Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatri

Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatri

Okres noworodkowy – pierwsze 28 dni życia dziecka

Noworodek donoszony:

Wcześniak

Oddanie smółki:

Fizjologiczne zmniejszenie masy ciała

Przyczyny:

Utrata masy ciała przekraczająca 10% jest zjawiskiem nieprawidłowym.

Żółtaczka fizjologiczna:

U donoszonego, zdrowego noworodka:

U wcześniaka:

Wystąpienie żółtaczki u noworodków donoszonych w pierwszej dobie życia jest nieprawidłowością.

Wystąpienie żółtaczki w pierwszych 48 godzinach u wcześniaków jest nieprawidłowością.

Dzienny przyrost bilirubiny o więcej niż 85 μmol/l (5 mg%) wskazuje na patologię i wymaga diagnostyki.

Noworodek donoszony

Interpretacja punktacji skali Apgar po 1 minucie (odpowiadająca definicji WHO):

8-10 punktów – noworodek żywotny

6-7 punktów – lekkie zaburzenia adaptacji

3-5 punktów – ciężkie zaburzenia adaptacji

0-2 punkty – ciężka zamartwica

Brak poprawy w kolejnych minutach (3, 5 i 10) świadczy o zaburzonej adaptacji dziecka do nowych warunków i o przedłużającym się niedotlenieniu okołoporodowym.

Skala Silvermana

pozwala na ocenę stopnia niewydolności oddechowej u noworodków na podstawie stanu klinicznego.

Standaryzacja procesu diagnostycznego zaraz po urodzeniu:

Ocena noworodka obejmuje:

Przystępując do badania należy rozbierać całego noworodka. Badamy dziecko przy dobrym oświetleniu (najlepiej naturalnym), w ciepłym pomieszczeniu, na ciepłym podłożu, ciepłymi rękami, najlepiej w godzinę po karmieniu.

Obserwacja dziecka powinna obejmować ocenę:

Pomiary dziecka powinny obejmować:

Noworodek donoszony:

Okres niemowlęcy:

Badanie szczegółowe

Stan ogólny – wrażenie ogólne:

Stan świadomości

Zaburzenia ilościowe:

- przymglenie : spowolnienie procesów myślenia, zachowana świadomość, można nawiązać kontakt słowny, lecz odpowiada z trudem i opóźnieniem

- senność patologiczna – dziecko jest spowolniałe ruchowo, z ciągłą skłonnością do zasypiania; można go wybudzic silnymi bodźcami ( potrząsanie, głośne wydawanie poleceń); kontakt słowny ograniczony do paru pojedynczych słów; odruchy fizjologiczne : połykanie i żucie zachowane

- stan przedśpiaczkowy – dalsze pogłębienie stanu zaburzonej swiadomości, nie można nawiązać kontaktu słownego, na silne reakcje bólowe reaguje grymasem twarz, jękiem, poruszaniem się, odruchy żucia i połykania zniesione.

- śpiączka – stan całkowitego wyłączenia świadomości. Dziecko nie reaguje na bodźce bólowe, ma zniesione odruchy głębokie i powierzchowne, zniesiony odruch połykania; bezwiednie oddaje stolec i mocz, leży nieruchomo.

Do oceny - zmodyfikowana skala Glasgow

Pediatryczna skala GCS

Ocenie podlega:

1. Odpowiedź wzrokowa. (maksymalna ilość pkt. = 4)

Jakościowe zaburzenia świadomości:

2. Ułożenie ciała

3. Sposób poruszania się.

Przyczyny zaburzeń sposobu chodzenia:

Oceniamy:

4. Nawiązywanie kontaktów z otoczeniem

5. Ocena, czy dziecko sprawia wrażenie chorego

Widoczne objawy

6. Ocena zgodności rozwoju psychofizycznego z wiekiem metrykalnym

7.Budowa ciała

8.Stan odżywienia

wskaźnik masy ciała BMI

Skóra: oglądanie i palpacja - zabarwienie:

Pelagra (rumień lombardzki) – choroba wywołana niedoborem niacyny, inaczej witaminy B3 lub witaminy PP. Nazwa pelagra pochodzi od łac. pella agra, co znaczy: szorstka skóra.)

Objawy choroby obejmują:

Pelagra

Skóra, cd.

Noworodek:

Nos i jego okolica: białe grudki ( wzmożona czynność gruczołów łojowych)

Naczyniaki :

Węzły chłonne

Badamy palpacyjnie kolejno węzły:

W opisie uwzględniamy wszystkie wyczuwalne węzły chłonne z podaniem

1. lokalizacji i liczby węzłów wyczuwalnych

2. wielkości

Fizjologicznie węzły chłonne są:

Patologiczne zmiany węzłów chłonnych:

3. oceniamy bolesność samoistną i/lub uciskowa – występowanie wiąże się z procesem zapalnym; brak bolesności przemawia za procesem nowotworowym 4. zwracamy uwagę na konsystencję węzłów chłonnych- fizjologicznie konsystencja narządów miąższowych.

Patologia:

5. Przesuwalność względem podłoża, sąsiednich węzłów i skóry jest cechą fizjologiczną.

Tendencja do zrastania – w ziarnicy złośliwej, błonicy.

Układ kostny

1.Oglądanie: oceniamy kształt, długość i wzajemne proporcje kończyn długich i dolnych oraz ich proporcje do długości całego ciała.

2. Badanie palpacyjne – bolesność kości (stłuczenie, złamanie, proces zapalny)

3. Zmiany spowodowane krzywicą:

a. w obrębie czaszki: rozmiękanie potylicy, jej spłaszczenie, opóźnione zrastanie ciemiączek, patologiczny kształt czaszki ( czaszka kwadratowa), opóźnienie wyżynania zębów.

b. w obrębie klatki piersiowej:

c. w obrębie miednicy:

spłaszczenie w wymiarze przednio-tylnym

d. w obrębie kończyn:

Układ stawowy:

1. Oglądamy układ stawowy kończyn dolnych i górnych :

symetryczność stawów jednoimiennych

obrysy stawów ( stan zapalny, obrzęk, obecność płynu)

2. Badamy ruchomość czynną w poszczególnych stawach

3. Zakres ruchomości biernej

4. Badanie stawów biodrowych w okresie noworodkowo-niemowlęcym.

Układamy dziecko na twardym podłożu , na plecach:

- długość kończyn dolnych ( pozorne skrócenie uda towarzyszy jednostronnemu zwichnięciu stawu biodrowego)

- szerokość szpary międzyudowej (zwiększona w zwichnięciu obustronnym)

- symetria fałdów pachwinowych ( pogłębienie występuje po stronie chorej)

-symetria szpary sromowej

Ułożenie na brzuchu:

- symetria fałdów pośladkowych ( po stronie zwichnięcia fałd znajduje się wyżej)

-symetria położenia szpary międzypośladkowej

Odwiedzenie w stawach biodrowych.

Fizjologiczne odgięcie ok. 70-90 °

U noworodków i niemowląt do 3 m-ca życia można stwierdzić:

- widoczne skrócenie kończyny

- asymetria fałdów pośladkowych

- ograniczenie odwodzenia, a ponadto:

- bardziej uwypuklony zarys biodra po stronie zwichnięcia

- boczne skrzywienie kręgosłupa po stronie chorego biodra z pochyleniem miednicy po stronie przeciwnej oraz

-zaburzenia chodu ( chód utykający- zw. jednostronne) lub kołyszący a następnie kaczkowaty ( zwichnięcie obustronne)

Kręgosłup

1. Oglądanie

a. krzywizny fizjologiczne :

- lordoza – szyjna i lędźwiowa

- kifoza – piersiowa i krzyżowo-guziczna

b. skrzywienia kręgosłupa – test Adamsa: pozwala stwierdzić symetrie i asymetrię tułowia.

Dziecko po złączeniu dłoni wykonuje skłon tułowia do przodu tak, aby palce rąk dotykały przestrzeni między palcami stóp. Test ujawnia różnice wysklepienia prawej i lewej strony tułowia.

W przypadku skoliozy występuje garb żebrowy i wał mięśniowy po stronie skrzywienia.

2. Badanie palpacyjne

Sprawdzamy budowę i bolesność wyrostków ościstych

3. Opukiwanie

-Oceniamy bolesność kręgów , opukując je dystalnym paliczkiem III palca.

-Bolesność sprawdzamy również badając tzw.

Objaw szczytowy – wywieramy uciska na szczyt głowy dziecka stojącego „ na baczność”, co wyzwala ból kręgosłupa na wysokości toczącego się procesu chorobowego.

Stopy - badamy kształt i wysklepienie:

Badanie głowy:

1. Oglądanie: kształt, symetria budowy i prawidłowości wysklepienia

a. łódkogłowie – spowodowane przedwczesnym skostnieniem szwu strzałkowego

b. stożkogłowie – związane z przedwczesnym zarastaniem wszystkich szwów czaszkowych; wzrost czaszki następuje ku górze w obrębie ciemiączka dużego

c. czaszka kwadratowa – opisywana w krzywicy, uwydatnieniu ulegają guzy czołowe i ciemieniowe

d. krótkogłowie – czaszka szeroka ze spłaszczoną potylicą

e. małogłowie ( na siatce centylowej obwód głowy mieści się poniżej 3. centyla) lub wielkogłowie ( gdy przekracza 90.centyl)

Oceniamy

2. Obmacywanie:

a. obecność oraz cechy ciemiączek

- ciemiączko przedniewielkość 2x2 zarasta do 18 mż.

-ciemiączko tylne - śr. 0,5 cm– zarasta do 6-8 tygodnia życia , najpóźniej do 4 miesiąca.

b. szerokość szwów czaszkowych - nieprawidłowością jest ich poszerzenie, związane np. z wodogłowiem, lub zbyt wczesne zarastanie

c. obecność ognisk rozmiękania kości w okolicach ciemieniowo-potylicznych ( croniotabes) – są objawem krzywicy.

Ogniska takie mogą też występować u wcześniaków, dzieci z nadmierną łamliwością kości, czasem u dzieci z zespołem Downa.

U dzieci we wszystkich grupach wiekowych badamy:

- bolesność uciskową poszczególnych okolic części mózgowej czaszki ( w tym badanie okolic wyrostków sutkowych)

- zmiany pourazowe ( krwiaki, blizny) podając ich dokładna lokalizację.

- ubytki lub naddatki kości – obecność może być wyrazem choroby nowotworowej

Badanie głowy, cd.

3. Opukiwanie.

4. Osłuchiwanie

Szmery czaszkowe (osłuchujemy membraną)

- głośne - w przetokach tętniczo-żylnych i wadach żyły wielkiej mózgu ( Galena)

- ciche – słyszalne najwyraźniej nad ciemiączkiem przednim, w okolicach skroniowych lub nad oczodołami – może być związany z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym.

Ponadto szmery powstające w sercu lub dużych naczyniach krwionośnych mogą być przenoszone do czaszki.

Narząd wzroku

1. Symetria i prawidłowość osadzenia osadzenie gałek ocznych

a. względem linii środkowej ciała

Patologia: osadzenie gałek ocznych zbyt blisko nasady nosa lub zbyt szeroki rozstaw (hiperteloryzm) – zmiany te towarzyszą często zespołom wad wrodzonych.

b. względem krawędzi oczodołu – patologia może być wytrzeszcz lub zapadniecie jednej lub obu gałek ocznych.

2. Ustawienie gałek ocznych względem siebie na podstawie ustawienia osi widzenia przy patrzeniu w dal.

Patologią może być ustawienie zbieżne, dające obraz zeza zbieżnego, bądź rozbieżne – zez rozbieżny. Wada może występować jedno- lub obustronnie.

3. Ruchomość gałek ocznych – polecamy dziecku patrzyć na palec badającego lub długopis, którym wodzimy w płaszczyznach: poziomej, pionowej , skośnych i strzałkowej (do czubka nosa)

4. Czy nie występuje oczopląs

5. Oceniamy poszczególne składowe narządu wzroku

a. brwi i rzęsy. Patologia: ich brak ( niektóre postacie łysienia plackowatego), nieprawidłowe ustawienie włosów( podwójne rzęsy)

b. powieki – oceniamy kształt i szerokość szpar powiekowych, ruchy powiek i ich domykanie, stan skóry

c. objawy z udziałem powiek ( występują w chorobie Gravesa - Basedowa

objaw Stelwaga – rzadkie mruganie 1 / min, ( fizj. 3-10 x /min)

- objaw Dalrympleʹa – nadmierne poszerzenie szpary powiekowej z powodu wzmożonego napięcia powiek

- objaw Grafego i Kochera – powstaje wskutek zaburzeń współdziałania powiek i gałek ocznych: widoczny rąbek twardówki między górna powieka a tęczówką.

d. narząd łzowy : obmacywanie- powiększenie i bolesność gruczołu łzowego ( górnoskroniowa część) ; oglądanie- drożność kanalików łzowych, stan zapalny

e. spojówki – fizjologicznie różowe, gładkie i wilgotne.

f. twardówki – zabarwienie ( fizjologicznie u niemowląt i małych dzieci niebieskawe, u starszych białe

g. rogówki : oceniamy gładkość, lśnienie, przezroczystość.

Patologia:

h. Tęczówki : zabarwienie i kształt.; fizjologicznie okrągłe.

Patologia:

Nos

1.Oglądanie: kształt, symetria, prawidłowość osadzenia.

2. Obmacywanie: bolesność, uszkodzenia szkieletu nosa

3. Drożność nosa

4. opukiwanie : opukujemy okolicę zatok czołowych i szczękowych , aby stwierdzić bolesność nad zmienionymi zapalnie zatokami.

Jama ustna

Wargi : fizjologicznie różowe i wilgotne.

Patologia:

Zęby

- mleczne w liczbie 20 wyrzynają się kolejno od ok. 6 do 25 mż.

Liczba zębów = liczba m-cy – 6

- stałe: od 5-6 rz. Do 14 rz. w liczbie 28.

Klatka piersiowa

1.Oglądanie

Kształt kl.p. noworodek – beczkowata

Liczba oddechów/min:

2.Osłuchiwanie;

Wydech trwa dłużej niż wdech.

Fizjologicznie słyszalny nad krtanią i tchawicą do wysokości jej podziału na oskrzela główne, czyli do wysokości kata Ludwiga.

Poniżej tego poziomu jest szmerem patologicznym.

Dźwięki ( szmery) dodatkowe:

Trzeszczenia, które wysłuchuje się w dolnych partiach płuc, a które zanikają po kilku głębokich wdechach, są spowodowane niedodmą.

Szmery oddechowe , które powstają w wyniku gromadzenia się wydzieliny w oskrzelach i są słyszalne na wdechu i wydechu, określane są jako:

- rzężenia wilgotne drobno- , średnio- i grubobańkowe.

Jest to uzależnione od średnicy oskrzela, w którym znajduje się wydzielina.

- tarcie opłucnowe – u dzieci najczęściej jest objawem suchego zapalenia opłucnej. Dźwięk słyszalny pod koniec wdechu i na początku wydechu.

Opukiwanie- fizjologicznie- odgłos opukowy jawny symetryczny

Układ krążenia

1.Lokalizacja uderzenia koniuszkowego

Odchylenia od normy

- przesunięcie na lewo i w dół związane z powiększeniem lewego serca

- na lewo – przy powiększeniu prawej komory serca

- przesunięcie w stronę chorego płuca spowodowane obecnością zrostów opłucnowych i/lub zmian włóknistych

- przesunięcie w stronę przeciwną w przypadku istnienia płynu w jamie opłucnej lub odmy

- u dziecka z dekstrokardią, gdy lewa komora i przedsionek serca ułożone są w prawej połowie klatki piersiowej, uderzenie koniuszkowe jest wyczuwalne po stronie prawej.

2. Szerokość uderzenia koniuszkowego

Fizjologicznie – można go przykryć opuszką palca.

Jeśli zajmuje większą powierzchnię – jest to uderzenie koniuszkowe rozlane( występuje u dzieci z powiększeniem lewej komory serca).

3. Siła uderzenia koniuszkowego

Fizjologicznie jest ono wzmożone, podnoszące się po wysiłku fizycznym i w czasie zdenerwowania, a z przyczyn chorobowych, np. w nadczynności tarczycy.

Osłabienie lub brak uderz. koniuszkowego może być związane z obecnością płynu w worku osierdziowym oraz płynu lub powietrza w lewej jamie opłucnej, a także zaciskającym zapaleniu osierdzia.

3.Drżenia w okolicy przedsercowej.

Fizjologiczna częstość akcji serca u dzieci w zależności od wieku:

Wartości ciśnienia tętniczego:

Pomiar ciśnienia u noworodków i niemowląt:

- przez obmacywanie- RR skurczowe;

- Metodą zaczerwienienia – rozkurczowe

- Dziecko na brzuchu z nogą lekko ugiętą w stawie kolanowym

- Osłuchujemy stetoskopem tt podkolanową

Badanie brzucha

Badając jamę brzuszną noworodka należy ocenić:

Oglądanie- symetria, brzuch w poziomie klatki piersiowej, powyżej lub poniżej (brzuch wzdęty-np. procesy fermentacyjne w zespołach złego wchłaniania), ocena pępka (wciągnięty, uwypuklony), rysunek naczyniowy żylny na powłokach, ruchomość powłok, stan i barwa skóry, obecność przepuklin

Osłuchiwanie- ocena perystaltyki ( słyszalna, prawidłowa, niesłyszalna, szybka, wolna, brak): kruczenia- szmery, przelewania- przepływ płynu, brak perystaltyki- niedrożność porażenna jelit, wtedy słyszymy czasem tętniącą aortę brzuszną

Opukiwanie- płyn w jamie brzusznej?, nadmiar gazów w jelitach (bębnica)- odgłos bębenkowy, stłumienie patologiczne- płyn, niedrożność jelit, nowotwór, powiększona wątroba i śledziona, ocena wielkości narządów miąższowych (pomocniczo)

Obmacywanie- palpacja powierzchowna (napięcie powłok jamy brzusznej, tkliwość/ bolesność powłok, obecność oporów patologicznych, wzmożone napięcie mięśni..), głęboka (ocena narządów jamy brzusznej, gł. wątroba i śledziona /badać na półboku/, ich wielkość w cm, bolesność, spoistość, brzeg /zaokrąglony- ostry/, powierzchnia /gładka-guzkowa/, opory patologiczne np. guz).

Wątroba- brzeg wątroby:

Noworodek- ok.. 2 cm poniżej łuku żebrowego

Dzieci do 1 rż.- ok.. 1 cm

2-3 rż. – na wysokości łuku żebrowego

Starsze dzieci – schowany pod łukiem żebrowym.

Szmery naczyniowe na dużych tętnicach– nie wysłuchuje się

Śledziona, trzustka – nie można zbadać palpacyjnie , jeżeli nie powiększone

Badając noworodka płci żeńskiej

Badając narządy płciowe noworodka płci męskiej należy ocenić:

-wnętrostwo (cryptorchismus) jedno- lub obustronne – zatrzymanie jądra w wędrówce do moszny.

Przyczyną nie zstąpienia jąder są zaburzenia hormonalne.

Niezstąpione jądro znajduje się w kanale pachwinowym lub jamie brzusznej.

*wrodzony brak jądra (monorchia),

*wrodzony brak obu jąder (anorchia)

-Powiększenie jąder nasuwa podejrzenie wodniaka lub przepukliny mosznowej:

-wodniak jądra (hydrocele testis) owstaje w wyniku nagromadzenia płynu surowiczego w odsznurowanym wyrostku pochwowym otrzewnej albo między trzewną i ścienną blaszką błony surowiczej.

Wodniaki mogą być wrodzone lub nabyte.

Wodniak jest balonowaty, gładki, chełbocze, przepuszcza równomiernie światło latarki umieszczonej za wodniakiem (diafanoskopia) (inaczej to wygląda w przypadku przepukliny mosznowej lub nowotworu jądra).

Wodniaki wrodzone najczęściej ustępują samoistnie do końca pierwszego roku życia

-Nieprawidłowa lokalizacja ujścia cewki moczowej:

spodziectwo (hypospadiasis) – jest najczęstszą wadą rozwojową męskiej cewki moczowej.

W 25% przypadków spodziectwo współistnieje z innymi wadami układu moczowo-płciowego.

Zależnie od stopnia niedorozwoju cewki rozróżnia się spodziectwo:

-wierzchniactwo (epispadiasis) – jest to wada wrodzona cewki moczowej polegająca na grzbietowym rozszczepieniu cewki moczowej, która w postaci rynienki przebiega na grzbietowej powierzchni skróconego prącia pomiędzy rozdzielonymi ciałami jamistymi. Napletek jest wykształcony tylko na brzusznej powierzchni prącia.

Zależnie od stopnia rozdwojenia cewki moczowej rozróżnia się wierzchniactwo:

Badanie układu kostno-stawowego

Badając układ kostno-stawowy należy zwrócić uwagę na:

Badanie układu nerwowego

Badanie neurologiczne noworodka powinno składać się z:

Obserwacja noworodka w położeniu na plecach:

Obserwacja noworodka w położeniu na brzuchu:

Ocena napięcia mięśniowego:

Ocena odruchów

Ocena dojrzałości now. Wg skali Ballarda – 12 parametrów, min:

Ocena dojrzałości (donoszenia) noworodka w skali Dubovitza:

Badanie somatyczne:


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Badanie podmiotowe i przedmiotowe dzieci
Badanie podmiotowe i przedmiotowe dzieci
badanie podmiotowe i przedmiotowe
BADANIE PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE UKŁADU ODDECHOWEGO, Pielęgniarstwo internistyczne, Pulmonologia
Badanie podmiotowe i przedmiotowe wstep
Badanie podmiotowe i przedmiotowe zarys WYKŁAD
Badanie podmiotowe i przedmioto Nieznany (2)
Badania podmiotowe i przedmiotowe wykonywane przez pielęgniarkę internistyczn1
Zasady badania podmiotowego i przedmiotowego, podstawowe objawy
Badanie podmiotowe i przedmiotowe fizjoterapia ogólna
Badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka
Podmiotowe i przedmiotowe badanie lekarskie w wykrywaniu nowotworów
Badanie podmiotowe oraz przedmiotowe pacjenta w chirurgii
Podmiotowe i przedmiotowe badanie lekarskie w wykrywaniu nowotworów
Struktura podmiotowa i przedmiotowa gospodarki

więcej podobnych podstron