Opracowane pytania na egzamin z TWN u


Pytania TWN - Grupa I

 1. Całka naprężenie elektrycznego wzdłuż obwodu zamkniętego w polu elektrycznym jest:

- 0x01 graphic

 1. Rozkład pola elektrycznego przy napięciu przemiennym zgadza się dość dobrze z elektrostatycznym gdyż:

- Wirowość pola przemiennego jest tak mała, że można ją pominąć, tak jak w polu elektrostatycznym

 1. Kąt strat δ jest to:

- kąt strat dielektrycznych

- kąt pomiędzy prądem pojemnościowym a prądem wypadkowym

 1. Najczęściej występujące wartości współczynnik tg δ dla materiałów izolacyjnych wynoszą:

0x01 graphic
a najczęściej -

 1. Wytrzymałość elektryczna jest to:

- najwyższa wartość pola elektrycznego (napięcia) po przekroczeniu której występuje wyładowanie elektryczne zupełne. Przekroczenie jej oznacza zniszczenie izolacji.

 1. Przy przejściu z dielektryka o przenikalności dielektryka do dielektryka i przenikalności 2 gdy 2 > 1 indukcja elektryczna d:

- nie ulega zmianie

 1. Jonizacji towarzyszy :

 1. powstawanie jonów dodatnich

 2. wydzielanie energii

 3. powstawanie ozonu

 1. Budując model wyładowania w gazach Townsend założył, że:

- wewnętrznym źródłem swobody elektronów jest wyłącznie ich emisja z katody pod wpływem bombardowania jej przez jony dodatnie powstające w lawinie w procesie jonizacji zderzeniowej

- przy stosunkowo niedużym odstępie elektrod ładunek przestrzenny w lawinie jest zbyt mały, aby mógł w istotny sposób wpłynąć na rozkład pola w przestrzeni międzyelektrodowej

 1. Wyładowanie w próżni:

- zachodzi wówczas gdy odległość między cząsteczkami gazu otaczającego elektrody jest większa od odległości międzyelektrodowej i niemożliwy jest rozwój lawiny elektronowej.

 1. Ulot jest to: (+skutki)

- napięcie początkowe wyładowań

- tj. zapłon wyładowań samoistnych tylko na części odległości elektrodowej w pobliżu ostrza

- skutki : strata mocy czynnej, pojawienie się prądu ulotowego, wytworzenie ozonu, tlenku azotu, zakłócenia

 1. Wytrzymałość elektryczna powietrza jest równa:

- statyczna 30 kV/cm

- udarowa

 1. Wytrzymałość udarowa powietrza dla udarów piorunowych

Ma charakter losowy (raz występuje przebicie a raz nie). Wytrzymałość 50% (w połowie przypadków przyłożenia na obiekt spowoduje przebicie). Jest większa niż dla napięć statycznych ze względu na szybkość zjawiska.

 1. Linearyzację rozkładu napięcia na szeregowym układzie wieloelektrodowym uzyskuję się przez :

- stopniowanie pojemności Cs w miarę oddalania się od uziemionego końca.

 1. Współczynnik przepięć zależy od:

 2. Urządzenia jednofazowe

  0x01 graphic

  Trójfazowe urządzenia

  0x01 graphic

  -Upm amplituda generowanego napięcia

  -Urm najwyższe napięcie robocze

  -Urm wartość skuteczna napięcia międzyfazowego

  -Urm napięcie względne uziemionych części

  1. 80% wyładowań atmosferycznych na terenach równinnych przy obiektach niewysokich ma charakter:

  - odgórne

  - o biegunowości ujemnej

  - zupełne

  1. Izokeraunika jest to : (co ze sobą łączy)

  - linia łącząca punkty o tej samej częstości wyładowań atmosferycznych

  1. Jeżeli jest współczynnikiem przejścia fali z linii o impedancji Z1 do linii o impedancji Z2 a współczynnikiem odbicia w węźle to:

  α jest współczynnikiem przejścia fali wędrownej:

  -0x01 graphic

  -0x01 graphic

  β jest współczynnikiem odbicia fali w węźle:

  -0x01 graphic

  -0x01 graphic

  1. Tłumienie izolatorowe fali przepięciowej powoduje:

  -łagodzenie fali czołowej

  -zmianę czoła bez strat energii

  1. Wady Iskierników

  -każde zadziałanie powoduje wyłączenie linii

  -powoduje strome ucinanie fali przepięciowej co stanowi zagrożenie dla izolacji uzwojeń transformatora, generatora…

  -charakterystyka udarowa zależy od warunków atmosferycznych

  1. Aby odgromnik wydmuchowy działał skutecznie w miejscu jego zainstalowania sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystancję muszą być spełnione warunki:

  - w sieci z pkt. neutralnym izol. lub z kompensacją ziemnozwarciową 0x01 graphic
  0x01 graphic

  -w sieci z pkt. neutralny uziemionym przez rezystancje lub reaktancje 0x01 graphic
  , 0x01 graphic
  , 0x01 graphic

  -musi być zachowana strefa wydmuchu

  Pytania TWN - Grupa II

   1. Pole elektrostatyczne jest polem:

  1. powstałym przez przyłożenie napięcia stałego

  2. potencjalnym

   1. Pole elektryczne o napięciu stałym jest polem:

  1. elektrostatycznym

   1. Pole elektryczne przemienne 50 Hz można uznać za prawie doskonale bezwirowe gdyż:

  0x01 graphic

  E - składowa wirowa

  E - składowa zmienna

   1. Współczynnik strat tg δ (jakie cechy) :

  - większy im słabsza izolacja

  - większy im większy prąd upływnościowy

   1. Dla ocen jakości izolacji bada się :

  - stosunek rezystancji 0x01 graphic
  0x01 graphic
  C2=2Hz C50=50Hz

   1. Przy przejściu z dielektryka i przenikalności 1 do dielektryka 2 gdy 2 > 1 natężenie pola elektrycznego E:

  - maleje

  7)Współczynnik niejednorodności pola jest to:

  0x01 graphic
  czyli jest to stosunek wartości maksymalnej Em do wartości średniej Eav w danym układzie izolacyjnym

  8) Energia jonizacji gazu w porównaniu z pracą wyjścia e z gazu:

  - łatwiej wyciągnąć z katody niż zjonizować w przestrzeni. Praca wyjścia jest mniejsza niż napięcie jonizacji

  9) Mechanizm Townsenda stosuje się dla warunków :

  a) w polu jednorodnym :

  0x01 graphic

  b) w polu jednostajnym

  0x01 graphic

  10) Mechanizmy w oparciu o które zbudowano mechanizm kanałowy:

  a) wewnętrznym źródłem swobodnych elektronów jest fotojonizacja wywołana przez procesy odwzbudzenie i rekombinacje zachodzące w lawinie

  b) odstęp między elektrodami jest wystarczający do wzrostu w lawinie ładunku przestrzennego do znaczącej wartości.

  11) Skutkiem ulotu w liniach napowietrznych jest:

  - pojawienie się prądu ulotowego (o charakterze czynnym)

  - zakłócenia elektromagnetyczne

  - wytwarzanie ozonu i tlenków azotu

  12) Znormalizowany udar napięcia ma kształt (czas czoła i szczytu)

  0x01 graphic

  T1 - czas trwania czoła

  T2 - czas do półszczytu na grzbiecie

  13) Wytrzymałość udarowa powietrza w warunkach normalnych dla udarów łączeniowych:

  - Kształt - 250s/2500

  - mniejsza niż 50Hz

  14) Wytrzymałość elektryczna izolatorów od deszczem : większa / mniejsza niż w stanie suchym:

  - mniejsza

  15) Współczynnik przepięć dla wewnętrznych przepięć łączeniowych może przyjmować wartość (ile razy są większe od napięcia znamionowego)

  kp<2 (z przyczyn techniczno-ekonomicznych zredukowano z 2 do 1,5)

  16) Wyładowania atmosferyczne w obiekty wysokie i wysoko położone:

  - oddolne

  - biegunowości +,-

  17) Przebicie wsteczne izolacji może wystąpić przy uderzeniu wyładowania atmosferycznego w :

  - odgromnik jeśli jej nisko umieszczony

  - bezpośrednio w linię

  18) Szeregowa indukcyjność linii L i równoległa pojemność C działa na fale wędrowne w ten sposób, że:

  - powoduje łagodzenie czoła fali przepięciowej

  19) Na zmianę prądu rozchodzenia się fali ma wpływ:

  - przejście przez węzeł

  - straty energii w rezystancjach przewodów lub ziemi i przewodów

  20) Aby ogromnik wydmuchowy w miejscu jego zainstalowania w sieci z punktem neutralnym izolowanym z kompensacją ziemną zwarciową muszą być spełnione warunki.

  - w sieci z pkt. neutralnym izol. lub z kompensacją ziemnozwarciową 0x01 graphic
  0x01 graphic

  -w sieci z pkt. neutralny uziemionym przez rezystancje lub reaktancje 0x01 graphic
  , 0x01 graphic
  , 0x01 graphic

  -musi być zachowana strefa wydmuchu  Wyszukiwarka

  Podobne podstrony:
  1.Rodzaje i geneza gruntów budowlanych, Opracowane pytania na egzamin
  opracowane pytania na egzamin
  opracowane pytania na egzamin, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
  Pytania na egzamin z TWN od Nadolnego 08 i 07
  opracowane pytania na egzamin, 1
  Opracowane pytania na egzamin z fizy
  4. Ruch wody w gruncie, Opracowane pytania na egzamin
  Opracowane pytania na egzamin cz 2
  opracowane pytania na egzamin2, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
  socjologia opracowane pytania na egzamin
  satelitarna opracowanie, PYTANIA NA EGZAMIN Z GEODEZJI SATELITARNEJ
  BOiKD semestr IV opracowane pytania na egzamin
  Public Relation - opracowane pytania na egzamin, FILOLOGIA POLSKA UWM, Public relation
  obrona OPRACOWANE PYTANIA NA EGZAMIN moje
  opracowane pytania na egzamin3, Zootechnika SGGW, semestr VI, rozród
  Opracowane pytania na egzamin, Inżynieria Środowiska, Migracje Zanieczyszczeń
  2.badania gruntu, Opracowane pytania na egzamin
  NAWOŻENIE - Opracowane pytania na egzamin, rolnictwo
  Opracowane pytania na egzamin z Prawa Gospodarczego Publicznego, Prawo gospodarcze

  więcej podobnych podstron