Słownik terminów najczęściej spotykanych na rynku pracy


SŁOWNIK TERMINÓW NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH NA RYNKU PRACY

ZAWÓD - w dokumencie rządowym „Klasyfikacja Zawodów i Specjalności” definiowany jest jako zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Wśród wielu definicji pojęcia „zawód” można odnaleźć pewne stałe elementy:
Czynności zapewniające określoną pozycje społeczno - zawodową w społeczeństwie.
Zabezpieczenie finansowe pracownika i jego rodziny.
Stałość wykonywanych zadań i czynności zawodowych.
Potrzeba opanowania odpowiedniej dziedziny wiedzy potrzebnej do wykonywania zadań zawodowych.
Często można się spotkać z takimi terminami, jak „zawód wykonywany” i „zawód wyuczony”:
Zawód wyuczony - określony w dyplomach, świadectwach i innych dokumentach potwierdzających zdobyte kwalifikacje
Zawód wykonywany - czynności, których wykonywanie stanowi źródło utrzymania pracownika i jego rodziny.

SPECJALNOŚĆ - jest wynikiem podziału pracy w ramach zawodu. Wymaga dodatkowej wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie wiedzy, nabytych w wyniku dodatkowego szkolenia bądź praktyki.

KOMPETENCJE - wykonywanie czynności zawodowych w zawodzie w sposób zgodny ze standardami wymaganymi dla danego stanowiska.

Można wyróżnić trzy kategorie kompetencji:
Kompetencje osobiste - związane z funkcjonowaniem człowieka i jego umiejętnościami.
Kompetencje organizacyjne - całokształt kompetencji wymaganych w środowisku pracy.
Kompetencje operacyjne - wynikają z połączenia kompetencji osobistych i organizacyjnych. Ich główną cechą jest możliwość wykorzystania ich przez pracownika w określonych sytuacjach zawodowych.


KWALIFIKACJE ZAWODOWE - układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych (osobowościowych), które umożliwiają podjęcie zatrudnienia i pozwalają wykonywać zadania zawodowe

STANOWISKO PRACY - najmniejsza jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa, miejsce pracy obsługiwane przez pracownika w celu wykonania powierzonej mu pracy - zadań zawodowych.

CZYNNOŚCI ZAWODOWE - działanie pracownika podjęte w ramach zadania zawodowego, dające określony efekt użyteczny. Czynności, podobnie jak i zadania zawodowe mogą mieć charakter technologiczny (wykonawczy), organizacyjny i współpracy.

ZADANIE ZAWODOWE - etap pracy w ramach zawodu. Jest to celowe działanie pracownika kończące się określoną usługą, produktem czy istotną decyzją. Zadanie takie wynika z pełnionych funkcji i obowiązków, składa się z poszczególnych czynności zawodowych.

CECHY PSYCHOFIZYCZNE - cechy osobowościowe, cechy charakteru oraz sprawność niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań zawodowych.

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - zdolności do wykonywania czynności zawodowych prowadzących do zrealizowania zaplanowanego wyniku.MOBILNOŚĆ ZAWODOWA - inaczej elastyczność zawodowa, która pozwala na dostosowanie się do nowych warunków na stanowisku pracy, m.in. przekwalifikowanie.

PREDYSPOZYCJE - wyuczone bądź naturalne zdolności kandydata do pracy w określonej dziedzinie zawodowej.

PRZEKWALIFIKOWANIE - jest to nabycie dodatkowych lub też nowych kwalifikacji w obrębie tego samego zawodu, np. socjologia (socjologia pracy, socjologia medycyny itd.)

PRZEZAWODOWIENIE - zmiana dotychczas wykonywanego zawodu z powodu:
Choroby; Nabytego kalectwa; Zapotrzebowania na rynku pracy

WIADOMOŚCI - zestaw informacji i procedur działania niezbędnych do prawidłowego wykonywania określonych czynności zawodowych.

CV - pochodzi od łacińskich słów „curriculum vitae”, czyli przebieg życia. Jest to forma życiorysu zawodowego sporządzonego według określonych zasad.Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3Zaocz Człowiek na rynku pracy zespół pracowniczy
1Zaocz CZŁOWIEK NA RYNKU PRACY psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczościid 19265 ppt
SPiZ Niepełnosprawni na rynku pracy maj 12
dyskryminacja kobiet na rynku pracy
osoby z ograniczeniem sprawności na rynku pracy Tom 3
KOBIETY I MĘŻCZYŻNI NA RYNKU PRACY 2008r
Kobiety na rynku pracy a elast formy zatrudn
osoby z ograniczeniem sprawności na rynku pracy Tom 7
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy rzeczywistość czy mit 2012
Mlodzi na rynku pracy 2012 raport agencji badawczej StudentsWatch
1 CZŁOWIEK NA RYNKU PRACY psychologiczne uwarunkowani (1)id 8813 ppt
Biuletyn nr12 niepelnosprawni na rynku pracy
Pasywna i aktywna polityka panstwa na rynku pracy
osoby z ograniczeniem sprawności na rynku pracy Tom 6
Scharakteryzuj rownowage na rynku pracy

więcej podobnych podstron