etyka w pracy

Etyka w pracy pielęgniarek i położnych

Bogatym źródłem wiedzy o tych oczekiwaniach są dzieła filozoficzne tworzone na przestrzeni wieków. Świadczą one, że rozważania nad dobrem i złem w relacjach międzyludzkich toczą się od początku tworzenia się społeczeństw, a wymagania w stosunku do osób opiekujących się ludźmi słabszymi, chorymi były i są bardzo wysokie.

Etyka w encyklopedycznym rozumienia tego pojęcia to zespół ocen i norm moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowości społecznej lub konkretny ich system – tj. tyle co moralność.

Jest dyscypliną filozoficzną zajmującą się analizą wartości i powinności moralnych.

„Etyczne zachowanie to takie, które może stać się wzorem dla każdego, kto znajdzie się w podobnej sytuacji”. W pielęgniarstwiez chwilą powstania Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, niemal każdy kraj opracował własne zasady i normy oraz kodeksy etyki zawodowej pielęgniarek i położnych. Wiele z tych zasad można odnaleźć w pierwszym ślubowaniu pielęgniarskim, przygotowanym przez Florencję Nightingale.

„Przyrzekam uroczyście przed Bogiem w obecności wszystkich tu zebranych, że w życiu moim będę zawsze postępować nieskazitelnie, a w pracy zawodowej zawsze będę zasługiwać na zaufanie.

Będę daleka od tego wszystkiego co szkodliwe i zgubne, nigdy sama nie zażyję, ani też nikomu nie podam tego, co mogłoby mu szkodzić.

Będę dokładać wszelkich starań, aby przyczynić się do podnoszenia poziomu mojego zawodu, a także będę zachowywać w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące spraw osobistych i rodzinnych pacjenta, które zostaną mi powierzone w czasie praktyki zawodowej.

Będę lojalnie pomagać lekarzowi w jego pracy oraz pracować z poświęceniem dla dobra tych, którzy będą powierzeni mojej opiece”.

Do tej pory w etyce medycznej funkcjonowały 4 główne zasady postępowania (które czasami mają charakter absolutu i wynikają z religii)

Współczesna etyka dysponuje bardziej uszczegółowionymi zasadami. W literaturze medycznej najczęściej przedstawiane są 5-6 zasad etycznych (jest to niezbędne minimum do pełnienia roli pielęgniarki).

Dobroczynność:

Tj. pomaganie innym w osiąganiu tego, co jest dla nich dobre, zapewnianie dobrostanu poprzez promocję zdrowia, zapobieganie chorobom, przywracanie zdrowia i łagodzenie cierpienia.

Okazujemy ją poprzez miłosierdzie, altruizm, postawy humanitarne, życzliwość, gotowość pomagania. Świadczenie dobra to moralny obowiązek każdej pielęgniarki i położnej.

Ryzyko w stosowaniu tej zasady pojawia się gdy:

Problemem w stosowaniu tej zasady jest określenie granic obowiązków i świadczenia dobra, określenia dobra innych, a dobra pacjenta, ograniczanie świadczeń opiekuńczych w imię dobra pacjenta.

Decydowanie, co ważniejsze:

(autos – z grec. samodzielny, nomos – rząd, reguła, prawo),

Nie wszyscy jednakowo odczuwają potrzebę niezależności.

Wynika to z wielu ograniczeń:

Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, pracownicy ochrony zdrowia w tym pielęgniarki , wykorzystują w swych działaniach w stosunku do podopiecznych, etykę paternalistyczną lub personalistyczną.

Wyznaczają one takie powinności moralne pielęgniarki jak:

Zasada sprawiedliwości głosi, że równi sobie powinni być traktowani jednakowo, a różniący się stosownie do ich potrzeb. Zobowiązuje personel medyczny do bezstronności, bezinteresowności, respektowania reguły równych szans. Tak rozumiana sprawiedliwość nosi miano sprawiedliwości formalnej.

Sprawiedliwość dystrybucyjna związana jest z podziałem dóbr, praw, obowiązków, zysków, leków. Dystrybucja opieki medycznej winna być oparta o bezinteresowny, sprawiedliwy jej podział, o prawo każdego człowieka do przyzwoitego minimum opieki zdrowotnej. (Niezależnie od rasy, płci, stanu majątkowego, wyznania i poglądów).

„Właściwości rozdzielone w wyniku biologicznej i społecznej loterii życia nie mogą stanowić podstawy do moralnie dopuszczalnego różnicowania ludzi, chyba, że chodzi o cechy, które nabyć lub przezwyciężyć może każdy, gdyż wszyscy mają pod tym względem jednakowe szanse.”

T.L.Beauchamp, J.F.Childres.

Trudności w stosowaniu tej zasady pojawiają się w sytuacji, w której zagrożone jest dobro osób trzecich (maltretowane dziecko, nosiciele HIV, chorzy na AIDS). Ważnym w rozwiązywaniu tych problemów jest rozpoznanie rodzaju obietnicy oraz wiadomości objętych obietnicą. Zasada ta wiąże się z zasadami lojalności i szacunku. Zasada odpowiedzialności zawiera w sobie zarówno zasadę prawdomówności, jak i poufności.

Odpowiedzialność jest wartością, cechą przypisywaną pielęgniarkom i położnym jest również kategorycznym wymaganiem społecznym stawianym przede wszystkimi przed pracownikami służby zdrowia. Odpowiedzialność wg „Słownika Współczesnego Języka Polskiego” to: „świadome i rozumne kierowanie swoim postępowaniem, gotowość do ponoszenia konsekwencji za swoje lub czyjeś zachowania i czyny wynikające z przekonania wewnętrznego czy nakazu prawnego.”

Odpowiedzialność pielęgniarki to obowiązek moralny lub prawny:

Rozpatrując moralny aspekt odpowiedzialności należy pamiętać, aby w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych nie zaniedbać kształtowania umiejętności – nawyku oceniania każdego czynu oraz uświadamiania, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Unikalność „Ja” jest spowodowana faktem, że nikt nie może za mnie ponosić odpowiedzialności wg Emmanuela Levinas.

Odpowiedzialność zawodowa związana jest z przynależnością do danej grupy zawodowej. Wynika z interpretacji przyjętych przez tą grupę praw deontologicznych. Prawa te tworzy się dla zawodów o szczególnych oczekiwaniach społecznych związanych z wartościami moralnie cenionymi: życie, zdrowie, kształcenie, wychowywanie, wolność, duchowość.

Pielęgniarka i położna, jak każdy obywatel swojego kraju ponosi odpowiedzialność prawną określoną szczegółowymi przepisami prawnymi o charakterze cywilnym, karnym, dyscyplinarnym i administracyjnym?

Rozważając zastosowanie zasady odpowiedzialności w pracy pielęgniarek i położnych należy zadać pytanie za co, za kogo i przed kim odpowiadamy. Najczęstszą odpowiedzią na ostatnie z pytań jest: odpowiadam przed samą sobą lub przed sumieniem.

T. Kotarbiński w swojej „Etyce niezależnej” mówi, że głos sumienia to głos niezależny od innych głosów, wzór człowieka porządnego, który jest w każdym z nas.

Sumienie ma charakter indywidualny, skłania człowieka do porównań własnego postępowania z wzorcem, zmusza do autorefleksji, uświadomienia czynu.

„Podstawową powinnością moralną pielęgniarki jest przyjmowanie odpowiedzialności za drugiego człowieka, a przede wszystkim za chorego, w jego potrzebach i cierpieniach.

Omawiana powinność moralna zobowiązuje pielęgniarki do akceptowania faktu, że ponoszą odpowiedzialność nie tylko wobec prawa, lecz także i przede wszystkim wobec własnego sumienia.” (I. Wrońska)

Bardzo ważnym elementem w kształtowaniu postaw człowieka jest praca nad umacnianiem cech sumienia: wrażliwości, odwagi, zdolności do refleksji, oceny czynów, poczucia winy. Jakże często od wrażliwości sumienia, odwagi wysłuchania go zależy dalsze postępowanie pielęgniarki, przyznanie się do błędu, zaniechania i zadośćuczynienie za popełniony nietakt.

Wyraża się stosunkiem do podopiecznych, innych osób (rodzina, współpracownicy, spotykani ludzie) oraz do samego siebie. Odpowiedzialność za drugiego człowieka to podstawowa powinność moralna pielęgniarki i położnej. Związana jest z szacunkiem dla godności człowieka, akceptacją, gotowością do niesienia pomocy.

Podsumowując można stwierdzić, że praca nad samym sobą wymaga świadomości moralne (sumienie) oraz sprawności woli.

Odpowiedzialność moralna to najcenniejsze z posiadanych przez człowieka praw, związana z wolnością. Objawia się ciągłym niepokojem, nie poszukuje asekuracji, jest bezwarunkowa i nieskończona, nie można jej człowiekowi odebrać.

(Z. Bauman)

„Unikatową funkcją pielęgniarki jest asystowanie człowiekowi zdrowemu lub choremu (grupom ludzi) w wykonywaniu tych czynności, znaczących dla utrzymania zdrowia lub jego odzyskania (także dla zapewniania spokojnej śmierci), które mógłby wykonać bez pomocy gdyby miał potrzebną po temu siłę, wolę, wiedzę. Pomoc powinna być świadczona w taki sposób, aby człowiek jak najszybciej mógł się bez niej obejść”

Definicja pielęgnowania integruje poznane przez nas zasady. Przedstawione w tym wystąpieniu zasady stanowią podstawę prawidłowych relacji międzyludzkich podczas świadczenia opieki zdrowotnej.

Warunkiem ich stosowania jest ciągła praca pielęgniarki nad własnym rozwojem, szlachetnością charakteru. „Stawanie się pielęgniarką nie jest tylko kwestią nabywania określonych umiejętności technicznych, ale także sprawą poznania przez nią wartości moralnych zawodu, które powinny wpływać na ich intelekt, osobowość i styl życia”

I. Wrońska, J. Mariański.

T.L. Bauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, Książka i Wiedza, Warszawa 1996.

Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa 1996.

S.T. Fry, Etyka w praktyce pielęgniarskiej, Wydawnictwo OVO Warszawa 1997.

K. Wojtyła, Elementarz etyczny, TVM, Wrocław 1985.

I. Wrońska, J. Mariański, Etyka w pracy pielęgniarki, Wydawnictwo Czekaj, Lublin 2002.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Etyka pracy, ważne wydarzenia historyczne
Etyka w pracy opiekuna medycznego(1), OPIEKUN MEDYCZNY, NOTATKI I POMOCE
Wykł 15 Etyka w pracy socjalnej
Etyka pracy i humanizm jako podstawa marketingu personalnego, Zarządzanie i marketing
etykabiznesu etyka pracy informatyka, PWSTE
[06] Etyka-pracy
Etyka w pracy opiekuna medycznego p
ETYKA PRACY SOCJALNEJ, etyka
Normy etyczne w pracy i etyka zawodowa, Socjologia, Moralne dylematy współczesności, Etyka pracy
Etyka pracy
etyka pracy socjalnej0 10 13x3
wypracowanie, etyka inzyniera, ETYKA W PRACY INŻYNIERA
Wartosci i etyka pracy socjalnej
Etyka pracy eksperta
Etyka w pracy Ratownika Medycznego

więcej podobnych podstron