedrobnokomórkowy, zaś u pozostałych

20% rak drobnokomórkowy.

20% rak drobnokomórkowy.

background image

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne

Wybór rodzaju operacji zależy przede wszystkim

Wybór rodzaju operacji zależy przede wszystkim

od stopnia zaawansowania nowotworu, ale

od stopnia zaawansowania nowotworu, ale

również od doświadczenia zespołu

również od doświadczenia zespołu

operacyjnego i jego możliwości technicznych.

operacyjnego i jego możliwości technicznych.

Wykonywane są następujące zabiegi resekcyjne

Wykonywane są następujące zabiegi resekcyjne

tkanki płucnej :

tkanki płucnej :

a)

a)

pulmonektomia

pulmonektomia

Jest to całkowite wycięcie płuca, wskazane w

Jest to całkowite wycięcie płuca, wskazane w

przypadku przywnękowego raka płuca, a

przypadku przywnękowego raka płuca, a

odcinek oskrzela głównego wolny od nacieku

odcinek oskrzela głównego wolny od nacieku

ma więcej niż 2 cm od ostrogi tchawicy

ma więcej niż 2 cm od ostrogi tchawicy

background image

b) Bilobektomia

b) Bilobektomia

Zwykle dotyczy płata dolnego i

Zwykle dotyczy płata dolnego i

środkowego po stronie prawej.Takie

środkowego po stronie prawej.Takie

postępowanie jest podyktowane

postępowanie jest podyktowane

zajęciem obwodowego odcinka oskrzela

zajęciem obwodowego odcinka oskrzela

pośredniego przez proces nowotworowy.

pośredniego przez proces nowotworowy.

c) Lobektomia

c) Lobektomia

Wraz z wycięciem śródpiersiowych węzłów

Wraz z wycięciem śródpiersiowych węzłów

chłonnych jest „złotym standardem”

chłonnych jest „złotym standardem”

postępowania we wczesnym stadium

postępowania we wczesnym stadium

raka płuca.

raka płuca.

background image

d) segmentektomia

d) segmentektomia

Jest operacją trudną i wymaga od

Jest operacją trudną i wymaga od

chirurga doskonałej znajomości

chirurga doskonałej znajomości

anatomii oraz odmian

anatomii oraz odmian

anatomicznych naczyń płucnych.

anatomicznych naczyń płucnych.

e) Klinowa resekcja

e) Klinowa resekcja

f) Wideotorakoskopowa lobektomia

f) Wideotorakoskopowa lobektomia

background image

Rak piersi

Rak piersi

Jest najczęściej występującym

Jest najczęściej występującym

nowotworem złośliwym u kobiet w

nowotworem złośliwym u kobiet w

krajach wysoko rozwiniętych,

krajach wysoko rozwiniętych,

stanowiąc 16,7% wszystkich

stanowiąc 16,7% wszystkich

nowotworów złośliwych w tej

nowotworów złośliwych w tej

populacji

populacji

Współczynnik umieralności z

Współczynnik umieralności z

powodu tego schorzenia jest wysoki

powodu tego schorzenia jest wysoki

i kształtuje się na poziomie 17,9%

i kształtuje się na poziomie 17,9%

background image

Rozpoznanie

Rozpoznanie

mammografia

mammografia

badanie palpacyjne

badanie palpacyjne

galaktografia

galaktografia

biopsja cienkoigłowa

biopsja cienkoigłowa

ultrasonografia (diagnostyka zmian

ultrasonografia (diagnostyka zmian

wyczuwalnych palpacyjnie)

wyczuwalnych palpacyjnie)

histologiczna ocena materiału

histologiczna ocena materiału

pobranego śródoperacyjnie

pobranego śródoperacyjnie

background image

Leczenie

Leczenie

obejmuje skojarzone postępowanie

obejmuje skojarzone postępowanie

operacyjne, radioterapię, chemioterapię i

operacyjne, radioterapię, chemioterapię i

hormonoterapię

hormonoterapię

radioterapia - głównie jako uzupełnienie

radioterapia - głównie jako uzupełnienie

ograniczonego zabiegu chirurgicznego

ograniczonego zabiegu chirurgicznego

lub przy prawdopodobieństwie rozwoju

lub przy prawdopodobieństwie rozwoju

miejscowej wznowy

miejscowej wznowy

chemioterapia - gdy stwierdza się

chemioterapia - gdy stwierdza się

odległe przerzuty, brak

odległe przerzuty, brak

cytoplazmatycznych receptorów

cytoplazmatycznych receptorów

hormonalnych i złe rokowanie

hormonalnych i złe rokowanie

background image

c.d.

c.d.

leczenie hormonalne - ma na celu

leczenie hormonalne - ma na celu

zmniejszenie działania estrogenów

zmniejszenie działania estrogenów

chirurgiczne – radykalne wycięcie

chirurgiczne – radykalne wycięcie

całej piersi wraz z układem

całej piersi wraz z układem

chłonnym odpowiedniej pachy ( op.

chłonnym odpowiedniej pachy ( op.

Halstadta )

Halstadta )

background image

Rak żołądka

Rak żołądka

background image

Typy histologiczne

Typy histologiczne

background image

Rozpoznanie

Rozpoznanie

Ocena histopatologiczna wycinka

Ocena histopatologiczna wycinka

pobranego z guza za pomocą

pobranego z guza za pomocą

badania endoskopowego

badania endoskopowego

USG jamy brzusznej

USG jamy brzusznej

Badanie radiologiczne żołądka z

Badanie radiologiczne żołądka z

kontrastem

kontrastem

RTG płuc

RTG płuc

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa

Ultrasonografia endoskopowa (EUS)

Ultrasonografia endoskopowa (EUS)

background image

Leczenie

Leczenie

Jedynym uznanym sposobem leczenia raka

Jedynym uznanym sposobem leczenia raka

żołądka jest resekcja radykalna z usunięciem

żołądka jest resekcja radykalna z usunięciem

regionalnych węzłów chłonnych

regionalnych węzłów chłonnych

Zakres wycięcia:

Zakres wycięcia:

- typ rozlany (każda cześć żołądka) - resekcja

- typ rozlany (każda cześć żołądka) - resekcja

całego żołądka

całego żołądka

- typ jelitowy (trzon, wpust) - resekcja całego

- typ jelitowy (trzon, wpust) - resekcja całego

żołądka

żołądka

- typ jelitowy (oddźwiernik) - resekcja subtotalna

- typ jelitowy (oddźwiernik) - resekcja subtotalna

Splenektomia- wykonuje się rutynowo jako

Splenektomia- wykonuje się rutynowo jako

element radykalnego zabiegu resekcji żołądka

element radykalnego zabiegu resekcji żołądka

ze względu na możliwość istnienia przerzutów

ze względu na możliwość istnienia przerzutów

Chemioterapia uzupełniająca

Chemioterapia uzupełniająca

background image

Rak jelita grubego

Rak jelita grubego

1.

1.

Typy makroskopowe :

Typy makroskopowe :

a)

a)

Polipowaty

Polipowaty

b)

b)

Grzybiasty i owrzodziały

Grzybiasty i owrzodziały

c)

c)

Owrzodziały i zwężający

Owrzodziały i zwężający

d)

d)

Rozlegle naciekający

Rozlegle naciekający

2. Typy histologiczne :

2. Typy histologiczne :

a)

a)

Rak gruczołowy i gruczołowy śluzotwórczy

Rak gruczołowy i gruczołowy śluzotwórczy

b)

b)

Śluzowokomórkowy

Śluzowokomórkowy

c)

c)

Płaskonabłonkowy

Płaskonabłonkowy

d)

d)

Gruczołowo – płaskonabłonkowy

Gruczołowo – płaskonabłonkowy

e)

e)

Drobnokomórkowy

Drobnokomórkowy

f)

f)

niezróżnicowany

niezróżnicowany

background image

Leczenie

Leczenie

1.

1.

Operacyjne :

Operacyjne :

a)

a)

Radykalne

Radykalne

b)

b)

Paliatywne

Paliatywne

2. Uzupełniające :

2. Uzupełniające :

a)

a)

Radioterapia

Radioterapia

b)

b)

chemioterapia

chemioterapia

background image

Leczenie radykalne :

Leczenie radykalne :

a)

a)

Wycięcie guza z marginesem

Wycięcie guza z marginesem

zdrowych tkanek

zdrowych tkanek

b)

b)

Wycięcie krezki jelita z układem

Wycięcie krezki jelita z układem

chłonnym

chłonnym

c)

c)

Odtworzenie ciągłości przewodu

Odtworzenie ciągłości przewodu

pokarmowego

pokarmowego

background image

Hemikolektomia :

Hemikolektomia :

a)

a)

prawostronna b)

prawostronna b)

lewostronna

lewostronna

background image

Sigmoidektomia :

Sigmoidektomia :

background image

Prawie całkowite wycięcie okrężnicy :

Prawie całkowite wycięcie okrężnicy :

background image

Wycięcie odbytnicy :

Wycięcie odbytnicy :

background image

Leczenie paliatywne :

Leczenie paliatywne :

1.

1.

Zespolenia omijające :

Zespolenia omijające :

a) Zespolenie krętniczo - poprzecznicze

a) Zespolenie krętniczo - poprzecznicze

b) Zespolenie krętniczo - esicze

b) Zespolenie krętniczo - esicze

c) Zespolenie poprzeczniczo – esicze

c) Zespolenie poprzeczniczo – esicze

2. Stomie :

2. Stomie :

a)

a)

Ze wzgłedu na poziom : kolo- , ileostomia

Ze wzgłedu na poziom : kolo- , ileostomia

b)

b)

Ze względu na czas : czasowa,

Ze względu na czas : czasowa,

definitywna

definitywna

background image

Rak szyjki macicy

Rak szyjki macicy

Stanowi ok. 10% wszystkich

Stanowi ok. 10% wszystkich

nowotworów złośliwych u kobiet, a

nowotworów złośliwych u kobiet, a

60% nowotworów narządów

60% nowotworów narządów

płciowych (bez uwzględnienia raka

płciowych (bez uwzględnienia raka

piersi)

piersi)

Chore z rakiem szyjki to kobiety

Chore z rakiem szyjki to kobiety

przeważnie między 30 a 50 rokiem

przeważnie między 30 a 50 rokiem

życia.

życia.

background image

Leczenie

Leczenie

postępowanie indywidualne,

postępowanie indywidualne,

z reguły preferowane usunięcie

z reguły preferowane usunięcie

całej macicy, zabieg operacyjny:

całej macicy, zabieg operacyjny:

proste lub rozszerzone wycięcie

proste lub rozszerzone wycięcie

macicy skojarzone z radioterapią

macicy skojarzone z radioterapią

rzadziej stosuje się (równie

rzadziej stosuje się (równie

skuteczną) wyłącznie radioterapię

skuteczną) wyłącznie radioterapię

background image

Nowotwory trzustki

Nowotwory trzustki

Dzielimy je na

Dzielimy je na

raki egzokrynne

raki egzokrynne

wywodzące się z nabłonka

wywodzące się z nabłonka

pęcherzyków trzustkowych i

pęcherzyków trzustkowych i

przewodów zlokalizowane w głowie

przewodów zlokalizowane w głowie

(60%) oraz trzonie i ogonie (10%);

(60%) oraz trzonie i ogonie (10%);

raki bańki trzustkowo – wątrobowej

raki bańki trzustkowo – wątrobowej

(25%) i guzy endokrynne

(25%) i guzy endokrynne

pochodzące z komórek wysp

pochodzące z komórek wysp

trzustkowych.

trzustkowych.

background image

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne

Złotym standardem” operacyjnego

Złotym standardem” operacyjnego

leczenia raka głowy trzustki i bańki

leczenia raka głowy trzustki i bańki

trzustkowo – wątrobowej jest

trzustkowo – wątrobowej jest

duodenopankreatektomia metodą

duodenopankreatektomia metodą

Whipple’a.

Whipple’a.

Polega ona na usunięciu głowy trzustki z

Polega ona na usunięciu głowy trzustki z

dwunastnicą, resekcji obwodowej części

dwunastnicą, resekcji obwodowej części

żołądka i przewodu żółciowego

żołądka i przewodu żółciowego

wspólnego oraz wykonaniu

wspólnego oraz wykonaniu

cholecystektomii i miejscowej

cholecystektomii i miejscowej

limfadenektomii.

limfadenektomii.

background image

Dziękuję za

Dziękuję za

uwagę !!!

uwagę !!!


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Nowotwory zlosliwe Podstawy postępowania chirurgicznego
Problemy pielęgnacyjne pacjentów po leczeniu chirurgicznym nowotworów jelita grubego, Pielęgniarstwo
NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TRZONU MACICY EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTYKA I LECZENIE
@Nowotwory dla studentów podstawy leczenia ver 98
Nowotwory złośliwe trzonu macicy – epidemiologia, diagnostyka i leczenie
@Nowotwory dla studentów podstawy leczenia druk
Leczenie chirurgiczne nowotworów, Zdrowie, medycyna itp, Onkologia
NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TRZONU MACICY EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTYKA I LECZENIE
Nowotwory złośliwe odbytnicy + TME prezentacja
Leczenie chirurgiczno ortodontyczne
PODSTAWY LECZENIA ZŁAMAŃ
nowotwory złośliwe skóry
2 Hiperkalcemia w przebiegu nowotworu złośliwego
nowotwory złośliwe, Download, - ▧ Normalne, higiena

więcej podobnych podstron