Normy etyczne w pracy i etyka zawodowa, Socjologia, Moralne dylematy współczesności, Etyka pracy


NORMY ETYCZNE W PRACY

Słowo etyka pochodzi od z greckich słów éthikós [wym. etikos] - `zwyczajny' oraz éthos [wym. etos] - `obyczaj, zwyczaj'. Współcześnie mianem etyki nazywamy zespół norm i ocen moralnych charakterystycznych dla danego społeczeństwa. Etyczne postępowanie dotyczy zarówno relacji międzyludzkich, jak i relacji zachodzących między przedsiębiorstwami a ich klientami, dostawcami i konkurentami. Niestety, niektóre osoby nie przestrzegają ustalonych zasad zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Gdy w pracy nie są zachowywane normy etyczne, dochodzi do zjawisk patologicznych, takich jak korupcja czy mobbing. Czy wiesz, na czym one polegają?

Etyka zawodowa

Etyka zawodowa to zespół zasad i norm określających, w jaki sposób, z moralnego punktu widzenia, powinni zachowywać się przedstawiciele danego zawodu. Jest ona określana w specjalnych kodeksach, a także w formie przysiąg czy ślubowań. Najczęściej o etyce zawodowej mówi się w obniesieniu do: prawników, których obowiązują zasady etyki adwokackiej, lekarzy, którzy składają przysięgę Hipokratesa, maklerów, przestrzegających kodeksu dobrej praktyki maklerskiej, i polityków.

Zachowania etyczne powinny też występować w działaniach firm. Postępowanie etyczne przedsiębiorstw przejawia się m.in. w:

Na to, by firmę można było nazwać etyczną, mają wpływ czynniki zewnętrzne (system gospodarczy, prawo, polityka i etyka społeczna [Etyka społeczna jest rozumiana jako poziom moralny społeczeństwa i ogólne normy moralne, które są podstawą zachowań i działań w gospodarce.]) oraz wewnętrzne (sytuacja, misja i polityka firmy, moralność pracowników). Spośród wielu nieetycznych zachowań w biznesie najczęściej spotyka się działania korupcyjne i mobbing.

Korupcja

Korupcją nazywamy nadużywanie zajmowanego stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. O zachowaniach korupcyjnych mówimy zarówno w odniesieniu do drobnych przypadków (np. faworyzowanie kogoś w zamian za przysługę), jak i w odniesieniu do spraw dużej wagi (np. umożliwienie komuś korzystnego zakupu działki budowlanej w zamian za korzyść majątkową).

Korupcja obejmuje nadużycia takie jak: przekupstwo (łapownictwo), wymuszenie (handlowanie wpływami), płatna protekcja lub oszustwo (w tym kradzież, defraudacja [Defraudacja - inaczej „kradzież w białych rękawiczkach” -to przestępstwo polegające na tym, że ktoś przywłaszcza sobie cudze pieniądze lub mienie, którymi miał się opiekować.]).

Do najczęściej występujących przyczyn korupcji zalicza się:

Do skutków działań korupcyjnych zalicza się m.in.:

Mobbing

Innym nieetycznym zjawiskiem występującym w pracy jest mobbing, czyli długotrwałe, systematyczne prześladowanie psychiczne jednostki przez jedną lub kilka osób, przy milczącej zgodzie lub obojętności pozostałych członków grupy. Zwykle dotyczy ono działań przełożonego względem podwładnego, ale może też występować w innych relacjach, np. między pracownikami na równoległych stanowiskach.

Mobbing przejawia się w takich działaniach, jak:

Skutki mobbingu, niezależnie od jego przyczyn i form, są zawsze negatywne dla danej osoby, a przeważnie również dla grupy, przedsiębiorstwa czy organizacji. Osoba taka bardzo często czuje się odizolowana, osamotniona, niezrozumiana i odrzucona. Ponadto może u niej dojść do wyniszczenia emocjonalnego, depresji i obniżenia samooceny.

Etyka w pracy: wartości ważne dla pracowników 2013-12-31 10:38

Aż 80 procent mieszkańców polskich metropolii i dużych miast deklaruje, że nie tylko wie, jakimi wartościami kieruje się ich firma, ale przestrzega obowiązujących w pracy norm etycznych - wynika z badań Work Service.

Badanie przeprowadzone przez Work Service pokazuje, że wartości w pracy są dla nas bardzo istotne. Większość ankietowanych pracowników przyznała, że nie tylko wie, jakie wartości liczą się w firmie, ale także kieruje się tymi wartościami w pracy. Przeprowadzone badanie wykazało ponadto następującą zależność: im więcej zarabiamy, tym większe prezentujemy przywiązanie do wartości. Tylko nieco ponad 40% osób otrzymujących wynagrodzenie poniżej tysiąca złotych twierdzi, że przywiązuje w pracy wagę do wartości, a wśród zarabiających powyżej dwóch tysięcy grono przestrzegających ustalonych norm etycznych wynosi aż 88%. Co ciekawe, osoby zarabiające od 2-5 tys. netto to w większości zatrudnieni w firmach, które mają jasno określony kodeks wartości i normy etyczne.

Nadal jesteśmy społeczeństwem na dorobku. Zarobki Polaków są cały czas niższe, niż wynagrodzenia mieszkańców Europy Zachodniej. Dlatego osoby zarabiające bardzo mało zwracają uwagę przede wszystkim na kwestie finansowe. Ale dla osób zarabiających lepiej, coraz większe znaczenie ma kultura organizacyjna firmy i wartości istotne dla organizacji. Wszystkie te elementy mają wpływ na atmosferę pracy. Coraz więcej pracowników mówi o tym podczas rozmowy kwalifikacyjnej - komentuje Tomasz Misiak, prezydent Rady Nadzorczej Work Service SA.

Wykształcenie jest jednym z parametrów, który także warunkuje postrzeganie przez pracowników wartości w firmie. Osoby z wykształcenie podstawowym i zawodowym znacznie rzadziej pracują wedle firmowych norm etycznych i kodeksu wartości. Z kolei wśród pracowników ze średnim i wyższym wykształceniem około 80% przyznało, że wartości odgrywają w pracy istotną rolę. Poziom wykształcenia wpływa też na naszą wiedzę na temat tego, co jest w firmie ważne. Okazuje się, że im lepiej jesteśmy wyedukowani tym większa nasza świadomość, że firma w ogóle posiada kodeks wartości. Osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym w ponad 40% wykazały się niewiedzą w tym zakresie, w porównaniu z niespełna 4,5% osób po studiach.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Work Service pokazują, że kobiety częściej niż mężczyźni deklarują odwoływanie się w pracy do wartości. Blisko o 17 p.p. więcej kobiet niż mężczyzn odpowiedziało, że pracuje zgodnie z obowiązującym w firmie kodeksem wartości. Mężczyźni z kolei mają większą skłonność do nieprzestrzegania norm etycznych - ponad 15% ankietowanych przyznało, że wie, jakie wartości są ważne dla organizacji, ale nie kieruje się nimi w pracy. Wśród kobiet takich odpowiedzi udzieliło jedynie ponad 3%.

Kobiety w biznesie częściej koncentrują się na kwestiach pozafinansowych. Wskazane różnice mogą także zależeć od funkcji, jakie pełnią kobiety i mężczyźni w organizacji. Korporacje premiują mężczyzn bonusami za wyniki, co z jednej strony dodatkowo motywuje, z drugiej zaś stwarza pokusę do pójścia na skróty i zbyt dużego skoncentrowania się na zysku - mówi Tomasz Hanczarek, prezes Work Service SA.

Pracodawcy mają coraz większą świadomość odpowiedzialności społecznej swoich przedsiębiorstw. Rosnąca rola CSR w zarządzaniu, a co za tym idzie także w zarządzaniu pracownikami, powoduje, że wiele firm na nowo buduje strategię swojej organizacji, uwzględniając w niej nie tylko cele ekonomiczne.

Rośnie liczba firm w Polsce, które jasno definiują, jakie wartości są dla nich ważne. Kodeks wartości jest fundamentem, na którym budowana jest kultura organizacji. Pozwala na zdefiniowanie kluczowych obszarów, ustalenie priorytetów, a także sposobów dotarcia do celu. Jasno określone wartości, które będą podstawą każdej podejmowanej decyzji biznesowej sprawią, że pracownicy będą bardziej zmotywowani, lojalni wobec firmy, a także będą się lepiej czuli w środowisku pracy. To wszystko wpłynie na zwiększenie efektywności i kreatywności pracowników - podkreśla Tomasz Misiak. Zwraca uwagę, że opracowanie kodeksu wartości powinno być procesem, w który zaangażowani zostaną wszyscy pracownicy firmy. Tylko takie wartości, które są praktykowane, a nie jedynie deklarowane, mogą przyczynić się do sukcesu firmy - mówi Tomasz Misiak.

www.workservice.pl

oprac. : Katarzyna Sikorska / eGospodarka.pl

4Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Dylematy etyczne w pracy pielęgniarek
Dylematy etyczne w pracy socjalnej, Praca socjalna
Dylematy etyczne w pracy pieleg Nieznany
dylematy etyczne w pracy pielęgniarki
Dylematy etyczne w pracy pielęgniarek
Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki
Socjologia moralnosci-Ossowska streszczenie, Pedagogika, Studia stacjonarne I stopnia, Rok 3, Praca
zwiazki zawodowe, Socjologia II rok Isns
referat aspekty prawne, PWr, aspekty prawne i etyczne pracy inż
6 Kiciński Marii Ossowskiej socjologia moralności
13 Świda Ziemba George’a Gurvitcha koncepcja socjologii moralności
Problemy etyczne związane z tajemnicą zawodową
Cw3- 19.10.12, Studia, Praca Socjalna, Semestr 5, Problemy etyczne w pracy socjalnej
wybrane teorie etyczne - oprac, Etyka
Kodeks Etyczny SPCh, etyka zawodu psychologa
Socjologia moralnosci Pytania na kolokwium, Socjologia, Socjologia. Różne pliki

więcej podobnych podstron