T 8 TiS semestr 2 Świadczenie usług transportowo spedycyjnych w świetle kodeksu hanslowego


8. Świadczenie usług transportowo-spedycyjnych w świetle kodeksu handlowego

Kodeks spółek handlowych - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o tym samym tytule zawiera przepisy normujące ustrój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą -spółek handlowych, do których zaliczają się:

Z zakresu kodeksu handlowego istotne są wiadomości o prowadzeniu działalności gospo­darczej. Przewoźnik musi wiedzieć, jak rozpocząć prowadzenie biznesu, jak go prowadzić, a także jak zlikwidować. Musi znać instytucje, w których dokonuje się tych wszystkich czyn­ności oraz te, przez które będzie rozliczany, tj. urzędy gmin, starostwa, urzędy skarbowe czy banki itp. Z przepisów tych wynikają obowiązki i prawa przewoźnika wykonującego krajowy transport drogowy, zwłaszcza wobec instytucji wymienionych powyżej.

Ale żeby prawidłowo prowadzić działalność gospodarczą, przewoźnik powinien wiedzieć również, w jakiej formie może ją prowadzić. Powinien znać podstawowe formy organizacyjno-prawne, takie jak spółka cywilna, spółka prawa handlowego, a także wiedzieć o możliwości prowadzenia działalności na własne nazwisko (jako osoba fizyczna). Oprócz wspomnianych form, kodeks reguluje także zasady zarządzania przedsiębiorstwami, organy decyzyjne w poszczególnych formach działalności oraz prawa i obowiązki wspólników w różnych rodzajach spółek.

Obowiązującym obecnie aktem prawnym regulującym dostęp do zawodu przewoźnika drogowego jest ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym, z późniejszymi zmianami. Ustawa ta określa, kto jest przedsiębiorcą uprawnionym do świadczenia usług w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Nowelizacje tej ustawy miały na celu dostosowanie prawa polskiego do wymagań Unii Europejskiej, a przede wszystkim wprowadzenie jednolitych zasad dostępu do rynku przewozów drogowych dla krajowych i międzynarodowych przewoźników drogowych. Na mocy wspomnianej ustawy od 1 maja 2004 roku każdy przewoźnik drogowy powinien posiadać:

Licencja to decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego (np. starosta, burmistrz, wójt, prezydent miasta), uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Aby przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie licencji ją otrzymał, zobowiązany jest spełnić określone przesłanki jakościowe:

Licencji udziela się każdemu przedsiębiorcy spełniającemu wyżej określone, ustawowe warunki na okres od 2 do maksymalnie 50 lat.

Do roku 2006 działalność spedycyjna w transporcie drogowym nie wymagała uzyskania żadnych zezwoleń o charakterze administracyjnym. Jednakże w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku od dnia 1 lipca 2006 roku zawarta została nowa definicja transportu drogowego. Na mocy tej nowelizacji do ustawy o transporcie drogowym wprowadzono obowiązek posiadania licencji na transport krajowy dla podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Przedsiębiorcy, którzy od 1 lipca 2006 roku chcą prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w przewozie rzeczy, muszą spełniać następujące warunki, aby uzyskać licencje na wykonywanie tej działalności:

Wspomniany wcześniej certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników dro­gowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikaty wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego. Niestety, nie wystarczy zwrócić się do instytutu i poprosić o jego wydanie. Trzeba zdać egzamin, co nie rzeczą prostą, zważywszy na zakres tematyczny, który on obejmuje. Certyfikowany przewoźnik drogowy musi posiadać wiadomości z wielu różnorodnych dziedzin. Są to zagadnienia, które obejmują tematy i informacje konieczne w codziennej działalności gospodarczej. Kandydat na przedsiębiorcę, który będzie wykonywał transporty na terenie kraju, musi opanować następujące dziedziny wiedzy:

Wymienione zakresy tematyczne dotyczą egzaminu dla krajowego transportu rzeczy. Jeśli ktoś chciałby się starać o certyfikat na transport międzynarodowy, musi dodatkowo poznać zagadnienia związane bezpośrednio z tym transportem i zdać egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników w międzynarodowym transporcie drogowym

Bardzo istotna również z punktu widzenia prawidłowości realizacji działań spedycyjnych jest znajomość prawa rzeczowego, które jest działem prawa cywilnego. Reguluje ono powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy (w wyjątkowych sytuacjach także nie do rzeczy - np. użytkowanie prawa). Prawo rzeczowe jest prawem bezwzględnym, czyli skutecznym wobec wszystkich. Charakterystyczne jest również zamknięcie przez ustawodawcę katalogu tych praw - tzw. zasada praw rzeczowych. W Polsce kwestie związane z prawem rzeczowym reguluje księga druga kodeksu cywilnego -Własność i inne prawa rzeczowe, a także wiele ustaw szczególnych - np. ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o własności lokali, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów i inne.

Do najważniejszych cech praw rzeczowych należą:

Kolejnym przepisem regulującym prowadzenie działalności gospodarczej jest prawo zatrzymania (inaczej prawo retencji). Jest to instytucja prawa cywilnego uregulowana w art. 461 i 496 oraz 497 kodeksu cywilnego. Istotą tej instytucji jest to, że osoba zobowiązana do wydania cudzej rzeczy może zatrzymać ją do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wyrządzonej (nie dotyczy gdy obowiązek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego, najmu, dzierżawy, użyczenia). Daną rzecz można również zatrzymać, jeżeli wskutek odstąpienia od umowy (jej rozwiązania albo nieważności) strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych. Wtedy każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

1Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
T-7. TiS semestr 2 - Prawne aspekty działalności spedycyjnej, Logistyka, Transport i spedycja
T 13 TiS semestr 2 Podstawowe ustawy i konwencje w działalności transportowej i spedycyjnej
T-6. TiS semestr 2 - Przedsiębiorstwo spedycyjne, Logistyka, Transport i spedycja
T-2. TiS semestr 2 - Czynności spedycyjne, Logistyka, Transport i spedycja
zadanie1 3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, tran
Tabelka do zadania, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr
Zadanie 1, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, trans
T-5. TiS semestr 2 - Spedycja w procesie międzynarodowej wymiany handlowej, technik spedytor
USTAWA o transporcie drogowym, STUDIA - Kierunek Transport, STOPIEŃ I, SEMESTR 5, Regulacje prawne p
SEM 1 Transport i spedycja Praca semestralna (A5)
T-10. TiS semestr 2 - Przebieg procesu spedycyjnego w handlu międzynarodowym, technik spedytor
SEM 2 Transport i spedycja Praca semestralna (A5)
zadanie1 3, uniwersytet warmińsko-mazurski, inżynieria chemiczna i procesowa, rok II semestr 3, tran
18 logistyka transportu i spedycji
TRANSPORT I SPEDYCJA 02
T-27. Transport i spedycja - Outsourcing w transporcie, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
Piotr Milejski Projekt przenośnika taśmowego, AGH, 6 semestr, Maszyny i Urządzenia transportowe
Zagadnienia transportowe z zadaniami, Podstawy logistyki, Transport i spedycja
!Koszty logistyczne - MWSLiT 2007, Szkoła materiały, Logistyka, Transport i spedycja

więcej podobnych podstron